Search form

Lucas 17

Ñerire iicʉ̃ gʉhya ãhraa

Mt 18.6-7, 21-22; Mr 9.42

1Eropi Jesu werepʉ ĩgʉ buherãre:

—Mʉare ñeri iidoreri baja ãhraa. Eropirã masa ñerire iima. Iri eropa árĩquerecʉ̃ ta masʉre ñerire iidoregʉpʉ ñetariaro tarigʉcumi. 2Gajigʉre masa ĩgʉ wʉnʉgʉre wʉariye ʉtãyere dirisiu, wʉariyague ĩgʉre cóãcʉ̃ ñero wabocumi ĩgʉ. Eropigʉ oãgã mera majarãre ñerire iidoredigʉpʉ wʉariyague erã cóãdigʉ tauro ñero tarigʉcumi. Ĩgʉre bʉrigã dipuwaja moasũgʉcumi. 3Õaro iique mʉa. Mʉa acaweregʉ ñero ĩgʉ iicʉ̃ ĩarã, “Iibita,” arĩque ĩgʉre. Eropirã ĩgʉ ñero iirire ĩgʉ bʉjawerecʉ̃, õarire gohrotocʉ̃ mʉapʉ ĩgʉ ñeri iirire cãdijique. 4Eropigʉ mʉa acaweregʉ yujunʉ ta siete suburi mʉare ĩgʉ ñero iibocumi. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ yujuyerisubure mʉare, “Yʉ ñero iirire bʉjawerea. Õarire gohrotogʉ iiaa,” ĩgʉ arĩcʉ̃ iri nʉcʉ suburi ĩgʉ ñero iirire cãdijique, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉre umupeorire werepʉ Jesu

5Eropi Jesu buherã ĩgʉre õpa arĩñorã:

—Goãmʉre gʉare õaro umupeonemocʉ̃ iique, arĩñorã Jesure.

6Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—“Goãmʉre diaye ta iigʉ ãhrimi,” mʉa arĩ umupeorã miriyegã mostazaye pẽgã mʉa umupeoquererã irigʉ sicómoro waĩcʉdigʉre õpa iimasia: “Irigʉ yucʉgʉ irigʉ basi tara duhagãporo. Wʉariyague yuriñajaporo,” arĩmasia mʉa. Mʉa eroparĩcʉ̃ irigʉ yucʉgʉpʉ mʉa dorero dopa ta waroca, arĩpʉ Jesu.

Mohme coregʉ ĩgʉ mohmerire werepʉ Jesu

7Pʉhrʉ i werenigui queoriñere werepʉ Jesu:

—Mʉare mohme coregʉ poheguere tãra, mohmemi. Ĩgʉ ovejare ĩhadibumi. ¿Ĩgʉ eropa mohme ĩgʉ dujaracʉ̃ ĩarã dohpa arĩbocuri mʉa ĩgʉre? “Yojaro arique. Mʉ bari ohõ ãhraa,” ¿arĩbocuri mʉa? 8Eropa arĩbeaa mʉa. Ĩgʉre õpa arãa mʉa: “Yʉ baburire iique. Eropigʉ yʉ baha ihricʉ̃ yʉre coreque. Yʉ pʉhrʉ mʉ sã baha ihrique,” arãa mʉa mohme coregʉre. 9Mohme coregʉ ĩgʉ mʉa mohmedorerire ĩgʉ iicʉ̃ ĩgʉre “Õhaa,” arĩbeaa mʉa. Ĩgʉre mʉa dorero dihtare iigʉ iicumi ĩgʉ. 10Mʉa sã ĩgʉ iro dopa ta ãhraa. Goãmʉ ĩgʉ dorediro dopa ta iipehorã õpa arĩ pepique mʉa. “Gʉa mohme corerã dihta ãhraa. Gʉare ĩgʉ dorero dihtare iiabʉ gʉa,” arĩ pepique mʉa, arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre.

Diez gohra cami boarãre õarã iipʉ Jesu

11Gajinʉ Jerusaléngue Jesu wagʉ iipʉ. Eropa wagʉ Samaria yeba, Galilea yeba deco tarigãpʉ. 12-13Gaji macague wari mague ĩgʉ curicʉ̃ diez cami boarãpʉ ĩgʉre bocatĩriñorã. Eropirã yoañarirogue niguirã ta piyuñorã:

—Jesu, opʉ, gʉare mojomoro ĩaque, arĩñorã.

14Erã eroparĩcʉ̃ erãre ĩha, werepʉ Jesu:

—Pahire mʉa dʉpʉrire õaro warare ĩhmurã waque, arĩpʉ erãre.

Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ erã warisubu erã dʉpʉ õarã wañorã. 15Eropigʉ yujugʉ erã mera majagʉ ĩgʉ dʉpʉ õari dʉpʉ wacʉ̃ ĩagʉ, Jesu pohrogue maji dujariripʉ. Eropa dujarigʉ turaro mera Goãmʉre umupeopʉ. “Goãmʉ turagʉ, õagʉ ãhrimi,” arĩ umupeopʉ ĩgʉ. 16Eropa arĩgʉ ĩgʉ Jesu guburi pohro mereja “Õhaa,” arĩpʉ. Ĩgʉpʉ Samaria majagʉ árĩpʉ. 17Ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ Jesu õpa arĩ werepʉ:

—Diez ãhrama masa õarã wanirã. ¿Gajirã nueve dʉhyarãpʉ nohogue árĩcuri erã? 18Ihĩ gaji yeba majagʉ dihta Goãmʉre “Õhaa,” arĩgʉ dujarami. ¿Duhpirã gajirãpʉ aribirari? arĩpʉ Jesu.

19Eropa arĩtuha Jesu merejadigʉre arĩpʉ.

—Wahgãnʉgajaque. Waque. Mʉ Goãmʉre umupeogʉ õagʉ wahabʉ mʉhʉ, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩborore werepʉ Jesu

Mt 24.23-28, 36-41

20Irisubure bajamerãgã fariseo masa Jesure serẽpiñorã:

—¿Dohpárĩcʉ̃ Goãmʉ opʉ árĩnʉgagʉcuri? arĩ serẽpiñorã erã.

Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩnʉgacʉ̃ mʉa ĩhamasibeaa. 21“Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩri ohõ ãhraa,” arĩmasibeaa. “Sohõgue ãhraa,” arĩmasibeaa. Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩri masa erã pepirigue ãhraa, arĩpʉ Jesu fariseo masare.

22Eropa arĩtuha Jesu ĩgʉ buherãre õpa arĩ werepʉ:

—Pʉhrʉ yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ yʉ i yebague dujariburire bʉrigã gamerãca mʉa. “Ĩgʉre yujunʉ gohra mari ĩacʉ̃ õaboaya,” arĩ quererã ta yʉre ĩanisome mʉa. Eropa mʉa gamequerecʉ̃ ta irisubure arisome yʉhʉ. 23Gajirã mʉare õpa arĩrãcoma. “Ĩgʉre ĩaque. Ĩgʉ Cristo ãhrimi. Sihĩre ĩaque. Cristo ãhrimi,” arĩrãcoma mʉare. Erã eropa arĩquerecʉ̃ ta erãre peebiricãque. 24Bupu ʉmarore guñaña mariro miaro dopa ta guñaña mariro arigʉca yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ dujarigʉ. 25Ire yʉ iiboro core yʉhʉ turaro ñero tarigʉca. Eropirã yʉre dohpague majarã gamesome. 26Noé ĩgʉ árĩrasubu majarã erã árĩmʉridiro dopa ta yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ yʉ dujariboro coregã eropa ta árĩrãcoma masa. 27Noé ĩgʉ árĩrasubure árĩpehrerã masa eropa baha, ihri iiñuma. Eropirã mojoto dirimʉriñuma. Noé wʉadiru dohodirugue ĩgʉ ñajaboro core Goãmʉ erãre ĩgʉ miupehoboro core iri árĩpehrerire masa mʉraro ta iiniguicãmʉriñorã. Eropa árĩroca yʉ dujaricʉ̃ sãre. 28Lote ĩgʉ árĩrasubu majarã sã erã árĩdiro dopa ta yʉ dujaricʉ̃ árĩrãcoma masa. Lote ĩgʉ árĩrasubure masa baha, ihri, asũ, dua, ote, wirire iiñuma. 29Erã eropa iirisubu ĩgʉ ya macare Sodoma waĩcʉri maca Lote ĩgʉ waranʉ ʉmaro maja peame ʉ̃jʉ dijari erãre wejẽpehocãyoro. 30Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ yʉhʉ guñaña mariro yʉ dujaricʉ̃ eropa ta waroca irisubure.

31“Irisubure yujugʉ ĩgʉ ya wihi weca maja pʉʉgue árĩgʉ wihi pohecague ĩgʉ yare aĩgʉ ñajabiricãporo pobero mera duhriboro dopa. Eropigʉ pohegue árĩgʉ sã irisubure ĩgʉ ya wihigue piharibiricãporo. 32Lote marapo igo warare guñaque. 33Ĩgʉ ya árĩburi dihtare yujugʉ guñagʉ peamegue wagʉcumi ĩgʉ. Yaha árĩburipʉre yujugʉ guñagʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera õaro árĩgʉcumi, arĩpʉ Jesu.

34“Yʉhʉ mʉare werea. Irisubure yʉre umupeorãre beye gameneodoregʉca. Eropigʉ eropa wari ñamire yuju camare perã carĩcʉ̃ yujugʉre yʉre umupeogʉre aĩrãcoma yʉ mera árĩbure. Gajigʉ yʉre umupeobigʉ ero dujagʉcumi. 35Eropa ta nome perã erã ya ojodʉcare erã biucʉ̃ yujugore aĩrãcoma. Yujugo ero dujagocumo. 36Eropigʉ perã poheguere mohmerã árĩcʉ̃ yujugʉre aĩrãcoma. Yujugʉ ero dujagʉcumi, arĩpʉ Jesu.

37Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ buherãpʉ serẽpiñorã.

—¿Nohogue eropa warocuri? arĩ serẽpiñorã erã.

Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Masa erã ñeri erã iiniguirogue, erogue Goãmʉ erãre erã ñeri dipuwaja moagʉcumi, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index