Search form

Lucas 1:32-33

32-33Ĩgʉ turatariagʉ árĩgʉcumi. Eropirã ĩgʉre “Goãmʉ ʉmaro majagʉ magʉ ãhrimi,” arĩrãcoma masa. Eropigʉ mʉ magʉ ñecʉ mʉrʉgue Davi mʉrʉ Israe masa erã opʉ ĩgʉ árĩdiro dopa ta mʉ magʉ sãre apigʉcumi Goãmʉ. Eropigʉ árĩpehrerinʉri ĩgʉ Israe masare doregʉcumi. Eropiro ĩgʉ opʉ árĩripʉ ne pehresome, arĩpʉ anyu.

34Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Maríapʉ serẽpipo:

—¿Duhpi ʉmʉ mera árĩbiriquerego ta porãcʉbocuri yʉhʉ? arĩpo igo.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index