Search form

Hechos 4

Pedro, Ñu mera oparãre weretamuñorã

1-3Ĩgʉ eropa wereniguisubu pahia, Goãmʉ wihire corerã surara opʉ, saduceo masa sã erãre peeñorã. Õpa buhepʉ Pedro Ñu mera masare:

—Jesu ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ masa mʉria wami. Ĩgʉ eropa masa mʉriacʉ̃ ĩarã, pʉhrʉ mari sã ĩgʉ yarã mari masa mʉriaborore masia mari, arĩ werepʉ Pedro sã. Erã eroparĩcʉ̃ peerã, oparãpʉ erã mera guañorã. Eropa guarã naimerecʉ̃ ĩarã erã Pedrore, gajirã Jesu apinirã sãre ñeha, peresu iiñorã. 4Oparã eropa gamebiriquerecʉ̃ ta masa bajarã Goãmʉ yare Pedro sã buherire peerã “Diaye ta ãhraa,” arĩ pepiñorã erã. Eropirã Jesu yarã bajarã wañorã. Erã ʉma dihtare queocʉ̃ Jesure umupeorã cinco mil masa árĩñorã.

5Eropii gajinʉ iri maca majarã mʉrã, oparã, judio masa buherã mera Jerusaléngue gamenereñorã. 6Eropigʉ pahia opʉ Ana waĩcʉgʉ ero árĩpʉ. Ĩgʉ acawererã sã árĩñorã. Caifa, Ñu, Alejandro, gajirã mera Ana acawererã árĩñorã.

7Eropirã erã Pedro sãre erãre gamebeocʉ̃, surarapʉ peresugue erãre aĩwiu oparã watopegue erãre aĩ ejañorã. Erã eropa iira pʉhrʉ oparã serẽpi ĩañorã Pedro sãre.

—¿Noa ya turari mera mʉa curimasibigʉre õagʉ iiari? ¿Noa ãhriri mʉare irire iidoregʉ? arĩ serẽpi ĩañorã erã.

8Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Espíritu Santo ĩgʉ itamurire õaro opagʉ werepʉ Pedro erãre.

9—Mʉa oparã, mʉa mʉrã, ¿gʉa curimasibigʉre gʉa õagʉ iirare serẽpi ĩarã iiri mʉa gʉare? 10Ire masique mʉa árĩpehrerã, Israe masa. Ire Jesucristo eropa iiami. Jesu Nazare majagʉ, mʉa crusague wejẽdigʉ, Goãmʉ masudigʉ, ĩgʉpʉ ihĩ curimasibigʉre õagʉ wacʉ̃ iiami. Eropirã ĩre dohpaguere mʉa ĩhuro ĩgʉ curicʉ̃ ĩhaa mʉa. Õpa ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue Cristore wereyuro: 11“Ihĩ Cristo ʉtãye iro dopa ta Goãmʉ beyedigʉ ãhrimi. Ĩgʉ Goãmʉ beyedigʉ árĩquerecʉ̃ masa ĩgʉre gamesome. Ĩgʉre erã gamebiriquerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre opʉ acuami árĩpehrerãre dorebure,” arĩ gojañumi iribojegue. 12Ne gajigʉ masare peamegue wabonirãre taugʉ ne marimi. I yebaguere Jesu dihta masare taugʉ ãhrimi. Ne gajirã ĩgʉ iro dopa árĩrã ne marima, arĩ werepʉ Pedro erãre.

13Ĩgʉ eropa arĩ werera pʉhrʉ, Pedro Ñu mera buheya marirã erã árĩcʉ̃ ĩarã, güiro mariro erã buhecʉ̃ ĩarã, mʉrã, oparã, judio masa buherã mera pee ʉca wañorã. Eropirã Jesu iro dopa erã buhecʉ̃ ĩarã, õpa pepiñorã erã. “Pedro, Ñu sã diaye ta Jesu mera majarã ta ãhrima oã,” arĩ pepiñorã erã. 14Eropigʉ curimasibiridigʉ Pedro sã mera árĩpʉ. Ĩgʉ, ĩgʉ õagʉ árĩcʉ̃ ĩañorã mʉrã, oparã, judio masa buherã mera. Eropirã erã Pedro sãre “Ñero iirã iiaa,” arĩ weresãmasibiriñorã. 15Eropa weresãmasibirã oparã erã gamenereri taribugue árĩrãre Pedro sãre wiriadoreñorã. 16Erã wiriara pʉhrʉ erã basi weretamuñorã.

—¿Oãre dohpa iirãcuri mari? arĩ wereniguiñorã erã.

Õpa arĩ wereniguinemoñorã:

—Pedro, Ñu mera Goãmʉ turari mera curimasibigʉre curicʉ̃ iinirã ãhrama. Eropirã Jerusalén majarã árĩpehrerã erã eropa õaro iirare masiama. Eropirã maripʉ “Eropa iibirama erã,” arĩmasibeaa mari. 17Eropirã Jesu ĩgʉ buherare gajirãre buhedorebiricãrã erãre gajirã erã buherire gameri arĩrã, arĩ wereniguiñorã erã erã basi.

18Eropa arĩ wereniguituha Pedro sãre sihubeo õpa arĩñorã:

—Jesu ĩgʉ buherare ne buhebiricãque gajirãre. Irire ne wereniguibiricãque, arĩriñorã erãre.

19Erã eroparĩcʉ̃ peerã Pedro Ñu mera õpa arĩñorã erãre:

—Mʉa õpa arĩcʉ̃ mʉare yʉhrirã Goãmʉpʉre tarinʉgãrã iiboca gʉa. ¿Nihi yapʉre gʉa werecʉ̃ gahmeri mʉa? ¿Mʉa yapʉre gʉa iicʉ̃ gahmeri mʉa? ¿Goãmʉ yapʉre gʉa iicʉ̃ gahmeri mʉa? 20Gʉapʉre gʉa ĩarare, gʉa peerare gʉare yayasãma masiya mara masare, arĩ yʉhripʉ Pedro Ñu mera.

21Erã eroparĩcʉ̃ peerã oparãpʉ dipaturi doreriñorã daja erãre.

—Jesu ĩgʉ buherare mʉa buherã ñero tarirãca mʉa, arĩriñorã oparã erãre.

Erãre “Ñu, Pedro mera ñero iirã iima,” arĩmasibiriñorã erã. Eropirã masapʉ curimasibiridigʉ ĩgʉ õagʉ wacʉ̃ ĩarã, “Goãmʉ diaye ta õagʉ ãhrimi,” arĩñorã masa. Erã eroparĩcʉ̃ peerã oparãpʉ Pedro sãre dipuwaja moamasibiri, erãre wiuñorã. 22Curimasibigʉ õagʉ erã iidigʉ cuarenta bojori opagʉ árĩpʉ.

Jesu yarã erã güibiriburire serẽñorã Goãmʉre

23Eropii, Pedro Ñu mera erã mera majarã pohrogue eja, pahia oparã, mʉrã erãre erã arĩrare wereñorã. 24Erã eroparĩcʉ̃ peerã erã árĩpehrerã yujuro mera mari Pagʉre Goãmʉre serẽñorã.

—Gʉa Opʉ, mʉhʉ ʉmarore, yebare, diarire iigʉ, árĩpehrerãre ojocaricʉ̃ iigʉ ãhraa mʉhʉ. 25Mʉ Espíritu Santo gʉa ñecʉre Davi mʉrʉre mʉ pohro majagʉre õpa weredoreyoro mʉ arĩdiro dopa ta:

¿Duhpirã judio masa árĩbirã guari? Pee masibirã ãhrima masa. 26Baja macari majarã oparã gamenere, mari Opʉ Goãmʉre, ĩgʉ opʉ acudigʉ Cristo sãre ĩhaturi, ñero iidiama erã, arĩ weredoreyoro mʉhʉ Davire iribojeguere.

27Eropa ta ãhraa, arĩ serẽnemoñorã Goãmʉre. I macare Herode, Poncio Pilato, judio masa árĩbirã, judio masa mera mʉ beyedigʉre Jesure õagʉ mʉ pohro majagʉre wejẽdia gamenereama. 28Irisubu mʉ gamediro dopa ta “Eropa waroca,” mʉ arĩdiro dopa ta iiama erã. Mʉ masiri mera eropa wereyoro mʉhʉ. 29Eropigʉ, gʉa Opʉ, erã gʉare “Mʉa buheri waja ñero tarirãca,” erã arĩrare guñaque mʉhʉ. Gʉare itamuque. Eropigʉ gʉare mʉ pohro majarãre güiro mariro mʉ buherire weredoreque gʉare. 30Mʉhʉ mʉ turari mera dorecʉrãre õarã iique. Eropigʉ mʉ buherire güiro mariro werecʉ̃ iique gʉare. Eropigʉ mʉ deyoro moarare Jesu mʉ pohro majagʉ ĩgʉ turari mera ii ĩhmudoreque gʉare. Eropigʉ dorecʉrãre õarã gʉa wadorecʉ̃ mʉ turari mera itamuque gʉare, arĩ serẽñorã erã mari Pagʉre.

31Erã eropa arĩ serẽra pʉhrʉ, erã gamenereri wihi ñohmemaa wayoro. Ero eropa ñohmecʉ̃ ta Espíritu Santo ĩgʉ turari mera guñaturarã wacʉ̃ iipʉ erãre. Eropa warã, Espíritu Santo ĩgʉ dorediro dopa ta iiñorã. Güiro mariro Goãmʉ yare wereñorã erã.

Jesu yarã erã yare dʉca wañorã

32-33Eropirã Goãmʉ ĩgʉ turari mera erã Jesu ĩgʉ apinirã õpa arĩ wereñorã masare: Jesure Goãmʉ masudigʉre gʉa ĩabʉ, arĩ wereñorã erã masare. Eropigʉ Goãmʉ erã árĩpehrerãre õaro itamumʉripʉ. Eropirã Jesure umupeorã bajarã árĩñorã. Erã yujuropa ta pepirã árĩmʉriñorã. Eropirã erã erã yare erã doberire “Yaha dihta ãhraa,” ne arĩbiriñorã. Erã árĩpehrerã erã yare gajinore moorãre erã mera majarãre dʉca wamʉriñorã. 34Eropirã erã mera majarã mojomorocʉrã marimʉriñorã. Erã mera majarã yeba oparã, wiri oparã erã yare duamʉriñorã. 35Eropa duarã erã wajasearare erã aĩgãri, Jesu ĩgʉ apinirãre omʉriñorã. Eropirã erãpʉ irire erã mera majarãre dʉca wamʉriñorã. Árĩpehrerã opabirãre dʉca wañorã. 36Irisubure yujugʉ erã mera majagʉ José waĩcʉgʉ árĩpʉ. Jesu ĩgʉ apinirã Josére Bernabé waĩyeñorã. Ĩgʉ waĩ Bernabé “Masare mucubiricʉ̃ iigʉ ãhrimi,” arĩma Griego ya mera. Ĩgʉ Leví ya curu majagʉ Chipre nʉgʉro majagʉ árĩpʉ. 37Eropigʉ ĩgʉ poeri opagʉ árĩgʉ irire duapʉ. Eropigʉ ĩgʉ wajasearare Jesu ĩgʉ apinirãre ópʉ ĩgʉ gajirãre gueredoregʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index