Search form

Juan 2

Caná waĩcʉri macague erã mojoto diriri bosenʉgue Jesu ĩagʉ wañumi

1Ʉhrenʉ pʉhrʉ Caná Galilea árĩri macague mojoto diriri bosenʉ árĩbʉ. Eropigo Jesu pago iri wihigue árĩmo. 2Jesu gʉa ĩgʉ buherã sã erã mojoto dirirogue sihubeonirã árĩbʉ. 3Iri bosenʉ maja vino pehrecʉ̃ Jesu pago ĩgʉre weremo:

—Dohpaguere vino pehrea wahabʉ erãre, arĩmo igo Jesure.

4Igo eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu õpa arĩmi:

—Meho, ¿duhpigo irire yʉre wereri mʉhʉ? Masa erã yʉre masiboro dʉhyania dohpa, arĩmi Jesu ĩgʉ pagore.

5Ĩgʉ eroparĩra pʉhrʉ ĩgʉ pagopʉ mohme corerãre weremo.

—Yʉ magʉ ĩgʉ dorero dopa ta iique mʉa, arĩmo igo.

6Irisubuguere gʉa acawererã judio masa Goãmʉ yare iimorã masare erã dʉpʉre eropa coeniguicãdorema. Eropi iri wihi seis gohra máta sorori, deco dicʉri sorori árĩbʉ. Iri deco Goãmʉ yare iimorã erã coeri deco árĩbʉ. Iri soroburire ochenta o cien litros sihajabʉ decore. 7Eropigʉ erã mohme corerãre doremi Jesu:

—I soroburire deco mera pisãnemo ʉjʉtu dobopehocãque, arĩmi Jesu.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ õaro ʉjʉtu dobopehocãma iri soroburire.

8Erã eropa iira pʉhrʉ Jesu erãre doremi daja:

—Dohpaguere iri decore waa aĩ, sihu bosenʉ iigʉre tĩarã waque, arĩmi.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã iri decore waa aĩgã, sihu bosenʉ iigʉre tĩama erã.

9Erã tĩacʉ̃ ĩgʉpʉ iri decore vino poyara decore ihriñami. Iri vinore “¿Noho majare aĩgãrayuri erã?” arĩ pepipʉ ĩgʉ. Ĩgʉ eropa masibiriquerecʉ̃ ĩgʉre mohme corerãpʉ iri vinore tĩanirãpʉ masima. Sihu bosenʉ iigʉ eropa masibirinijagʉ, mojoto diridigʉre sihubeo 10õpa arĩ weremi:

—Gajirã masa õari decore vino decore tĩamʉhtamʉrima. Masa erã õaro ihrira pʉhrʉ ñequeyari vino decopʉre tĩama erã. Mʉpʉ õari vino decore dihbu, pʉhrʉgue gʉare tĩaa, arĩmi sihu bosenʉ iigʉ mojoto diridigʉre.

11Caná Galilea árĩri macague decore vino ĩgʉ poyacʉ̃ iira ne Goãmʉ turari mera ĩgʉ deyoro moanʉgara árĩbʉ. Eropa iigʉ gajirãre ĩgʉ turarire ii ĩhmúmi Jesu. Ĩgʉ eropa ii ĩhmura pʉhrʉ gʉa ĩgʉ buherã ĩgʉre umupeobʉ.

12Pʉhrʉ Jesu, ĩgʉ pago, ĩgʉ pagʉ porã, gʉa ĩgʉ buherã mera Capernaumgue sihugã wami. Erogue ejarã bajamenʉrigã dujabʉ gʉa.

Jesu Goãmʉ wihiguere ejañumi

13Pascua árĩcʉ̃ gʉa judio masa bosenʉ árĩboro merogã dʉhyanijabʉ. Eropigʉ Jesu gʉa mera Jerusaléngue wami. 14Erogue ejagʉ ĩgʉ Goãmʉ wihigue ñajajagʉ, wecʉare, ovejare, bujare duarãre bocajami. Eropigʉ niyeru gohrotorã erã mesarigue erã doacʉ̃ bocajami. 15Eropa bocajagʉ yuradari mera tãraridari ii, erãre árĩpehrerãre disiporogue tãranʉrʉ wiumi. Eropigʉ niyeru gohrotorã erã ya mesarire yomemuju mehpicãmi. Erã niyeru turi sãre mehsiripicãmi. 16Eropa iituha bujare duarãre õpa arĩmi:

—Mʉa yarã bujare aĩgãque. Yʉ Pagʉ ya wihire doberi duari wihi iibiricãque, arĩmi Jesu erãre.

17Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã gʉa ĩgʉ buherãpʉ Goãmʉ ya gojarapũ erã arĩrare guñabʉ. Õpa arĩ gojanirã árĩma. “Goãmʉ, mʉ wihire turaro mahia. Eropa mahigʉ mʉ wihire ñero erã iicʉ̃ ĩagʉ turaro bʉjawerea yʉhʉ,” arĩ gojarare guñabʉ gʉa Jesu ĩgʉ buherãpʉ.

18Jesu ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ judio masa oparã ĩgʉre serẽpima:

—¿Duhpigʉ mʉhʉ oãre Goãmʉ wihigue árĩrãre cohã wiuari? Goãmʉ irire mʉre iidoregʉ árĩcʉ̃ Goãmʉ turari mera ii deyoro moaque gʉa ĩaburire, arĩma erã Jesure.

19Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhrimi:

—I wihire mʉa cóãcʉ̃, ʉhrenʉ pʉhrʉ tuhajagʉca yʉhʉ, arĩmi Jesu erãre.

20—Ʉhrenʉ i wihire iisome mʉhʉ. Cuarenta y seis bojori gohra erã iira wihi ãhraa i wihi, arĩ yʉhrima erã Jesure.

21Jesu ĩgʉ eropa arĩrare erã õaro pee masibirima. Jesu i wihire arĩgʉ ĩgʉ dʉpʉ waburire arĩgʉ iirimi. 22Eropi ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ, ĩgʉ masa mʉriara pʉhrʉ gʉa ĩgʉ buherãpʉ ĩgʉ eropa arĩrare guñabʉ. Goãmʉ yare erã gojarapũre, Jesu ĩgʉ werera sãre guña, “Iri diaye ta ãhraa,” arĩbʉ gʉa.

Árĩpehrerã erã guñarire Jesu masiñumi

23Pascua bosenʉ árĩcʉ̃ Jesu Jerusaléngue árĩmi. Ero ĩgʉ árĩcʉ̃ masa bajarã Goãmʉ turari mera ĩgʉ deyoro moarire ii ĩhmucʉ̃ ĩarã ĩgʉre umupeoma. 24Erã eropa umupeoquerecʉ̃ ta Jesu masa erã guñarire õaro masigʉ, “Yʉre eropa umupeoniguicãrãcoma,” arĩ pepibiridi árĩmi. 25Ĩgʉ masa erã guñarire õaro masími. Eropa masigʉ masa ĩgʉre erã pepirire serẽpibirimi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index