Search form

Lucas 1:73-75

73-75Eropigʉ Abrahãre õpa arĩmʉriñumi: “Mʉ acawererã pʉhrʉ árĩrã erãre ĩhaturirã árĩcʉ̃ cóãgʉra. Eropigʉ mʉ acawererãre itamugʉra. Eropirã erã güibirã ta yʉ dorerire iimasima. Eropigʉ erã ñerire yʉ cóãcʉ̃, erã yʉ ĩhuro ʉmʉri nʉcʉ õarã árĩniguirãcoma,” arĩ werepimʉriñumi iribojegue Goãmʉ mari acaweregʉ Abrahãre, arĩpʉ Zacaría.

Eropa arĩtuha ĩgʉ magʉgãre õpa arĩpʉ:

76-77—Mahgʉ, mʉre õpa arĩrãcoma masa:

“Goãmʉ turatariagʉ yare wereniguigʉ ãhrimi,” arĩrãcoma mʉre. Eropigʉ mʉhʉ mari Opʉ core wayugʉca. Eropa wagʉ õpa arĩ weregʉca. “Goãmʉ mʉa ñerire cóãgʉ, peamegue wabonirãre taugʉcumi mʉare,” arĩ weregʉca. Eropa arĩ weregʉ mari Opʉ ĩgʉ ariborore weremʉhtayugʉ iigʉca mʉhʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index