Search form

Juan 18

Jesure peresu iiñuma

Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Lc 22.47-53

1Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ Jesu gʉa sã ĩgʉ buherã Cedrón waĩcʉriyare taribuja, Olivo waĩcʉri gorogue ejabʉ. 2Bajasuburi iri gorogue Jesu mera gʉa gamenere­mʉribʉ. Eropigʉ Juda Jesure ĩhaturirãre wiabu iri gorore masími. 3Eropa masigʉ pe curu surara mera aridi árĩmi ĩgʉ. Yuju curu surara gohra árĩma. Gaji curu surara Goãmʉ wihire corerã árĩma. Pahia oparã, fariseo masa erã obeonirã árĩma surara. Eropa arirã sihãri dipurure, eropárĩcʉ̃ yucʉ mojocʉma erã. 4Iri gorogue gʉa pohrogue erã erara pʉhrʉ Jesu ĩgʉ ñero tariborore masigʉ, erãre bocatĩri serẽpimi:

—¿Noare amarã iiri mʉa? arĩmi Jesu.

5—Jesu Nazare majagʉre ahmaa, arĩ yʉhrima erã.

—Ĩgʉ ta ãhraa yʉhʉ, arĩmi Jesu.

Judapʉ Jesure ñeadoregʉ erã mera árĩmi. 6Eropirã Jesu “Ĩgʉ ta ãhraa yʉhʉ,” ĩgʉ arĩcʉ̃ erãpʉ ʉca wa yebague dusirimaagã mehmereja wama. 7Erã eropa wacʉ̃ ĩagʉ dipaturi serẽpimi Jesu:

—¿Noare amarã iiri mʉa? arĩmi.

—Jesu Nazare majagʉre amarã iiaa gʉa, arĩ yʉhrima erã daja.

8—Ĩgʉ ta ãhraa, arĩrabʉgʉ yʉhʉ mʉare. Eropirã yʉre ñearã oãre yʉ mera majarãre peresu iibiricãque, arĩmi Jesu.

9Eropa gʉare mahigʉ ne yujugʉre dederecʉ̃ iibirimi. Eropa iigʉ ero core Goãmʉre ĩgʉ arĩdiro dopa ta iigʉ iimi ĩgʉ. “Yʉre mʉ onirãre ne yujugʉre dedeobiribʉ,” ĩgʉ arĩdiro dopa ta iigʉ iimi Jesu. 10Eropi Simo Pedro matamijire opagʉ irimijire tʉãwea aĩ, pahia opʉ pohro majʉre Malco waĩcʉgʉre ĩgʉ gamirore pacoro medijucãmi. Diayepʉ maja gamirore pacoro medijucãmi 11Ĩgʉ eropa pacorocʉ̃ ĩagʉ Jesu õpa arĩmi:

—Mʉ matamijire dibuque. Yʉ Pagʉ ĩgʉ yʉre ñero taridorero dopa ta ñero tarigʉra, arĩmi Jesu Pedrore.

Pahia tauro opʉ pohrogue Jesure aĩgãñuma erã

Mt 26.57-58; Mr 14.53-54; Lc 22.54

12Ĩgʉ eropa arĩtuhacʉ̃ ta surara, erã opʉ mera, Goãmʉ wihire corerã surara sã Jesure ñeha ĩgʉre dirima. 13Dirituha Ana waĩcʉgʉ pohrogue aĩgãmʉhtama erã. Anapʉ Caifa mʉñecʉ árĩmi. Caifapʉ iri bojorire pahia tauro opʉ árĩmi. 14“Judio masa ya árĩburire yujugʉ masʉ sĩricʉ̃ õhaa,” arĩdigʉ árĩmi ĩgʉ Caifapʉ.

—Jesure masibeaa, arĩñumi Pedro

Mt 26.69-70; Mr 14.66-68; Lc 22.55-57

15Eropigʉ yʉhʉ Simo Pedro mera Jesure yoañarirogue nʉrʉsiabʉ. Yʉpʉ pahia opʉ ĩgʉ ĩha masigʉ árĩbʉ. Eropigʉ Jesu pʉhrʉ, opʉ árĩri wihi árĩri sãriro pohecague ñajaa wabʉ. 16Pedropʉ disiporo dujanʉgajami. Eropigʉ maji wiriri disiporo coregore serẽbasabʉ Pedrore aĩ ñajabu. Yʉ eropa serẽpiñacʉ̃ igo Pedrore ñajaridoremo. Igo ñajaridorera pʉhrʉ yʉhʉ Pedrore aĩ ñajaa wabʉ. 17Yʉ eropa aĩ ñajajacʉ̃ ĩago disiporo coregopʉ Pedrore serẽpimo:

—¿Jesu buherã mera majagʉ árĩbeari mʉhʉ? arĩmo igo Pedrore.

—Árĩbeaa yʉhʉ, arĩ yʉhrimi Pedropʉ.

18Ero core ero majarã pohro majarã, surara mera erã sõhmaburi peamere dihunirã árĩma. Yʉsaa árĩbʉ. Eropirã erã iri peame tʉro sõhma niguima. Erã sõhmacʉ̃ ĩagʉ Pedro sã sõhmagʉ wami.

Pahia tauro opʉ Jesure serẽpi ĩañumi

Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Lc 22.66-71

19Eropi pahia tauro opʉ árĩgʉ Jesu ĩgʉ buherire, gʉa ĩgʉ buherã sãre serẽpi ĩapʉ Jesure. 20Ĩgʉ eropa arĩ serẽpicʉ̃ Jesupʉ yʉhripʉ ĩgʉre:

—Árĩpehrerãre buhegʉ erã core niguibʉ. Eropa buhegʉ mari buheri wiri Goãmʉ wihi sãre masa gamenererogue eropa buhe niguicãbʉ. Duhrinijagʉ ne buhebirabʉ yʉhʉ. 21¿Duhpigʉ yʉre serẽpiri mʉhʉ? Serẽpidiagʉ yʉre peenirãre serẽpique. Yʉ wererare erã masima, arĩ yʉhripʉ Jesu.

22Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ surarapʉ ero niguidigʉ ĩgʉ mojoto mera Jesure papʉ.

—Eropa arĩbiricãque pahia tauro opʉre, arĩpʉ surara Jesure.

23Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu õpa arĩpʉ:

—Ñero arĩ yʉ wereniguirare wereque yʉre. ¿Diaye majare yʉ mʉare werequerecʉ̃ duhpigʉ pari mʉhʉ yʉre? arĩpʉ Jesu surarare.

24Pʉhrʉ Ana Jesure erã diridigʉre Caifa pahia tauro opʉ pohrogue obeopʉ.

—Jesure masibeaa, dipaturi arĩñumi Pedro

Mt 26.71-75; Mr 14.69-72; Lc 22.58-62

25Eropi Simo Pedro peame tʉro sõhma niguigʉ iimi. Eropa ĩgʉ sõhma niguicʉ̃ ĩarã ero majarã ĩgʉre serẽpima.

—¿Mʉ sã Jesu buherã mera majagʉ árĩbeari? arĩ serẽpima erã Pedrore.

—Árĩbeaa yʉhʉ, arĩ yʉhrimi Pedro.

26Eropigʉ pahia tauro opʉ pohro majagʉpʉ Pedro ĩgʉ gamiro pacorodigʉ acaweregʉpʉ Pedrore serẽpimi:

—¿Jesure erã ñearasubu yʉ árĩcʉ̃ mʉ sã erã mera árĩsabʉ? arĩ serẽpimi ĩgʉ Pedrore.

27—Yʉhʉ ĩgʉ mera árĩbirabʉ, arĩ yʉhrimi Pedro. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta cãreña weregʉ carimi.

Jesure Pilato serẽpiñumi

Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Lc 23.1-5

28Ñamiñarigã árĩcʉ̃ Caifa ya wihigue árĩnirã Jesure aĩ wiria, iri maca majarã opʉ Pilato ya wihigue aĩgã wama erã. Eropa waquererã ĩgʉ ya wihiguere ñajabirima. Pascua árĩcʉ̃ erã bamorã árĩrã õpa arĩma: “Judio masʉ árĩbeami Pilato. Eropirã mari i wihigue judio masʉ árĩbigʉ árĩri wihire ñajarã, mari dorerire tarinʉgarãca. Eropirã mari ñajacʉ̃ ĩarã ñerã dopa ĩabocoma marire. Eropirã marire bosenʉ barire marire badorebiribocoma,” arĩma. Eropa arĩrã opʉ ya wihire ñajabirima Jesure aĩgãnirãpʉ. 29Erã ñajabiricʉ̃ ĩagʉ Pilato erã pohrogue wihi disiporogue wiriranʉgaja, erãre serẽpimi:

—¿Ñehenore ĩre weresãdiari mʉa? arĩ serẽpimi Pilato erãre.

30—Ihĩ õagʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ mʉre ĩgʉre obiriboaya. Ñegʉ ãhrimi ĩgʉ, arĩ yʉhrima erã.

31Erã eroparĩcʉ̃ Pilato õpa arĩmi:

—Mʉa basi ĩgʉre aĩaque. Eropirã mʉa ya doreri arĩro dopa ta ĩgʉre dipuwaja moaque, arĩmi Pilato erãre.

—Gʉa judio masapʉ masʉre wejẽdoremasibeaa, arĩma erã Pilatore. Eropa arĩrã Jesure wejẽdoremorã iima.

32Erã eropa wejẽdorecʉ̃ Jesupʉ crusague ĩgʉ sĩriborore ero core ĩgʉ werediro dopa ta eropa wabʉ. 33Erã eropa arĩra pʉhrʉ Pilatopʉ wihigue maji ñaja, Jesure sihubeo ĩgʉre serẽpipʉ:

—¿Judio masa erã opʉ ta ãhriri mʉhʉ? arĩ serẽpipʉ.

34Jesu yʉhripʉ ĩgʉre.

—¿Mʉ guñaro yʉre eropa arĩ serẽpiri mʉhʉ? ¿O gajirã mʉre erã wererare peenijagʉ yʉre serẽpigʉ iiri mʉhʉ? arĩpʉ Jesu Pilatore.

35—Judio masʉ árĩbeaa yʉhʉ. Mʉ ya yeba majarã, pahia oparã sã, mʉre wiama yʉre. ¿Ñehenore ñero iiri mʉhʉ erã eropa mʉre dipuwaja moadiacʉ̃? arĩpʉ Pilato.

36—Yʉ opʉ árĩri i yeba maja árĩbeaa. Yʉhʉ i yeba majarã opʉ árĩcʉ̃, yaharã yʉre itamuboñuma judio masare ñeadorebirã. Yʉ opʉ árĩri i yeba maja árĩbeaa, arĩpʉ Jesu Pilatore.

37—¿Eropigʉ opʉ ãhraa arĩri mʉhʉ eropa arĩgʉ? arĩpʉ Pilato.

—Mʉ arĩro dopa ta opʉ ta ãhraa. Masa opʉ árĩbu masa dehyoabʉ yʉhʉ. Eropigʉ i yebague arigʉ erã opʉ árĩbu aribʉ. Diaye majare weregʉ aribʉ. Árĩpehrerã diaye árĩrire peediarã yʉ wererire peema, arĩpʉ Jesu.

38—¿Ñeheno ãhriri diaye árĩri? arĩpʉ Pilato.

Judio masa Jesure wejẽdoreñuma

Mt 27.15-31; Mr 15.6-20; Lc 23.13-25

Eropa arĩtuha Pilato judio masa pohro maji dujaa wa erãre weremi:

—Ĩre ne gajino dipuwaja mara. 39Bojori nʉcʉ Pascuanʉ árĩcʉ̃ yujugʉ peresu árĩgʉre mʉa wiudorea. ¿Eropigʉ ĩre Jesure ta mʉa opʉ árĩbupʉre mʉare wiubasacuri yʉhʉ? arĩmi Pilato judio masare.

40Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erã judio masa õpa arĩ gaguiniguima:

—Ĩgʉre wiubiricãque. Barrabápʉre gʉare wiubasaque, arĩ gaguiniguima judio masa Pilatore. Barrabápʉ yajaricʉgʉ árĩdigʉ árĩpʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index