Search form

Juan 20

Jesu masa mʉriañumi

Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Lc 24.1-12

1Domingo ñamiñarigã árĩcʉ̃, boyoboro coregã María Magdalena Jesu masa gobegue ejapo. Erogue ejago iri gobere erã biharayere gajipʉ tunuguraye árĩcʉ̃ ĩapo igo. 2Eropa ĩadigo árĩgo gʉa pohrogue omagãrimo igo. Simo Pedro mera perã árĩbʉ gʉa. Eraa õpa arĩ weremo gʉare igo.

—Mari Opʉ dʉpʉ mʉrarore aĩcãnirã ãhrama. Eropirã ĩgʉre erã apidirore mari masibeaa, arĩmo igo gʉare.

3Igo eroparĩcʉ̃ peerã, yʉhʉ Pedro mera gʉa perã masa gobegue ĩarã wabʉ gʉa. 4Eropa ĩarã warã gʉa perã omagãabʉ. Eropa omarã, yʉhʉ Pedrore omatarigãgʉ masa gobegue ejamʉhtabʉ. 5Erogue ejagʉ muhmumereja ĩha acubʉ iri gobere. Eropa ĩha acugʉ ĩgʉre erã omara gasiro seyarore ĩabʉ. Eropigʉ iri gobere ñajabiribʉ. 6Yʉ eropa ĩara pʉhrʉgue Simo Pedro sã erami. Eraa masa gobegue ñajaa, ĩgʉ dʉpʉ mʉrarore erã omara suhri gasirire ĩami ĩgʉ. 7Eropigʉ Jesu dipurure erã omara gasiro sãre ĩami daja. Iri gasiro boje oyaro, yeguera gasiro árĩbʉ. 8Eropigʉ yʉ sã masa gobegue ñajabʉ. Jesu ĩgʉ maricʉ̃ ĩagʉ “Diaye ta Jesu masa mʉriañumi,” arĩ pepibʉ yʉhʉ. 9Iri gobegue gʉa waboro core Goãmʉ yare erã gojarapũ Cristo sĩriburire erã wererare õaro gʉa masinibiribʉ. Dohpaguepʉre iri gobere yʉ ĩara pʉhrʉ, “Diaye ta Jesu masa mʉriañumi,” arĩ pepibʉ yʉhʉ. 10Eropa ĩatuhajarã gʉa wihigue dujaa wabʉ.

Jesu María Magdalenare dehyoañumi

Mr 16.9-11

11Eropi masa gobe disiporo María niguigo ore niguipo. Eropa orequerego ta muhmumereja igo ĩhame acupo masa gobere. 12Eropa ĩhame acugo perã anyuare boreri suhricʉrãre Jesu ĩgʉ oyadiro mʉrarogue erã doacʉ̃ ĩapo igo. Yujugʉ ĩgʉ dipuru oyadiro doapʉ. Gajigʉ ĩgʉ guburi oyadiro doapʉ. 13Erãre igo ĩacʉ̃ erãpʉ igore serẽpiñorã:

—Nomeo, ¿dohpa árĩronore orego iiri mʉhʉ? arĩñorã erã.

—Yʉ Opʉ dʉpʉ mʉrarore aĩcãnirã ãhrama. Eropigo erã apidirore masibeaa yʉhʉ, arĩpo igo.

14Eropa arĩtuha, majinʉgaja nijago Jesure ero niguigʉre ĩapo igo. Eropa ĩaquerego ta Jesure ĩha masibiripo igo.

15—Nomeo, ¿dohpa árĩrono orego iiri mʉhʉ? ¿Noare amago iiri mʉhʉ? arĩpʉ Jesu igore.

“Ihĩ i pohere ĩhadibugʉ ãhrimi,” arĩ pepiripo igo Jesure. Eropa arĩ pepigo õpa arĩpo igo:

—Mʉhʉ ĩgʉ dʉpʉ mʉrarore aĩdigʉ árĩgʉ wereque mʉ apidirore yʉre. Mʉ werera pʉhrʉ aĩgora ĩgʉ dʉpʉ mʉrarore, arĩpo igo ĩgʉre.

16Igo eropa arĩra pʉhrʉ Jesu õpa arĩpʉ:

—María, arĩpʉ.

Ĩgʉ eropa piyucʉ̃ peego, majiñabeo igo Hebreo ya mera õpa arĩpo:

—Rabuni, arĩpo igo Jesure. Rabuni, erã ya mera arĩrã “Buhegʉ,” arĩma.

17Jesu arĩpʉ:

—Yʉ Pagʉ pohrogue mʉrianibeaa dohpa yʉhʉ. Yʉ eropa mʉrianibiricʉ̃ yʉre mohpiñabiricãque. Eropigo gajirã yaharã pohrogue waque. Erã pohrogue ejago õpa arĩ wereque: “Jesu õpa arĩdoremi mʉare: ‘Yʉ Pagʉ pohrogue wabu iiaa. Mʉa Pagʉ sã ãhrimi ĩgʉ. Goãmʉ pohrogue wabu iiaa. Mʉa yagʉ Goãmʉ sã ãhrimi ĩgʉ,’ arãmi Jesu,” arĩ wereque erãre, arĩpʉ Jesu Maríare.

18Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ María Magdalena gʉare Jesu buherã pohrogue eraa weremo gʉare:

—Mari Opʉre ĩabʉ yʉhʉ, arĩ Jesu igore gʉare weredorerare weremo igo.

Jesu ĩgʉ buherãre dehyoañumi

Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Lc 24.36-49

19Irinʉ soorinʉ ñamicague gʉa Jesu buherã gʉa acawererãre judio masare güirã, gʉa ya wihigue biha ñaja doabʉ gʉa. Gʉa eropa doacʉ̃ Jesu gʉa watope dehyoanʉgaja õpa arĩmi:

—¿Ãhriri mʉa? arĩmi.

20Eropa arĩtuha ĩgʉ mojotorire, ĩgʉ patore sãre gʉare ĩhmúmi. Eropirã gʉa ĩgʉre gʉa opʉre masa mʉriadigʉre ĩarã mucubiribʉ. 21Dipaturi Jesu gʉare õpa arĩmi daja:

—Õaro árĩque mʉa. Yʉ Pagʉ ĩgʉ yʉre obeodiro dopa ta yʉ sã mʉare obeoa, arĩmi gʉare.

22Eropa arĩtuhaja gʉare ĩgʉ purisãmi. Eropa purisãgʉ Espíritu Santore gʉa ñeaburire ĩhmugʉ iimi. Ĩhmutuhaja õpa arĩmi:

—Dohpaguere Espíritu Santore ñeaque mʉa mʉa mera árĩbure. 23Masa erã ñeri dipuwajare bʉjawerecʉ̃ ĩarã, “Mʉa ñero iirare cohãa,” arĩmasia mʉa erãre. Erã bʉjawerebiricʉ̃ ĩarã, “Mʉa ñeri iirare cóãbiribʉ,” arĩmasia mʉa, arĩmi Jesu gʉare ĩgʉ buherãre.

Jesure masa mʉriadigʉre Toma ĩañumi

24Jesu gʉa watope ĩgʉ dehyoacʉ̃ Toma sʉhrʉadigʉ erã arĩgʉ gʉa mera marimi irisubure. 25Ĩgʉ eropa maricʉ̃ gʉa ĩgʉ mera majarã ĩgʉre werebʉ.

—Mari Opʉre gʉa ĩabʉ, arĩ wereribʉ gʉa ĩgʉre.

Gʉa eropa arĩ werequerecʉ̃ ta õpa arĩmi Toma:

—Ĩgʉ mojotorire erã pabiara goberire ĩabigʉ iri goberire yʉ mujusĩru mera puñabigʉ “Diaye ta masa mʉriañumi,” ne arĩsome. Eropigʉ ĩgʉ patore gubuye árĩri gobere yʉ mojoto mera sĩ acubigʉ, “Diaye ta masa mʉriañumi,” ne arĩsome yʉhʉ ĩgʉre, arĩmi Toma.

26Yuju semana pʉhrʉ gʉa ĩgʉ buherã gʉa ya wihigue árĩbʉ. Irisubure Toma gʉa mera árĩmi. Iri wihi bihara wihi árĩbʉ. Bihara wihi árĩquerecʉ̃ ta Jesu ñaja, gʉa watope dehyoanʉgaja õpa arĩmi:

—¿Ãhriri mʉa? arĩmi.

27Eropa arĩtuha ĩgʉ Tomare weremi:

—Ĩaque yʉ mojotorire. Eropi mʉ mujusĩru mera yʉ mojotorire erã pabiara goberire puñaque. Eropigʉ mʉ mojoto mera yʉ patore gubuye árĩri gobere sĩ acuñaque. “Diaye árĩbeaa,” arĩbiricãque. “Diaye ta ãhraa,” arĩque mʉhʉ, arĩmi Jesu Tomare.

28Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ Toma yʉhrimi:

—Mʉhʉ yʉ Opʉ ãhraa. Mʉhʉ yahagʉ Goãmʉ ãhraa, arĩmi Toma Jesure pare.

29—Yʉre mʉ ĩara pʉhrʉ yʉre “Diaye ta ãhraa,” arãa. Gajirãpʉ yʉre ĩabiriquererã ta “Diaye ta ãhraa,” arĩ umupeorãcoma. Eropirã erã turaro mucubirirã árĩrãcoma, arĩmi Jesu Tomare.

Jesure masa erã masiburire ipũre gojañumi Ñu

30Eropigʉ baja gaji sãre Goãmʉ ĩgʉ turari mera ii ĩhmúmi Jesu gʉa mera árĩgʉ. Irire ĩgʉ iirare ipũre gojapehobirabʉ yʉhʉ. 31Eropa gojapehobiriqueregʉ ta ipũ yʉ wererare gojagʉ, “Jesu ta Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ãhrimi. Ĩgʉ diaye ta Goãmʉ magʉ ãhrimi,” mʉa arĩ masiburire gojabʉ. Eropirã mʉa ĩgʉre umupeorã Goãmʉ mera mʉa eropa árĩniguiburire gojabʉ ipũre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index