Search form

Juan 21

Jesu siete ĩgʉ buherãre dehyoañumi

1Pʉhrʉ Tiberia waĩcʉri ditaru tʉro dipaturi gʉare ĩgʉ buherãre dehyoami daja. Gʉare dehyoagʉ õpa iimi ĩgʉ daja. 2Simo Pedro, Toma sʉhrʉadigʉ erã arĩgʉ, Natanae Galilea yeba árĩri maca Caná waĩcʉri maca majagʉ, gʉa perã Zebedeo porã, gajirã sã perã gʉa oã nʉcʉ gamenere árĩbʉ.

3Gʉa eropa gamenerera pʉhrʉ Simo Pedro õpa arĩmi:

—Wai wejẽgʉ wagʉ iiaa, arĩmi ĩgʉ.

—Gʉa sã mʉ mera warãra, arĩbʉ gʉa ĩgʉre.

Eropa arĩtuha buha wabʉ. Eropirã dohodiru mera wabʉ. Iri ñamire gʉa õaro boyotahmuquererã ne yujugʉ waimʉre wejẽbiricarabʉ. 4Boyodiji merejacʉ̃ Jesu imiporo ĩgʉ niguicʉ̃ ĩaribʉ gʉa. Eropa ĩaquererã ĩgʉre ĩha masibiricarabʉ gʉa. 5Eropigʉ gʉare õpa arĩ serẽpimi:

—Ne, ¿wai wejẽari mʉa? arĩmi Jesu.

—Ne wejẽbirabʉ, arĩ yʉhribʉ gʉa.

6—Dohodiru diayepʉ wejẽdire mehyuque. Iripʉ mehyurã wai wejẽrãca, arĩbeo niguimi gʉare. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã ĩgʉ arĩdiro dopa ta mehyubʉ. Gʉa mehyura pʉhrʉ bajarã wai ñajama. Bajarã wai ñajacʉ̃ ĩarã wejẽdigʉre dohodirugue aĩsã turabiricarabʉ gʉa. 7Eropigʉ yʉhʉ Jesu ĩgʉ mahigʉ Pedrore werebʉ:

—Mari Opʉ ãhrimi sihĩ imiporo niguigʉ, arĩbʉ Pedrore.

Yʉ eroparĩcʉ̃ Jesu ĩgʉ árĩcʉ̃ masigʉ, Simo Pedro ĩgʉ suhrirore sañami. Wai wejẽbu ĩgʉ suhrirore tuweadigʉ árĩmi. Ĩgʉ suhrirore sañatuha diague yuriñajami. 8Eropirã gajirã gʉa buherã dohodirugue árĩbʉ. Cien metro yoaro diaguere payabʉ gʉa. Eropirã wejẽdigʉre wai bajarã ñajadigʉre dohodiru mera taramajaabʉ gʉa. 9Tʉrogue tuhajarã pea niti dihta gose oyari peame weca waire ĩgʉ mupunugupidigʉre ĩabʉ gʉa. Panru sãre ĩabʉ gʉa.

10Gʉa eropa ĩacʉ̃ Jesu gʉare õpa arĩmi:

—Dohparagã mʉa wejẽnirãre bajamerãgã aĩgãrique, arĩmi gʉare.

11Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Simo Pedro Jesu mera árĩgʉ ĩgʉ sã dohodirugue ñaja, wejẽdire tara majaami imiporogue. Pagarã wai ñajanirã ciento cincuenta y tres wai árĩma. Bajarã wai ñajaquererã wejẽdire ne yehguebirima.

12—Banirã arique, arĩmi Jesu gʉare.

—¿Noano ãhriri mʉhʉ? arĩ serẽpiñabiribʉ gʉa ĩgʉre. Gʉa Opʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ masibʉ gʉa. 13Eropigʉ Jesu peame pohrogue eja, panre aĩ gʉare gueremi. Wai sãre gueremi.

14Eropigʉ Jesu ĩgʉ masa mʉriara pʉhrʉ imiporo dehyoagʉ ʉhresubu gʉare ĩgʉ buherãre dehyoagʉ iimi.

Jesu Simo Pedro mera weretamuñumi

15Gʉa bara pʉhrʉ Jesu Simo Pedrore serẽpimi:

—Simo, Jona magʉ, ¿oãre mʉ mahiro tauro yʉre mahiri mʉhʉ? arĩmi Simo Pedrore.

—Opʉ, mʉre mahia yʉhʉ. Mʉre yʉ mahirire masia mʉhʉ, arĩ yʉhrimi Simo Pedro.

Jesu arĩmi:

—Eropigʉ ovejagãre mari ejodiro dopa ta yaharãre buheque mʉhʉ, arĩmi Jesu.

16Eropa arĩtuha dipaturi ĩgʉ Simo Pedrore serẽpimi daja:

—Simo, Jona magʉ, ¿yʉre mahiri mʉhʉ? arĩmi Jesu.

—Opʉ, mʉre mahia yʉhʉ. Mʉre yʉ mahicʉ̃ masia mʉhʉ, arĩ yʉhrimi Simo Pedro.

Jesu arĩmi daja:

—Ovejare ĩhadibugʉ ovejare ĩgʉ õaro ĩhadiburo dopa ta yaharãre õaro ĩhadibuque, arĩmi Jesu Pedrore.

17Eropa arĩtuha dipaturi Simo Pedrore serẽpimi:

—Simo, Jona magʉ, ¿diaye ta yʉre mahiri mʉhʉ? arĩmi Jesu daja.

Ʉhresubu ĩgʉ eropa serẽpicʉ̃ peegʉ Simo Pedro turaro bʉjaweremi.

—Opʉ, mʉhʉ masipehoa. Mʉre yʉ mahicʉ̃ masia mʉhʉ, arĩmi Simo Pedro.

—Ovejare mari ejodiro dopa ta yaharãre buheque mʉhʉ. 18Diaye mʉre arĩgʉ iiaa. Mʉhʉ mamʉ árĩgʉ mʉ suhrire saña, mʉ gamerogue curimʉribʉ mʉhʉ. Eropa árĩdi árĩqueregʉ ta pʉhrʉ mʉhʉ bʉgʉ árĩcʉ̃, mʉ mojotorire sĩbeocʉ̃ gajigʉ mʉre mʉ suhrire sãgʉcumi. Eropigʉ mʉ wadiabirogue mʉre aĩgãgʉcumi, arĩmi Jesu Simo Pedrore.

19Eropa arĩgʉ Simo Pedro dohpa wa ĩgʉ sĩriborore wereyugʉ iimi. Eropigʉ Simo Pedro sĩrigʉ Goãmʉre, “Õagʉ, turagʉ ãhraa,” masa erã arĩcʉ̃ ĩgʉ iiborore wereyugʉ iimi. Eropigʉ Pedro mera weretamutuhagʉ õpa arĩmi Jesu ĩgʉre:

—Diaye ta yʉ buhediro dopa iique mʉhʉ, arĩmi Jesu Pedrore.

Jesu ĩgʉ mahigʉ ipũre gojadigʉ árĩmi

20Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pedropʉ yʉre Jesu ĩgʉ mahigʉre erãre yʉ nʉrʉsiacʉ̃ ĩami ĩgʉ. Yʉpʉ ĩgʉ ĩagʉpʉ ero core Jesu pohrogã badoagʉ ĩgʉre õpa arĩdigʉ árĩbʉ. “Opʉ, ¿mʉre ĩhaturirãre wiabupʉ nihino árĩcuri ĩgʉ?” arĩ Jesure serẽpidi árĩbʉ yʉpʉ. Eropa yʉre ĩagʉ Pedro serẽpimi Jesure:

21—Opʉ, ¿ihĩ Ñupʉ dohpa wagʉcuri? arĩ serẽpimi:

22—Ire mʉre werebeaa. I yebaguere yʉ dujariboro core ĩgʉre árĩniguicʉ̃ yʉ iicʉ̃ irire masibeaa mʉhʉ. Eropigʉ ĩgʉ waborore guñabita mʉhʉ. Diaye ta yʉ buhediro dopa iique mʉpʉ, arĩmi Jesu Pedrore.

23Irire ĩgʉ yʉre Ñure wererare peerã árĩpehrerã Jesu yarã weresiririma. Irire weresirirã õpa arĩrima erã: “Jesu ĩgʉ mahigʉ buhegʉ sĩrisome,” arĩ weresiririma yʉre Jesu yarã erã basi. Erã eropa arĩquerecʉ̃ ta “Ĩgʉ sĩrisome,” arĩgʉ iibirimi Jesu. “I yebaguere yʉ dujaricʉ̃ ĩgʉre árĩniguicʉ̃ yʉ iicʉ̃ irire masibeaa mʉpʉ,” arĩmi Jesu Pedrore.

24Jesu buhegʉ ire weregʉ, ipũre gojagʉ ãhraa yʉhʉ. Eropirã i wereri diaye ta árĩcʉ̃ masia mari.

25Baja gaji sãre Jesu iimi. Ĩgʉ iirare mari gojapehocʉ̃ iripũri gojarapũri baja tariari pũri waboya. Eropiro iripũrire mari dibucʉ̃ sihajabiriboya i yeba. Ʉjʉtʉria waboya yʉ pepicʉ̃. Iripẽta ãhraa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index