Search form

Hechos 25

Festore Pablo ĩgʉ iirare werepʉ

1Eropii Festo iri yebague ʉhrenʉ ĩgʉ opʉ ñajara pʉhrʉ, Cesareague árĩdigʉ waha, Jerusaléngue ejapʉ. 2Ero ĩgʉ ejacʉ̃ ĩha pahia oparã, judio masa oparã mera Pablore erã weresãrare wereñorã Festore. 3Pablo ĩgʉ mague wacʉ̃ iri mague ĩgʉre cohre, wejẽdiariñorã ĩgʉre erã. Jerusalén mague aricʉ̃ gameriñorã ĩgʉre wejẽmorã. Eropirã erã õpa Festore ʉpʉtʉ serẽriñorã:

—Pablore õguere Jerusaléngue obeoque, arĩ serẽriñorã erã Festore Pablore wejẽdiarã.

4Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ, Festo werepʉ erãre:

—Dohpaguere Pablo Cesareague peresu ãhrimi. Dohpaguere yʉhʉ erogue wabu iiaa. 5Pablo ĩgʉ ñero iigʉ árĩcʉ̃, mʉa oparã Cesareague yʉ mera waha, ĩgʉre weresãque, arĩpʉ Festo.

6Eropigʉ Festo ocho o diez nʉri erã mera ĩgʉ árĩra pʉhrʉ Cesareague dujaa wapʉ. Gajinʉ ĩgʉ dipuwaja moadoreri wihi doagʉ, Pablore aĩgãridorepʉ. 7Eropirã Pablo Festo pohrogue ĩgʉ eracʉ̃, judio masa Jerusaléngue arinirãpʉ Pablo pohro nigui, ĩgʉre bʉrigã weresãnʉgañorã. Eropa weresãquererã “Ihĩ ĩgʉ ñero iicʉ̃ ĩabʉ,” arĩ weresãmasibiriñorã. 8Erã eropa arĩ weresãra pʉhrʉ Pablo ĩgʉ iirare werepʉ:

—Judio masa erã dorerire, Goãmʉ wihi maja dorerire, Roma opʉ ĩgʉ dorerire ne tarinʉgabirabʉ, arĩpʉ Pablo.

9Festopʉ judio masare mucubiricʉ̃ iidiagʉ, Pablore serẽpipʉ.

—¿Jerusaléngue wadiari mʉhʉ? Mʉ iirare yʉre erogue weregʉca mʉhʉ, arĩpʉ Festo Pablore.

10Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pablo yʉhripʉ:

—Arĩpehrerã weca opʉ ĩgʉ ya wihi dipuwaja moadoreri wihi ãhraa dohpaguere. I wihino ta ohõ sã ãhraa. Eropigʉ yʉ iirare ohõ ta amu purumujuque. Judio masare yʉ ñero iibirirare õaro masia mʉhʉ. 11Ñerire iigʉ dorerire tarinʉgagʉ árĩgʉ “Yʉre wejẽbiricãque,” arĩbiriboaya. Eropigʉ oã weresãripʉ gʉyari iri árĩcʉ̃ yʉre weresãnirãre yʉre omasibeaa mʉhʉ. Yʉ iirare árĩpehrerã weca opʉre Césare weregʉ wadiaca yʉhʉ, arĩpʉ Pablo.

12Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Festopʉ õaro masi wererãre serẽpituhaja, werepʉ Pablore.

—Mʉhʉ árĩpehrerã weca opʉre mʉ iirare mʉ werediacʉ̃, ĩgʉ pohrogue Romague obeorãra mʉre, arĩpʉ Festo Pablore.

Pablo opʉ Agripare ĩgʉ iirare werepʉ

13Festo opʉ ñajara pʉhrʉgue opʉ Agripa, Berenice waĩcʉgo mera Cesareague Festore ĩarã ejañorã.

—¿Ne, erarari mʉ sã? arĩñorã erã Festore bocatĩri serẽrã. 14Ero bajamenʉrigã erã árĩra pʉhrʉ Festo werepʉ Agripare Pablore erã iirare.

—Õre Feli ĩgʉ peresu iidigʉ ãhrimi. 15Eropirã Jerusaléngue yʉ wacʉ̃ judio masa erã pahia oparã, erã mʉrã mera ĩre weresãma. “Ĩgʉ ya dipuwajare wejẽque ĩgʉre,” arĩ serẽama erã yʉre. 16Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ yʉ õpa wereabʉ: “Gʉa Roma majarãpʉ peresu erã iinirãre masare eropa ta ocãbirimʉribʉ. Eropigʉ ĩgʉre osome mʉare. Gʉa ñeadigʉre ĩgʉre weresãnirã gʉare wereniguiboro core ĩgʉre dipuwaja moamasibeaa gʉa. Ĩgʉ basi sã ĩgʉ iirare ĩgʉ werenibiricʉ̃ ĩgʉre dipuwaja moamasibeaa gʉa,” arãbʉ erãre. 17Eropigʉ õre erã weresãrã eracʉ̃ ĩagʉ yoari boje iibirabʉ yʉhʉ. Eropigʉ gajinʉre masa dipuwaja moadoreri wihi yʉ doagʉ, erã weresãdigʉre sihubeoabʉ. 18Eropirã iri wihi ĩgʉ eracʉ̃ ĩarã ĩgʉre ĩhaturirã wahgãnʉgajama. Erã eropa wahgãnʉgajacʉ̃ ĩagʉ ñetariaro arĩ weresãrãcoma arĩ pepirabʉ yʉhʉ erãre. Ĩgʉre weresãdiaquererã weresãmasibirama erã. 19Eropirã ĩre Goãmʉ yare ĩgʉ werera dipuwaja judio masa ĩgʉre ĩhaturiama. “Jesu waĩcʉgʉ ĩgʉ sĩridigʉ masa mʉriadi árĩmi,” arĩ ĩgʉ werera waja weresãma ĩre. I dihtare weresãma. 20Ire masibigʉ ĩgʉre õaro serẽpi ĩabʉ. “¿Jerusaléngue wadiacuri yʉ mera? Erogue wereque mʉ iirare yʉre,” arĩrabʉ ĩgʉre. 21Yʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉpʉ wadiabirami. “Yʉ iirare árĩpehrerã weca opʉre werediaca,” arãmi ĩgʉ yʉre. Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ ohõ ta ĩgʉre coredoreabʉ árĩpehrerã weca opʉ pohro ĩgʉre yʉ obeoboro core, arĩpʉ Festo Agripare.

22—Yʉ basi peediaca ĩgʉre, arĩpʉ Agripa Festore.

—Ñamigã ta ĩgʉre peegʉca mʉhʉ, arĩ yʉhripʉ Festo.

23Eropirã gajinʉ árĩcʉ̃ Agripa, Berenice mera masa dipuwaja moadoreri wihigue eja, “Oparã ãhraa gʉa,” arĩrã gʉhyadiaro ii ĩhmuñorã erã, surara oparã, iri maca majarã oparã mera. Eropa ii ñajarã iri wihiguere ñajañorã. Erã ñajajara pʉhrʉ Pablore sihubeopʉ Festo. 24Eropigʉ Festo õpa werepʉ:

—Opʉ Agripa, mʉa árĩpehrerã i wihire gamenererã peeque. Õre ihĩ bajarã judio masa erã weresãgʉ ãhrimi. Jerusaléngue Cesareague sãre erã ĩgʉre weresãma. “Ĩgʉre wejẽque,” eropa arĩniguicãrã iima erã. 25Erã eropa arĩquerecʉ̃ ta õpa arĩ pepia yʉhʉ. Ihĩ ne ñero iidigʉ árĩbeami. ¿Ñehe dipuwaja mari wejẽbocuri ĩgʉre? Eropigʉ árĩpehrerã weca opʉre César Augustore ĩgʉ iirare ĩgʉ werediacʉ̃ árĩpehrerã opʉ pohrogue obeogʉra ĩre. 26-27Eropigʉ ihĩ ĩgʉ iirare masibirinica yʉhʉ dohpa. Eropa masibirinigʉ mari opʉre were gojamasibirica. Eropigʉ mʉare ĩgʉ werecʉ̃ peedoregʉ iiaa dohpaguere. Opʉ Agripa, dohpague tamerare ihĩ ãhrimi mʉ serẽpi ĩabu. Mʉ serẽpi ĩatuhaja mari masira pʉhrʉ ĩre erã weresãrare õaro were gojagʉra. Ihĩ ĩgʉ ñero iirare yʉ masibiriqueregʉ ta opʉ pohrogue ĩgʉre yʉ obeocʉ̃ õabeaa. Eropigʉ dohpaguere erã weresãrare õaro masidiagʉ iiaa, arĩpʉ Festo erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index