Search form

Lefiticus 11

Anifeiliaid sy'n iawn i'w bwyta

(Deuteronomium 14:3-21)

1Dyma'r ARGLWYDD yn dweud wrth Moses ac Aaron: 2“Dwed wrth bobl Israel:

“Dyma pa anifeiliaid gewch chi fwyta: 3Unrhyw anifail sydd â charn fforchog (wedi'i rhannu'n ddwy), ac sy'n cnoi cil. 4-6Ond peidiwch bwyta'r anifeiliaid sydd ddim ond yn cnoi cil neu sydd ddim ond â charn fforchog. Mae unrhyw anifail sy'n cnoi cil ond heb garn fforchog i'w ystyried yn aflan – er enghraifft y camel, broch y creigiau, a'r ysgyfarnog. 7Peidiwch bwyta moch – mae ganddyn nhw garn fforchog, ond dŷn nhw ddim yn cnoi cil. Felly maen nhw hefyd i'w hystyried yn aflan. 8Peidiwch bwyta cig yr anifeiliaid yma. Peidiwch hyd yn oed cyffwrdd y carcas. Maen nhw i'w hystyried yn aflan.

9“Cewch fwyta unrhyw greaduriaid sy'n byw yn y dŵr sydd ag esgyll a chennau arnyn nhw hefyd. Sdim ots os ydyn nhw'n byw yn y môr neu mewn afon. 10-12Ond mae unrhyw greaduriaid sy'n heigio yn y dŵr ac sydd heb esgyll a chennau arnyn nhw i'w hystyried yn aflan. Peidiwch bwyta eu cig nhw na cyffwrdd un sydd wedi marw.

13-19“Dyma restr o adar sydd i'w hystyried yn aflan, ac felly ddim i gael eu bwyta: gwahanol fathau o fwltur, barcud a boda, unrhyw fath o frân, gwahanol fathau o dylluan, pob math o hebog, y fulfran, gwalch y pysgod, y storc, unrhyw fath o grëyr, y copog, a'r ystlum hefyd.

20-23“Mae unrhyw bryfed sy'n hedfan ac yn gwibio o gwmpas i'w hystyried yn aflan. Ond cewch fwyta'r pryfed hyn (sydd â choesau cymalog ac yn gallu neidio): pob math o locust, ceiliog rhedyn, cricedyn a sioncyn y gwair.

24-28“Peidiwch cyffwrdd corff marw unrhyw anifail sydd â charn fforchog ond sydd ddim yn cnoi cil. Hefyd anifeiliaid sydd â phawennau. Byddan nhw'n eich gwneud chi'n aflan am weddill y dydd. A pheidiwch pigo'r corff i fyny. Os gwnewch chi, rhaid i chi olchi'ch dillad, a byddwch yn aflan am weddill y dydd.

29-32“Mae'r creaduriaid yma i'w hystyried yn aflan iawn: y llygoden fawr, llygoden a madfall o unrhyw fath. Bydd rhywun sy'n cyffwrdd corff marw unrhyw un ohonyn nhw yn aflan am weddill y dydd. Ac mae beth bynnag maen nhw'n syrthio arno pan maen nhw'n marw yn aflan – llestr pren, dilledyn, unrhyw beth wedi'i wneud o ledr, sachliain, neu unrhyw declyn i wneud gwaith ag e. Beth bynnag ydy e, rhaid ei olchi mewn dŵr, a bydd yn aflan am weddill y dydd. Ar ôl hynny bydd e'n iawn i'w ddefnyddio eto. 33Os bydd corff unrhyw un ohonyn nhw'n cael ei ddarganfod mewn llestr pridd, rhaid torri'r llestr, a bydd popeth oedd ynddo yn aflan. 34Os oes dŵr o'r llestr yn mynd ar fwyd, bydd y bwyd yn aflan. Ac os oedd diod yn y llestr, bydd hwnnw'n aflan. 35Bydd beth bynnag mae corff marw un o'r creaduriaid yna yn ei gyffwrdd yn aflan. Os mai popty pridd neu stôf ydy e, rhaid ei falu. 36Mae unrhyw ffynnon neu bydew i ddal dŵr yn dal yn lân. Ond bydd pwy bynnag sy'n cyffwrdd corff y creadur yn aflan. 37Os ydy'r corff yn cael ei ddarganfod ar had sydd i'w hau, bydd yr had yn aros yn lân. 38Ond os ydy'r had wedi cael ei socian mewn dŵr, bydd yn aflan.

39“Os ydy anifail sy'n iawn i'w fwyta yn marw, a rhywun yn cyffwrdd y corff, bydd yn aflan am weddill y dydd. 40Mae pwy bynnag sy'n bwyta peth o'i gig neu'n cario'r corff i ffwrdd yn aflan. Rhaid iddo olchi ei ddillad, ond mae'n dal yn aflan am weddill y dydd.

41-43“Mae'r creaduriaid bach sy'n llusgo ar lawr ar eu boliau, neu sydd â nifer fawr o goesau, i'w hystyried yn aflan. Peidiwch bwyta nhw, neu byddwch chi'n gwneud eich hunain yn ffiaidd ac yn aflan. 44Fi ydy'r ARGLWYDD eich Duw chi. Rhaid i chi gysegru'ch hunain yn llwyr i mi, a bod yn sanctaidd am fy mod i'n sanctaidd. Peidiwch gwneud eich hunain yn ffiaidd drwy fwyta un o'r creaduriaid aflan yma. 45Fi ydy'r ARGLWYDD wnaeth eich achub chi o wlad yr Aifft i fod yn Dduw i chi. Rhaid i chi fod yn sanctaidd, am fy mod i yn sanctaidd.

46“Dyma'r rheolau am anifeiliaid, adar, pysgod a chreaduriaid eraill – 47beth sy'n iawn i'w fwyta a beth sydd ddim.”

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index