Search form

Lucas 2

Jesu masa dehyoapʉ

Mt 1.18-25

1Irisubure árĩpehreri yebari majarã tauro opʉ Augusto árĩpehrerãre queodorepʉ. 2Oã masare erã ne queonʉgarisubu árĩcʉ̃ Cirenio waĩcʉgʉ Siria yeba majarã opʉ árĩpʉ. 3Eropirã árĩpehrerã erã ñecʉ sʉmarã iribojegue majarã ya macarigue erã waĩre gojapeorã wañorã. 4José sã Nazaregue Galilea árĩri yeba árĩri macague árĩnirã waha, Judea yebague Belén waĩcʉri macague ejañorã. Opʉ Davi iribojegue majagʉ ĩgʉ masa dehyoadiro árĩyoro Belén. José Davi mʉrʉ pãrami árĩgʉ Beléngue wapʉ ĩgʉ waĩre gojapeogʉ wagʉ. 5Eropigʉ ĩgʉ María ĩgʉ mojoto diribo árĩcʉ̃ erogue igo mera ĩgʉ waĩre gojapeodoregʉ wapʉ. Igopʉ majigʉre bocatuhadigogue árĩpo. 6Eropigo Beléngue ejago igo niji wahgũpo. 7Erogue masa erã carĩri wihi ne sihajabiriyoro erãre. Eropirã erã wecʉa ya wihigue carĩrã wañorã. Eropigo igo ĩgʉ ne dehyoagʉgãre porãcʉtuha ĩgʉgãre suhriro mera oma, wecʉa erã bari coro weca ĩgʉre pihripeopo.

Anyua ovejare ĩhadiburãre dehyoañorã

8Iri ñamire iri maca tʉrogue campogue ovejare ĩhadiburã erã yarã ovejare ĩhadiburã iiñorã. 9Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ anyu erãre dehyoapʉ. Ĩgʉ eropa dehyoacʉ̃ Goãmʉ ĩgʉ gosesiriri erãre boyoweayoro. Eropa wacʉ̃ ĩarã, ovejare ĩhadiburã güia wañorã. 10Erã eropa wacʉ̃ anyu erãre werepʉ:

—Õari querere mʉare weregʉ ahraa. Árĩpehrerã masare mucubiricʉ̃ iiroca i quere. Eropirã güibiricãque mʉa. 11Dohpagã ñamire opʉ mʉrʉ Davi ya macague mʉare peamegue wabonirãre taubu, Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ mari Opʉ masa dehyoatuhami. 12Eropigʉ suhriro mera omadigʉ wecʉa bari coro weca erã pihripeodigʉ mʉa bocagʉ ĩgʉ ta árĩgʉcumi, arĩ werepʉ anyu erãre.

13Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta bajarã ʉmaro majarã árĩmʉhtadigʉ anyu mera bayapeoñorã. Õpa arĩ bayapeoñorã erã:

14Goãmʉre ʉmaro majagʉre umupeorã. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ mahirã güiro mariro gamequeãro mariro õaro árĩporo, arĩ bayapeoñorã anyua.

15Eropa bayatuhaja ʉmarogue erã mʉriara pʉhrʉ ovejare ĩhadiburãpʉ erã basi game wereniguiñorã:

—Ire Goãmʉ ĩgʉ marire wererare Beléngue ina ĩarã warã, arĩñorã erã erã basi. 16Eropa arĩrã yojaro mera wañorã erã. Maríare, Josére bocaja, majigʉgãre wecʉa erã bari coro weca pihripeodigʉre ĩañorã erã. 17Ovejare ĩhadiburã ĩgʉre ĩatuha anyu majigʉgãre ĩgʉ wererare wereñorã gajirãre. 18Erã eropa arĩ werecʉ̃ ta árĩpehrerã erãre pee ʉca wañorã. 19I árĩpehrerire Maríapʉ guña pepipo. 20Eropirã ovejare ĩhadiburãpʉ anyu ĩgʉ werediro dopa árĩcʉ̃ ĩañorã. “Goãmʉ turagʉ ãhrimi,” arĩ mucubiriñorã. Eropa arĩ mucubiri dujaa wañorã.

Goãmʉ wihigue Jesu pagʉ sʉmarã ĩgʉre aĩgãñorã

21Yuju semana pʉhrʉ majigʉre gasiro merogã wiri aĩrire erã iidoreranʉ árĩcʉ̃ erã ĩgʉgãre Jesu waĩyeñorã. Jesure ne igo bocaboro core anyupʉ “Jesu waĩyeque ĩgʉre,” arĩ werepipʉ. Eropirã ĩgʉgãre Jesu waĩyeñorã.

22Goãmʉ doreri Moise ĩgʉ werediro dopa ta iimorã, José, María mera Jerusaléngue wañorã. Erogue María porãcʉra pʉhrʉ õago igo dʉpʉ árĩrore ĩhmurã wañorã. Eropa warã erã Jesure aĩgã wañorã. Ĩgʉgãre Goãmʉre “Ĩgã mʉ yagʉ árĩbu ãhrimi,” arĩ ĩhmurã warã iiñorã. 23Õpa iiñorã Goãmʉ yare erã gojarapũ dorero dopa ta. “Árĩpehrerã mʉa porãre ne dehyoarãre Goãmʉre ĩhmuque. ‘Ĩgã mʉ yagʉ árĩbu ãhrimi,’ arĩ ĩhmuque,” arĩ doremʉriñumi Goãmʉ ĩgʉ yare gojarapũgue. 24Eropa ĩhmutuha Goãmʉ ĩgʉ dorediro dopa ta mirimagʉgãre erã asũtuhaja Goãmʉ wihigue apirã wañorã. Õpa doreñumi Goãmʉ ĩgʉ yare gojarapũgue: “Buja borerãre perã oque Goãmʉre. O erã maricʉ̃ buja borewijigãrãre oque yʉre umupeomorã,” arĩ doreñumi Goãmʉ. Eropirã ĩgʉ dorediro dopa iiñorã José María mera.

25Jerusaléngue Simeón waĩcʉgʉ árĩpʉ. Ĩgʉ õagʉ, Goãmʉre umupeogʉ árĩpʉ. Goãmʉ Israe masare itamuburire coregʉ iipʉ. Eropigʉ Simeón Espíritu Santo ĩgʉ mera árĩcʉ̃ õaro pepigʉ árĩpʉ. 26Eropigʉ “Mʉ sĩriboro core Goãmʉ ĩgʉ obeobure Cristore ĩagʉca mʉhʉ,” arĩ weremʉhtapʉ Espíritu Santo ĩgʉre Simeore. 27Eropigʉ Espíritu Santo ĩgʉre dorecʉ̃ Goãmʉ wihigue ñajaa wapʉ. Ĩgʉ ñajara pʉhrʉ Jesu pagʉ sʉmarã ĩgʉgãre aĩ ñajañorã Goãmʉ ĩgʉ gojarapũ dorera dopa ta iirã. 28Simeónpʉ ĩgʉgãre coã aĩ, Goãmʉre umupeo, “Õhaa,” arĩ ĩgʉ mera wereniguipʉ. Õpa arĩpʉ ĩgʉ Goãmʉre:

29-32Opʉ, dohpague tamerare masare peamegue wabonirãre taubure obeoa mʉhʉ. Ĩgʉ judio masa árĩbirãre buhegʉ mʉre õaro masicʉ̃ iigʉcumi erãre. Masare taubure Israe masʉre mʉhʉ apiyoro. Mʉ eropa iirare árĩpehrerã masirã, “Israe masare õaro iimi Goãmʉ,” arĩrãcoma masa. Ĩgã marire taubu ãhrimi. Eropigʉ mʉ yʉre arĩdiro dopa ĩgãre ĩatuhabʉ. Eropigʉ dohpaguere õaro mucubirigʉ sĩrigʉca, arĩpʉ Simeón.

33Simeón ĩgʉgãre arĩrare peerã ĩgʉ pagʉ sʉmarãpʉ pee ʉca wañorã. 34Eropigʉ Simeón erãre “Õaro árĩque mʉa,” arĩgʉ ĩgʉ Jesu pago Maríare werepʉ:

—Goãmʉ ĩgãre beyedi árĩmi. Ĩgʉ eropa beyedigʉ árĩcʉ̃ judio masa bajarã ĩgʉre tarinʉgarãcoma. Eropa iirã erã peamegue warãcoma. Eropigʉ judio masare bajarãre taubure beyedi árĩmi Goãmʉ ĩgãre. Ĩgʉ Goãmʉ turarire ii ĩhmugʉ ĩgʉ árĩquerecʉ̃ masa bajarã ĩgʉre ñero arĩ wereniguirãcoma. 35Erã eropa iicʉ̃ gajirã erã ñero guñarire masirãcoma. Eropigo mʉhʉ turaro bʉjaweregoca, arĩdocaritamupʉ Simeón Maríare.

36Ero Goãmʉ yare wereniguigo Ana waĩcʉgo árĩpo. Igo Fanuel mago árĩpo. Aser mʉrʉ ya curu majago árĩpo. Bʉro gohra árĩpo. Igo ero coregue siete bojori dihta igo marapʉ mera árĩniripo. 37Eropigo ochenta y cuatro bojori gohra wapeweyo árĩmʉripo igo. Eropigo ʉmʉre, ñami sãre Goãmʉ ya árĩburire iibo, ba duhu, Goãmʉ mera werenigui, Goãmʉ wihire ne wiriabiripo. 38Simeón ĩgʉ wereniguiro watope igo erã pohro erago, mucubirigo Goãmʉre, “Õhaa,” arĩpo. Eropigo Jerusalén majarãre taubure corerãre igo Jesu dehyoarare werepo erã árĩpehrerãre.

José, María mera Jesu mera Nazaregue dujaañorã daja

39Goãmʉ ĩgʉ dorero dopa ta iituhaja, erã ya macague Nazaregue dujaañorã. Galilea yeba árĩyoro iri maca. 40Eropigʉ Jesu õaro bʉga turagʉ wapʉ. Eropigʉ ĩgʉ õaro pee masigʉ árĩpʉ. Eropigʉ ĩgʉre Goãmʉ õaro iipʉ.

Jesu mama mahmʉa wahgãrigʉ Goãmʉ wihigue buhepʉ

41Bojori nʉcʉ Jesu pagʉ sʉmarã Jerusaléngue Pascua bosenʉre ĩarã wamʉriñorã. 42Jesu doce bojori ĩgʉ opacʉ̃ erã iidiro dopa ta erã árĩpehrerã Jerusaléngue wañorã. 43Eropirã bosenʉ pehrecʉ̃ erã erã ya macague dujaa wañorã daja. Erã eropa dujaaquerecʉ̃ ta Jesupʉ Jerusaléngue dujacãpʉ. Ĩgʉ pagʉ sʉmarã ĩgʉ erogue dujarare masibiriñorã. 44“Ĩgʉ mari mera majarã mera árĩcumi,” arĩ pepiriñorã erã. Eropirã erã yujunʉ gohra Jesu mariro wañorã mague. Eropirã erã Jesure erã acawererã watope amariñorã. 45Ne bocabiriñorã. Eropirã Jerusaléngue ĩgʉre amarã dujañorã daja.

46Ʉhrenʉ pʉhrʉ ĩgʉre Goãmʉ wihigue bocajañorã. Eropirã Jesure judio masare buherã watope bocañorã. Ĩgʉ erãre pee serẽpi doapʉ. 47Erã árĩpehrerã Jesure peerã õaro masigʉgã ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩarã, erã ĩhamaria wañorã. 48Ĩgʉ pagʉ sʉmarã sã eroguere Jesure ĩarã ĩhamaria wañorã. Eropigo ĩgʉ pago ĩgʉre õpa arĩpo:

—Mahgʉ, ¿duhpigʉ eropa iiari mʉhʉ gʉare? Mʉ pagʉ, yʉhʉ, “Ĩgʉ dederea wañumi,” arĩrã ahmaa gʉa mʉre, arĩpo igo igo magʉre.

49Igo eroparĩcʉ̃ ĩgʉ ĩgʉ pagʉ sʉmarãre werepʉ:

—¿Duhpirã yʉre ahmari mʉa? Yʉ Pagʉ yʉre ĩgʉ dorediro dopa ta iigʉ iiaa. ¿Irire masibeari mʉa? arĩpʉ ĩgʉ.

50Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ erã peemasibiriñorã.

51I árĩpehreri ĩgʉ iirare Maríapʉ õaro guñapo. Eropigʉ Jesu Nazaregue dujaa wapʉ. Ĩgʉ pagʉ sʉmarãre õaro yʉhrigʉ árĩmʉripʉ. 52Eropigʉ Jesu bʉga, õaro pee masigʉ wapʉ. Eropirã Goãmʉ masa sã “Õagʉ ãhrimi,” arĩ ĩañorã ĩgʉre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index