Search form

Juan 10

Oveja ĩhadibugʉ queoriñere wereñumi Jesu

1Pʉhrʉ queoriñe mera werenigui queogʉ buhebu õpa arĩmi Jesu gʉare gajirã masa sãre:

—Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Oveja diburi sãriro disiporo ñajabigʉpʉ gajipʉgue ñajagʉpʉ yajari masʉ ãhrimi. 2Disiporo ñajagʉpʉ ovejare ĩhadibugʉ ãhrimi. 3Disiporo coregʉ disiporo pãgũmi ovejare ĩhadibugʉ ĩgʉ ñajariborore. Ovejare ĩhadibugʉ eracʉ̃ ĩgʉ wereniguirire peerã ãhrima ĩgʉ oveja. Erãre sihugʉ, erã waĩ mera sihubeomi ĩgʉ. Eropigʉ erãre sãrirogue árĩrãre sihu wiuniguimi disiporogue. 4Ĩgʉ yarãre árĩpehrerãre sihu wiu erãre mʉhtanʉgajami. Ovejapʉ ĩgʉ wereniguirire masirã, ĩgʉre nʉrʉsiama. 5Gajigʉre erã masibigʉre nʉrʉsiabeama erã. Eropirã gajirã erã wereniguirire peerã, güi omagã wahama, arĩmi Jesu masare.

6Iri ĩgʉ werequerecʉ̃ ta irire peerã masibirima erã.

Jesu ovejare õaro ĩhadibugʉ iro dopa ĩgʉ yarãre õaro ĩhadibumi

7Eropigʉ dipaturi Jesu erãre gʉa sãre weremi daja:

—Diaye mʉare arĩgʉ iiaa. Ovejare diburi sãriro disiporo iro dopa ãhraa yʉhʉ. 8Árĩpehrerã yʉ core arinirã gʉyarire buherã yajari masa iro dopa ãhrima. Erã eropa árĩquerecʉ̃ ta oveja iro dopa árĩrã yaharãpʉ gajirãre ne pee wahgãbeama. 9Yʉ ovejare diburi sãriro disiporo iro dopa ãhraa. Iri disiporo ñajarã iro dopa ta ãhrima yʉre umupeorã. Eropigʉ erãre peamegue wabonirãre taugʉra. Ovejare cãhmotari sãriro erã cãhmotaro dopa ta yʉ taunirãre cãhmotagʉca. Eropirã erã gamerire oparãcoma, arĩmi Jesu.

10Eropa arĩtuha õpa arĩnemomi:

—Mʉare gʉya buherã ovejare yajari masa iro dopa ãhrima. Gajirã yajadiarã wejẽdiagãrima. Oveja iro dopa árĩrã yaharã árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩcʉ̃ iigʉ aribʉ yʉpʉ. Eropigʉ yaharã ʉmʉri nʉcʉ erã õaro árĩcʉ̃ iibu aribʉ yʉpʉ. 11Ovejare õaro ĩhadibugʉ iro dopa árĩgʉ ãhraa yʉhʉ. Ovejare õaro ĩhadibugʉ sĩribu árĩqueregʉ ta ĩgʉ ovejare cãhmotaniguigʉcumi. Yaharã Goãmʉ mera erã eropa árĩniguiburire sĩrigʉca. 12Ĩgʉ mohmeri masʉpʉ õaro ovejare ĩhadibugʉ árĩbeami. Eropirã oveja ĩgʉ yarã árĩbeama. Eropigʉ nʉgʉ majagʉ diaye ovejare ñeagʉ ĩgʉ aricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ mohmeri masʉpʉ ovejare cóãcã güi omagã wahami. Ĩgʉ eropa cohãpigãra pʉhrʉ, nʉgʉ majagʉ diaye ĩgʉ ovejare ĩgʉ ñeacʉ̃ ĩarã ovejapʉ omasirigã wahama. 13Ĩgʉ mohmeri masʉpʉ ĩgʉ wajatari dihtare gahmemi. Eropigʉ ĩgʉ ovejare õaro ĩhadibudiabeami, arĩmi Jesu.

14Eropa arĩtuha õpa arĩnemomi queoriñe mera:

—Ovejare õaro ĩhadibugʉ iro dopa ãhraa yʉhʉ. Eropigʉ yaharãre masia yʉhʉ. Eropirã yaharã sã yʉre masima. 15Eropa ta yʉ Pagʉ sã yʉre masimi. Eropigʉ yʉ sã yʉ Pagʉre masia. Yaharã Goãmʉ mera erã árĩniguiburire sĩrigʉca. 16Gajirã oveja gaji sãriro majarã iro dopa árĩrã gajirã masa sã yaharã árĩrãcoma. Erã sãre aĩgʉca. Eropirã yʉ wereniguirire pee wahgãrãcoma erã sã. Eropirã yaharã árĩpehrerã yuju curu ta árĩrãcoma. Eropigʉ yʉ dihta yaharãre ĩhadibugʉca, arĩmi Jesu.

17Eropa arĩtuha õpa arĩnemomi daja:

—Yaharã Goãmʉ mera erã árĩniguiburire sĩrigʉca yʉhʉ. Yʉ sĩrira pʉhrʉ masa mʉriagʉca. Yʉ eropa iibu árĩcʉ̃ yʉ Pagʉ yʉre mahimi. 18Yʉ wejẽdorebiricʉ̃ yʉre wejẽmasibiriboñuma erã. Yʉ gamero mera yʉre wejẽrãcoma. Eropigʉ yaharã Goãmʉ mera erã ya árĩburire sĩrigʉca. Sĩrimasia yʉhʉ. Eropigʉ masa mʉriamasia. Yʉ Pagʉ yʉre irire ta iidoremi, arĩmi Jesu.

19Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã judio masa pe curu dʉca warima daja. Gajirã gajiropa pepi, gajirã sã gajiropa pepinirã árĩma.

20—Ĩgʉ watĩre opami. Eropigʉ goroweregʉ ãhrimi. ¿Duhpirã ĩgʉre dipaturi peeri mʉa? arĩma gajirã bajarã judio masa.

21Gajirãpʉ õpa arĩma:

—Watĩ mera goroweregʉ árĩgʉ eropa õaro arĩ wereniguibiriboñumi. Cuiri ĩhajabigʉre ĩacʉ̃ iimasibiriboñumi watĩre opagʉ. Eropa árĩgʉ árĩgʉ ĩgʉ watĩre opabeami, arĩma gajirã judio masa.

Judio masa Jesure gamebiriñuma

22Gajinʉ Jerusaléngue bosenʉ iirã iima dipaturi judio masa. Goãmʉ wihire erã Goãmʉ ya árĩburire erã apiri bosenʉ árĩbʉ. Irisubu yura wahgũro árĩbʉ. 23Irinʉ Salomo waĩcʉri taribugue Goãmʉ wihigue árĩri taribure Jesu gʉa mera ĩhacurigʉ iimi. 24Iri taribugue ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩarã judio masa ĩgʉ pohrogue gamenere ĩgʉre serẽpima daja:

—Yoatariari boje gʉare õaro werebeaa mʉhʉ. Diaye gʉare õaro were purumujuque. ¿Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ta ãhriri mʉhʉ? arĩma erã ĩgʉre.

25Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩ yʉhrimi Jesu:

—Mʉare weretuhabʉ yʉhʉ. Yʉ eropa werequerecʉ̃ ta yʉre peebeaa mʉa. Yʉ Pagʉ ĩgʉ dorero dopa ta ĩgʉ turari mera ii ĩhmurabʉ mʉare. Eropa iigʉ yʉ Cristo árĩrire ta mʉare ĩhmugʉ iirabʉ. 26Yʉ eropa ii ĩhmuquerecʉ̃ ta yʉre peebeaa mʉa. Mʉapʉ yaharã árĩbeaa. Eropirã gajigʉ yarã oveja iro dopa árĩrã yʉpʉre peebeaa mʉa. 27Oveja erãre ĩhadibugʉre erã peediro dopa ta yaharã yʉre peema. Eropigʉ erãre masia yʉhʉ. Eropirã erã yʉ mera wahama. 28Eropigʉ ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ mera árĩcʉ̃ iiaa erãre. Eropirã erãpʉ peamegue wasome. Eropigʉ yaharãre yʉ ĩhadibucʉ̃ gajirãpʉ ne yʉre emamasibeama erãre. 29Yʉ Pagʉ yaharãre yʉre odigʉ yʉ tauro turami. Eropirã yʉ Pagʉ sã yaharãre ĩgʉ ĩhadibucʉ̃ gajirã ĩgʉ sãre ne emamasibeama. 30Yʉhʉ, yʉ Pagʉ mera yujugʉ ta ãhraa, arĩmi Jesu judio masare.

31Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã judio masapʉ ĩgʉre deaburi ʉtãre dipaturi aĩma daja. 32Erã eropa iicʉ̃ ĩagʉ Jesu erãre serẽpimi:

—Yʉ Pagʉ ĩgʉ turari mera baja deyoro moarire ii ĩhmurabʉ mʉare. ¿Ñehenore iira dipuwaja ʉtã mera deadiari mʉa yʉre? arĩ serẽpimi.

33Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã õpa arĩma erã:

—Goãmʉ turari mera mʉ ii ĩhmuri dipuwaja mʉre ʉtã mera dea wejẽdiabeaa gʉa. Goãmʉre mʉ ñero wereniguiri dipuwaja mʉre ʉtã mera dea wejẽdiaa gʉa. Masʉ árĩqueregʉ ta mʉhʉ “Goãmʉ ãhraa yʉhʉ,” mʉ arĩri dipuwaja mʉre ʉtã mera dea wejẽdiaa gʉa, arĩ yʉhrima erã.

34Erã eropa arĩ yʉhricʉ̃ peegʉ Jesu erãre weremi:

—Mʉa sãre “Goãmarã,” arĩ piyumi Goãmʉ. Eropa ta arĩ gojañuma ĩgʉ dorerire erã gojarapũgue. 35Goãmʉ yare erã gojarapũ queoro árĩcʉ̃ mari masia. “Gʉyari ãhraa,” iripũre arĩmasibeaa mari. Eropigʉ ĩgʉ yare pepirãre diaye ta ĩgʉ “Goãmarã,” arĩ piyumi. 36Goãmʉ yʉre beyenijagʉ i yebaguere obeomi. Eropigʉ “Yʉhʉ Goãmʉ magʉ ãhraa,” yʉ arĩra dipuwaja “Goãmʉre ñero wereniguigʉ iimi Jesu,” arãa mʉa yʉre. ¿Duhpirã yʉre eropa arĩri mʉa? 37Yʉ Pagʉ ĩgʉ gamero dopa ta ĩgʉ turari mera yʉ ii ĩhmubiricʉ̃ tamerare yʉ buherire “Diaye ta ãhraa,” arĩbiriboya mʉa. 38Yʉ Pagʉ ĩgʉ turari mera yʉ ii ĩhmuquerecʉ̃ ta yʉpʉre umupeodiabiriboca mʉa. Eropa umupeodiabiriquererã ta ĩgʉ turari mera yʉ ii ĩhmucʉ̃ ĩarã yʉ iirare “Diaye ta ãhraa,” arĩque mʉa. Mʉa eropa arĩrã, yʉ Pagʉ mera gʉa yujuro mera árĩcʉ̃ masirãca mʉa. Eropirã yʉhʉ, yʉ Pagʉ mera yujuro mera yʉ árĩcʉ̃ masirãca mʉa. Eropirã peerãca mʉa, arĩmi Jesu erãre.

39Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã ĩgʉre dipaturi ñeadiarima. Erã eropa ñeadiacʉ̃ ĩgʉ duhri wiria wami.

40Eropa wiriadigʉgue ta Ñu masare ĩgʉ waĩyemʉhtadirogue Jordán waĩcʉriya sipʉ majasegue gʉa dipaturi wabʉ daja. Erogue dujacãbʉ. 41Eropirã masa bajarã ĩgʉre ĩarã erama. Õpa arĩma erã erã basi:

—Ñu waĩyegʉpʉ Goãmʉ turari mera deyoro moarire ii ĩhmubirimi. Eropa ii ĩhmubiriquerecʉ̃ ta árĩpehreri Jesure ĩgʉ wererapʉ diaye ta ãhraa, arĩma masa erã basi.

42Eropirã masa erogue bajarã umupeoma Jesure.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index