Search form

Hechos 17

Tesalónica majarã guañorã Jesu yarã mera

1Eropirã erã Anfípoligue eja taria, Apoloniague eja taria, Tesalónicague ejañorã erã. Ero judio masa buheri wihi árĩyoro. 2Eropigʉ Pablo iri buheri wihigue wapʉ ĩgʉ iiguaro dopa ta gaji macarigue árĩgʉ. Erogue eja, ʉhre semana gohra erã soorinʉrire Sabadonʉrire Goãmʉ yare iribojegue erã gojarare masare buhe, irire erã mera wereniguipʉ Pablo. 3Eropigʉ ĩgʉ Goãmʉ yare werepʉ õpa arĩgʉ:

—Judio masa, mʉa Opʉ mʉa coregʉ Cristo árĩpʉ masa ya árĩburire ñero taribu. Eropigʉ ĩgʉ sĩria waha masa mʉriapʉ. Eropigʉ ihĩ Jesu yʉhʉ arĩ weregʉ, ĩgʉ Cristo gohra ta ãhrimi marire taubu. Ĩgʉ ta ãhrimi mʉa coregʉ. Eropa ta werea Goãmʉ yare erã gojarapũ, arĩ werepʉ Pablo.

4Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã bajamerãgã ero árĩrã “Diaye ta ãhraa,” arĩñorã. Eropirã erã Pablo sã mera wañorã. Eropirã gajirã sã griego masa bajarã Goãmʉre umupeorãpʉ, Pablore peerã erã mera majarã nome sã, bajarã oparã nome sã, ĩgʉre peerã Jesu yarã dujañorã. Eropirã Pablo sã mera wañorã. 5Judio masapʉ erã eropa iicʉ̃ ĩarã erãre ĩhaturiñorã. Eropirã erã ñerãre mohmebirãre bajarãre sihu gameneo, õpa arĩdoreñorã: “Pablo ĩgʉ mera majarã mera ñero iirã iima,” arĩ gaguiniguidoreñorã erãre iri maca majarãre. Eropa gaguiniguirã árĩpehrerã iri maca majarãre guacʉ̃ iiñorã Pablo sã mera. Eropirã erã judio masa Jasõ ya wihigue ñaja Pablo sãre amariñorã erãre masaguere omorã. 6Eropa amarã erãre bocabiriñorã. Eropirã Jasõre, gajirã Jesu yarã sãre ñeha tarawiriañorã erãre. Oparã pohrogue aĩ eja, õpa arĩ weresãñorã erã.

—Pablo sã masare árĩpehreroguere garibotariañorã. Eropirã dohpaguere mari ya macaguere eratuhajama. 7Eropigʉ ihĩ Jasõ erãre ĩgʉ ya wihigue ñajaridoreami. Erã árĩpehrerã mari weca opʉ Roma majagʉ ĩgʉ dorerire tarinʉgama. “Gajigʉ mʉa opʉ ãhrimi. Jesu ĩgʉ ta ãhrimi,” erã erĩcʉ̃ mari opʉ César dorerire tarinʉgama erã, arĩ weresãñorã judio masa erã oparãre.

8Erã eropa arĩ weresãcʉ̃ peerã, árĩpehrerã masa, oparã sã gua “¿Dohpa wahari?” arĩ pepiñorã. 9Eropirã oparã Jasõre, ĩgʉ mera majarã sãre niyerure wajayedore, wiucãñorã.

Pablo Sila mera Bereague ejañorã

10Iri eropa wacʉ̃ iri ñami ta mata Jesu yarã Pablo sãre dihbu obeocãñorã Bereague. Erogue eja judio masa buheri wihigue ñaja wañorã. 11Judio masa Berea majarãpʉ Tesalónica majarã tauro Goãmʉ yare õaro peerã árĩñorã. Eropirã erã Jesu yare erã peera pʉhrʉ “¿Diaye ta ãhriri?” arĩ masidiarã, ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ yare erã gojarapũre eropa buheniguicãñorã erã. 12Eropirã erã bajarã Jesure umupeoñorã. Griego masa sã, ʉma, oparã nome mera Jesure umupeoñorã. 13Eropirã Pablo Bereague Goãmʉ yare ĩgʉ buhecʉ̃ sãre peebeo Tesalónica majarã judio masa Bereague ejañorã. Erogue ejarã, Berea majarãre quere goroweoñorã. Pablo sã mera guacʉ̃ iiñorã erã. 14Erã eropa iicʉ̃ ĩarã Jesu yarã Pablore yojaro mera wʉariya tʉrogue obeoñorã. Eropigʉ Sila, Timoteo mera Bereague ta dujañorã. 15Eropirã gajirã Pablore Atenague aĩgã soñorã. Ĩgʉre sotuhaja maji dujaa wañorã. Erogue ejarã,

—Yojaro mera waha, wapicʉrã waque Pablore, arĩ wereñorã Silare, Timoteo sãre. Eropa arĩ weredorepʉ Pablo erãre.

Pablo Atenague árĩpʉ

16Eropigʉ Pablo Atenague coregʉ iipʉ Sila, Timoteo sãre. Eropigʉ Atena majarã erã goãmarã wéanirãre bajarã erã opacʉ̃ ĩagʉ Pablo bʉrigã bʉjawerepʉ erã mera. 17Eropa bʉjaweregʉ judio masa buheri wihigue judio masa mera dʉyaso wereniguipʉ ĩgʉ. Eropigʉ daja judio masa árĩbirã mera sãre wereniguipʉ ĩgʉ. Erã yujurãyeri Goãmʉre umupeorã árĩñorã. Eropigʉ Pablo iri maca deco ʉmʉri nʉcʉ ĩgʉ pohrogue eropa curimaji ñajarã mera wereniguipʉ. 18Gajirã epicúreo yare buherã, estoico yare buherã sã Pablo mera wereniguiñorã.

—¿Ihĩ wereniguiri pehrebigʉ dohpa arĩ wereniguigʉ iiri ĩgʉ? arĩñorã erã.

Pablo Jesu yare, ĩgʉ masa mʉriarare ĩgʉ werecʉ̃ peerã õpa arĩ pepiriñorã erã masa. “Ĩgʉ gajirã goãmarãre weregʉ iicumi,” arĩ pepiriñorã erã. 19Erã peera pʉhrʉ erã wereniguirogue Areópago waĩcʉrogue Pablore aĩgãñorã.

—I buheri, mama buherire mʉhʉ dohpague wererare masidiaa gʉa. 20Mʉ buheri gajiropa ãhraa. Eropirã gʉa irire masidiaa, arĩñorã erã Pablore.

21Árĩpehrerã Atena majarã ʉmʉri nʉcʉ mama buherire wereniguidiañorã. Eropirã irire peediañorã. Gaji yeba majarã sã Atenague erarã eropa dihta iidiañorã. Eropirã Pablo ĩgʉ wererire peediañorã erã.

22Eropigʉ Pablo Areópago waĩcʉro wahgãnʉgaja õpa arĩ werepʉ:

—Atena majarã, bajarã goãmarã wéanirãre mʉa bʉrigã umupeocʉ̃ masia yʉhʉ. 23I maca mʉa ya macare goãmarã wéanirãre mʉa umupeori gororire ĩhacuriabʉ yʉhʉ. Eropa ĩhacurigʉ yʉ sã yuju gorogue mʉa goja apirare buheabʉ. “Goãmʉ, mari masibigʉ yare umupeori goro ãhraa,” arĩ gojarare buheabʉ mʉa irire apiroguere. Mʉa ĩgʉre masibiriquererã ĩgʉre umupeoabʉ mʉa. Ĩgʉre ta mʉa masibigʉre weregʉ iiaa yʉhʉ mʉare.

24“Goãmʉ árĩpehreri yebare, yeba maja sãre deyoro moañumi. Ĩgʉ ʉmarore, yebare opʉ árĩgʉ ĩgʉ masa erã iira wiri árĩbeami. 25Eropigʉ ĩgʉ mari árĩricʉrire ogʉ mari itamurire gamebeami. Ĩgʉ mojomorocʉgʉ árĩbeami.

26“Ĩgʉ yujugʉ ʉmʉ mera árĩpehreri yeba majarãre masare iiñumi. Eropigʉ árĩpehreri yebaguere marire apiñumi ĩgʉ. “Ipẽ yoari boje õguere árĩrãcoma,” arĩgʉ queo apiñumi marire. 27“Erã amarã yʉre bocarãcoma,” arĩ pepiñumi Goãmʉ. Eropigʉ Goãmʉ yoarogue árĩbeami. Mari mera ta ãhrimi. Õpa arĩ gojañumi gajigʉ. 28“Marire árĩcʉ̃ iimi ĩgʉ. Ĩgʉ maricʉ̃ mariboya mari sã. Eropigʉ masa nʉcʉre eropa árĩniguicãmi ĩgʉ,” arĩ gojañumi. Mʉa mera majarã iribojegue majarã bayarire õaro gojarã erã gojara ãhraa iri. “Mari sã Goãmʉ porã ãhraa,” arĩ gojañorã erã. 29Eropirã mari ĩgʉ porã árĩrã, goãmarã wéanirãre, oro, plata, ʉtã mera mʉa gamero mʉa iinirãre “Goãmʉ ãhrimi,” arĩ pepibiricãque mʉa. 30Iribojegue masa masibirã erã árĩnicʉ̃ erã ñero iiquerecʉ̃ ta Goãmʉ eropa ĩacãniñumi. Eropa iiqueregʉ dohpaguepʉre árĩpehreri yeba majarãre erã ñerire bʉjaweredoremi Goãmʉ. 31Pʉhrʉ ĩgʉ queorinʉ árĩpehreri yeba majarãre diaye ta beyegʉcumi Goãmʉ õarãre, ñerãre. Ĩgʉ beyedore ĩgʉ apidiro dopa Jesupʉ beyegʉcumi. Jesure sĩridigʉguere masupʉ ĩgʉ. Eropa masugʉ “Ihĩ yʉ apidigʉ ãhrimi,” arĩ, ĩhmugʉ iipʉ Goãmʉ masare, arĩ werepʉ Pablo Atena majarãre.

32Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ sĩrinirã masa mʉriarare ĩgʉ wereniguicʉ̃ peerã gajirã ĩgʉre wereyañorã.

Gajirãpʉ õpa arĩñorã:

—Dipaturi ire mʉ werecʉ̃ gʉa peediaa daja, arĩñorã erã Pablore.

33Erã eropa arĩra pʉhrʉ Pablo waha wapʉ. 34Eropirã bajamerãgã ĩgʉ mera árĩrã Jesure umupeonʉgañorã. Dionisio Areópago majagʉ oparã mera majagʉ Jesure umupeonʉgapʉ. Dámari waĩcʉgo sã, gajirã mera Jesure umupeonʉgapo.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index