Search form

Lucas 18

Wapeweyo igo dipuwaja moadorera queorire werepʉ Jesu

1Eropi Jesu erãre Goãmʉre serẽburire weregʉ õpa arĩpʉ:

—Mʉa Goãmʉre serẽrã coreque ĩgʉ yʉhriborore. Yoari boje corequererã ta bʉjawerebiricãque. Ĩgʉre serẽrã duhubita, arĩpʉ Jesu.

2Ĩgʉ eropa arĩrare buhebu i queori mera werepʉ erãre:

—Gaji macague masare dipuwaja moadoregʉ árĩpʉ. Ĩgʉ Goãmʉre umupeobiripʉ. Eropigʉ masa sãre umupeobiripʉ. 3Eropigo wapeweyo sã erogue árĩpo. Igo ĩgʉ pohrogue dʉrʉro curigo õpa arĩpo: “Yʉre ĩhaturigʉre dipuwaja moadoreque mʉhʉ. Yʉre arĩ cãhmotaque,” arĩ serẽniguicãpo igo ĩgʉre. 4Igo eroparĩcʉ̃ ĩgʉ bajasuburi “Iisome yʉhʉ,” arĩripʉ igore. Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta igo bajasuburi ĩgʉre eropa serẽniguicãgo garibotariaro iipo. Igo garibocʉ̃ ĩagʉ õpa arĩpʉ ĩgʉ basi. “Yʉhʉ Goãmʉre masa sãre umupeobeaa. 5Yʉ eropa umupeobigʉ árĩquerecʉ̃ ta igopʉ yʉre garibotaricãmo. Yʉre eropa garibogo yʉre gariboreacʉ̃ iicumo yʉre. Igo eropa arĩ weresãniguicʉ̃ igore ĩhaturigʉre dipuwaja moadoregʉra,” arĩpʉ dipuwaja moadoregʉ, arĩpʉ Jesu.

6Eropa arĩgʉ Jesu erãre werenemopʉ:

—Eropa arĩpʉ ĩgʉ ñegʉ dipuwaja moadoregʉ. Ĩgʉ eropa arĩrare guñaque mʉa. 7Ĩgʉ tauro Goãmʉpʉ ĩgʉ yarãre ʉmʉri nʉcʉ ĩgʉre serẽrãre itamugʉcumi. 8Mʉare arĩgʉ tiiaa. Goãmʉ erãre mata iigʉcumi erã serẽrare. ¿Ĩgʉ eropa yʉhrigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ta yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ i yebague dujarigʉ, Goãmʉre umupeorãre ĩgʉre serẽrãre bocagʉcuri yʉhʉ? arĩpʉ Jesu.

Perã Goãmʉ mera erã wereniguira queorire werepʉ Jesu

9Eropi gaji queori mera werepʉ Jesu. “Gʉapʉ õarã ãhraa. Gajirãpʉ ñero iirã ãhrima,” arĩ pepirãre i queori mera õpa arĩ werepʉ:

10—Goãmʉ ya wihigue perã ʉma Goãmʉ mera wereniguirã wañorã. Yujugʉ fariseo masʉ árĩpʉ. Gajigʉ wajasea coregʉ árĩpʉ. 11Eropigʉ fariseo masʉpʉ nʉgaja, õpa arĩ serẽ niguipʉ Goãmʉre: “Yʉhʉ gʉya yajaricʉgʉ, diaye iibigʉ, nome mera ñero iigʉ árĩbeaa. Gajirã iro dopa árĩbeaa. Ihĩ wajasea coregʉ iro dopa ñegʉ árĩbeaa. Eropigʉ mʉre Goãmʉre õhaa, arãa. 12Yʉhʉ semanari nʉcʉ mʉ ya árĩburire iigʉ pesubu ba duhua. Eropigʉ diez niyeruserire wajatagʉ yujuse mʉre ohoa,” arĩpʉ fariseo masʉ Goãmʉre. 13Eropigʉ wajasea coregʉpʉ yoarogue niguigʉ muhri siunʉgaja, ĩgʉ ñerire bʉjawere, ʉmarogue ĩabiripʉ. Ĩgʉ ñerire bʉjaweredigʉ árĩgʉ ĩgʉ coretibi pa, wereniguipʉ Goãmʉre: “Goãmʉ, yʉhʉ ñegʉ ãhraa. Eropigʉ mʉhʉ yʉre mojomoro ĩaque,” arĩpʉ ĩgʉ Goãmʉre. 14Eropigʉ mʉare arĩgʉ iiaa. Ihĩ wajasea coregʉpʉ ĩgʉ wihigue ĩgʉ dujagʉ ĩgʉ ñerire Goãmʉ mera cóãdigʉ dujapʉ. Gajigʉ fariseo masʉ ĩgʉ ñerire cóãdigʉ árĩbiripʉ. “Yʉhʉ õagʉ ãhraa,” arĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ ĩacʉ̃ ñegʉ árĩmi. “Yʉhʉ ñegʉ ãhraa. Eropigʉ yʉ ñerire bʉjawerea,” arĩgʉpʉre Goãmʉ õagʉ iigʉcumi ĩgʉre, arĩpʉ Jesu.

Majirãgã ya árĩburire Goãmʉre serẽbasapʉ Jesu

Mt 19.13-15; Mr 10.13-16

15Eropi masa erã porã majirãgãre Jesure mohme­pi­ñadoremorã ĩgʉ pohrogue aĩ erariñorã. Erã eropiicʉ̃ ĩarã Jesu buherã erãgãre aĩrarãre turiñorã. 16Erã eropa turicʉ̃ ĩagʉ Jesu majirãgãre sihubeopʉ ĩgʉ pohrogue. Sihubeo õpa arĩpʉ ĩgʉ ĩgʉ buherãre:

—Majirãgã yʉ pohrogue ariporo. “Waque,” arĩbita erãgãre. Erãgã Goãmʉre erã opʉ iro dopa pepima. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere oãgã iro dopa pepirã ãhrima eroguere. 17Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Oãgã Goãmʉre erã gamediro dopa ta mʉa Goãmʉre gamebirã ĩgʉ pohrogue wasome mʉa. Mʉa wabiricʉ̃ mʉa opʉ árĩsome ĩgʉ, arĩpʉ Jesu.

Doberi opagʉ Jesu mera wereniguipʉ

Mt 19.16-30; Mr 10.17-31

18Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ judio masa oparã mera majagʉ Jesure serẽpi erapʉ.

—Ne õagʉ, buhegʉ ãhraa mʉhʉ. ¿Yʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩdiagʉ dohpa iigʉcuri yʉhʉ? arĩpʉ ĩgʉ.

19Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—¿Dohpa arĩronore yʉre “Õagʉ,” arĩ piyuri mʉhʉ? Goãmʉ dihta õagʉ ãhrimi. 20I Goãmʉ dorerire masia mʉhʉ. “Gajigʉ marapo mera árĩbiricãque. Masare wejẽbiricãque. Yajabiricãque. Gʉyabiricãque. Mʉ pagʉ sʉmarãre umupeoque,” arĩ doremi Goãmʉ. Eropigʉ irire iique mʉhʉ, arĩpʉ Jesu.

21Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ Jesure yʉhripʉ:

—Iri árĩpehrerire majigʉgãgue ta iibʉ yʉhʉ, arĩpʉ ĩgʉ.

22Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu ĩgʉre õpa arĩ werepʉ:

—Yujuñe dihta dʉhyaa mʉre mʉ iiboro. Árĩpehreri mʉ yare duagʉ waque. Eropa iigʉ árĩpehreri niyeru mʉ wajatarire mojomorocʉrãre oque. Mʉ eropa iicʉ̃ wʉaro mʉ ya õari mʉhʉ opaburire ʉmaroguere Goãmʉ pohroguere árĩroca. Eropa iituha yʉ mera majagʉ árĩbu arique, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

23Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉpʉ baja doberi opagʉ árĩgʉ irire mojomorocʉrãre odiabigʉ, turaro bʉjawere waha wapʉ. 24Ĩgʉ eropa bʉjawerecʉ̃ ĩagʉ Jesu õpa arĩ werepʉ gajirãre:

—Doberi oparãre Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere erã wacʉ̃ diasataria. 25Camello waĩcʉgʉ waibʉgʉpʉ ĩgʉpʉ awiru gobegãgue ĩgʉ ñajacʉ̃ masiya mara ĩgʉre. Eropa ta doberi opagʉ Goãmʉ mera õaro árĩgʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere wacʉ̃ diasataria, arĩpʉ Jesu.

26Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉre peerã õpa arĩñorã:

—Cue. Mʉ arĩro dopa ta diaye árĩcʉ̃, ne yujugʉ masʉre Goãmʉ taubiribocumi ĩgʉ pohro waborore, arĩñorã erã Jesure.

27Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Masa erã bocatĩuro erã õaro iira mera Goãmʉ pohrogue wamasibeama. Goãmʉpʉ masare peamegue wabonirãre taumasimi. Ĩgʉ árĩpehrerire õaro iimasipehocãmi, arĩpʉ Jesu erãre.

28Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pedro ĩgʉre õpa arĩpʉ:

—Peenique. Gʉa árĩpehreri gʉa yare apicãbʉ mʉ mera warã, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

29Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu õpa arĩpʉ:

—Diaye mʉare arĩgʉ iiaa. Árĩpehrerã mʉa Goãmʉ yare iimorã mʉa wirire, mʉa marasã nomere, mʉa pagʉ porãre, mʉa pagʉ sʉmarãre, mʉa porãre mʉa apinirã mʉa wʉaro wajatarãca dohpaguere. 30Mʉa apidiro tauro wajatarãca. Eropirã mʉa sĩrira pʉhrʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩrãca mʉa, arĩpʉ Jesu erãre.

Dipaturi Jesu ĩgʉ sĩriburiñere ĩgʉ masa mʉriaburiñere werepʉ

Mt 20.17-19; Mr 10.32-34

31Eropi doce ĩgʉ buherã dihtare aĩgã erãre werepʉ:

—Peeque yʉre. Dohpaguere mari Jerusaléngue warã iiaa. Erogue yʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre Goãmʉ ya weremʉhtanirã iribojegue erã werediro dopa ta eropa waroca yʉre. 32Ero masa yʉre ñeha, judio masa árĩbirãre orãcoma yʉre. Yʉre erã ora pʉhrʉ erã yʉre wereya, ñero arĩ, disico ehosũrãcoma. 33Eropirã yʉre tãratuhaja wejẽrãcoma yʉre. Eropigʉ yʉ sĩrira pʉhrʉ ʉhrenʉ waboro masa mʉriagʉca yʉhʉ, arĩpʉ Jesu erãre.

34Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ buherã ĩgʉ wererire õaro pee masibiriñorã. Goãmʉ irire erãre masicʉ̃ iibirinipʉ dohpa.

Cuiri ĩhajabigʉre ĩhajacʉ̃ iipʉ Jesu

Mt 20.29-34; Mr 10.46-52

35Eropi Jesu sã Jericó waĩcʉri maca pohrogue ejañorã. Ĩgʉ wari maha tʉrogue yujugʉ masʉ cuiri ĩhajabigʉ doapʉ. Niyeru serẽgʉ iipʉ. 36Eropigʉ masa bajarã ĩgʉ pohro aricʉ̃ peegʉ serẽpipʉ ero árĩrãre.

—¿Duhpirã masa bajarã tarigãri? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ.

37—Jesu Nazare majagʉ arigʉ iimi, arĩñorã gajirã ĩgʉre.

38Erã eropa arĩ werecʉ̃ peegʉ ĩgʉ gaguiniguinʉgapʉ:

—Jesu, opʉ Davi mʉrʉ pãrami masare taubu, yʉre mojomoro ĩaque, arĩ gaguiniguipʉ Jesure.

39Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ pohro árĩrãpʉ “Ejarimaricãque,” arĩ turiñorã ĩgʉre. Erã eropa arĩ turiquerecʉ̃ ta ĩgʉ ero core ĩgʉ gaguiniguidiro tauro gaguiniguinemopʉ daja.

—Opʉ Davi mʉrʉ pãrami, yʉre mojomoro ĩaque, arĩ gaguiniguipʉ ĩgʉ.

40Ĩgʉ eropa gaguiniguicʉ̃ peegʉ Jesupʉ nʉgaja, “Sihubeoque ĩgʉre,” arĩpʉ. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ cuiri ĩhajabigʉre sihugãñorã. Erã eropa sihugãcʉ̃ ĩgʉ Jesu pohrogue ĩgʉ ejacʉ̃ Jesupʉ ĩgʉre serẽpipʉ:

41—¿Dohpa yʉ iicʉ̃ gahmeri mʉhʉ? arĩpʉ Jesu.

—Yʉ Opʉ, yʉre ĩacʉ̃ iique, arĩpʉ cuiri ĩhajabigʉ.

42—Ĩaque pare. Yʉre umupeonijagʉ, õagʉ wahaa mʉhʉ, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

43Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta cuiri ĩhajabigʉ õaro ĩha wapʉ. Eropa õagʉ wanijagʉ ĩgʉ Jesu mera wapʉ. “Goãmʉ turagʉ ãhrimi,” arĩ umupeopʉ ĩgʉ. Eropirã masa bajarã cuiri ĩhajabiridigʉ ĩgʉ õagʉ wacʉ̃ ĩarã, “Goãmʉ õagʉ, turagʉ ãhrimi,” arĩ umupeoñorã erã sã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index