Search form

Juan 6:22-24

Masapʉ Jesure amañuma

22-24Gajinʉ masa ero dujanirãpʉ gamenerenʉgañorã daja Jesure corerã. Iri ñamire gʉa yaru mera gʉa dihta taribujacʉ̃ ĩanirã árĩma erã. Jesu gʉa mera ĩgʉ wabiricʉ̃ sãre ĩanirã árĩma erã. Eropa gamenererã Jesure bocabiriñorã. Bocabiri ero pohro Tiberiague ariri gasi tuhajacʉ̃ ĩañorã. Jesu Goãmʉre “Õhaa,” arĩ, masare ĩgʉ bari guerediro pohroñarigue árĩyoro. Eropirã Jesu gʉa sã maricʉ̃ ĩarã, iri gasigue ñaja, Capernaumgue gʉare nʉrʉsia taribujajama. Jesure ahma nʉrʉsiagãrã iima erã.

Yʉhʉ ojocaririre ogʉ, bari iro dopa árĩgʉ ãhraa, arĩ wereñumi Jesu masare

25Ditarure taribuja, gʉa árĩrogue eja, Jesure bocajanijarã erã serẽpima ĩgʉre:

—Buhegʉ, ¿dohpárĩcʉ̃ ahrari mʉhʉ õguere? arĩ serẽpima erã ĩgʉre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index