Search form

Lucas 13

Mʉa ñeri iirare bʉjawere, õarire gohrotoque, arĩ buhepʉ Jesu

1Irisubure bajamerãgã masa Jesure õpa arĩ wereñorã:

—Galilea majarã Goãmʉre waibʉgʉre wejẽ, erã soe muju umupeorisubu Pilatopʉ erãre wejẽpʉ. Ĩgʉ eropa wejẽcʉ̃ waibʉgʉ di mera masa di morera wayoro, arĩ wereñorã erã Jesure.

2Erã eropa weretuhajacʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—¿Galilea majarã Pilato ĩgʉ wejẽnirã mʉrare dohpa arĩ pepiri mʉa? ¿Erã eropa sĩrirã gajirã Galilea majarã tauro ñerã árĩra dipuwaja sĩriyuri? 3Árĩbeaa. Mʉare arĩgʉ tiiaa. Mʉapʉ ñerire bʉjawerebirã, õaripʉre gohrotobirã, mʉa sã sĩrirã peamegue warãca. 4Eropirã sohõ árĩnirã diez y ocho masa Siloé waĩcʉri wihi ʉmari wihi erã weca yuribeja wejẽpehoyoro. ¿Eropa wa sĩrirã gajirã Jerusalén majarã tauro ñerã árĩra dipuwaja sĩriyuri mʉa pepicʉ̃? 5Árĩbeaa. Mʉare arĩgʉ tiiaa. Mʉa ñerire bʉjawerebirã õaripʉre gohrotobirã, mʉa sã sĩrirãca. Eropirã peamegue warãca, arĩpʉ Jesu erãre.

Higueragʉ dʉca maridigʉ queorire werepʉ Jesu

6Eropa arĩtuhaja, Jesu i queori mera werepʉ erãre:

—Pohe opʉ ĩgʉ pohegue ĩgʉ higueragʉre opapʉ. Eropigʉ ĩgʉ irigʉ dʉcare amagʉ waripʉ. Bocabiripʉ. 7Bocabirinijagʉ ĩgʉ iri pohe mohmegʉre werepʉ. “Peeque yʉre. Ʉhre bojori gohra higueragʉ dʉcare amaraa. Dʉca mara. Irigʉ dʉca maricʉ̃ irigʉre pa cóãcãque. Irigʉ yaha pohe árĩcʉ̃ gajigʉre otemasibeaa,” arĩpʉ pohe opʉ mohmegʉre. 8Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ mohme coregʉ õpa arĩpʉ: “Opʉ, irigʉ yuju bojori gohra niguiniporo. Yʉhʉ irigʉ gubuyere seatu nujatu iigʉra. Tuhaja waibʉgʉ gʉra mera iri gobere yaagʉra. 9Yʉ eropa iira pʉhrʉ irigʉre gaji bojori dʉcacʉcʉ̃ õaroca. Dʉca maricʉ̃ mʉhʉ padoregʉca,” arĩpʉ mohme coregʉ pohe opʉre, arĩ werepʉ Jesu.

Sabadonʉ Jesu dorecʉgore õago iipʉ

10Irisubure Sabadonʉ Jesu judio masa buheri wihigue buhegʉ iipʉ. 11Ero pũriri dorecʉgo diez y ocho bojori gohra pũriri dorecʉgo árĩpo. Eropigo opatũ niguigo árĩgo, diaye niguimasibiripo. 12Igo eropa árĩcʉ̃ ĩagʉ Jesu igore ĩha, piyupʉ:

—Noméo, mʉ dorecʉri pehrea wahabʉ, arĩ piyupʉ Jesu.

13Ĩgʉ piyura pʉhrʉ igore ĩgʉ mohmepicʉ̃ mata igo diaye niguigo wapo. Eropa wago “Goãmʉ turagʉ, õagʉ ãhrimi,” arĩ Goãmʉre umupeopo igo. 14Jesu igore Sabadonʉ árĩcʉ̃ ĩgʉ õago igore iicʉ̃ ĩagʉ iri buheri wihi opʉpʉ ĩgʉ mera guapʉ. Eropa guagʉ ĩgʉ masare õpa arĩpʉ:

—Seis nʉri ãhraa mari mohmerinʉri. Eropirã mʉa dore õarã árĩdiarã irinʉrire taudorerã arique. Sabadonʉre mari soorinʉre irire iibiricãro gahmea, arĩpʉ wihi opʉ.

15Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu õpa arĩ yʉhripʉ:

—Mʉa gʉyaricʉrã ãhraa. Mʉa wecʉare, burro sãre oparã Sabadonʉ árĩquerecʉ̃ erã diriradare pã, erãre aĩ buha ihridorea. 16Dohpague igore Abrahã mʉrʉ acaweregore watĩ diez y ocho bojori gohra igore dorecʉcʉ̃ iimi. ¿Sabadonʉ árĩcʉ̃ igore õago iidorebeari mʉa? arĩpʉ Jesu.

17Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ gʉhyasĩuro wañorã. Eropirã gajirãpʉ árĩpehreri Jesu iirare ĩha mucubiriñorã.

Mostaza coye queorire werepʉ Jesu

Mt 13.31-32; Mr 4.30-32

18Eropigʉ Jesu werepʉ daja:

—¿Goãmʉ masa tauro opʉ ĩgʉ árĩri werediacʉ̃ ñeheno iro dopa ãhriri mʉa pepicʉ̃? I werenigui queoriñe mera weregʉra yʉhʉ. 19Mostazayegã iro dopa ãhraa. Iriyegãre oteri masʉ yujugʉ ĩgʉ ya pohegue otemi. Ĩgʉ otera pʉhrʉ õaro puhria. Eropiro yucʉgʉ wʉadigʉ wahaa. Eropa wacʉ̃ mirimagʉ porã bajarã irigʉ dʉpʉrigue suhri suama. Eropa ta ʉmaro majagʉ mari Opʉre masirã bajamerãgã erã árĩmʉhtaquererã pʉhrʉguere erã bajarã warãcoma, arĩpʉ Jesu.

Pan bʉgari queorire werepʉ Jesu

Mt 13.33

20Eropigʉ dipaturi Jesu werenigui queoriñe mera buhepʉ:

—¿Goãmʉ masa tauro opʉ ĩgʉ árĩri werediacʉ̃ ñeheno iro dopa ãhriri mʉa pepicʉ̃? 21Pan bʉgacʉ̃ iiburi iro dopa ãhraa. Yujugo nomeo panre iigo pan bʉgacʉ̃ iiburi pohgare merogã moremo trigo pohga mera. Igo eropa iicʉ̃ pan bʉgacʉ̃ iiburi pohga merogã árĩquerero trigo pohgare õaro seyapehrea wahaa. Eropa ta ʉmaro majagʉre mari Opʉre bajarã masa masirãcoma, arĩpʉ Jesu.

Miri disiporogã queorire werepʉ Jesu

Mt 7.13-14, 21-23

22Eropi Jesu paga macarigue, mʉta macarigãgue buhegã, Jerusaléngue ejabu iipʉ. 23Ĩgʉ eropa warisubu masʉ Jesure õpa arĩ serẽpipʉ:

—Opʉ, ¿bajamerãgã dihtare peamegue wabonirãre Goãmʉ taugʉcuri erã ĩgʉ pohro waboro dopa? arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu werenigui queoriñere buhegʉ õpa arĩ werepʉ:

24—Yʉ mʉare õpa arãa: Bajarã Goãmʉ pohrogue wadiaquererã wamasisome. Ĩgʉ pohro waburi miri disiporogã ñajaro dopa ãhraa. Eropirã mʉa i disiporogãre turaro ñajadiarã iro dopa ta ĩgʉ yare iique. 25Õpa iigʉcumi Goãmʉ bajarã masare. Ĩgʉ wihi opʉ iro dopa ãhrimi. Wihi opʉ wahgã, disiporore bihagʉcumi. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ disiporogue mʉa niguirã disiporo biharisere doterãca. Doterã õpa arĩrãca. “Opʉ, disiporore pãgũque gʉare.” Mʉa eroparĩcʉ̃ wihi opʉpʉ yʉhrigʉcumi. “Mʉa aridirore masibeaa yʉhʉ. Eropigʉ mʉare masibeaa,” arĩ yʉhrigʉcumi, 26Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ mʉa yʉhrirãca. “Mʉ mera gʉa baha, ihribʉ. Gʉa ya maca buhebʉ mʉhʉ,” arĩrãca mʉa. 27Mʉa eroparĩcʉ̃ ĩgʉpʉ yʉhrigʉcumi. “Mʉa aridirore masibeaa. Árĩpehrerã mʉa ñeri iinirã yʉ pohro aribiricãque,” arĩgʉcumi wihi opʉ. 28Eropi Abrahãre, Isaare, Jacobore, árĩpehrerã Goãmʉ ya weremʉhtanirãre Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrore erã árĩcʉ̃ ĩarã, mʉa disiporogue cóãnirã árĩrã bʉrigã orerãca. Eropirã mʉa turaro bʉjawererã, mʉa gʉcʉrire cũridihurãca. 29Irisubure norte majarã, sur majarã, abe mʉririro majarã, abe ñajaro majarã Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere eja, mesa pohro doarãcoma. 30Dohpague árĩrã pohro majarã árĩrã irisubure oparã árĩrãcoma. Eropirã dohpaguere “Oparã ãhraa,” arĩrã irisubure pohro majarã árĩrãcoma, arĩpʉ Jesu.

Jerusalén majarãre bʉrigã mahipʉ Jesu

Mt 23.37-39

31Irisubure bajamerãgã fariseo masa Jesu pohrogue ejarã, ĩgʉre wereñorã:

—Herode mʉre wejẽdiami. Eropigʉ gajipʉ waque mʉhʉ, arĩñorã erã ĩgʉre.

32Erã eroparĩcʉ̃ Jesupʉ yʉhripʉ:

—Herode gʉyaricʉgʉ ãhrimi ĩgʉ. Õpa arĩ wereque ĩgʉre: “Jesu watẽare cóãgʉ iimi. Eropigʉ dorecʉrãre õarã iigʉ iimi. Irire dohpagãre, ñamigã sãre iigʉcumi. Eropigʉ ñamigã core mohmetugʉcumi,” arĩ wereque Herodere. 33Eropigʉ dohpagãre, ñamigãre, ñamigã core sãre Jerusaléngue curigʉ wagʉra. Ero yʉre Goãmʉ yare weremʉhtagʉre wejẽrãcoma masa. Goãmʉ yare weremʉhtagʉre erã wejẽbupʉre Jerusaléngue árĩro gahmea. Eropigʉ yʉre i maca ta dujaro gahmea.

34“Mʉa Jerusalén majarã, mʉa acawererã mʉra Goãmʉ ya weremʉhtanirãre wejẽmʉrinirã árĩma. Eropirã Goãmʉ obeonirãre ʉtã mera deamʉrinirã árĩma. Cãreña bʉro igo porãre igo quẽdʉpʉri mera igo coã oyaro dopa ta bajasuburi opadiaribʉ mʉare. Mʉapʉ irire yʉre ne gamebiribʉ. 35Dohpaguere mʉa árĩri maca cóãra maca árĩroca. Diaye arĩgʉ tiiaa mʉare. Pʉhrʉ dujarigʉca daja yʉhʉ. Eropa yʉ dujaricʉ̃ ĩarã mʉa yʉre Goãmʉ turari mera arigʉ “Õaro ariporo,” arĩrãca. Yʉre mʉa irire arĩboro core dipaturi yʉre ĩasome mʉa, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index