Search form

Lucas 14

Dorecʉgʉre õagʉ iipʉ Jesu

1Gajinʉ erã soorinʉ Sabadonʉ árĩcʉ̃ fariseo masa oparã mera majagʉ ya wihigue Jesu bagʉ wapʉ. Iri wihi árĩrã ĩgʉre ĩhanʉrʉsiañorã. 2Eropigʉ ñigagʉ bijigʉ ĩgʉ pohrogue ejapʉ. 3Eropigʉ Jesu judio masare buherãre, fariseo masa sãre serẽpipʉ:

—¿Mari soorinʉre dorecʉgʉre õagʉ iidoreri Goãmʉ yare erã gojarapũ? arĩpʉ Jesu.

4Ĩgʉ eropa arĩ serẽpiquerecʉ̃ ta erã yʉhribiriñorã. Erã yʉhribiricʉ̃ ĩagʉ Jesu ñigagʉ bijigʉre õagʉ iipʉ. Tuhajanugu, “Waque,” arĩpʉ ĩgʉre. 5Eropa iituhagʉ erãre serẽpipʉ daja:

—¿Mʉa yagʉ burrore o mʉa yagʉ wecʉre gobegue yuhridijadigʉre mata aĩ wiubeari mʉa mari soorinʉ árĩquerecʉ̃? arĩpʉ Jesu.

6Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta erã ĩgʉ serẽpirire yʉhrimasibiriñorã daja.

Mojoto dirirogue sihubeonirãre werepʉ Jesu

7Fariseo masʉ ya wihi árĩgʉ iri wihi majagʉ ĩgʉ sihubeonirã oparã doarire erã beyemʉhtacʉ̃ ĩapʉ Jesu. Eropa ĩatuha ire werepʉ árĩpehrerãre:

8—Mojoto diriri bosenʉ árĩcʉ̃ ĩgʉ mʉare sihubeocʉ̃, ĩgʉ ya wihigue eja oparã doarire beye doabiricãque. Mʉa tauro gʉhyadiarãre sihuboñumi iri wihi opʉ. 9Ĩgʉ eropa iicʉ̃ mʉa oparã doarire doacʉ̃ “Oã gʉhyadiarãre mʉa doarire oque,” mʉare arĩbocumi wihi opʉ. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ mʉa gʉhyasĩuro dujarãca. Eropirã bu árĩrã doarire doarã warãca. 10Eropirã wihi opʉ mʉare sihubeocʉ̃, bu árĩrã doarire doamʉhtaque. Mʉa eropa iicʉ̃ wihi opʉ mʉare oparã doaripʉre “Doarã arique,” arĩgʉcumi ĩgʉ mʉare. Mʉa eropa wacʉ̃ gajirã ĩgʉ sihubeonirãpʉ mʉare umupeori mera ĩarãcoma. 11Yujugʉ ĩgʉ basi “Opʉ ãhraa,” arĩ pepigʉ bu árĩgʉ árĩgʉcumi. Eropigʉ gajigʉ “Bu árĩgʉ ãhraa,” arĩ pepigʉ, gajirãre tarinʉgadiabigʉ opʉ árĩgʉcumi, arĩpʉ Jesu erãre.

12Eropa arĩtuha Jesu wihi opʉre werepʉ:

—Mʉhʉ bosenʉ iigʉ mʉ pohro árĩrãre, mʉ pagʉ porãre, mʉ acawererãre, doberi oparãre sihubiricãque. Mʉhʉ erãre sihucʉ̃ mʉre erã sã sihu gamerãcoma daja. Eropa sihu gamerã mʉre erã wajamorire wajayerãcoma. 13Mʉhʉ bosenʉ moagʉ mojomorocʉrãre, curimasibirãre, yujupʉ guburu poyanirãre, cuiri ĩhajabirãre sihubeoque. 14Mʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ mʉre õaro iigʉcumi. Erãpʉ mʉre erã sihura wajamorire wajayemasibeama. Eropigʉ õarã sĩrinirã erã masa mʉriarisubu árĩcʉ̃ Goãmʉpʉ mʉre wajayegʉcumi, arĩpʉ Jesu wihi opʉre.

Wʉari bosenʉ iira queorire werepʉ Jesu

15Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ gajigʉ bari mesa pohro doadigʉ Jesure werepʉ:

—Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩro ĩgʉ bari mesa pohro doarã turaro mucubirirã árĩrãcoma, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

16Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu i queorire werepʉ ĩgʉre:

—Wʉari bosenʉ iigʉ bajarã masare sihubeopʉ. 17Ĩgʉ sihubeora pʉhrʉ bosenʉ árĩrinʉ gohra mohme coregʉre ĩgʉ sihubeonirãre weredoregʉ obeopʉ. “Ma, árĩpehrerire bosenʉ maja árĩburire amutuhama. Eropigʉ mʉare sihubeomi,” arĩ weredorepʉ mohme coregʉre. 18Mohme coregʉ ĩgʉ eropa arĩ werequerecʉ̃ ta, ĩgʉ sihunirãpʉ “Wamasibirica,” arĩñorã erã. Ĩgʉ sihumʉhtadigʉ õpa arĩ werepʉ mohme coregʉre. “Dohparagã yebare asũabʉ. Eropigʉ iri yebare ĩagʉ wabu iiaa. Eropigʉ wamasibirica. Umupeoque yʉre. Yʉre masiya mara, arĩque,” arĩpʉ ĩgʉ sihumʉhtadigʉpʉ mohme coregʉre. 19Gajigʉpʉ õpa arĩpʉ: “Wecʉare pe mojotocʉ majarã dohparagã ta asũabʉ. Eropigʉ wecʉare queo ĩagʉ wabu iiaa. Eropigʉ wasome. Yʉre wamasiya mara,” arĩpʉ ĩgʉ sã. 20Gajigʉpʉ õpa arĩpʉ: “Yʉhʉ dohpagã mojoto dihriabʉ. Eropigʉ iri bosenʉre wamasibirica,” arĩpʉ ĩgʉ mohme coregʉre. 21Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ mohme coregʉpʉ dujaa wa, ĩgʉ opʉre erã arĩrare werepehopʉ. Ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ ĩgʉ opʉ turaro gua, õpa arĩpʉ mohme coregʉre. “Yojaro mera maca árĩri marigue, mojomorocʉrã erã árĩri marigue waque. Eropigʉ mojomorocʉrãre, curimasibirãre, cuiri ĩhajabirãre, poyari masare yojaro mera aĩgãrique erãre,” arĩpʉ opʉ. 22Pʉhrʉ mohme coregʉ werepʉ ĩgʉ opʉre: “Opʉ, mʉ dorediro dopa ta masare sihuabʉ. Yʉ eropa sihuquerecʉ̃ ta gajirã sã iri taribure sihajarãcoma,” arĩpʉ mohme coregʉ. 23Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ opʉ ĩgʉre dorepʉ: “Campogue waque. Ero paga marigue, mʉta marigãgue árĩrãre yaha wihigue aridoreque yaha wihi õaro ʉjʉtʉrimaja õaro. 24Diaye arĩgʉ iiaa mʉre. Oã yʉ sihumʉhtanirã yʉ barire ne merogã basome,” arĩpʉ opʉ, arĩ werepʉ Jesu.

Jesu mera wacʉ̃ diasa ãhraa

25Irisubure bajarã masa Jesu mera wañorã. Eropigʉ Jesu erãre maji ĩha werepʉ:

26—Yujugʉ yʉ buhegʉ árĩdiagʉ gajirã tauro yʉpʉre mahiro gahmea. Ĩgʉ pagʉre, ĩgʉ pagore, ĩgʉ marapore, ĩgʉ porãre, ĩgʉ pagʉ porãre ĩgʉ basire ĩgʉ mahiro tauro yʉpʉre mahiro gahmea. 27Yujugʉ yʉ buhegʉ árĩdiagʉ yahare eropa iiniguigʉ árĩgʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ yahagʉ ĩgʉ árĩri dipuwaja ñero tariqueregʉ ta yʉre pihrisome. Eropa ñero taridiabigʉ yʉ buhegʉ árĩmasisome. 28Ire masiyuro gahmea mʉare. Õpa ãhraa iri: Wihi iigʉ ĩgʉ ʉmari wihi ĩgʉ iiboro core wihi wajacʉburire queomʉhtanimi. Eropa iigʉ ĩgʉ wihire pehoborore masimi ĩgʉ. 29Wajacʉburire queobigʉ iri wihire iipehobiribocumi. Eropirã ĩgʉre ĩarã wereyabocoma. 30“Ihĩ ĩgʉ wihire iigʉ bocatĩubirañumi,” arĩ wereyabocoma. 31Opʉ sã gajigʉ opʉ yarã mera erã gamewejẽboro core, ĩgʉ yarã surarare ĩgʉ gamewejẽdoreboro core, ĩgʉ yarã surarare queogʉcumi. “¿Yʉhʉ diez mil surara mera gajigʉ veinte mil surara opagʉ mera gamewejẽgʉ wagʉ bocatĩubocuri?” arĩ pepigʉ queogʉcumi ĩgʉ. 32Eropa queogʉ “Bocatĩusome,” arĩgʉ, gajigʉ opʉ ĩgʉ surara mera gamewejẽgʉ arigʉ yoarogue ĩgʉ aricʉ̃ ta, “Bocatĩusome,” arĩgʉpʉ “Gamewejẽbiricãrã,” arĩdoregʉ obeobocumi ĩgʉ pohro majagʉre. 33Eropirã yʉ buherã árĩdiarã mʉa iiburire mʉare masiyuro gahmea. Eropirã mʉa gamerire duhudiabirã yʉ buherã árĩmasibeaa mʉa, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉ yare iiniguiro gahmea, arĩ werepʉ Jesu

Mt 5.13; Mr 9.50

34Eropigʉ erãre werenemopʉ:

—Moa õaro acari ãhraa. Iri moa ñeri wacʉ̃ dipaturi õari iimasiya mara. 35Iri moa mera duhpimaja masiya mara. Iri eropa árĩcʉ̃ iri moare cóãro gahmea. Eropirã mʉa Goãmʉ yare iiniguibirã ne duhpimorã árĩbeaa. Ire õaro peeque mʉa, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index