Search form

Hechos 15

Jerusaléngue Jesu yarã gamenereñorã

1Eropi Judea yeba majarã bajamerãgã Antioquíague ejarã, Jesu yarãre õpa arĩ buhenʉgañorã erã.

—Goãmʉ ĩgʉ dorerire Moisere apigʉ õpa arĩ apimʉriñumi. Árĩpehrerã erã dʉpʉre miri gasirogã erã wiri aĩborore were apimʉriñumi Moisere. Mʉa irire iibiricʉ̃ Goãmʉ mʉare tausome, arĩ buheñorã erã ero majarãre.

2Erã eropa arĩ buhecʉ̃ peerã Pablo Bernabé mera gamebiriñorã. Iri buherire bʉrigã game dʉyasoñorã Judea yeba majarã mera. Erã eropa game dʉyasora pʉhrʉ Jesu yarãpʉ Pablore, Bernabére, gajirã ero majarã sãre Jerusaléngue obeoñorã. Judea yeba majarã erã buherire Jesu ĩgʉ apinirãre Jesu yarã oparã sãre serẽpi ĩadorerã obeoñorã Pablo sãre.

3Eropirã Jesu yarã erãre erã obeocʉ̃ waha, Fenicia yebare eja tarigã, Samaria yebague ejañorã. Iri macarigue ejarã, judio masa árĩbirã Goãmʉ yare erã gemenʉgarare wereñorã erã ero majarãre. Erã eropa werecʉ̃ peerã ero majarã Jesu yarã bʉrigã mucubiriñorã.

4Eropirã erã Jerusaléngue ejacʉ̃ ĩarã ero majarã Jesu yarã Jesu ĩgʉ apinirã, ĩgʉ yarã oparã mera mucubiriri mera õaro bocatĩriñorã erãre. Eropirã Pablo, Bernabé gajirã mera Goãmʉ ĩgʉ turari mera erã iirare wereñorã Jerusalén majarãre. Judio masa árĩbirã Jesu yarã erã wara sãre wereñorã erã. 5Erã eropa werequerecʉ̃ erogue fariseo masa Jesu yarã bajamerãgã árĩñorã. Eropirã erã eroguere wahgãnʉgaja, õpa wereñorã.

—Erãre judio masa árĩbirãre erã dʉpʉre miri gasirogãre wiriro gahmea. “Goãmʉ Moisere ĩgʉ dorerare iique mʉa sã,” arĩro gahmea erãre, arĩñorã erã fariseo masa.

6Erã eroparĩcʉ̃ pee, Jesu ĩgʉ apinirã, Jesu yarã oparã mera irire amudiarã, gamenereñorã. 7Eropirã erã yoari boje erã wereniguira pʉhrʉ Pedro wahgãnʉgaja, werepʉ erãre.

—Acawererã, iribojegue yʉhʉ mʉa mera árĩgʉre Goãmʉ õpa iidoregʉ yʉre apimi. Ĩgʉ yʉre õari buherire judio masa árĩbirãre weredoregʉ apimi. Erãre Jesure umupeodoregʉ yʉre erãre buhedoremi. 8Eropigʉ Goãmʉ masa erã pepirire masimi. Eropigʉ ĩgʉ judio masa árĩbirãre ĩgʉ yarãre ĩgʉ iirare ĩhmubu ĩgʉ Espíritu Santore ohámi erãre marire ĩgʉ iidiro dopa ta. 9Eropa ogʉ ĩgʉ marire erã sãre yujuropa ta õaro iimi. Erã ĩgʉre umupeocʉ̃ erã ñerire cadijimi ĩgʉ. 10Maripʉ Moise dorerire yujuro bojebeaa. Mari ñecʉ sʉmarã mʉra sã irire yujuro bojebirimʉriñuma. ¿Eropa mari yujuro bojebiriquererã duhpirã Jesu yarãre judio masa árĩbirãre irire Moise dorerire iidorediari mʉa? ¿Duhpirã Goãmʉ judio masa árĩbirãre ĩgʉ yarã wacʉ̃ ĩgʉ iirare “Ero wabeaa,” arĩri mʉa? 11Eropa arĩbirã mari õpa pepia. Dohpaguere judio masa árĩbirã iro dopa ta mari sãre mari Opʉ Jesu mahiri mera Goãmʉ taugʉcumi, arĩpʉ Pedro erãre.

12Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã árĩpehrerã ejarimaria wañorã. Eropirã Pablo Bernabé mera judio masa árĩbirã watope Goãmʉ turari mera erã ii ĩhmurare wereñorã erãre. 13Eropa erã weretuhajara pʉhrʉ Santiago sã werepʉ.

—Acawererã, peeque yʉre. 14Goãmʉ judio masa árĩbirãre ĩgʉ yarã árĩmorãre ĩgʉ ne iirare weretuhajami Pedropʉ. 15Iribojegue Goãmʉ ya weremʉhtanirã erã werediro dopa ta eropa wahabʉ judio masa árĩbirãre. Õpa arĩ Goãmʉ wereniguirire gojañuma erã iribojeguere:

16Iribojeque Davi mʉrʉ ya curu majarã erã oparã árĩra pehrea wabʉ. Pʉhrʉ dujarigʉca yʉhʉ. Eropigʉ dipaturi ĩgʉ ya curu majagʉre opʉ acugʉca. 17Yʉ eropa acura pʉhrʉ árĩpehrerã judio masa árĩbirã yʉre erã opʉre gamerãcoma erã. “Yaharã árĩque,” yʉ arĩ sihubeorãpʉ yʉre gamerãcoma. 18Eropa ta arĩmi mari Opʉ. Iribojegue ĩgʉ ire masare weremʉripʉ, arĩ gojañuma Goãmʉ ya weremʉhtanirã.

19“Eropigʉ õpa pepia yʉhʉ, arĩpʉ daja Santiago. Judio masa árĩbirãre Goãmʉ yare ne gamenʉgarãre baja iidorebiricãrã mari. 20Eropirã erãre goja, obeorã mari. Õpa arĩ gojabeorã. “Goãmarã wéanirãre erã umupeora barire babiricãque. Eropirã nome mera ñero iibiricãque. Nome sã ʉma mera ñero iibiricãque. Eropirã wʉʉnʉgʉ mohwejẽnirãre waimʉrãre babiricãque. Dire ihribiricãque,” iripẽta arĩ were gojabeorã. Iri doreri Moise apira doreri sã ãhraa. 21Yoari boje judio masa buheri wirigue Sabado árĩcʉ̃ Goãmʉ Moisere ĩgʉ apira dorerire buhemʉrima masa. Eropii árĩpehreri macarigue Moise dorerire buhemʉrima masa. Eropirã yʉ arĩdiro dopa ta judio masa árĩbirãre Jesu yarãre were gojabeocʉ̃, judio masapʉ pee, “Gʉa iiguari ta ãhraa,” arĩrãcoma, arĩpʉ Santiago.

Judio masa árĩbirãre erã gojarapũ obeoñorã

22Eropirã Jesu ĩgʉ apinirã, Jesu yarã oparã árĩpehrerã Jesu yarã mera Santiago arĩrare peerã, “Eropa ta iirã,” arĩñorã. Tuhajanugu erã mera majarãre beyeñorã erã obeomorã. Antioquíague Pablo, Bernabé mera erã wamorãre erã beyeñorã. Eropirã erã Judare, Sila mera beyeñorã erã obeomorã. Judapʉ Barsabá peñe waĩcʉpʉ. Erã beyerã acawererã Jesu yarã erã umupeonirã árĩñorã. 23Erãre erã beyera pʉhrʉ Jesu yarã gojabeorapũre obeoñorã erã mera. Õpa arĩ gojañorã erã:

—Jesu ĩgʉ apinirã, Jesu yarã oparã, mʉa acawererã Jesu yarã mera gʉa õadorea mʉare. Árĩpehrerã judio masa árĩbirã Antioquíague, Siriague, Ciliciague árĩrãre mʉare Jesu yarãre õadorea gʉa. 24Gʉa mera majarã mʉa pohrogue ejarã, mʉare baja dorerire iidoreañorã. Eropirã mʉare gariboañorã. Erã Goãmʉ dorerire Moisere ĩgʉ apiraguere, mʉa dʉpʉ merogã gasirogãre wiriri sãre iidoreañorã. Gʉapʉ erãre irire buhedorerã obeobirabʉ. 25-26Eropirã gʉa árĩpehrerã mʉa pohrogue obeomorãre gʉa beyeabʉ. Mari mera majarãre, mari mahirãre, Pablo, Bernabé mera Cristo Jesu mari Opʉ yare güiro mariro erã buhecʉ̃ bajasuburi gajirã erãre wejẽbocuriñorã. Erã eropa wejẽbocuricʉ̃ merogã mera tarimʉriñorã erã. Erã Pablo, Bernabé mera gʉa beyenirãre dohpaguere obeoa. 27Eropirã Juda, Sila mera mʉa pohrogue obeoa. Gʉa gojabeorare erãpʉ mʉare wererãcoma. 28Espíritu Santo ĩgʉ guñaro dopa ta gʉa sã pepia. Õpa ãhraa iri: Gaji doreriguere apibeaa mʉare. I doreri dihtare apirãca mʉare. 29Goãmarã wéanirãre erã umupeora barire babiricãque. Dire ihribiricãque. Wʉʉnʉgʉ mohwejẽnirãre waimʉrãre babiricãque. Eropirã nome mera ñero iibiricãque. Nome sã ʉma mera ñero iibiricãque. I gʉa eropa dorera iibirã õarire iirã iica mʉa. Iripẽta ãhraa mʉare gʉa werediari, arĩ gojabeoñorã Jesu yarã Jerusaléngue árĩrã.

30Iripũre gojatuhaja, wiañorã Antioquíague warãre. Erã wiara pʉhrʉ waha, Antioquíague ejañorã. Erã erogue ejara pʉhrʉ bajarã masare gameneredore, erã gojarapũre wiañorã erãre. 31Iripũre erã buhera pʉhrʉ, iri õarire erã werebeorare peerã, õaro mucubiriñorã. 32Juda, Sila mera Goãmʉ yare weremʉhtarã árĩñorã. Eropirã yoari boje Jesu yarãre Goãmʉ erãre ĩgʉ weredorerare wereñorã. Erã eropa werecʉ̃ peerã, Jesu yarãpʉ mucubiri õaro sĩporãcʉñorã. 33Eropirã Juda, Sila mera erogue bajamenʉrigã erã árĩra pʉhrʉ erã dujaricʉ̃, ero majarã erã goeriserecʉ̃, “Õaro waque mʉa,” arĩñorã Antioquía majarã. Eropirã Juda sãre obeonirãre õadorebeoñorã. Erã eropa arĩra pʉhrʉ Juda waha wapʉ. 34Silapʉ dujapʉ Antioquíague. 35Eropirã Pablo Bernabé sã bajamenʉri dujañorã iri maca ta daja. Eropirã erã gajirã bajarã mera Jesu yare buhe wereñorã.

Dipaturi Pablo õari buherire buhecurigʉ wapʉ daja

36Eropii bajamenʉri pʉhrʉ Pablo werepʉ Bernabére.

—Ina, árĩpehrerãre mari buhenʉganirãre ĩhacurirã warã daja, arĩpʉ Pablo.

37Eropigʉ Bernabépʉ Ñure erã mera aĩgãdiaripʉ. Ñu Marco peñe waĩcʉpʉ. 38Pablopʉ ĩgʉre aĩgãdiabiripʉ. Ero core ĩgʉ erã mera Panfiliague ejagʉ erãre cohã dujaa wapʉ. Eropigʉ ĩgʉ erã iirire yujuro bojebiri dujaa wapʉ. Ĩgʉ eropa yujuro bojebiricʉ̃ ĩagʉ Pablo dipaturi ĩgʉre aĩgãdiabiripʉ. 39Ĩgʉ aĩgãdiabiricʉ̃ ĩagʉ Bernabé Pablo mera erã basi perã bʉrigã arĩ game erã basi purumujucãñorã. Erã eropa arĩra pʉhrʉ Bernabépʉ Chipre waĩcʉri nʉgʉrogue Marcore aĩtaribuja wapʉ. 40Pablopʉ Sila mera waha wapʉ. Eropirã erã buherã waboro core Jesu yarã erãre obeorã, “Goãmʉ mʉare õaro ĩhadibuporo,” arĩñorã. Erã eropa arĩra pʉhrʉ, Pablo Sila mera waha wapʉ. 41Eropa warã, Siria yeba, Cilicia yeba sãre eja, erogue Jesu yarãre õaro sĩporãcʉ iri erã mucubiricʉ̃ iiñorã erã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index