Search form

Luc 9

Pen. ix.

Ef yn anvon y dauddec Apostol ymaith i precethu. Herod yn clybot son am danaw. Ef yn porthi pemp‐mil popul a phemp, torth a’ dau bysc. Amrafael opinion am Christ. Ef yn ymrithio ar y mynyth. Ef yn gwared y dievlic. Ac yn dyscu ei ddiscipulon vot yn ’ostyngedic. Wyntwy yn erchi dial, ac yntef yn ei gohardd.

1YNO y galwodd ef y dauddec discipul ynghyd, ac a roes yddynt veddiant ac auturtot ar ucha yr oll cythraelieit, ac y iachau heintie. 2Ac y danvonawdd hwy i precethu teyrnas Duw, ac i iachau ’r cleifion. 3Ac ef a ddyuot wrthynt, Na chymerwch ddim ich * taith, na gvviailffyn, nac yscrepan, na bara, nac arian, ac na bo ychwy, ddwy bais. 4A’ pha tuy pynac ydd eloch iddo, yno yr aroswch, ac o ddynaw yr ymadewch. 5A’ pha ’rei pynac ny’ch derbyniant, pan eloch allan o’r dinas hono, escutwch ys y llwch y wrth eich traet yn testiolaeth yn y herbyn hwy. 6Ac wy aethant allan, gan vyned trwy bop tref * ac Euangelu, ac iachau ym‐pop lle. 7Yno clybot o Herod y Tetrarch son am yr oll pethae a wnethesit canthaw: a’ phetruso, can ys dywedyt gan ’r ei, adgyvodi o Ioan o veirw: 8a chan ’r eiae, ymddangos o Elias: a’ chan ereill mai vn o’r hen Prophwyti a adgodesei. 9Yno y dyuot Herod, Ioan a * doreis i ei ben: pwy yntef yw hwn y clywaf gyfryw pethae am danaw? ac ef a geisiawdd y weled ef.

10A’ gwedy addychwelyd yr Apostolon, y manegesont ddaw veint bethae a wnaethoeddynt. Yno y cymerth ef wynt, ac y * tynnawdd o’r neilltu i le diffaith geir ’lavv dinas a elwit Bethsaida. 11A’ phan ’wybu ’r popul, ys dilynesont ef: ac ef y derbyniawdd wy, ac a lavarawdd wrthyn am deyrnas Duw, ar ei oedd arnyn eisiae y hiachau, a iachaodd ef. 12A’ phan ddechreawdd y dydd * ddarvot, y daeth y dauddec, ac y dywedesont wrthaw, Gellwng ymaith y popul, val yr elont ir trefi a ’r pentrefi o ddamgylch, a’ lletuya, a’ chael bwyt: can ys yma ydd ym yn lle diffaith. 13Ac ef a ddyuot wrthynt, Rovv‐chwi yddynt beth yw vwyta. Ac wythe a ddywedesont, Nyd oes genym ni * tros pemp torth a’ dau byscodyn, o ddyeithr i ni vyned a’ phrynu bwyt i’r oll bopul hyn. 14Can ys ydd oeddent yn cylch pemp‐mil o gwyr. Yno y dyuot ef wrth ei ddiscipulon, Perwch yddyn eistedd y lavvr, bop dec wyr ad’augain mewn eisteddfa. 15Ac velly y gwnaethant, ac ei gesodesont vvy y eistedd oll. 16Yno y cymerth ef y pemp torth, a’r ddau pyscodyn, ac a edrychodd y vynydd * ir nef, ac ei bendigawdd, ac ei torawdd, ac ei rhoes ir discipulon y’w gesot * rac bron y popul. 17Yno bwyto o hanynt bawp, a’ chael digon: ac e godwyt a’r a weddillesei ganthynt, dauddec bascedeit o vriwvwyt.

18A’ darvu, wrth y vot ef y hun or neulltu yn gweddiaw, yr oedd ei ddiscipulon y gyd ac ef, ac ef a ’ovynnawdd yddynt, can ddywedyt, Pwy ’n medd y populoedd yw vi? 19Wythe atepesont ac a ddywedesont, Ioan Vatyddiwr: a’ rei a ddyvvait mai Elias: ac ereill a ddyvvait mai vn o’r Prophwyti gynt a godes drachefyn. 20Ac ef a ddyuot wrthynt, A’ phwy ’n medd‐y chwi ytyw vi? Petr a atepawdd ac a ddyuot, Y Christ y Duw. 21Ac ef y rubyddiawdd ac a ’orchymynawdd yddynt, na ddywedynt hyn wrth nebun, 22gan ddywedyt, * Can ys dir yw i Vap y dyn ddyoddef llawer oedd a’ei + argyweddu y gan yr Henaifieit, a’ chan yr Archoffeiriait, a’r Gwyr‐llen, a’ ei ladd, a’r trydydd dydd adgyuody.

23Ac ef ddyuot wrthyn oll, A’s ewyllysa nep ddyuot ar v’ol i, ymwadet ehun, a * chymeret ei groc beunydd a’ dylynydd vi. 24Can ys pwy pynac a ewyllyso cadw ei einioes, ei cyll; a’ phwy pynac a gyll ei einioes om pleit i, hwnw ei caidw. 25Can ys pw * leshat i ddyn, pe’s enillei’r oll vyt, a’ ei golli ehun, neu ddarvot am dano ehun? 26Can ys pwy pynac a gywilyddio om pleit i, * am gairiae, o bleit hwnw y cywilyddia Map y dyn, pan ddelo yn ei ’ogoniant, ac yn gogoniant y Tat, a’r sainct Angelon. 27A’ dywedaf wrtwych ’yn * ddiau, Y mae r’ ei yn sefyll yma, a’r ny’s ’orchwaeddant o angae, nes yddyn weled teyrnas Duw. 28Ac e ddarvu yn‐cylch pen wyth diernot gwedy y gairiae hyny, ac e gymerth Betr, ac Ioan, ac Iaco, ac a * escendawdd ir mynyth i weddiaw. 29Ac val yr oedd ef yn gweddiaw, y newidiwyt gwedd y wynepryd ef, a’ ei wisc oedd yn wen, ac yn * ysplendydd. 30A’ nycha, ddau ’wr yn cydymddiddan ac ef, yr ei oedd Moysen ac Elias. 31Yr ei a ymddangosent yn‐gogoniant, ac a ddywedesont am ei drancedigaeth, yr vn a * gyflawnei ef yn‐Caerusalem. 32A’ Phetr a’r ei oeddd y gyd ac ef, oedden drymion gan * hunaw, a’ phan ddihunesont, wy welsant y’ ogoniant ef, a’r ddau wr yn sefyll y gyd ac ef. 33Ac ys darvu, a’ hwy yn ymadael ywrthaw, Petr a ddyuot wrth yr Iesu, Y llywiawdur, ys * tec yw i ni vod yman, gwnawn gan hyny dri phepyll, vn i ti, ac vn i Voysen ac vn i Elias, ac ny wyddiat pa beth a ddywedei. 34Ac ef yn ymadrodd val hyn, y daeth wybren * ac y gwascotawdd hwy, ac wy a ofnesont pan oedd yr ei hyn yn myned y mewn ir + wybren. 35Ac e ddaeth llef allan o’r wybren, yn dywedyt, Hwn yw vy Map * y caredic, + clywch ef. 36A’ gwedy darvot y llef hono, y cahad yr Iesu + yn vnic: ac wy nyd ynganesont, ac ny vanegesont i nebun yn dyddieu hyny ddim o’r pethae a’ welsynt.

37A’ darvu ar y dydd nesaf, ac wy yn dyuot y wared o’r mynyth, yr oedd llawer o popul yn cyfarvot ac ef. 38A’ nycha, ’wr o’r dyrfa a ddolefawdd, gan ddywedyt, Athro, adolwyn yty, * edrych ar vy map: can ys vy vn‐map y gyd ydyw. 39A’ nycha, yspryt y cymer ef, ac yn ddysumwth y llefa, ac ef ei rhwyg, y ny valo‐ewyn a’ * braidd yr ymedy ac ef gwedy iddaw ei sigo, 40A mi adolygais ith ddiscipulon y vwrw ef allan, ac ny allent vvy. 41Yno yr atepawdd yr Iesu, ac y dyuot, A genedleth amffyddlawn a’ throvaus, pa hyd * bellach y byddaf y gyd a chwi, ac ich dyoddefaf? Dwc yman dy vap. 42A’ thra ytoedd ef yn dyuot, y rhwygawdd y cythraul ef, ac y drylliawdd: a’r Iesu a gerydawdd yr yspryt aflan, ac a iachaodd y bachcen, ac y rhoes ef at ei dat.

43A’ * brawychy a wnaethant oll gan vawredic veddiant Duw: ac a ’n wy oll yn ryveddu am yr oll pethe a wnethesei ’r Iesu, y dyuot wrth ei ddiscipulon, 44* Clustymwrandewch y gairiae hyn: can ys‐dervydd y, rhoddir Map y dyn yn‐dwylo dynion. 45Eithyr ny ddeallesont wy ’m ’or gair hwnvv: can ys cuddietic oedd racddynt, val na * synnient ddim hano: ac ofnent ymofyn ac ef y peth hwn.

46Yno y cyuodes * dadl yn y plith wy, pwy ’n o hanaddynt vyddei ’r mwyaf. 47Pan welas yr Iesu veddyliae y calonae, ef a gymerth vachcenyn, ac ei gesodes + yn ei emyl, 48ac a ddyuot + wrthynt, Pwy pynac a dderbyn y bachcenyn hwn yn vy Enw i, ’sy im derbyn i: a’ phwy pynac am derbyn i, a dderbyn hwn am danvones i: can ys hwn ’sy leiaf yn eich plith chvvi oll, hwnw a vydd mawr.

49Ac atepodd Ioan, ac a ddyuot, Y llywiawdur, ni welsam vn yn bwrw allan gythraelieit yn dy Enw di, ac ei goharddesam, can nad yw ith * ddilyn y gyd a ni. 50Yno y dyuot yr Iesu wrthaw, Na ’vv ’oherddwch ef ddim: can ys yr hwnn a’r nyd yw yn ein erbyn, y sy y gyd a ni.

51Ac e ddarvu, gwedy * cyflawny y dyddiae val y cymerit ef y vynydd, ef a * ddirgyfeiriodd ei wynep i vyn’d i Gaerusalem, 52ac a ddanvones genadon oei vlaen: ac wy gerddesont, ac aethont i dref y Samarieit, y baratoi iddo letuy. 53A’ hwythe ny’s derbynynt ef, can vot y wynebiat ef val yn myned i Gaerusalem. 54A’ phan welawdd ei ddiscipulon Ioan ac Iaco hyny, y dywetsont, Arglwydd a * ewyllysy di ’orchymyn o hanam ar ddescend tan o’r nef, a’ ei difa hwy, megis y gwnaeth Elias? 55A’r Iesu a droes, ac y ceryddawdd wy, ac a ddyuot, Ny wyddoch o ba yspryt ydd ychwi. 56Can na ddeuth Map y dyn i y golly einioesoedd dynion, eithyr y’vv cadw. Yno ydd aethon i dref arall.

57Ac e ddarvu a’ hwy yn myned rhyd y ffordd, y dyuot nebun wrthaw, Mi ath ddilynaf, Arglwydd, i b’le bynac ydd elych. 58A’r Iesu a ddyuot wrthaw, Ir * llwynogot y mae dayerydd, ac i * adar y nef y mae nythot, ac i Vap y dyn nyd oes lle i roi ei ben i lawr. 59Ac ef a ddyuot wrth vn arall * Dilyn vi. Ac yntef aysyganei, Arglwydd, goddef i mi yn gyntaf vyned a’ chladdu vy‐tad. 60A’r Iesu a ddyuot, wrthaw, Gad ir meirw gladdu ei meirw hvvy: a’ do’s tithe a’ phrecetha deyrnas Duw. 61Yno eb yr vn arall, Dylynaf di, Arglwydd: and gad i mi yn gyntaf vyn’d * a’ chanu yn iach ir ei sy i’m tuy. 62Ac wrtha y dyuot yr Iesu, Nid oes nebun a’r a ddyd ei law ar yr aratr, ac a edrycho ar bethe y tu cefyn yn gyfaddas i deyrnas Duw.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index