Search form

Hechos 27

Pablo ĩgʉre weresãrare Romague weregʉ wapʉ

1Pablore Italiague árĩpehrerã weca opʉ pohrogue dohodiru mera obeorã, ĩgʉ mera gajirã peresu árĩrã sãre obeoñorã. Eropirã Julio waĩcʉgʉre erãre ĩhadibudorerã obeoñorã erã. Julio cien surara opʉ árĩpʉ. Ĩgʉ ya curu Augusto yarã surara waĩcʉñorã. 2Yʉ sã Pablore wapicʉgãbʉ. Eropirã Adramitio waĩcʉro majaru dohodiru mera ñajabʉ gʉa. Iriru Asiague waburidiru árĩbʉ. Ñajatuhaja, iriru mera wabʉ. Aristarco Tesalónica waĩcʉri maca majagʉ gʉa mera wami. Tesalónica Macedonia yeba árĩbʉ. 3Gajinʉ gʉa Sidóngue ejabʉ. Erogue ejagʉ Julio Pablore õaro iimi. Eropigʉ Pablore ĩgʉ mera majarã pohrogue ĩagʉ wadoremi. Eropigʉ Pablo mera majarã ĩgʉre ĩgʉ gamerire erã ocʉ̃ “Õaroca,” arĩmi Julio. 4Dohodirugue ñajarã daja gʉa taribujacʉ̃ bʉrigã miruñe gʉare gajipʉgue weãtaribujubʉ. Eropirã Chipre waĩcʉri nʉgʉro cãhmotarogue diayepʉ wabʉ gʉa. 5Pʉ Ciliciare taria, Panfilia sãre taria, Mira waĩcʉri macague Licia yebague árĩri macague tuhajabʉ gʉa.

6Erogue ejarã, Alejandríague aridirure, Italiague wadirure dohodirure bocabʉ. Eropigʉ surara opʉ gʉare irirugue wadoremi. 7Bajanʉri dabero waro waha, “Ñe yeboca,” arĩ, waha, Gnido waĩcʉri maca diaye ejabʉ gʉa. Erogue eja taria, miruñe bʉrigã weã, gʉa wadiadirore gʉare weãbeobiribʉ. Eropirã gʉa copʉgue majipa wabʉ. Eropirã Creta waĩcʉri nʉgʉro iri nʉgʉro cãhmotari masepʉ gʉa taribuja waha, Salmón waĩcʉri ñorore tariabʉ gʉa. 8Erogue tari, iri nʉgʉro pohro waha, “Ñe yeboca,” arĩ waha, “Õari peramaha” waĩcʉrogue tuhajabʉ. Peramaha Lasea waĩcʉri maca pohrogue árĩbʉ.

9Erogue gʉa yoari boje árĩra pʉhrʉ, gʉa waboropʉ gʉhyataribʉ. Eropiro erã ba duhurinʉ bosenʉ tarira pʉhrʉ, Pablo dohodiru majarãre weremi.

10—Peeque mʉa. Ba duhurinʉ bosenʉ pʉhrʉ mari wacʉ̃ marire mirimaja gʉhyataria. Iru dohodiru, dohodiru maja, mʉa doberi sã mari mera majarã sã mari dedereboca warã, arĩrimi Pablo.

11Ĩgʉ eroparĩquerecʉ̃ surara opʉ dohodiru opʉpʉre peegʉ, autugʉ sãre peegʉ, Pablo ĩgʉ wereripʉre peediabirimi wadiagʉ. 12Erã payari peramaha puhiró árĩcʉ̃ õari payari peramaha árĩbiribʉ. Ero eropa árĩri peramaha árĩcʉ̃ dohodiru majarã bajarã wadiarã, Fenicegue mʉriadiarima puhiró waboro core. Fenice Creta waĩcʉri nʉgʉro maja peramaha árĩro, miruñe ero aridirogue abe mʉririroguepʉ copʉgue diayepʉgue sãre ĩhabeo miruñe aricʉ̃ õaro cãhmotari maca árĩbʉ. Ero eropa árĩri peramaha árĩcʉ̃ masirã erã erogue yuju puhibʉgʉ árĩrisubu árĩdiarima.

Wʉariyague miruñe, deco wʉaro ariyoro

13Eropii docapʉ surgue daberogã miruñe arinʉgabʉ. “Dohpagãre õarinʉ mari waburinʉ ãhraa,” arĩ pepiriñorã erã. Miruñe ero aricʉ̃ erã comeyere tarawahgũ, Creta nʉgʉro pohrogã mʉriabʉ gʉa. 14Eropii pʉhrʉñari miruñe gohroto noreste waĩcʉri miruñe bʉrigã weãbʉ. 15Eropiro dohodirure miruñe bʉrigã weã erabʉ. Miruñe ero weãbeoro wamasibiri, majipa, miruñe mera wabʉ gʉa. 16Clauda waĩcʉri nʉgʉrogã pohrogue docapʉgue waha, iri nʉgʉrogã gʉare merogã cãhmotabʉ. “Marire yebo ãhraa,” arĩrã erore dohodiru majaru miridirugã gasirure õaro tarapeo diribʉ gʉa. 17Irirure dohodirugue gʉa tarasã diripehora pʉhrʉ wʉarida mera erã waĩñea peoma. Libia yeba tʉro pohro árĩri imipororire “Iriru gasiru dohodiru iri mehtuhajari,” arĩrã güi árĩma erã. Eropirã erã miru ñeari suhrire erã aĩdijura pʉhrʉ dohodiru dihtare miruñe weãbeobʉ. 18Miruñe, deco mera bʉrigã aribʉ. Gajinʉ sãre miruñe mʉraro ta daja aricʉ̃ ĩarã erã erã doberire diague duhrimeyura pʉhrʉ taribujabʉ gʉa. 19Gajinʉ dohodiru majare diague cóãma erã erã basi. 20Bajanʉri ñípirinʉri árĩcʉ̃, abe ʉmʉ majagʉ necã sã ne deyobirima. Eropiro bʉrigã miruñe aribʉ. Eropirã “Miria wahaa mari. Eropirã sĩria warãca,” arĩ pepiribʉ gʉa.

21Eropigʉ Pablo yoari boje erã ba duhura pʉhrʉ ĩgʉ erã core nʉgaja, weremi erãre.

—Mʉare yʉ werecʉ̃ peebirabʉ mʉa. “Cretague árĩrã mari wacʉ̃ gʉhya árĩca,” yʉhʉ arĩcʉ̃ peebirabʉ mʉa. Yʉre peerã, iru maja árĩpehrerire dedeobiriboaya mʉa. 22Eropigʉ dohpague mʉare werea. Guñaturaque. Eropirã güibiricãque. Árĩpehrerã mari tarirãca. Iru dohodiru dihta marire wahribasaroca. 23Dohpagã ñamire Goãmʉ anyu yʉre dehyoami. Goãmʉ yagʉ ãhraa yʉhʉ. Eropigʉ ĩgʉre umupeoa yʉhʉ. Anyupʉ yʉ pohro arigʉ wereami. 24“Pablo, güibita. Árĩpehrerã weca opʉre mʉ iirare mʉre werero gahmea. Goãmʉ õagʉ ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉre mʉ serẽro dopa ta dohpague mʉa mera majarã sãre itamugʉcumi,” arãmi yʉre anyu. Eropirã güibirãta mʉa. 25Anyu yʉre ĩgʉ arĩdiro dopa ta eropa waroca. Goãmʉre umupeoa yʉhʉ. Eropigʉ ĩgʉ werediro dopa ta “Diaye ta ãhraa,” arĩ pepia yʉhʉ. 26Marire nʉgʉrogue miruñe weãbeo cóãroca, arĩ weremi Pablo erãre.

27Yuju ñami pe semana pʉhrʉ wʉariya Adria waĩcʉriya miruñe gʉare bʉrigã weãbʉ. Irisubure ñami deco dohodiru majarã ʉmapʉ “Tʉrogue ãhraa mari,” arĩ pepima erã. 28Erã eropa arĩ pepirã yurada nʉcʉdiru comerure dihri, duhmiumediju queoñama. Treinta y seis metro gohra ʉ̃hcãbʉ. Mero ta waha, queoma daja. Irisubure veintisiete metro gohra ʉ̃hcãbʉ. 29Eropirã ʉtãre mehtuhajari arĩrã dohodiru auturogue wapicʉriye comeyerire dirimiu dijuma erã diague dabero wacʉ̃ gamerã. Eropirã “Yojaro boyoporo,” arĩrã, bʉrigã serẽma erã. 30Dohodiru majarã ʉmapʉ erã dihta duhririma. Erã miridirugãre dohodiru majarure diague taradijupo dohodiru ĩguiru come dipure erã dijudiro dopa ta iirima erã miridirugã marire ĩhari arĩrã. 31Erã eropa duhridiaquerecʉ̃ Pablo erã eropa iicʉ̃ masigʉ surara opʉre, ĩgʉ surara mera weremi:

—Oã, ʉma miridirugã mera erã wacʉ̃ mʉa árĩpehrerã sĩrirãca, arĩmi Pablo.

32Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã surarapʉ miridirugãre diriridarire wirita, irirure cóãcãma.

33Boyoboro coregã Pablo erãre badoremi.

—Pe semana gohra mʉa ne babeaa. 34Eropirã dohpaguere barã arique. Eropigʉ mʉare badorea. Mʉa ojocaridiarã baque. Árĩpehrerã mʉa tarirãca, arĩmi Pablo erãre.

35Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ Pablo panre aĩ, árĩpehrerã erã pohro Goãmʉre “Õhaa,” arĩ, duhpeo, irire bami ĩgʉ. 36Ĩgʉ eropa bacʉ̃ ĩha erã sĩporã turarã waha, árĩpehrerã erã sã bama. 37Gʉa árĩpehrerã doscientos setenta y seis masa dohodirugue árĩbʉ gʉa. 38Eropirã erã árĩpehrerã yapia waha “Iru dohodiru nʉcʉ árĩca,” arĩ, baja trigo barire diague cóãma daja.

Dohodiru imiporogue mehbejayoro

39Boyocʉ̃ dohodiru majarã ʉma nʉgʉrore ĩarã, “Õpa waĩcʉri nʉgʉro ãhraa i nʉgʉro,” arĩ ĩha masibirima. Eropirã erã dipatũgure imiporo árĩcʉ̃ ĩarã, “Mari iritũgugue warã, erogue mehmejaboca imiporogue,” arĩma erã. 40Eropa arĩrã, come dipure diriridarire wirita medijucãma erã. Erã eropa iira pʉhrʉ dohodiru ĩguiru maja suhriro aĩ wahgũ nuguma diaye miruñe weãbeocʉ̃ gamerã. 41Eropiro dohodirupʉ ĩguirupʉ imiporogue sĩmaja merejamasibiribʉ. Eropiro auturore bʉrigã pãgũri pamehtucʉ̃ iriru auturo wahria wabʉ.

42Eropa wacʉ̃ ĩarã õpa arĩma surara.

—Iru miricʉ̃ mari peresu iinirã tʉrogue baatuhaja duhricãrãcoma. Eropirã erãre wejẽpehocãrã, arĩrima surara.

43Eropigʉ surara opʉpʉ Pablore wejẽdiabigʉ árĩpehrerã peresu árĩrãre wejẽdorebirimi. Eropigʉ árĩpehrerã baamasirãre surara opʉ mata tʉrogue baatujadoremi. 44Eropirã gajirã dohodiru maja wahrira mijiri mera yuuriñaja, iri mijiri weca peya baa majama. Gʉa eropa iirã gʉa árĩpehrerã tʉrogue tuhajabʉ õaro.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index