Search form

Hechos 21

Pablo dipaturi Jerusaléngue wapʉ

1Jesu yarãre “Wagʉ iiaa,” arĩ, dohodiru mera, Cos waĩcʉri nʉgʉrogue diaye waha taribujajabʉ gʉa. Gajinʉ Roda waĩcʉri nʉgʉrogue taribujaja, taria, Pátara waĩcʉri macague ejabʉ gʉa. 2Pátara árĩrã, Feniciague waburidirure dohodirure bocajabʉ gʉa. Eropirã iriru mera wabʉ gʉa. 3Eropa warã Chipre waĩcʉri nʉgʉrore diaye ta ĩha tariabʉ gʉa. Copʉ dujabʉ iri nʉgʉro. Iri nʉgʉrore taria, Siria waĩcʉri yebague ejabʉ gʉa. Eropirã dohodiru maja doberire dohodiru majagʉ Tiro waĩcʉri maca ĩgʉ durimujucʉ̃, ero payanibʉ. 4Ero Jesu yarãre ĩarã, siete nʉri gohra dujanibʉ gʉa iri maca ta. Eropirã ero majarã Jesu yarã Espíritu Santo ĩgʉ werediro dopa ta erã Pablore Jerusaléngue wadorebiririma. 5Erã eropa arĩquerecʉ̃ iri macare siete nʉri gʉa árĩra pʉhrʉ, waha wabʉ daja. Gʉa waboro coregã árĩpehrerã Jesu yarã, erã marasã nome mera, erã porã mera, maca tʉro pohro gʉare ĩhadujarã wama. Eropirã árĩpehrerã gʉa imiporogue eja, mereja Goãmʉre serẽbʉ. 6Gʉa eropa serẽra pʉhrʉ, “Warã iiaa,” arĩ, erãre pabuatuhaja goeriseretuhaja waha wabʉ gʉa. Gʉa wacʉ̃ ĩhanʉrʉsia, erãpʉ majaa wama erã ya wirigue.

7Tiro waĩcʉri macare maja tariabʉ gʉa. Eropirã Tolemaidague tuhajabʉ gʉa. Ero ta wʉariyare watubʉ. Iri macare eja, Jesu yarãre “Acawererã, ¿ãhriri mʉa?” arĩ, yujunʉ erã mera árĩribʉ. 8Eropirã iri maca ma buharo árĩcʉ̃ gajinʉ daja Pablo mera mague wabʉ gʉa Cesarea waĩcʉri macague warã. Erogue eja, õari buherire weregʉ Felipe waĩcʉgʉ ya wihigue ejabʉ. Eropirã ĩgʉ mera dujabʉ gʉa. Felipe Jesu yarã erã siete beyenirã mera majagʉ árĩmi. 9Eropigʉ ĩgʉ wapicʉrã nome pagʉ árĩmi. Erã nomepʉ Goãmʉ yare wererã nome árĩma. 10-11Erogue gʉa bajamenʉri gʉa árĩra pʉhrʉ, Agabo waĩcʉgʉ Goamʉ yare weremʉhtagʉ Judeague árĩgʉ gʉare ĩagʉ erami. Eropigʉ ĩgʉ Pablo yadare tʉãdiuridare aĩ, ĩgʉ basi ĩgʉ guburire, ĩgʉ mojotorire diri ĩhmu wereyúmi.

—Õpa arĩmi Espíritu Santo. “Idare opagʉ Jerusaléngue ĩgʉ ejacʉ̃, judio masa eropa ta dirirãcoma ĩgʉre. Dirituhaja, judio masa árĩbirãre orãcoma erã ĩgʉre,” arĩmi Espíritu Santo, arĩ wereyúmi Agabo.

12Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã, gʉa Cesarea majarã mera Pablore bʉrigã mahibʉ. Ĩgʉre “Jerusaléngue wabiricãque,” arĩribʉ. 13Gʉa eroparĩcʉ̃ Pablopʉ yʉhrimi:

—¿Dohpa arĩ orerã iiri mʉa? Yʉpʉre bʉjawerecʉ̃ iiaa mʉa. Erã yʉre peresu iicʉ̃ õaroca. Yʉhʉ Jerusaléngue Jesu mari Opʉ yare yʉ iira waja yʉ sĩricʉ̃ õaroca, arĩmi Pablo gʉare.

14“Wabeaa,” ĩgʉ arĩcʉ̃ peediarã iiribʉ gʉa. Ĩgʉ “Wagʉra,” ĩgʉ arĩcʉ̃, eropa pepicãbʉ gʉa. Õpa arĩbʉ:

—Mari Opʉ ĩgʉ gamero dopa ta iiporo, arĩbʉ gʉa.

15Irire weretamutu, gʉa yare ahmu, waha wabʉ daja Jerusaléngue warã. 16Erogue gʉa wacʉ̃ bajamerãgã Cesarea majarã Jesu yarãpʉ gʉa mera wama. Eropirã Jerusaléngue eja erã mera majagʉ Mnasón waĩcʉgʉ ya wihigue ejabʉ gʉa. Mnasón Chipre majagʉ ĩgʉ yoari boje Jesu buhegʉ árĩmi. Eropirã ĩgʉ ya wihi gʉa árĩguri wihi árĩbʉ. Eropirã Jerusaléngue ejabʉ gʉa.

Pablo Santiagore ĩagʉ wapʉ

17Jerusaléngue gʉa ejacʉ̃, ero majarã Jesu yarãpʉ “¿Erarari?” arĩ, mucubiriri mera bocatĩrima gʉare. 18Gajinʉ Pablo gʉa mera Santiagore ĩagʉ ejami. Gʉa erogue ejacʉ̃ ero árĩpehrerã Jesu yarã oparã árĩma. 19Eropigʉ Pablo erãre ĩgʉ mojoto ñeara pʉhrʉ judio masa árĩbirãre ĩgʉ buherare werepehomi. Goãmʉ ĩgʉ itamuri mera ĩgʉ iirare werepehomi Pablo Jesu yarãre. 20Ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ peerã,

—Goãmʉ õagʉ, turagʉ ãhrimi, arĩ umupeoma erãpʉ. Eropa arĩtuhaja erã Pablore õpa arĩ werema.

—Acaweregʉ, dohpaguere bajarã judio masa Jesure umupeorã ãhrima. Mʉhʉ irire masia. Eropirã erã õpa arĩ pepima: “Goãmʉ ĩgʉ dorerire, Moisegue marire ĩgʉ apirare marire iipehoro gahmea,” arĩrã iima. 21Õpa arĩnemoma erã. “Gajipʉgue árĩrãre judio masa árĩbirã watope árĩrãre judio masare Goãmʉ Moisere ĩgʉ apirare ‘Iibiricãque,’ arĩ doremi Pablo,” arãma õ majarã judio masa mʉre. “Pablo judio masa porãre mari dorero dopa miri gasirogãre wiri aĩdorebeami,” arãma erã mʉre. “Judio masa erã iidorerire Pablo duhudoremi,” arĩ i sãre werewʉama mʉre. 22Eropirã mʉhʉ õre eracʉ̃ peerã erã gamenererãcoma mʉre turimorã. Eropigʉ õpa iiro gahmea mʉre. 23Mʉre gʉa dorero dopa ta iique. Dohpague õre wapicʉrã ʉma Goãmʉre umupeorã “Õpa iirãra,” arĩrã ãhrima. 24Erã mera waque. Eropirã Goãmʉ Moisere ĩgʉ dorediro dopa ta erã basi Goãmʉ yare iiburire iimorã erã ñeri iirire coerã iima. Mʉ sã eropa ta iique. Eropa iigʉ erã eropa iira wajare wajayeque mʉpʉ. Mʉhʉ eropa wajayera pʉhrʉ erã poarire wʉadoremasima erã. Mʉ eropa iicʉ̃ ĩarã masa mʉre erã arĩra iri gʉyara árĩcʉ̃ masirãcoma erã árĩpehrerã. Goãmʉ Moisere ĩgʉ apira dorerire iigʉ mʉ árĩcʉ̃ masirãcoma erã. 25Judio masa árĩbirã Jesu yarãpʉre gʉa gojarapũre obeotuhajabʉ. Õpa arĩ gojabʉ gʉa. “Goãmarã wéanirãre umupeora barire, dire, wʉʉnʉgʉ mohwejẽnirã waimʉrãre babiricãque mʉa. Eropirã nome mera ñero iibiricãque. Nome sã ʉma mera ñero iibiricãque,” arĩ were gojabʉ gʉa gojarapũre, arĩma erã Pablore.

Goãmʉ wihigue judio masa Pablore ñeañorã

26Erã eropa arĩ wereniguira pʉhrʉ gajinʉ Pablopʉ wapicʉrã ʉma mera erã basi Goãmʉ yare iimorã erã ñeri iirire coemorã, Goãmʉ wihigue ñaja wañorã. Iri wihigue ñajajagʉ, erãre werepʉ Pablo: “I nʉcʉ nʉri dʉhyaa mʉa coeboro,” arĩ werepʉ ĩgʉ wapicʉrãre. Eropirã erã coeturinʉ erã nʉcʉ Goãmʉre waimʉrãre erã oburinʉ árĩbʉ.

27Eropii erã coepehodiro merogã dʉhyacʉ̃ gohra Goãmʉ wihigue Pablo ĩgʉ árĩcʉ̃ Asia yeba majarã judio masapʉ ĩañorã ĩgʉre. Eropa ĩarã gajirãre iri wihi árĩrãre Pablo mera guacʉ̃ iiñorã erã. Eropa guarã judio masa Pablore ñeha õpa arĩ gaguiniguiñorã:

28—Mʉa gʉa acawererã Israe masa gʉare itamurã arique. Ihĩ ãhrimi. Moise dorerire i wihi sãre cóãdore buhemi árĩpehrerãre. Eropigʉ ĩgʉ Goãmʉ wihiguere judio masa árĩbirã sãre aĩñajadi ãhrami. Eropigʉ i wihire ñeri mariri wihire ĩgʉ goroweoadi ãhrami, arĩ gaguiniguiñorã judio masa Asia yeba majarã ero majarãre.

29Ero core Jerusalén Pablo Trófimo mera ĩgʉ árĩcʉ̃ judio masa ĩañorã. Trófimo Efeso majagʉ judio masʉ árĩbiridigʉ árĩmi. Ĩgʉ eropa árĩcʉ̃ masirã õpa arĩ pepiñorã erã: “Pablo Trófimore Goãmʉ wihire aĩñajagʉ iicumi,” arĩ pepiriñorã judio masa.

30Masare erã eropa arĩ were erã gaguiniguira pʉhrʉ iri maca majarã árĩpehrerã bʉrigã guañorã. Bajarã omagãri, Goãmʉ wihi árĩgʉre Pablore ñeha tarawiria wañorã. Tuhajanugu iri wihi disiporore bihañorã erã ĩgʉgue ñajariri arĩrã. 31Eropirã erã ĩgʉre wejẽmorã iiriñorã. Erã eropa iicʉ̃ ĩarã gajirãpʉ wererã wañorã surara opʉre. “Árĩpehrerã Jerusalén majarã gamenere gua, gaguiniguirã iiama,” arĩ wererã wañorã surara opʉre. 32Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ opʉpʉ ĩgʉ surarare, erã dorerã sãre gameneo, erã mera Pablore wejẽdiarã pohrogue omagã ejañorã. Surara erã ejacʉ̃ ĩarã Pablore panirã pa duhuñorã. 33Eropigʉ surara opʉ Pablo pohrogue eja, ĩgʉre ñeha, peda comeda mera diridorepʉ. Erã dirituhajacʉ̃ ĩha, opʉ Pablore serẽpipʉ masare:

—¿Nihino ãhriri ihĩ? ¿Ñeheno dipuwaja ĩgʉre eropa iiri mʉa? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ erãre.

34Ĩgʉ eropa serẽpicʉ̃ peerã masapʉ “Õpa iiami ĩgʉ,” arĩ, gajirã sã gajiropa arĩ, gaguinigui wereñorã surara opʉre. Erã eropa gaguiniguicʉ̃ surara opʉ õaro peebiripʉ. Eropigʉ ĩgʉ surara ya wihigue Pablore aĩgãdorepʉ. 35Iri wihigue eja, Pablo mʉriariñere ĩgʉ mʉriacʉ̃ masapʉ ĩgʉre padiarã cãhmotañorã. Erã eropa iicʉ̃ surarapʉ ĩgʉre aĩcoã mʉria wañorã. 36Masa bajarã erãre nʉrʉsia, gaguinigui nʉrʉsiañorã.

—Ĩgʉre wejẽcãque, arĩ gaguiniguiñorã erã Pablore.

Pablo “Ne masare ñero iibeaa yʉhʉ,” arĩ werepʉ

37Eropii Pablore iri wihigue erã peresu iiboro core, Pablopʉ opʉre serẽpipʉ.

—Yʉhʉ mʉ mera weretamudiaca, arĩ serẽpipʉ Pablo.

—¿Mʉhʉ griego masa yare wereniguiri? 38¿Sohõ árĩdigʉ, Egipto majagʉ árĩbeari mʉhʉ? Ĩgʉ masare ĩgʉ oparãre cóãdoregʉ, cuatro mil masa gamewejẽrãpʉre masa marirogue aĩgãapʉ. ¿Ĩgʉ árĩbeari mʉhʉ? arĩpʉ opʉ Pablore.

39Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Pablo yʉhripʉ.

—Ĩgʉ árĩbeaa yʉhʉ. Judio masʉ ãhraa. Tarso Cilicia yeba árĩri maca masa dehyoabʉ yʉhʉ. Bu árĩri maca majagʉ árĩbeaa yʉhʉ. Yʉhʉ oã masa mera wereniguidiaa, arĩpʉ Pablo ĩgʉre.

40Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ opʉpʉ wereniguidorepʉ masa mera. Eropigʉ Pablo mʉriariñegue nigui, ĩgʉ mojotori mera “Ejarimaricãque,” arĩpʉ masare. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã, ejarimaripehrea wañorã. Erã ejarimaripehrecʉ̃ ĩha, Pablo judio masa ya mera werepʉ erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index