Search form

Juan 7

Jesu pagʉ porã ĩgʉre peediabiriñuma

1Pʉhrʉ gʉa mera Jesu Galilea yeba curigʉ wami. Judea yeba majarã judio masa ĩgʉre wejẽdiañorã. Erã eropa wejẽdiacʉ̃ masigʉ ĩgʉ iri yebare wabirimi. 2Judio masa mʉta wirigã gʉa iiburinʉ bosenʉ merogã dʉhyabʉ. 3Eropirã Jesu pagʉ porã ĩgʉre werema:

—Judeague bosenʉre ĩagʉ waque. Ero mʉ yarãre deyoro moarire ii ĩhmugʉ waque mʉhʉ. 4Masare deyoro moarire ii ĩhmudiagʉ mʉre dibubiricãro gahmea. Deyoro moarire iigʉ árĩgʉ árĩpehrerã erã ĩhuro iique, arĩma erã.

5Ĩgʉ pagʉ porã árĩquererã ta Jesure “Goãmʉ magʉ ãhrimi,” arĩbirima. Eropirã eropa arĩma erã ĩgʉre. 6Erã eropa arĩra pʉhrʉ Jesu weremi erãre:

—Masa yʉre erã õaro masiburisubu dʉhyania dohpa. Mʉapʉ bosenʉre ĩadiarã waque. 7Ero majarã mʉare ĩhaturibeama. Yʉpʉre erã ñeri iirare yʉ werecʉ̃ yʉre ĩhaturima. 8Mʉa seyaro bosenʉ árĩcʉ̃ waque. Yʉpʉre yʉ waburisubu dʉhyania dohpa. Eropigʉ yʉpʉ bosenʉre ĩagʉ wanibeaa dohpa, arĩmi Jesu erãre.

9Eropa arĩgʉ ĩgʉ Galilea dujami.

Mʉta wirigã erã iirinʉri bosenʉ árĩcʉ̃ wañumi Jesu Jerusaléngue

10Bosenʉgue Jesu ĩgʉ pagʉ porã erã wara pʉhrʉ Jesu sã gʉa mera erã pʉhrʉ wami. Eropa wagʉ masa erã ĩabiririsubu wami. 11Bosenʉ árĩrã judio masa gʉa oparã ĩgʉre amañorã:

—¿Nohogue árĩcuri ĩgʉ? arĩ serẽpiñorã.

12Eropirã masa bajarã Jesure werewʉañorã. Gajirã, “Ĩgʉ õagʉ ãhrimi,” arĩñorã. Gajirãpʉ, “Ĩgʉ ñegʉ ãhrimi. Masare gʉyagʉ ãhrimi,” arĩ werewʉañorã.

13Eropa arĩquererã judio masa gʉa oparãre güirã, masa erã ĩabirogue Jesure werewʉañorã.

14Gʉa erogue ejara pʉhrʉ bosenʉ deco Jesu Goãmʉ wihigue ñajaja buhemi. 15Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ judio masa ʉca wa õpa arĩma:

—¿Ihĩ buherogue buhebigʉ árĩqueregʉ ta duhpigʉ õaro masipehori ĩgʉ? arĩma erã ĩgʉre.

16Erã eroparĩcʉ̃ Jesu weremi erãre:

—Yʉ buheri yaha wereniguiri árĩbeaa. Yʉre obeodigʉ ya wereniguiripʉ ãhraa i buheri. 17Goãmʉ gamerire iidiarã yʉ buherire “Goãmʉ wereniguiri ta ãhraa,” arĩ masirãcoma. Yʉ buheri yaha wereniguiri dihta árĩbiricʉ̃ sãre masirãcoma. 18Yujugʉ ĩgʉ gamero ĩgʉ masiri mera buhegʉ árĩgʉ “Yʉ dihtare umupeoque,” arĩgʉ ãhrimi ĩgʉ. Yʉre obeodigʉpʉre mʉa umupeocʉ̃ gahmea yʉpʉ. Yʉ eroparĩcʉ̃ peerã, “Diaye ta wereniguimi ĩgʉ. Ne gʉyabeami,” arĩ masirãca mʉa.

19“Goãmʉ dorerire Moise mʉrʉpʉ apimʉriñumi mʉare. Ĩgʉ eropa apiquerecʉ̃ ta mʉa árĩpehrerã iri dorerire ne yʉhribeaa. ¿Duhpirã yʉre wejẽdiari mʉa? arĩmi Jesu judio masare.

20—Mʉ goroweregʉ ãhraa. Mʉre wejẽdiarã marima, arĩ yʉhrima erã Jesure. Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhrimi:

21—Yʉhʉ soorinʉ yujusubu Goãmʉ ĩgʉ turari mera dorecʉgʉre ĩgʉ dorere yʉ cóãcʉ̃ mʉa ĩha ʉca wabʉ. 22Mari ñecʉ sʉmarã iribojegue majarãpʉ erã dʉpʉre merogã gasirogãre wiri aĩrã erã árĩdiro dopa ta Moise wiridoreñumi. Ĩgʉ eropa dorecʉ̃ majirãgãre ocho nʉri erã masa dehyoara pʉhrʉ soorinʉ árĩquerecʉ̃ ta erã dʉpʉre merogã erã gasirogãre wiri aĩmʉria mʉa. 23Mari soorinʉ árĩcʉ̃ majirãgãre erã dʉpʉre merogã gasirogãre wihria mʉa Moise doreri iimorã. ¿Mʉa sã soorinʉ irire iiquererã ta irinʉ dorecʉgʉre yʉ taucʉ̃ duhpirã yʉ mera guari mʉa? 24Yʉ iirare mʉa õaro masibiriboro core, yʉre ñero pepibiricãque. Mʉa õaro masira pʉhrʉ yʉre mʉa ñero pepicʉ̃ diaye ta árĩroca, arĩmi Jesu.

Jesu negohraguere ĩgʉ aridirore wereñumi

25Ĩgʉ eropa arĩ werera pʉhrʉ bajamerãgã Jerusalén majarã õpa arĩ wereniñorã:

—¿Ihĩ mari oparã erã wejẽdiagʉ árĩbeari? 26Eropigʉ ĩgʉre erã wejẽdiaquerecʉ̃ ta árĩpehrerã masare buhegʉ iimi ĩgʉ. Eropirã ĩgʉre wejẽdianirã árĩquererã ta eropa ĩacãma. Eropa ĩacãrã ĩgʉre “Ĩgʉ diaye ta Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ãhrimi,” ¿arĩ pepibocuri oparãpʉ? Maripʉ masia. Cristo árĩbiribocumi. 27Ihĩ Jesu ĩgʉ aridirore gʉa masia. Cristopʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩgʉ aridirore masiya mara. Eropigʉ Cristo gohra árĩbeami Jesu, arĩ werewʉañorã erã Jerusalén majarã.

28Erã eropa arĩrare masigʉ, Jesu õpa turaro bʉsʉro werenigui buhemi Goãmʉ wihi:

—Yʉre õpa arĩ pepia mʉa: “Ĩgʉre masia gʉa. Eropirã ĩgʉ aridiro sãre masia,” arĩ pepiraa mʉa yʉre. Mʉa eropa arĩ pepiquererã ta yʉ gamero aribirabʉ. Yʉre obeodigʉ gohrare masibeaa mʉa. Yʉre obeodigʉ diaye árĩgʉ, diaye iigʉ ãhrimi. 29Ĩgʉ ta yʉre obeomi. Eropigʉ ĩgʉ pohrogue aribʉ. Eropigʉ yʉhʉ ĩgʉre masia, arĩmi Jesu judio masare.

30Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã ĩgʉre ñeadiarima. Erã eropa ñeadiaquerecʉ̃ ta Jesu ĩgʉ ñero tariburisubu árĩbiriyoro dohpa. Eropirã erã ĩgʉre ñeamasibirima. 31Gajirã masapʉ bajarã ĩgʉre umupeoma. Õpa arĩma:

—“Cristo bajasuburi Goãmʉ turari mera deyoro moarire ii ĩhmugʉcumi,” erã arĩ werediro dopa ta ihĩ Jesupʉ bajasuburi Goãmʉ turari mera ii ĩhmumi. Árĩpehrerã gajirã tauro Goãmʉ turari mera ii ĩhmumi ĩgʉ. Eropigʉ Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ta ãhrimi Jesu, arĩma Jesure ne umupeonʉgarãpʉ.

Fariseo masa Jesure peresu iidoreñuma

32Masa Jesure eropa arĩ wereniguicʉ̃ peerã pahia oparã, fariseo masa mera Jesure ñeadorerã obeoriñorã surarare.

33Eropigʉ Jesu masare õpa arĩmi:

—Bajamenʉrigã mʉa mera árĩnigʉca. Eropigʉ pʉhrʉñarigã yʉre obeodigʉ pohro wagʉca. 34Yʉ árĩborore mʉa wamasibeaa. Eropirã yʉre amaquererã ta ne bocasome mʉa, arĩmi Jesu masare.

35Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erã judio masa õpa arĩ wereniguiñorã:

—¿Ihĩ eropa arĩgʉ nohogue wagʉcuri mʉa pepicʉ̃? ¿Griego masa pohrogue judio masa wasirinirã pohrogue erã árĩri macarigue Griego masaguere buhegʉ wabocuri ihĩ? 36“Yʉ árĩborore mʉa wamasibeaa. Eropirã mʉa yʉre amaquererã ta ne bocasome,” ĩgʉ arĩgʉ ¿dohpa arĩronore ĩgʉ eropa arĩri? arĩ wereniguiñorã judio masa erã basi.

Ojocaricʉ̃ iiriyarire wereñumi Jesu

37Bosenʉ ojogorocʉrinʉ irinʉ gʉhyadiarinʉ gohra árĩro iibʉ. Irinʉ Jesu ero nigui, turaro mera weremi masare:

—Ñemesiburã decore turaro gamero dopa árĩrã ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ mera turaro árĩdiarã yʉre serẽque. Mʉa eropa serẽcʉ̃ ĩgʉ yarã árĩdoregʉra mʉare. 38Yʉre umupeorãre õpa arĩ gojañuma Goãmʉ yare erã gojarapũgue: “Erã sĩporãriguere ojocaricʉ̃ iiri deco eropa árĩniguicãroca,” arĩ gojañuma, arĩ turaro weremi Jesu masare.

39“Erã sĩporãriguere ojocaricʉ̃ iiri deco eropa árĩniguicãroca,” arĩgʉ “Yʉre umupeorã Espíritu Santore oparãcoma” arĩgʉ iimi Jesu. Ĩgʉ ʉmarogue ĩgʉ mʉrianibiricʉ̃ dohpa Espíritu Santopʉ arinibirimi dohpa erãre.

Judio masa dʉca wariñuma pe curu

40Jesu ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã, masa bajarã õpa arĩ wereniguima:

—Ihĩ diaye ta Goãmʉ yare weremʉhtagʉ mari coredigʉ ta ãhrimi, arĩ wereniguima.

41Õpa arĩma gajirã sã:

—Ihĩ Cristo marire taubu ãhrimi, arĩma.

Gajirãpʉ õpa arĩma:

—Cristo árĩgʉ Galilea majagʉ árĩsome ĩgʉ. Ihĩ Jesupʉ ero majagʉ ta ãhrimi. 42Cristo Davi mʉrʉ pãrami gajisubu majagʉ arigʉ árĩbocumi. Eropigʉ Davi ya maca mʉraro Belén waĩcʉri maca masa dehyoagʉcumi Cristopʉ. Eropa ta arĩ werea Goãmʉ yare erã gojarapũ. Ihĩ Jesupʉ Belén macague masa dehyoabiripʉ. Eropigʉ ĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ Cristo gohra árĩbeami, arĩrima erã.

43Eropirã Jesure peenirã gajirã umupeo gajirãpʉ umupeobirã árĩnijarã game dʉca warima pe curu. 44Eropirã bajamerãgã Jesure ñeadiarima. Eropa ñeadiaquererã ta ĩgʉre ñeabirima.

Judio masa oparã Jesure ne umupeobiriñuma

45Eropirã surara pahia oparã pohrogue fariseo pohrogue dujaa wañorã daja. Erã dujajacʉ̃ ĩarã erã surarare serẽpiñorã:

—¿Duhpirã Jesure ñeagãribirari mʉa? arĩñorã.

46—Ĩgʉ õatariaro wereniguigʉ ãhrami. Gajirã ĩgʉ iro dopa wereniguirã ne marima, arĩ yʉhriñorã surara erãre.

47Erã eroparĩcʉ̃ fariseo masapʉ õpa arĩ wereñorã:

—¿Mʉare ĩgʉ gʉyacʉ̃, “Diaye ta arĩgʉ iimi,” arãri mʉa sã? 48Mari oparã Jesure ne umupeobeama. Gʉa sã eropirã ĩgʉre umupeobeaa. 49Oã masa Goãmʉ dorerire Moisere ĩgʉ apirare masibeama. Eropa masibirã árĩrã Jesure umupeoma. Erã eropa umupeori dipuwaja mari Pagʉ Goãmʉ erãre dipuwaja moagʉcumi, arĩñorã fariseo masa.

50Nicodemo fariseo masʉ Jesure weretamugʉ ejadigʉ ero árĩpʉ erã mera. Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩpʉ ĩgʉ erãre:

51—Jesu ĩgʉ ñero iirare masibeaa mari. Eropa masibirã ĩgʉ marire wereboro core ĩgʉre dipuwaja moamasibeaa mari. Eropa masibiriquererã ta ĩgʉre dipuwaja moarã, mari ya dorerire tarinʉgarã iiaa mari, arĩpʉ Nicodemo erãre.

52Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã õpa arĩ yʉhriñorã erã:

—¿Mʉ sã ĩgʉ iro dopa ta Galilea majagʉ ta ãhriri? Goãmʉ ya erã gojarapũre buhepehoque. Eropa buhegʉ, “Goãmʉ yare weremʉhtagʉ ne yujugʉ Galilea majagʉ marimi,” arĩ masigʉca mʉhʉ, arĩ yʉhriñorã erã Nicodemore.

53Erã eropa arĩra pʉhrʉ erã ya wirigue dujaa wañorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index