Search form

Lucas 11:50-51

50-51I yebare Goãmʉ ĩhacũnugura pʉhrʉ Caínpʉ Abelre wejẽñumi. Ero pʉhrʉ Goãmʉ yare weremʉhtanirãre wejẽñuma. Pʉhrʉ Zacaríare mʉa acawererã mʉra ta ĩgʉre wejẽñuma. Ĩgʉ Goãmʉ wihi pohro Goãmʉ ya árĩburire waimʉrã soeburi mesa pohro árĩcʉ̃ mʉa acawererã ĩgʉre wejẽñuma. Árĩpehrerã erãre erã wejẽra dipuwaja dohpague majarã dipuwajacʉrãcoma. Eropa ta ãhraa. Mʉare ta arĩgʉ iiaa. Árĩpehrerã erãre erã wejẽra dipuwajare dohpague majarãre Goãmʉ dipuwaja moagʉcumi.

52“Mʉa masare buherã, mʉa ñero tarirãca. Goãmʉ masirire ĩgʉ gojarare opaquererã ta gajirãre werebeaa mʉa. Mʉa basi Goãmʉ yare peebeaa. Eropirã gajirã ĩgʉ yare erã peediaquerecʉ̃ ta irire mʉa erãre peedorebeaa, arĩpʉ Jesu erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index