Search form

Juan 9

Cuiri ĩhajabigʉre õaro ĩagʉ wacʉ̃ iiñumi Jesu

1Jesu gʉa ĩgʉ buherã mera mague tariarã gajigʉre cuiri ĩhajabigʉre bocajabʉ. Ĩgʉ ne masa dehyoagʉgue ta cuiri ĩhajabigʉ árĩpʉ. 2Gʉa sã ĩgʉre ĩarã serẽpibʉ Jesure.

—Buhegʉ, ¿ihĩ duhpigʉ cuiri ĩhajabigʉ masa dehyoayuri? ¿Ñerire iimʉriyuri eropa wagʉ? ¿O ĩgʉ pagʉ sʉmarã erã ñero iira dipuwaja eropa wayuri ĩgʉ? arĩ serẽpibʉ gʉa Jesure.

3Gʉa eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩ yʉhrimi:

—Ihĩ ĩgʉ pagʉ sʉmarã sã erã ñerire iira sã ĩgʉre cuiri ĩhajabiricʉ̃ iibeaa. Goãmʉpʉ ĩgʉre cuiri ĩhajabiricʉ̃ iimi. Ĩgʉre ĩacʉ̃ iibu masare ĩgʉ turarire ii ĩhmuburire apimi Goãmʉ. 4Yʉre obeodigʉ ĩgʉ apirare yʉre iiro gahmea dohpaguere. Ñamiguere mari mohmemasibiro dopa ta pʉhrʉgue yʉre obeodigʉ ĩgʉ apirare iimasibeaa yʉhʉ. 5I yebaguere i yeba majarãre Goãmʉre masicʉ̃ iiaa, arĩmi Jesu.

6Eropa arĩtuha yebague disico ehomepimi. Ĩgʉ disico ehomepirare nicu mera mohmore nijagʉ, cuiri ĩhajabigʉre ĩgʉ cuirire sũmi. 7Eropa sũgʉ õpa arĩmi Jesu:

—Siloé waĩcʉri gobegue mʉ cuirire coegʉ waque, arĩmi Jesu. Siloé ero majarã ya mera arĩrã obeora gobe arĩrã iima.

Jesu ĩgʉ cuiri coedoredigʉpʉ waha, coetuhaja, cuiri ĩagʉgue dujajapʉ ĩgʉ ya wihigue. 8Ĩgʉ dujajacʉ̃ ero majarã ĩgʉre ĩañorã. Ero core niyeru serẽdigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩanirã ĩgʉre õpa arĩñorã erã basi:

—¿Ihĩ sohõ árĩdigʉ niyeru serẽdoadigʉ árĩbeari? arĩñorã erã.

9—Ĩgʉ ta ãhrimi, arĩñorã gajirã.

—Ĩgʉ árĩbeami. Eropa árĩbiriqueregʉ ta ĩgʉ iro dopa ta bejagʉ ãhrimi, arĩñorã gajirã.

Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ cuiri ĩhajabiridigʉpʉ õpa arĩpʉ:

—Ĩgʉ ta ãhraa yʉhʉ, arĩpʉ erãre.

10Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ masa ĩgʉre serẽpiñorã:

—¿Cuiri ĩhajabiridigʉ árĩdigʉ dohpa ii ĩhari mʉhʉ? arĩ serẽpiñorã erã ĩgʉre.

11—Jesu waĩcʉgʉ disicore nicu mera mohmore yʉ cuirire sũami. Yʉre sũtuhaja “Siloé waĩcʉri gobegue mʉ cuirire coegʉ waque,” arãmi yʉre. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ coegʉ ejabʉ yʉhʉ. Eropa yʉ coera pʉhrʉ yʉ cuiri õaro dehyoabʉ yʉre, arĩ werepʉ ĩgʉ masare.

12—¿Mʉre eropa iidigʉ nohogue árĩcuri ĩgʉ? arĩñorã erã.

—Ũba. Noho árĩgʉ árĩcumi, arĩpʉ ĩgʉ

Cuiri ĩhajabiridigʉre fariseo masa serẽpiñuma

13Eropa arĩ wereniguituha erã cuiri ĩhajabiridigʉre fariseo masa pohrogue aĩ ejañorã. 14Irinʉ Jesu dihta nicure mohmore cuiri ĩhajabigʉre õagʉ iiranʉ Sabadonʉ árĩbʉ. Irinʉ gʉa soorinʉ árĩbʉ. 15Eropirã fariseo masapʉ ĩgʉre serẽpiñorã daja.

—¿Dohpa ii ĩhari mʉhʉ? arĩ serẽpiñorã erã.

—Nicu mera yʉ cuirire sũami. Eropigʉ yʉ cuirire coera pʉhrʉ ĩhaa yʉhʉ, arĩ werepʉ ĩgʉ erãre.

16—Ĩgʉ mari soorinʉ mari mohmedorebiririnʉre mohmeami. Eropigʉ ĩgʉ Goãmʉ yagʉ árĩbeami, arĩñorã gajirã fariseo masa.

Gajirãpʉ õpa arĩñorã:

—Ñerire iigʉ árĩgʉ õpa ĩre õagʉ wacʉ̃ iimasibeami. Eropigʉ ĩgʉ õagʉ árĩbocumi, arĩñorã gajirã Jesure.

Eropirã erã, erã basi pe curu dʉca wariñorã. 17Eropirã dipaturi erã cuiri ĩhajabiridigʉre serẽpinemoñorã daja.

—¿Mʉre mʉ cuirire õaro iidigʉre dohpa arĩ pepiri mʉhʉ Jesure? arĩñorã erã ĩgʉre.

—Ĩgʉ diaye ta Goãmʉ yare weremʉhtagʉ ãhrimi, arĩpʉ cuiri ĩhajabiridigʉpʉ.

18Negohraguere judio masa õpa arĩ pepiriñorã. “Ihĩ cuiri ĩhajabiridigʉ árĩbeami,” arĩ pepiriñorã. Eropa arĩ pepirã cuiri ĩhajabigʉ pagʉ sʉmarãre sihubeoñorã erã. 19Sihubeo ĩgʉ pagʉ sʉmarãre serẽpiñorã fariseo masa oparã.

—¿Ihĩ diaye ta mʉ magʉ ãhriri? ¿Mata ĩgʉ cuiri ĩhajabigʉ masa dehyoari? ¿Diaye ta cuiri ĩhajabiridigʉ árĩqueregʉ dohpa ii ĩhari dohpaguere? arĩ serẽpiñorã erã ĩgʉ pagʉ sʉmarãre.

20—Ihĩ gʉa magʉ ta ãhrimi. Eropigʉ mata cuiri ĩhajabigʉ masa dehyoami ĩgʉ. 21Irire masiquererã ta ĩgʉ ĩarare, ĩgʉre ĩacʉ̃ iidigʉ sãre masibeaa gʉa. Gʉa magʉre serẽpique. Bʉgʉ ãhrimi ĩgʉ. Ĩgʉ basi weremasimi ĩgʉ, arĩñorã ĩgʉ pagʉ sʉmarã.

22Judio masa oparã ero coreguere õpa arĩtuhañorã:

—“Jesu ta Cristo mari taubu ãhrimi,” arĩrãre mari buheri wirigue ñajadoresome gʉa, arĩmʉriñorã judio masa gʉa oparã.

Erã eroparĩcʉ̃ peenirã cuiri ĩhajabigʉ pagʉ sʉmarãpʉ judio masa oparãre güi árĩñorã. 23Eropa güirã “Bʉgʉ ãhrimi ĩgʉ. Ĩgʉre ta serẽpique,” arĩñorã erã judio masa oparãre.

24Pʉhrʉ judio masa oparã dipaturi cuiri ĩhajabiridigʉre sihubeoñorã. Sihubeo õpa arĩñorã ĩgʉre:

—Goãmʉ mera diaye wereque mʉhʉ. Jesure ĩgʉ ñeri iigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ gʉa masia. Eropigʉ diaye wereque gʉare, arĩñorã judio masa cuiri ĩhajabiridigʉre.

25Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩ yʉhripʉ ĩgʉ:

—Jesure ĩgʉ ñeri iigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ masibirica yʉhʉ. Yujuñe ta masia yʉhʉ. Iribojeguere cuiri ĩhajabigʉ árĩmʉribʉ yʉhʉ. Dohpaguepʉre ĩhaa yʉhʉ. Iri dihtare masia yʉhʉ, arĩ yʉhripʉ cuiri ĩhajabiridigʉpʉ erãre.

26—¿Dohpa iiari ĩgʉ mʉre? Mʉ cuirire ĩhajadoregʉ dohpa iiari ĩgʉ mʉre? arĩ serẽpiñorã erã daja.

27—Irire ta mʉare weretuharabʉgʉ yʉhʉ. Yʉ eropa arĩ werequerecʉ̃ ta mʉa ne peediabeaa yʉre. ¿Dohpa iidiarã yʉ dipaturi werecʉ̃ peediari mʉa? ¿Mʉa sã ĩgʉ buherã árĩdiari? arĩpʉ ĩgʉ erãre.

28Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erã ĩgʉre turiñorã.

—Mʉhʉ Jesu buhegʉ ãhraa. Gʉapʉ Moise buherã ãhraa. 29Diaye ta Goãmʉ Moisere wereniguimʉriñumi. Jesure obeodigʉre gʉa masibeaa, arĩñorã erã cuiri ĩhajabiridigʉre.

30Erã eroparĩcʉ̃ yʉhripʉ ĩgʉ:

—¿Ĩgʉre obeodigʉre mʉa masibiricʉ̃, yʉre ĩacʉ̃ iidigʉ árĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩbiribocuri ĩgʉ? 31Goãmʉ ñeri iigʉre ĩgʉ serẽrire peebeami. Iri tamerare mari masia. Ñerire iigʉre peebiriqueregʉ ta Goãmʉre umupeogʉre, ĩgʉ dorerire iigʉre ĩgʉ serẽrire peemi Goãmʉ. 32Negohraguere i yeba árĩnʉgacʉ̃guere, mata masa dehyoagʉgue ta cuiri ĩhajabigʉre ne yujugʉpʉre ĩhajacʉ̃ iigʉ marimʉripʉ. 33Eropigʉ Jesu Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩbigʉ yʉre ĩacʉ̃ iibiriboñumi, arĩpʉ ĩgʉ erãre.

34Erãpʉ õpa arĩ yʉhriñorã:

—Mʉhʉ mata ñegʉ árĩmʉriya. ¿Eropa árĩqueregʉ ta gʉare buheri mʉhʉ? arĩñorã judio masa oparã.

Eropa arĩtuha erã ĩgʉre cohã wiuñorã.

Jesu yare gamebirã cuiri ĩhajabirã iro dopa ãhrima, arĩ wereñumi Jesu

35Eropigʉ cuiri ĩhajabigʉre erã cohã wiurare Jesu peemi. Eropa peegʉ cuiri ĩhajabiridigʉre gʉa bocajacʉ̃, ĩgʉre serẽpimi.

—¿Masʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre umupeori mʉhʉ? arĩmi Jesu.

36—Opʉ, ¿noa ãhriri ĩgʉ? Ĩgʉre masigʉ umupeogʉra, arĩmi cuiri ĩhajabiridigʉpʉ Jesure.

37—Ĩgʉre ĩhatuhabʉ mʉhʉ. Dohpaguere mʉ mera wereniguigʉ ĩgʉ ta ãhraa yʉhʉ, arĩmi Jesu cuiri ĩhajabiridigʉre.

38—Opʉ, mʉre umupeoa yʉhʉ, arĩmi cuiri ĩhajabiridigʉpʉ.

Eropa arĩgʉ ĩgʉ Jesu pohro mereja ĩgʉre umupeomi.

39Ĩgʉ eropa umupeocʉ̃ ĩagʉ õpa arĩmi Jesu masare:

—Õarã, ñerã sã erã iirare masicʉ̃ iibu aribʉ yʉhʉ. Cuiri ĩhajabirã erã ĩabiro dopa ta yʉ Pagʉre masibirã ãhrima. Eropa masibirãre yʉ Pagʉre masicʉ̃ iigʉ aribʉ yʉhʉ. “Gʉa õaro masia,” arĩ pepinirã sãre õaro erã masibirirare masicʉ̃ iigʉ aribʉ yʉhʉ, arĩmi Jesu.

40Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã bajamerãgã fariseo masa ĩgʉre õpa arĩma:

—“Cuiri ĩhajabirã erã ĩhamasibiro dopa ta masibeaa mʉa sã,” ¿arĩri mʉhʉ gʉare? arĩma fariseo masa Jesure.

41Erã eroparĩcʉ̃ Jesu õpa arĩmi:

—“Cuiri ĩhajabirã erã ĩha masibiro dopa ta diaye õaro masibeaa gʉa,” mʉa arĩcʉ̃ dipuwaja mariboya. “Gʉa õaro masirã ãhraa,” mʉa arĩrã ãhraa. Eropirã yʉre peediabirira dipuwaja mʉare dipuwaja ãhraa dohpaguere, arĩmi Jesu erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index