Search form

Hechos 14

Pablo Bernabé mera Iconiogue árĩñorã

1Eropirã Iconiogue árĩrã Pablo Bernabé mera judio masa buheri wihigue ñaja, Jesu yare wereñorã. Eropirã judio masa bajarã Jesure umupeonʉgañorã. Eropirã judio masa árĩbirã sã Jesure umupeoñorã. 2Judio masa Jesu yare peediabirãpʉ judio masa árĩbirãre Jesu yarã mera erã guacʉ̃ iiñorã daja. Erã eropa iicʉ̃ judio masa árĩbirã ñero pepiñorã Jesu yarãre. 3Erã eropa pepicʉ̃ ĩarã Jesu yarãpʉ Pablo sã erogue yoari boje árĩrã, güiro mariro mari Opʉ yare õari buherire buheñorã. Goãmʉ masare ĩgʉ mahirire buheñorã. Erã eropa buherisubu Goãmʉ turari mera deyoro moarire ii ĩhmuñorã, “I buheri diaye ta ãhraa,” arĩ ĩhmurã. 4Eropirã iri maca majarã deco mera judio masa yare gamerã dujañorã. Deco mera ta Jesu yare gamerã sã dujañorã. Erã pe curu dʉca wariñorã. 5Eropirã Jesu yare gamebirãpʉ judio masa sã árĩbirã, judio masa sã erã oparã mera gamenere Jesu ĩgʉ apinirãre ñero iidiariñorã. Ʉtã mera dea wejẽdiariñorã erãre. 6Erã eropa iidiarire masirã, Pablo, Bernabé mera Licaonia yebague duhrigã waha wañorã. Iri yeba árĩri macari tari wahgã Listra waĩcʉri macare Derbe waĩcʉri maca sãre ejañorã. 7Erogue ejarã, õari buherire buheñorã daja erã.

Listrague Pablore ʉtã mera deañorã

8Eropii Listrague curimasibigʉ doapʉ. Ĩgʉ ne masa dehyoagʉgue ta curimasibiridigʉ árĩpʉ. 9-10Eropigʉ ĩgʉ Pablo ĩgʉ buhecʉ̃ peepʉ. Ĩgʉ peerisubu Pablopʉ ĩgʉ dihtare ĩapʉ. Ĩgʉre ĩanʉrʉ õpa arĩ pepipʉ: “Ihĩ Jesure umupeomi. Eropigʉ ‘Jesu yʉre dʉpʉ õacʉ̃ iimasimi,’ arĩ pepigʉ iicumi,” arĩ pepipʉ Pablo curimasibigʉre. Eropa pepigʉ turaro mera õpa arĩpʉ Pablo ĩgʉre:

—Wahgãnʉgajaque, arĩpʉ Pablo ĩgʉre.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ ta curimasibigʉpʉ buhrimanʉgaja, wapʉ. 11Pablo ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã masa gaguiniguiñorã. Erã Licaonia ya mera õpa arĩ gaguiniguiñorã:

—Goãmarã masa dopa bejarã ʉmarogue árĩrã mari pohrogue dijarama, arĩ gaguiniñorã erã.

12Eropirã erã Bernabére “Mari goãmʉ Zeus ãhrimi,” arĩ piyuñorã. Eropirã Pablo buhemʉhtadigʉ opʉ iro dopa ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩarã “Mari goãmʉ Hermes ãhrimi,” arĩ piyuñorã erã ĩgʉre. 13Eropirã Zeure umupeorã ya wihi iri maca tʉro pohro árĩyoro. Eropigʉ Zeus yarã erã pahipʉ iri wihigue árĩgʉ macague ñajariri disiporo pohrogue wecʉare, gori amurare aĩgãripʉ. Iri mera Pablore Bernabére “Mari goãmarã ãhrima,” arĩ umupeodiariñorã. Eropirã erã wecʉare soemuju Pablore, Bernabére umupeodiariñorã. 14Erã eropa iidiacʉ̃ ĩarã Pablo, Bernabé mera erã basi erã ya suhrire yehguenʉgañorã erã bʉjawererire masare ĩhmurã. Erã yehguenʉgara pʉhrʉ masa watope omagã, gaguiniguiñorã erã.

15—Mʉa õpa iibiricãque. Gʉa sã mʉa iro dopa ta masa ãhraa. Mʉa õpa iiri ne duhpiburi árĩbeaa. Eropirã mʉare õarire buherã ahrabʉ. Õpa iirire duhudorerã arirã iiabʉ. Oã mʉa goãmarãre mʉa wéanirãre ñerãre cóãcãque. Eropirã Goãmʉre ojocarigʉpʉre umupeoque. Goãmʉpʉ ʉmarore, yebare, wʉariyare, árĩpehrerire, árĩpehrero majarãre iigʉ ãhrimi. 16Eropigʉ ĩgʉ iribojegue árĩpehreri macari majarã erã gamero iirare eropa ĩacãñumi. 17Ĩgʉ eropa ĩacãqueregʉ ĩgʉ árĩricʉrire ĩhmumi marire. Ĩgʉ masare õarire ii, deco aricʉ̃ ii, dʉcare oo, masare barire oniguimi. Ĩgʉ eropa ocʉ̃ masa mucubirima. Eropa ta ĩgʉ árĩricʉrire ĩhmumi masare, arĩpʉ Pablo, Bernabé mera.

18Eropirã erã eroparĩcʉ̃ peequererã ta masa wecʉare wejẽ soemuju erãre umupeodiariñorã. Eropa erã umupeodiacʉ̃ ĩarã erãre eropa iidorebiriñorã Pablo sã. Erã eropa iirire duhudiabiriquererã duhuñorã.

19Eropii gajirã judio masa Antioquía majarã, Iconio majarã sã Listrague ejañorã. Erogue ejarã, Pablore ñero wereniguiñorã ero majarãre. Erã eropa wereniguicʉ̃ peerã masa ĩgʉ mera guanʉgañorã. Eropa guarã masapʉ ʉtã mera deañorã Pablore. Ʉtã mera ĩgʉre deatuhaja, “Ihĩ sĩria wahámi,” arĩrã, iri maca tʉro pohrogue ĩgʉre taragã mehpicã, waha wañorã. 20Erã eropiiquerecʉ̃ Jesu yarã Pablo pohro erã gamenerenʉgajacʉ̃ gohra Pablo masa wahgãnʉgaja, erã mera macague waha wapʉ. Eropirã gajinʉ ĩgʉ Bernabé mera Derbegue wapʉ.

21Eropirã erã erogue erã õari buherire bajarã masare erã werera pʉhrʉ, erã Listrare eja daja iri macare tarigã, Iconiore eja daja iri macare tarigã, Antioquía Pisidia yebague árĩri macare ejañorã daja. 22Iri macarigue ejarã, ero majarã Jesu yarãre õari buherire wereñorã daja. Erãre õaro sĩporãcʉcʉ̃ iiñorã. Eropirã Jesure umupeodoreniguicãrã õpa arĩ wereñorã erãre.

—Goãmʉ árĩroguere mari wadiarã, bʉrigã marire ñero tariro gahmea, arĩ wereñorã erã.

23Eropirã macari nʉcʉ majarãre Jesu yarãre erã oparã árĩmorãre apiñorã Pablo Bernabé mera. Eropirã erã ba duhura pʉhrʉ Goãmʉre serẽñorã.

—Opʉ, oã mʉ yarãre ĩhadibuque, arĩ serẽbasañorã erã Goãmʉre erã umupeogʉre.

Pablo Bernabé mera Antioquíague erã árĩmʉhtara macague dujaa wañorã

24Erã eropa iira pʉhrʉ erã Pisidia yebague tariara pʉhrʉ waha wañorã Panfilia yebague. 25Eropirã Pergeguere erã buhetuhaja Atalia waĩcʉri macague buha wañorã. 26Eropirã iri macague eja, Antioquíague dujaarã, dohodiru mera waha wañorã. Iri maca coregue erã árĩnicʉ̃ Jesu yarã Goãmʉ yare buhedorerã Pablo sãre obeoñorã. Eropa obeorã Goãmʉre õpa serẽñorã:

—Goãmʉ, mʉ mahiri mera oãre ĩhadibuque, arĩ serẽ, obeoñorã erã.

Eropirã erã buhedorerare buhepehonirã árĩrã Pablo Bernabé mera dujaniñorã iri macare. 27Eropirã erã Antioquíague erã dujajara pʉhrʉ Goãmʉ yarã mera gamenere, Goãmʉ ĩgʉ turari mera erã iirare werepehoñorã erã. Judio masa árĩbirã sã Goãmʉ yarã erã warare wereñorã erã. 28Eropirã Pablo sã eroguere Jesu yarã mera yoari boje árĩcãmʉriñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index