Search form

Hechos 8

1Eropigʉ Esteban ĩgʉ sĩricʉ̃ ĩagʉ, “Õhaa,” arĩpʉ Saulo.

Saulopʉ Jesu yarãre ñero iipʉ

Eropirã irinʉre ta Jesu yarãre Jerusaléngue árĩrãre ñero iinʉgañorã Jesure gamebirãpʉ. Erã eropa ñero iicʉ̃ Jesu yarã Judea yebague, Samaria yebague yoarogue duhrisirigã wañorã. Jesu ĩgʉ apinirã dihta wabiriñorã. 2Eropirã gajirã Goãmʉre umupeorã Esteban dʉpʉ mʉrarore yaa, bʉrigã oreñorã erã. 3Saulopʉ Jesu yarãre ñetariaro iimʉriripʉ. Ĩgʉ erã ya wirigue ñaja, ʉmare, nomere ñeha, peresugue bihadobomʉripʉ.

Samariague Jesu yare buhepʉ Felipe

4Eropirã yoarogue wasirinirã Jesu yarãpʉ Jesu yare buheñorã. 5Eropigʉ Felipe Samaria waĩcʉri macague eja, Jesu yare buhepʉ iri maca majarãre. 6Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ ero majarã õaro peeñorã. Eropirã Goãmʉ turari mera deyoro moarire ĩgʉ ii ĩhmucʉ̃ ĩañorã erã. Eropa ĩarã ĩgʉre õaro peeñorã erã. 7Bajarã watẽa ñajasũnirãre ĩgʉ pohro erã eracʉ̃ ĩagʉ watẽapʉre wadorepʉ ĩgʉ. Watẽapʉ bʉrigã gaguinigui, duhugã waha wañorã erãre. Eropigʉ bajarã dʉpʉ bʉhanirãre, curimasibirãre dʉpʉ õarã iimʉripʉ. 8Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã iri maca majarã bajarã masa mucubiriñorã.

9Irisubure Simo waĩcʉgʉ iri maca majagʉ yee árĩpʉ, Eropigʉ yeea erã iirare ii ĩhmumʉripʉ Samaria majarãre. Ĩgʉ eropa ii ĩhmucʉ̃ ero majarã ĩha ʉca wa ĩgʉre gʉhyadiaro mera ĩarã árĩñorã.

—Yʉhʉ masipehogʉ ãhraa, arĩpʉ Simopʉ erãre.

10Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã masapʉ õpa arĩmʉririñorã:

—Ihĩ Goãmʉ ya turari opagʉ ãhrimi. Goãmʉ iro dopa turagʉ ãhrimi, arĩmʉririñorã masa erã oparã mera. Erã árĩpehrerã õaro peeñorã ĩgʉre.

11Ĩgʉ yeea erã iiri ĩgʉ purisiriri mera yoari boje ii ĩhmumʉripʉ erãre. Ĩgʉ eropa ii ĩhmucʉ̃ ĩarã erã ʉca wamʉriñorã. Eropirã erã ĩgʉre umupeomʉriñorã. 12Felipepʉ erã ĩgʉre eropa umupeoquerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrire, Jesucristo yare õari buherire werepʉ. Ĩgʉ eropa werecʉ̃ erã ĩgʉre õaro peeñorã. Erã eropa õaro peecʉ̃ ĩagʉ ũma, nome mera waĩyepʉ Felipe. 13Eropigʉ Simo ĩgʉ yee sã Felipere õaro peepʉ. Eropigʉ ĩgʉ sãre waĩyepʉ. Ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ Felipe mera dujapʉ ĩgʉ. Felipepʉ Goãmʉ turari mera ii ĩhmucʉ̃ ĩagʉ, dorecʉrã õarã ĩgʉ iicʉ̃ ĩagʉ Simo ĩha ʉca wamʉripʉ.

14Eropirã Samaria majarã Goãmʉ yare erã bʉrigã gamecʉ̃ peebeomʉriñorã Jerusaléngue árĩrã Jesu ĩgʉ apinirãpʉ. Erã eropa peebeorã Pedrore, Ñu sãre obeoñorã Samariague. 15Erogue erã ejara pʉhrʉ Pedro sã Goãmʉre serẽbasañorã. “Oã Samaria majarã mʉre umupeorã mʉ Espíritu Santore opaporo,” arĩ, serẽbasañorã erã Goãmʉre. 16Erã Samaria majarã Jesucristo waĩ mera waĩyesũnirã árĩñorã. Iri dihtare masiñorã erã. Eropirã Espíritu Santore opabiriniñorã dohpa. 17Eropigʉ Pedro Ñu mera Samaria majarãre erã mojotorire erã weca duhpeora pʉhrʉ Espíritu Santore opanʉgañorã erã.

18Eropigʉ Pedro sã erã ya mojotori mera erã duhpeora pʉhrʉ Espíritu Santo eracʉ̃ ĩapʉ Simo yeepʉ. Eropa ĩagʉ árĩgʉ, erã turarire gamegʉ niyeru mera wajayediaripʉ. 19Õpa arĩripʉ Simo:

—Yʉ sãre oque i turarire. Yʉ sã yʉ mojotori mera masa weca duhpeodiaca Espíritu Santore erã ñeaboro dopa. Eropigʉ i yʉ iiburi wajare wajayediaa, arĩripʉ Simo erãre.

20Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedro õpa arĩpʉ.

—Mʉ niyeru mera Goãmʉ ya turarire mʉ asũdiara waja mʉ niyeru mera ta peamegue waque mʉhʉ. 21Goãmʉ mʉ pepirire masimi. Mʉhʉ ñegʉ árĩnia. Eropirgʉ ire gʉa iirire iimasibeaa mʉhʉ. I mʉ iirino árĩbeaa. 22-23Bʉrigã peyocʉa mʉhʉ. Eropigʉ mʉ ñeri iirire ne duhumasibeaa mʉhʉ. Eropigʉ ire mʉhʉ ñero iirare bʉjawereque mʉhʉ. Goãmʉre mʉ ñero pepirire ero diaye ta serẽque mʉhʉ. Mʉhʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ mʉ ñerire cãdijibocumi, arĩ werepʉ Pedro ĩgʉre.

24Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Simo yʉhripʉ ĩgʉre.

—Yʉre serẽbasaque mʉa Goãmʉre mʉ arĩdiro dopa yʉ wabiriboro dopa. Iri waja peamegue wadiabeaa yʉhʉ, arĩpʉ Simo ĩgʉre.

25Ero pʉhrʉ Pedro Ñu mera Goãmʉ yare wereñorã. “Jesu ĩgʉ masa mʉriacʉ̃ ĩabʉ gʉa,” arĩ, Samaria yeba árĩri macari majarãre õari buherire buheñorã. Erãre Goãmʉ yare buhetuhaja Jerusaléngue dujaa wañorã.

Felipe Etiopía yeba majagʉre buhepʉ

26Eropii Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ anyu Felipere werepʉ:

—Dohpaguere õdoca surgue waque. Jerusalén pohro árĩri mague Gazague wari mague waque, arĩ werepʉ anyu Felipere. Iri maha masa marirogue árĩyoro.

27Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉpʉ iri mague waha wapʉ. Pʉhrʉ iri mague yujugʉ masʉre bocatĩribu iipʉ. Ĩgʉ bocatĩribu árĩpʉ Etiopía yeba majagʉ opʉ. Eropigʉ Candace waĩcʉgo Etiopía majago opo bʉro yare niyerure árĩpehrerire ĩhadibugʉ árĩpʉ. Eropigʉ ĩgʉ Jerusaléngue mari Pagʉre umupeogʉ ejadi árĩpʉ. 28Ĩgʉ ya macague tũrudiru mera dujaagʉ irirugue waqueregʉ ta buhegʉ iipʉ. Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ Isaia ĩgʉ gojarapũre buhegʉ iipʉ.

29Eropigʉ Espíritupʉ Felipere õpa arĩ werepʉ.

—Sihĩ tũrudirugue wagʉ pohrogue waque, arĩpʉ Espíritu Santo ĩgʉre.

30Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ, Felipepʉ tũrudiru pohrogue omagã, Isaia ĩgʉ gojarare Etiopía majagʉ ĩgʉ buhecʉ̃ peepʉ. Eropa peegʉ Felipe serẽpipʉ ĩgʉre.

—¿Mʉ buherire masiri mʉhʉ? arĩpʉ ĩgʉ.

31Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Etiopía majagʉ õpa arĩ yʉhripʉ:

—Gajigʉ yʉre weretaugʉ maricʉ̃ õaro masibeaa yʉhʉ. Ohõ yʉre weredoagʉ arique yʉhʉ dipaba, arĩ yʉhripʉ ĩgʉ Felipere.

—Áʉ, arĩ, doajapʉ ĩgʉ pohro. 32Eropii Goãmʉ yare Etiopía majagʉ ĩgʉ buheripũ õpa árĩyoro:

Ovejare erã ñeha wejẽdiro dopa ta ĩgʉ sãre ñeha wejẽrãcoma masa. Eropigʉ ovejagãre ĩgʉ poare erã seacʉ̃ ĩgʉ gaguiniguibiro dopa ta ĩgʉ masʉ sã ejari mariro árĩgʉcumi. 33Ĩgʉre erã wereyarãcoma. Eropirã ĩgʉ ĩgʉ ñero iibiriquerecʉ̃ ta erãpʉ ñero iirãcoma ĩgʉre. Ĩgʉ i yebague ĩgʉ árĩcʉ̃ erã ĩgʉre wejẽrãcoma. Eropigʉ ĩgʉ porã marigʉ sĩria wagʉcumi, arĩ gojara árĩyoro.

34Iripũ eroparĩcʉ̃ ĩagʉ, Etiopía majagʉ Felipere serẽpipʉ:

—Wereque yʉre. ¿Õpa Isaia ĩgʉ arĩgʉ nihino árĩcuri ihĩ? ¿Isaia ĩgʉ basi weregʉ iicuri? ¿O gajigʉre weregʉ iicuri? arĩ serẽpipʉ Etiopía majagʉ.

35Ĩgʉ eropa serẽpi ĩacʉ̃ peegʉ Felipe iripũre ĩha, Jesu yare werepʉ Etiopía majagʉre. 36Eropirã erã iriru mera waha, maʉgãgue ejañorã.

—Ĩaque. Ohõ maʉgã ãhraa. I maʉgãgue yʉre waĩyeque, arĩpʉ Etiopía majagʉ.

37—Jesure mʉhʉ õaro umupeocʉ̃ ĩagʉ mʉre waĩyegʉra, arĩpʉ Felipe ĩgʉre.

—Jesure umupeoa yʉhʉ. Ĩgʉ Cristo Goãmʉ magʉ ãhrimi. Irire õaro masia yʉhʉ, arĩpʉ Etiopía majagʉ.

38Eropa arĩgʉ ta ĩgʉ tũrudiru autugʉre yaudorepʉ. Iriru yʉsʉmerejara pʉhrʉ wiriañorã erã. Wiria waha, iriyagãgue eja, ñumu wiri nʉgajañorã. Ero ñumunʉgaja, Felipepʉ ĩgʉre waĩyepʉ. 39Waĩyetuhaja erã majajanʉgajacʉ̃ Goãmʉ ĩgʉ Espíritu Felipere aĩgã wapʉ. Ĩgʉ eropa wara pʉhrʉ Etiopía majagʉ õaro mucubirigʉ ĩgʉ ya yebague dujaa wapʉ. Ĩgʉ eropa iira ʉjʉtʉyacʉ̃ ne dipaturi Felipere ĩabiripʉ. 40Felipepʉ eropa iituhaja Azotogue ejapʉ. Eropigʉ baja macarire õari buherire buhepʉ masare. Pʉ Cesareague buhetumʉripʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index