Search form

Hechos 12

Pedrore peresu iiñorã

1Irisubu opʉ Herode yujurãyerire Jesu yarãre ñero iinʉgapʉ. 2Eropigʉ ĩgʉ Ñu tĩgʉre Santiagopʉre matamiji mera ĩgʉ wejẽdorecʉ̃ gajigʉpʉ ĩgʉre wejẽpʉ. Santiagore ĩgʉ wejẽcʉ̃ judio masa mucubiriñorã. 3Erã mucubiririre Herode masigʉ, “Eropa dihta iicʉ̃ gahmema erã,” arĩgʉ Pedro sãre peresu iipʉ. Irinʉrire bʉgabiriri pan erã bari bosenʉ Pascua árĩyoro. 4Eropigʉ Herode Pedrore ñeha, peresu iipʉ. Eropigʉ diez y seis surarare ĩhadibudorepʉ ĩgʉre. Wapicʉrã surara ĩgʉre ĩhadibuñorã. Pʉhrʉ wapicʉrã erã gohrotonirã ĩgʉre ĩhadibumʉriñorã. Eropa ta iiñorã erã diez y seis surara. Herodepʉ Pascua pʉhrʉ Pedrore peresugue árĩgʉre masa core duhudobodiaripʉ ĩgʉre wejẽdorebu. 5Eropigʉ Pedro peresugue árĩpʉ. Ĩgʉ erogue árĩcʉ̃ ta Jesu yarãpʉ Goãmʉre bʉrigã serẽbasañorã ĩgʉre.

Goãmʉ peresugue árĩgʉre Pedrore wiupʉ

6Iri ñamire ta Pedro comedari peda mera erã diridigʉ perã surara watope carĩgʉ iipʉ. Eropirã perã surara disiporo coreniguiñorã ĩgʉre. Eropigʉ iri ñami boyoro Herode Pedrore judio masa core duhudobodiaripʉ ĩgʉre wejẽdorebu. 7Eropigʉ Goãmʉ anyupʉ Pedro carĩgʉ pohro ĩgʉ niguicʉ̃ ĩgʉ peresu árĩri taribu boyopehrea wayoro. Eropigʉ anyu Pedro pohro niguigʉ ĩgʉ patorere puucarepʉ ĩgʉre.

—Duru wahgãque, arĩpʉ ĩgʉ Pedrore. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta ĩgʉ mojotorire erã dirira comedari pãrisiri dija wayoro. 8Eropigʉ anyu ĩgʉre werepʉ:

—Mʉ ya suhrire sañaque. Mʉ zapatu sãre sañaque, arĩpʉ ĩgʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pedropʉ ĩgʉ arĩro dopa ta iipʉ.

—Mʉ weca majañe suhrirore saña, yʉ mera arique, arĩpʉ anyu.

9Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ iri taribugue árĩdigʉ wiria anyu pʉhrʉ waha wapʉ ĩgʉ. Eropa waqueregʉ ta õpa arĩ pepiripʉ ĩgʉ. “¿I diaye árĩbiricuri? ¿O quẽgʉ iicuri yʉhʉ?” arĩ pepiripʉ ĩgʉ. 10Eropirã erã ĩgʉ árĩri taribu pohro niguirã surarare tarigã, gajirã yoañariro niguirã sãre tarigã, wʉari disiporogue ejañorã. Iri disiporo macague wari mare cãhmotayoro. Iri biharise irise basi pãricʉ̃ erã wiriañorã. Wiria wa erã mague waha wañorã. Anyupʉ waha wapʉ. Eropigʉ Pedro yujugʉ ta dujapʉ. 11Eropa ĩgʉ anyu ĩgʉ wara pʉhrʉ ĩgʉ iirare Pedro masipʉ pare. Õpa arĩ pepipʉ ĩgʉ. “Anyu Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ peresugue árĩgʉre yʉre wiugʉ erami. Dohpague irire masia ĩgʉ eropa iirare. Judio masapʉ yʉre erã ñero iidiarare Goãmʉpʉ erãre iidorebirami. Eropigʉ yʉre Herode ĩgʉ peresu iidigʉre wiuami,” arĩ pepipʉ Pedro.

12Ĩgʉ eropa arĩ pepira pʉhrʉ María Ñu pago ya wihigue ejapʉ Pedro. Ñupʉ Marco waĩcʉgʉ árĩpʉ. Iri wihigue masa bajarã gamenere, Goãmʉre serẽrã iiñorã. 13Eropigʉ Pedro disiporore eraa dotepʉ. Rode waĩcʉgo pohro majago ĩgʉ dotecʉ̃ peego, ĩago ejapo igo. 14Eropigo Pedro igore piyucʉ̃ peego ĩgʉ wereniguirire pee masi, bʉrigã mucubiri disiporore pãgũbiripo. Eropa mucubirigo ĩgʉre pãgũbodio cãdija wapo. Pedro ero niguicʉ̃ ta igo majinʉgaja oma ñaja wapo.

—Pedro disiporogue erami, arĩ werego ñajapo. 15Eropirã iri wihi árĩrã igo eroparĩcʉ̃ peerã,

—Eropa arĩmaacãgo iiaa mʉhʉ, arĩñorã erã igore.

—Diaye ta ãhraa. Diaye ta arĩgo iiaa, arĩpo igo. Igo eroparĩcʉ̃ peerã,

—Ĩgʉ árĩbiricumi. Ĩgʉ sĩporã mʉraro eraro iica, arĩñorã erãpʉ.

16Erã eropa arĩrisubu Pedro disiporore eropa ta doteniguicãpʉ. Ĩgʉ eropiicʉ̃ peerã, erã disiporore pãgũ, ĩgʉre ĩha, ʉca wañorã. 17Eropigʉ Pedro ĩgʉ mojoto mera “Ejarimaricãque,” arĩgʉ, Goãmʉ peresugue ĩgʉre ĩgʉ wiurare werepʉ erãre.

—Ire wereque Santiagore gajirã Jesu yarã sãre, arĩpʉ Pedro.

Eropa arĩ weretuhaja, ĩgʉ gajipʉgue tarigã waha wapʉ.

18Eropii boyodijiricʉ̃ surara Pedrore ĩhadibunirã ĩgʉ dohpa ii wiriarare ne masibiriñorã. Eropa masibirã ʉca wañorã. 19Eropigʉ Herode Pedrore amadoreripʉ. Eropigʉ ĩgʉ surarare peresu corerãre ĩgʉ serẽpira pʉhrʉ erãre wejẽdorepʉ Herodepʉ. Eropii Herode Judeague árĩdigʉ waha Cesareague árĩgʉ waha wapʉ.

Herode sĩria wapʉ

20Ero pʉhrʉ Tiro waĩcʉri maca majarã mera Sidón waĩcʉri maca majarã mera sãre Herode guapʉ. Ĩgʉ eropa guacʉ̃ ĩarã iri macari majarãpʉ Herode mera amurã wañorã. Ĩgʉ erã mera ĩgʉ guarare wereniguirã wañorã. Ejaa Herodere ĩaboro core Herode itamugʉ Blasto waĩcʉgʉ mera weretamuñorã. Eropirã erã ĩgʉ Blasto ĩgʉ itamuri mera Herode pohro ejañorã. Ĩgʉ pohro ejarã õpa arĩñorã:

—Mari õaro árĩrã. Mari basi ĩhaturibiricãrã, arĩ serẽñorã erã Herodere.

Erã ya yeba majarã Herode ya yeba barire bocamʉriñorã. Eropirã Herode erãre ĩhaturicʉ̃ gamebiriñorã erã. 21Eropigʉ Herode erã ĩgʉre ĩarinʉ ĩgʉ queoranʉ árĩcʉ̃, opʉ ĩgʉ sañari suhri õari suhrire sañamʉripʉ ĩgʉ. Eropigʉ ĩgʉ ĩgʉ doaro doanijagʉ, masare werenigui ĩhmumʉripʉ. 22Ĩgʉ eropa werenigui ĩhmucʉ̃ peerã masapʉ gaguiniguiñorã:

—Ihĩ wereniguigʉ masʉ árĩbeami. Goãmʉ ãhrimi, arĩ gaguiniguimʉririñorã erã Herodere.

23Erã eropa arĩra pʉhrʉ Goãmʉ ĩgʉ anyu Herodere dore ópʉ. “Goãmʉ árĩbeaa yʉhʉ,” ne arĩbiripʉ Herode. Ĩgʉ eropa arĩbirira dipuwaja anyu ĩgʉ dorecʉcʉ̃ iipʉ. Ĩgʉ eropa dorecʉcʉ̃ ĩgʉre beca ba wejẽcãñorã.

24Eropii Jesu yarã masa bajarãre Jesu ya buherire buheñorã.

25Eropirã Bernabé, Saulo mera Jesu yarãre itamupehotuhaja Jerusaléngue árĩnirã Antioquíague dujaa wañorã. Eropirã Ñure Marco waĩcʉgʉre erã aĩgãñorã erã mera.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index