Search form

Hechos 24

Pablo “Ñero iibirabʉ,” arĩ werepʉ Felire gajirã weresãra pʉhrʉ

1Cinco nʉri pʉhrʉ Ananía pahia opʉ, judio masa erã mʉrã, dorerire weremehregʉ Tértulo waĩcʉgʉ mera Cesareague ejañorã. Eropirã erã Pablore weresãdiarã, opʉ Feli pohrogue ejañorã. 2Eropigʉ Pablore erã gamenererogue erã aĩ ejara pʉhrʉ Tértulo ĩgʉre weresãnʉgapʉ. Eropa weresãnʉgagʉ õpa arĩpʉ Felire:

—Mʉhʉ õaro masigʉ, gʉa opʉ mʉhʉ õaro dorecʉ̃ gʉa i yeba majarã õaro árĩcãa gʉa gamequeãro mariro. Mʉ doreri mera õaripʉre gohrotoro iiaa i yeba. 3Eropirã gʉa õaro árĩcãrã mucubiria. Eropirã mʉ mera õaro mucubiria. 4Dohpague merogã mʉre garibogʉra yʉhʉ. Merogã mʉ mera weretamudiaca. Gʉare peenique dohpa. 5Ihĩ gʉare garibotariami. Árĩpehreri yebari majarãgue judio masare erã gua gaguiniguicʉ̃ iimi ihĩ. Eropigʉ masa erã basi gameturicʉ̃ iimi ihĩ. “Oparãre cóãrã,” arĩrã mera majagʉ ãhrimi ihĩ. Eropigʉ nazareno waĩcʉri curu opʉ ãhrimi. 6Eropigʉ Goãmʉ wihire ñero ĩgʉ iidiacʉ̃ ĩarã gʉa ñeabʉ ĩre. Gʉa ñeara pʉhrʉ gʉa ya dorerire ĩgʉ tarinʉgagʉ árĩcʉ̃ ĩgʉre dipuwaja moadiarabʉ gʉa. 7Eropa moadiaquerecʉ̃ surara opʉpʉ Lisia waĩcʉgʉ ĩgʉre gʉare turaro mera emacãmi. 8Pʉhrʉ ĩgʉre weresãnirãre mʉ pohrogue wadoreami Lisia. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã ahrabʉ gʉa. Mʉ tamera ĩre serẽpigʉ, árĩpehrerire ĩgʉ ya dipuwajare masigʉca mʉhʉ, arĩpʉ Tértulo Felire.

9Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ gajirã judio masa Tértulo ĩgʉ arĩdiro dopa ta “Diaye ta ãhraa,” arĩñorã erã sã. 10Erã eropa arĩ weresãra pʉhrʉ opʉ Feli Pablore weredorepʉ. Õpa arĩ werepʉ Pablo:

—Baja bojori i yeba majarãre mʉ dorerare masia yʉhʉ. Eropigʉ yʉ iirare mʉre weregʉ mucubiria. 11Doce nʉri ta wahaa Jerusaléngue Goãmʉre yʉ umupeora pʉhrʉ. Mʉhʉ i diaye árĩcʉ̃ masidiagʉ gajirãre serẽpi ĩaque. 12Judio masa yʉre Goãmʉ wihiguere boca erã ñeacʉ̃ masare arĩ gaguiniguigʉ iibirabʉ. Eropigʉ “Oparãre cóãque,” arĩgʉ iibirabʉ. Eropigʉ judio masa buheri wirire, erã ya maca sãre ne ñero iibirimʉrabʉ. 13Eropirã yʉre weresãnirãpʉ erã weresãrare “Õpa iiami ihĩ,” arĩ weremasibeama mʉre. 14Dohpague yʉ iirare weregʉra mʉre. Matague ta gʉa ñecʉ sʉmarã erã umupeodiro dopa ta Goãmʉre umupeoa yʉ sã. Eropigʉ Goãmʉ yare iiaa Jesu ya õari buheri iri arĩro dopa ta. Oã “Jesu ya gʉyabirari ãhraa,” arĩ wereniguima oã judio masa. Eropigʉ Goãmʉ doreri, Moiseguere ĩgʉ apirare iri sãre umupeoa yʉhʉ. Eropigʉ Goãmʉ ya weremʉhtanirã erã gojara sãre umupeoa yʉhʉ. 15Oã gajirã judio masa mera ta “Goãmʉ árĩpehrerã masare sĩrinirãre õarã, ñerã mera erã masa mʉriacʉ̃ iigʉcumi,” erã arĩ pepiro dopa ta yʉ sã eropa ta arĩ pepia. 16Eropigʉ dipuwaja mara yʉhʉ. Goãmʉ irire masimi. Eropirã masa sã irire masima. Eropigʉ diaye ta werea yʉhʉ mʉre.

17“Gaji bojorire gajipʉgue yʉhʉ curigʉ árĩgʉ dujarabʉ Jerusaléngue. Yʉ acawererã Jerusalén majarã mojomorocʉrãre niyeru ogʉ arigʉ iiabʉ. 18Dujara, Goãmʉre umupeobu ĩgʉ ya wihigue ejarabʉ. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ coedorero dopa yʉ basi iira pʉhrʉ waibʉgʉre odiarabʉ Goãmʉre umupeobu. Erogue yʉ árĩcʉ̃ oã judio masa yʉre bocama. Erã bocacʉ̃ gajirã yʉ mera majarã marama. Gua gaguiniguirã marama. 19Eropirã gajirã judio masa Asia yeba majarã ero ãhrama. Erã yʉ ñero iicʉ̃ ĩanirã árĩrã weresãrã ariporo õguere. 20Oã õgue árĩrãpʉ judio masa oparã gamenererogue yʉ árĩcʉ̃ ĩanirã yʉ erogue ñero iirare masirã, erã sã weresãporo. 21Gaji tamerare yʉre erã weresãmasima: Erã mera árĩgʉ õpa arĩ bʉrigã gaguiniguibʉ yʉhʉ: “‘Sĩrinirã masa mʉriarãcoma,’ yʉ arĩra waja dipuwaja moaa mʉa,” arĩbʉ erãre, arĩ werepʉ Pablo Felire “Ñero iibiribʉ,” arĩgʉ.

22Ĩgʉ eropa arĩ werera pʉhrʉ Feli õpa arĩ werepʉ Pablore:

—Dohpaguere iripẽta ãhraa. Surara opʉ Lisia ĩgʉ erara pʉhrʉ mʉre yʉ iiborore masigʉca yʉhʉ, arĩpʉ Feli Pablore. Felipʉ Jesu yarã erã iirare õaro masipehogʉ árĩpʉ.

23Eropa arĩtuhaja, Pablore coregʉre surarare Feli õaro ĩhadibudorepʉ peresugue árĩgʉ duhriri arĩgʉ. Eropa ĩhadibudorequeregʉ õaro iidorepʉ ĩgʉre. Eropigʉ merogã ópʉ ĩgʉ curiborore. Pablo mera majarãre ĩgʉre peresugue árĩgʉre itamudoregʉ eropa dorepʉ Feli.

24Bajamenʉri pʉhrʉ Feli ĩgʉ marapo Drusila waĩcʉgo mera ahri, Pablore sihuñorã daja. Feli marapopʉ judio maso árĩpo. Pablore erã sihura pʉhrʉ, Jesucristore ĩgʉ umupeorire Pablopʉ werepʉ erãre. 25Eropa weregʉ, õarire, õaro guñamasirire, ñerire gamebiririre, pehrerinʉ árĩcʉ̃ masare Goãmʉ dipuwaja moaborore werepʉ Pablo. Ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ peegʉ Feli güigʉ, Pablore werepʉ:

—Dohpaguere waque. Pʉhrʉ yʉre mohmeri maricʉ̃ sihugʉra daja, arĩpʉ Pablore.

26Eropa arĩgʉ, Pablo ĩgʉre niyeru ocʉ̃ gameripʉ Feli. Eropigʉ ĩgʉ niyerure gamegʉ, bajasuburi Pablore sihu, ĩgʉ mera wereniguimʉripʉ Feli. Niyerure ĩgʉ wajayecʉ̃ ta Pablore wiuboñumi gajisubu arĩgʉ. 27Pe bojori pʉhrʉ Porcio Festo waĩcʉgʉ Felire gohrotogʉ árĩpʉ. Eropigʉ Felipʉ opʉ árĩgʉ judio masare mucubiricʉ̃ iidiapʉ. Eropigʉ ĩgʉ Palore peresu árĩdorepʉ dohpa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index