Search form

Lefiticus 16

Y dydd i wneud pethau'n iawn

1Ar ôl i ddau fab Aaron farw pan aethon nhw o flaen yr ARGLWYDD, dyma'r ARGLWYDD yn siarad â Moses 2a dweud wrtho:

“Dwed wrth Aaron dy frawd ei fod e ddim yn cael mynd i mewn i'r Lle Mwyaf Sanctaidd unrhyw bryd mae e eisiau, neu bydd e'n marw. Dyna ble fydda i'n ymddangos, mewn cwmwl uwchben caead yr Arch, tu ôl i'r llen.

3“Dyma sut mae e i fynd i mewn i'r Lle Mwyaf Sanctaidd: Rhaid iddo gyflwyno tarw ifanc yn offrwm i'w lanhau o'i bechod, a hwrdd yn offrwm i'w losgi. 4Rhaid iddo ymolchi mewn dŵr gyntaf. Wedyn gwisgo'r crys lliain pwrpasol, y dillad isaf, y sash, a'r twrban, i gyd o liain. Dyma'i wisg gysegredig e. 5Ar ran pobl Israel, mae i fynd â dau fwch gafr yn offrwm i lanhau o bechod, a hwrdd yn offrwm i'w losgi.

6“Bydd Aaron yn cyflwyno'r tarw yn offrwm dros ei bechod ei hun, i wneud pethau'n iawn rhyngddo fe a'i gyd-offeiriaid a Duw. 7Wedyn bydd yn mynd â'r ddau fwch gafr o flaen yr ARGLWYDD at fynedfa pabell presenoldeb Duw. 8Yno bydd yn taflu coelbren i ddewis pa un biau'r ARGLWYDD a pha un biau Asasel.+ 9Wedyn mae Aaron i gyflwyno'r bwch gafr cyntaf i'r ARGLWYDD yn offrwm i lanhau o bechod. 10Mae bwch gafr Asasel i'w osod i sefyll yn fyw o flaen yr ARGLWYDD, iddo wneud pethau'n iawn drwy gael ei anfon allan i Asasel yn yr anialwch.

11“Mae Aaron yn cyflwyno'r tarw yn offrwm dros ei bechod ei hun, i wneud pethau'n iawn rhyngddo fe a'i deulu a Duw. 12Wedyn mae i gymryd padell dân wedi'i llenwi gyda marwor poeth oddi ar yr allor sydd o flaen yr ARGLWYDD, a dwy lond llaw o arogldarth persawrus wedi'i falu'n fân, a mynd i'r Lle Mwyaf Sanctaidd sydd tu ôl i'r llen. 13Yno mae i roi'r arogldarth ar y marwor, a bydd y mwg o'r thus fel cwmwl yn gorchuddio caead yr Arch, rhag iddo farw. 14Wedyn mae i gymryd peth o waed y tarw, a'i daenellu ar gaead yr Arch gyda'i fys ar yr ochr sy'n wynebu'r dwyrain. Mae i daenellu'r gwaed fel hyn saith gwaith.

15“Wedyn mae e i ladd y bwch gafr sy'n offrwm i lanhau'r bobl o'u pechod, a mynd â gwaed hwnnw y tu ôl i'r llen. Mae i wneud yr un peth gyda gwaed y bwch gafr ag a wnaeth gyda gwaed y tarw, sef ei daenellu ar gaead yr Arch. 16Dyna sut bydd e'n gwneud y cysegr yn lân. Mae'n rhaid gwneud hyn am fod pobl Israel wedi pechu a gwrthryfela yn erbyn Duw. Mae i wneud hyn am fod y Tabernacl yn aros yng nghanol pobl sy'n aflan o ganlyniad i'w pechod. 17Does neb arall i fod yn y Tabernacl o'r amser mae e'n mynd i mewn i wneud pethau'n iawn hyd yr amser mae e'n dod allan. Bydd e'n gwneud pethau'n iawn ar ei ran ei hun a'i gyd-offeiriaid, ac ar ran pobl Israel. 18Wedyn bydd yn mynd allan at yr allor sydd o flaen yr ARGLWYDD ac yn ei gwneud hi'n lân. Bydd yn cymryd peth o waed y tarw a gwaed y bwch gafr a'i roi ar bob un o gyrn yr allor. 19Bydd yn taenellu peth o'r gwaed ar yr allor gyda'i fys. Dyna sut bydd e'n cysegru'r allor a'i gwneud yn lân ar ôl iddi gael ei llygru gan bechodau pobl Israel.

Y bwch gafr sy'n cael ei ollwng yn rhydd yn yr anialwch

20“Pan fydd Aaron wedi gorffen gwneud y Lle Mwyaf Sanctaidd, y Tabernacl, a'r allor yn lân, bydd yn mynd â'r bwch gafr byw o flaen y Tabernacl. 21Mae i osod ei ddwy law ar ben yr anifail, tra'n cyffesu beiau pobl Israel a'r holl bethau wnaethon nhw i wrthryfela a phechu yn erbyn Duw. Mae'r cwbl yn cael ei roi ar ben y bwch gafr, a bydd dyn yno yn barod i arwain yr anifail allan i'r anialwch. 22Bydd y bwch gafr yn cario holl feiau pobl Israel allan i le unig. Bydd yr anifail yn cael ei ollwng yn rhydd yn yr anialwch.

23“Wedyn mae Aaron i fynd yn ôl i mewn i'r Tabernacl. Mae i dynnu'r dillad o liain roedd wedi'u gwisgo cyn mynd i mewn i'r Lle Mwyaf Sanctaidd, a'u gadael nhw yno. 24Mae i ymolchi â dŵr mewn lle cysegredig, a rhoi ei wisgoedd offeiriadol yn ôl ymlaen. Yna mae i ddod allan ac offrymu'r offrwm i'w losgi drosto'i hun a'r offrwm i'w losgi dros y bobl, i wneud pethau'n iawn rhyngddo'i hun a Duw a rhwng y bobl a Duw. 25Yna mae i losgi braster yr aberthau dros bechod ar yr allor.

26“Mae'r dyn oedd wedi arwain y bwch gafr byw allan i Asasel yn yr anialwch, i olchi ei ddillad ac ymolchi mewn dŵr cyn dod yn ôl i mewn i'r gwersyll. 27Mae gweddillion y tarw ifanc a'r bwch gafr oedd yn offrymau dros bechod (eu gwaed nhw gafodd ei gymryd i wneud pethau'n iawn yn y Lle Mwyaf Sanctaidd) i'w cymryd tu allan i'r gwersyll i gael eu llosgi yno – y crwyn, y coluddion, a'r perfeddion. 28Mae'n rhaid i bwy bynnag sy'n gwneud hyn olchi ei ddillad ac ymolchi mewn dŵr cyn dod yn ôl i mewn i'r gwersyll.

Cadw'r dydd i wneud pethau'n iawn

29“Mae hyn i fod yn rheol i chi bob amser: Bob blwyddyn, ar y degfed diwrnod o'r seithfed mis,+ dych chi i beidio bwyta a gwneud dim gwaith – pawb, yn bobl Israel ac unrhyw un arall sy'n byw gyda chi. 30Dyma'r diwrnod pan mae pethau'n cael eu gwneud yn iawn drosoch chi, a phan dych chi'n cael eich gwneud yn lân. Byddwch yn cael eich glanhau o'ch holl bechodau yng ngolwg yr ARGLWYDD. 31Mae i fod yn Saboth – yn ddiwrnod o orffwys – i chi, a rhaid i chi beidio bwyta. Fydd y rheol yma byth yn newid. 32Dim ond yr offeiriad sydd wedi'i gysegru a'i eneinio i gymryd lle ei dad fel archoffeiriad sydd i wneud pethau'n iawn, ac i wisgo'r wisg gysegredig o liain. 33Bydd yn gwneud y Lle Mwyaf Sanctaidd, y Tabernacl a'r allor yn lân, ac yn gwneud pethau'n iawn rhwng Duw a'r offeiriaid a phobl Israel i gyd. 34Mae hyn i fod yn rheol am byth. Unwaith y flwyddyn, bydd pethau'n cael eu gwneud yn iawn rhwng pobl Israel a Duw,+ a byddan nhw'n cael eu glanhau o'u holl bechodau.”

Dyma Moses yn gwneud yn union fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud wrtho.

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index