Search form

Juan 3

Jesu Nicodemo mera weretamuñumi

1Iri maca majagʉ Nicodemo waĩcʉgʉ, judio masa oparã mera majagʉ árĩmi. Ĩgʉ fariseo masa ya curu majagʉ árĩmi. 2Eropigʉ ĩgʉ yuju ñami ĩgʉ Jesu pohro ahri ĩgʉ mera weretamupʉ:

—Buhegʉ, mʉhʉ Goãmʉ ĩgʉ buhedoredigʉ ĩgʉ obeodigʉ mʉ árĩcʉ̃ gʉa masia. Goãmʉ mʉre ĩgʉ itamubiricʉ̃ mʉpʉ ĩgʉ turari mera ne deyoro moarire ne iibiriboaya. Mʉhʉ bajasuburi Goãmʉ turari mera ii ĩhmua, arĩpʉ Nicodemo Jesure.

3Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu werepʉ:

—Diaye mʉre arĩgʉ iiaa. Ne masa dehyoagʉ iro dopa dipaturi masa dehyoagʉ dihta Goãmʉ yagʉ árĩmasimi. Mʉ sã eropa ta árĩmasia, arĩpʉ Jesu.

4—Yaho. ¿Bʉgʉpʉ dohpa ii dipaturi masa dehyoabocuri ĩgʉ? Ĩgʉ pago niji suhriroguere ñajaa, dipaturi masa dehyoa masiya mariboca ĩgʉre, arĩpʉ Nicodemo.

5Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Diaye ta arĩgʉ iiaa mʉre. Ne masa dehyoagʉ iro dopa ta deco mera, Espíritu Santo ĩgʉ turari mera dipaturi masa dehyoagʉ dihta Goãmʉ yagʉ árĩmasimi. 6Nome nijipo sã nome árĩrã, majirãgãre masa dehyoacʉ̃ iima. Espíritu Santopʉ masare Goãmʉ porã árĩcʉ̃ iimi. 7“Ne masa dehyoagʉ iro dopa ta dipaturi masa dehyoagʉ dihta Goãmʉ yagʉ árĩmasimi,” yʉ arĩcʉ̃ ne pee gorowerebita. 8Espíritu Santo masare Goãmʉ porã ĩgʉ iicʉ̃ iiri miruñe iro dopa ãhraa. Miruñe iri arirogue ahraa. Iri ariro caricʉ̃ mari peea. Eropa peequererã ta iri aridirore, iri waro sãre ne masibeaa. Eropa ta iimi Espíritu Santo masare Goãmʉ porã iigʉ, arĩpʉ Jesu Nicodemore.

9—Mʉ eropa arĩrire õaro masibeaa, arĩpʉ Nicodemo.

10Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩpʉ Jesu:

—¿Mʉhʉ judio masare buhegʉ árĩqueregʉ ta, duhpigʉ yʉ arĩrire peebeari? 11Diaye mʉre arĩgʉ iiaa. Gʉa masirare, gʉa ĩarare gʉa werea. Gʉa eropa werequerecʉ̃ ta ne mʉa gʉa acawererã judio masa ne peediabiribʉ. 12I yeba majare yʉ werenigui queoñaquerecʉ̃ ta “Diaye ta ãhraa,” arĩbeaa mʉa. Eropa arĩbirã Goãmʉ yare yʉ werecʉ̃ sãre “Diaye ta ãhraa,” arĩsome mʉa.

13“Ne yujugʉ ʉmarogue Goãmʉ pohrogue wagʉ ne dipaturi dujarisome. Yʉhʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ yʉ dihta ʉmarogue árĩdigʉ i yebaguere aribʉ. Eropigʉ yʉ dihta Goãmʉ yare mʉare weremasia. 14Iribojeguere masa mariroguere Moise mʉrʉ añare come mera erã wéadigʉre yucʉgʉ erã nugudigʉgue duhsiupʉ. Yucʉgʉgue ĩgʉ duhsiudiro dopa ta yʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre eropa ta yʉ sãre duhsiurãcoma. 15Yʉre erã eropa iicʉ̃ árĩpehrerã yʉre umupeorã árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩniguirãcoma, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉ árĩpehrerãre mahimi, arĩ gojañumi Ñu

16Eropa arĩtuha õpa arĩnemopʉ Jesu:

—Goãmʉ árĩpehreri yeba majarãre turaro mahimi. Eropigʉ yʉre ĩgʉ magʉre yujugʉ ta árĩgʉre Goãmʉ obeomi árĩpehrerã yʉre umupeorã peamegue erã wabiriborore. Eropirã árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩrãcoma erã. 17Goãmʉ yʉre ĩgʉ magʉre masare dipuwaja moadoregʉ obeobirimi i yebaguere. Eropigʉ masare peamegue wabonirãre taubure yʉre obeomi.

18“Yʉre Goãmʉ magʉre umupeorãre ne dipuwaja moasome Goãmʉ. Yʉre umupeobirãpʉre Goãmʉ dipuwaja moadoretuhami. Masa yʉre Goãmʉ magʉre yujugʉ ta árĩgʉre erã umupeobirira dipuwaja, dipuwaja moagʉcumi Goãmʉ erãre. 19Yʉhʉ Goãmʉ magʉ i yebaguere arigʉ boyoriñe õaro ĩha masicʉ̃ iro dopa ta Goãmʉ yare õaro masicʉ̃ iiaa masare. Yʉ eropa masicʉ̃ iicʉ̃ ĩarã yʉre umupeobirã yʉre gamebeama. Erã ñerire iiripʉre turaro gahmema. Erã eropa gameri dipuwaja erãre dipuwaja moagʉcumi. 20Árĩpehrerã ñerire iirã erã ñero iirire duhudiabeama. Eropirã boyoro iiriñe deyoro moaro dopa ta erã ñero iirare deyoro moari arĩrã yʉre gamebeama. 21Õarire iirãpʉ yʉre, yʉ buheri sãre gahmema. Goãmʉ yare erã iirire yʉ õaro deyoro moacʉ̃ gʉhyasĩribeama erã. Eropiro yʉre boyoro iro dopa árĩgʉre gahmema, arĩ werepʉ Jesu.

Dipaturi Ñu waĩyegʉ Jesure wereñumi

22Pʉhrʉ Jesu gʉare ĩgʉ buherãre Judea yebague sihugã wami. Erogue ejagʉ ero majarã mera bajamenʉrigã duja, Goãmʉ ya árĩburire waĩyemi erãre. 23Ñu sã masare waĩyegʉ iipʉ Enón waĩcʉri macague. Enón waĩcʉri maca Salim waĩcʉri maca pohro árĩbʉ. Ero wʉaro dia árĩbʉ. Ero eropa árĩcʉ̃ ero majarã masare waĩyegʉ iipʉ Ñu. 24Erã ĩgʉre peresu iiboro core Enóngue masare waĩyegʉ iipʉ Ñu.

25Irisubure Ñu buherã mera majarã bajamerãgã judio masa mera waĩyerire wereniguirã dʉyasoñorã. 26Tuhaja erã Ñu pohrogue eja irire wereñorã.

—Buhegʉ, dia Jordán waĩcʉriya gajipʉ masegue mʉ mera árĩdigʉ “Ĩgʉ ta Cristo ta árĩgʉcumi,” mʉ arĩdigʉpʉ dohpague masare waĩyegʉ iimi. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ árĩpehrerã ĩgʉ pohrogue wahama pare, arĩñorã erã Ñure.

27Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Ñu yʉhripʉ:

—Ĩgʉ dorerire ĩgʉ opacʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre odi árĩmi. 28“Cristo árĩbeaa yʉhʉ,” yʉ arĩcʉ̃ mʉa peeabʉ. Eropa Cristo árĩbiriqueregʉ ta ĩgʉ core wereyubure Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ãhraa yʉhʉ. 29Õpa ãhraa iri: Mojoto diridigo igo marapʉ mera árĩgo wahamo. Mojoto diridigʉ mera majagʉpʉ diridigʉ ĩgʉ marapocʉcʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ werenicʉ̃ peegʉ turaro mucubirimi. Eropigʉ mojoto diridigʉ mera majagʉ ĩgʉ mucubiridiro dopa ta yʉ sã Cristo mera masa erã wacʉ̃ ĩagʉ õaro mucubiria. 30Cristopʉre umupeoro gahmea masare. Yʉpʉre umupeo­biricãro gahmea masare, arĩ yʉhripʉ Ñu.

Goãmʉ magʉ ʉmarogue aridigʉ ãhrimi, arĩ wereñumi Ñu

31Eropa arĩtuhagʉ õpa arĩnemopʉ Ñu.

—Ʉmarogue aridigʉ árĩpehrerã nemoro turagʉ ãhrimi. Mari masa i yeba majarã ãhraa. Eropirã i yeba majare wereniguia mari. Ʉmarogue aridigʉpʉ árĩpehrerã nemoro turagʉ ãhrimi. 32Ĩgʉ ĩarare, ĩgʉ peerare ĩgʉ weremi. Ĩgʉ eropa werequerecʉ̃ ta masa ĩgʉre ne peediabeama. 33Ʉmarogue aridigʉ ĩgʉ wererire masa peerãpʉ, “Goãmʉ diaye árĩgʉ tiimi,” arĩrã iima erã. 34Ihĩ Cristore Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre Espíritu Santo ya turarire opehoñumi Goãmʉ. Eropigʉ ĩgʉ Goãmʉ ya wereniguirire wereniguimi. 35Goãmʉ ĩgʉ magʉre turaro mahimi. Eropigʉ árĩpehrerire, árĩpehrerã sãre erã opʉ árĩdoremi Goãmʉ ĩgʉ magʉre. 36Goãmʉ magʉre umupeorãpʉ ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ mera árĩniguicãrãcoma. Ĩgʉ magʉre tarinʉgarãpʉ Goãmʉ pohro wasome. Eropirã ʉmʉri nʉcʉ ʉmaroguere árĩsome. Eropigʉ Goãmʉ erãre turaro dipuwaja moagʉcumi, arĩpʉ Ñu masare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index