Search form

Lucas 20

Jesure doredigʉre ĩgʉre serẽpiñorã

Mt 21.23-27; Mr 11.27-33

1Gajinʉ Goãmʉ wihigue Jesu masare õari buherire buhegʉ iipʉ. Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ pahia oparã, judio masare buherã, mʉrã mera ĩgʉ pohrogue erarã, ĩgʉre serẽpiñorã:

2—Wereque gʉare. ¿Noa doreri mera eropa iiri mʉhʉ? ¿Nihino mʉre Goãmʉ wihigue árĩnirãre cóãdoreari? arĩñorã erã Jesure.

3Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ erãre:

—Yʉhʉ mʉapʉre serẽpimʉhtagʉra. Wereque yʉ sãre. 4¿Ñu masare ĩgʉ waĩyecʉ̃ nihinopʉ ĩgʉre waĩyedoremʉriyuri mʉa pepicʉ̃? ¿Goãmʉ doreyuri? ¿O masapʉ doremʉriyuri? arĩ serẽpipʉ erãre.

5Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ erã basi game wereniguiñorã:

—¿Dohpa arĩ yʉhrirãcuri mari? “Goãmʉ Ñure doredigʉ árĩmi,” mari arĩcʉ̃, “¿Goãmʉ Ñure ĩgʉ dorequerecʉ̃ ta duhpirã ĩgʉ wererare peebirari mʉa?” arĩbocumi Jesu marire. 6Oã masapʉ “Diaye ta Ñu Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ árĩmi,” arĩ pepima erã. Erã eropa arĩ pepirã maripʉ “Ñu ĩgʉ waĩyecʉ̃ Goãmʉpʉ ĩgʉre dorebiridigʉ árĩmi,” mari arĩcʉ̃ masapʉ marire ʉtã mera dearãcoma, arĩ wereniguiñorã erã erã basi. 7Eropa arĩ wereniguituha erã Jesure yʉhriñorã:

—Ñure waĩyedoredigʉre gʉa masibeaa, arĩñorã erã.

8Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Irisubu tamerare yʉ sã yʉre doredigʉre werebeaa mʉare, arĩpʉ ĩgʉ erãre.

Ñerã mohme corerã iira queorire werepʉ Jesu

Mt 21.33-44; Mr 12.1-11

9Eropi Jesu queori moa õpa arĩ buhenʉgapʉ masare:

—Yeba opʉ árĩñumi. Ĩgʉ ya pohere iguire oteñumi. Otetuha, iri pohere gajirãre deco mera apiñumi erã mohme corera waja. Eropa apigʉ erãre iri pohere ĩhadibudoretuhaja gaji yebague waha wañumi. Yoari boje deyobiriñumi. 10Eropigʉ igui ñirisubu árĩcʉ̃ pohe opʉ ĩgʉ pohro majagʉre pohere mohme corerã pohrogue obeoñumi. Pohe maja ĩgʉ oteri dʉcare ĩgʉ ya sero majare aĩdoregʉ obeoriñumi. Eropirã pohere mohme corerãpʉ ĩgʉ pohro majagʉre bocatĩri pañuma ĩgʉre. Eropirã erã ĩgʉre iguitõrire obiriquererã dujadoreñuma ĩgʉre. 11Eropigʉ pohe opʉ gajigʉ ĩgʉ pohro majagʉre iri pohe maja dʉcare aĩdoregʉ obeoriñumi daja. Eropirã pohere mohme corerã ĩgʉ sãre pa ñero iiñuma ĩgʉre. Eropa iituha ĩgʉ iri dʉcare obiriquererã dujadoreñuma daja. 12Ĩgʉre erã eropa iira pʉhrʉ gajigʉ pohro majagʉre obeoriñumi daja. Eropirã mohme corerã daja ĩgʉre cami moa, iri pohe tʉro cóãcãñuma ĩgʉre.

13“Erã eropa iira pʉhrʉ pohe opʉ õpa arĩ pepiriñumi: “¿Dohpa iigʉcuri yʉhʉ? Õpa iigʉra. Yʉhʉ yʉ magʉre yʉ mahigʉre obeogʉra. Erã ĩgʉre umupeobocoma,” arĩ pepiriñumi pohe opʉ. 14Eropirã ĩgʉ magʉre ĩgʉ obeodigʉ ejacʉ̃ ĩarã mohme corerãpʉ erã basi õpa arĩ wereniguiñuma: “Ihĩ pohe opʉ magʉ ãhrimi. Ĩgʉre wejẽrã. Eropiro i pohe mari ya pohe dujaroca,” arĩriñuma erã erã basi. 15Eropa arĩtuha pohe opʉ magʉre ñeha pohe tʉro aĩgã, wejẽcãñuma ĩgʉre. ¿Ne pohe opʉ dujaragʉ dohpa iigʉcuri ĩgʉ ya pohere mohme corerãre? arĩpʉ Jesu.

—Õpa iigʉcumi erãre. 16Ĩgʉ pohere mohme corerãre wejẽgʉ, gajirãpʉre pohere mohme coredoregʉcumi, arĩ yʉhripʉ Jesu ĩgʉ basi.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã masapʉ õpa arĩñorã:

—Marire eropa wabiricãporo, arĩñorã erã.

17Erã eroparĩcʉ̃ Jesupʉ erãre ĩha serẽpipʉ:

—¿Goãmʉ yare erã gojarapũre õpa arĩra dohpa arĩro iiri mʉa pepicʉ̃?

Ihĩ Cristo ʉtãye iro dopa ta ãhrimi. Masa Cristore gamebirãcoma. Erã ĩgʉre gamebiriquerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre beye erã opʉ erãre taubu acumi, arĩ gojañuma.

18Yʉre gamebirãpʉ yʉ dipuwaja moamorã árĩrã ñero tarirãcoma, arĩpʉ Jesu erãre.

Oparã ya wajare wajayeburire gajirã serẽpiñorã Jesure

Mt 21.45-46; 22.15-22; Mr 12.12-17

19Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã judio masa buherã, pahia oparã sã “Jesu iri pohe opʉ queori mera ‘Erã ñerã mohme corerã iro dopa ãhrima,’ arĩgʉ marire weresãgʉ iicumi ĩgʉ,” arĩ pepiñorã erã.

Eropa arĩ pepirã erã Jesure ñeadiariñorã. Eropa ñeadiaquererã ta masa Jesure gamerã mari mera guari arĩrã erã masare güi árĩñorã. 20Eropa güirã Jesure erã ñeaburisubure corerã ĩgʉre ĩhanʉrʉñorã. Ĩgʉ ñero arĩ yʉhricʉ̃ ĩadiarã iiriñorã ĩgʉre weresãmorã. Eropirã Jesure gajino serẽpidorerã obeoñorã gʉyarãre. Erãre diaye iirã dopa wereniguidoreñorã. Jesu ñero ĩgʉ werenicʉ̃ peerã iri yeba majagʉ opʉre peresu iidoremorã iiriñorã. 21Eropirã erã Jesure serẽpiñorã:

—Buhegʉ, diaye wereniguigʉ, gʉyari marigʉ mʉ árĩcʉ̃ gʉa masia. Eropigʉ opʉ árĩcʉ̃ sãre ĩgʉ bu árĩgʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ sãre yujuropa ĩhaa mʉhʉ. Mʉhʉ Goãmʉ yare diaye mʉ buhecʉ̃ sãre gʉa masia. 22Wereque gʉare: ¿Roma majagʉ árĩpehrerã tauro opʉ árĩgʉre gobierno majare marire wajayero gahmeri mʉ pepicʉ̃? ¿Mari doreripʉ irire wajayedoreri? arĩñorã erã Jesure.

23Erã eroparĩcʉ̃ Jesu erã ñero iidiarire masigʉ erãre werepʉ:

—¿Duhpirã yʉ ñero wereniguicʉ̃ peediari mʉa? 24Dohparagã niyerusere aĩrique. Irisere ĩarã, arĩpʉ.

Irisere erã aĩ eracʉ̃ ĩagʉ õpa serẽpipʉ Jesu:

—¿Nihino gohra waĩcʉgʉ masʉ tuhyari irisere? ¿Noa waĩ tuhyari? arĩ serẽpipʉ Jesu erãre.

—César, masa tauro opʉ waĩ ĩgʉ masʉ sã tuhyami iriseguere, arĩ yʉhriñorã erã.

25Erã eroparĩcʉ̃ Jesu werepʉ:

—Irisubu tamerare masa tauro opʉre ĩgʉ yare oque. Goãmʉ yapʉre Goãmʉre oque, arĩpʉ Jesu erãre.

26Eropirã masa erã peero Jesure ñero arĩ wereniguicʉ̃ iimasibiriñorã erã. Eropirã erã Jesu yʉhririre peerã erã peemaria wañorã. Eropa peemariarã, ejarimaria wañorã.

Saduceo masa Goãmʉ ĩgʉ sĩrinirã masurire serẽpiñorã Jesure

Mt 22.23-33; Mr 12.18-27

27Eropi bajamerãgã Saduceo masa Jesu pohrogue erañorã. “Goãmʉ sĩrinirãre masusome,” arĩ pepirã árĩñorã Saduceo masa. Eropirã erã õpa arĩñorã ĩgʉre:

28—Buhegʉ, marire õpa arĩ gojañumi Moise: “Yujugʉ ĩgʉ tĩgʉ marapocʉgʉ porã mariqueregʉ ta ĩgʉ sĩricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ pagʉ magʉre ĩgʉ tĩgʉ marapo árĩdigore marapocʉro gahmea. Eropa iigʉ ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ ĩgʉ porãcʉbodiro dopa ta porãcʉro gahmea ĩgʉ pagʉ magʉre. Eropirã ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ porã iro dopa árĩrãcoma,” arĩpʉ Moise, arĩñorã erã.

29Irire arĩtuha i queorire werenemoñorã erã Jesure:

—Yujugʉ porã siete árĩñorã. Erã tĩgʉpʉ marapocʉ porã marigʉ ta sĩria wapʉ. 30Eropigʉ gajigʉ ĩgʉ pagʉ magʉ sã ĩgʉ tĩgʉ marapo árĩdigore ta marapocʉpʉ. Ĩgʉ eropa marapocʉra pʉhrʉ ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ iro dopa ta ĩgʉ sã porã mariqueregʉ ta sĩria wapʉ. 31Eropigʉ ihĩ pagʉ magʉ sã ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ iro dopa ta porã mariqueregʉ sĩria wapʉ. Eropa dihta wañorã yujugʉ porã gohra. Ne porã mariquererã ta sĩripehrea wañorã. 32Erã marapo sã erã pʉhrʉ sĩria wapo pare, arĩ, Jesure serẽpiñorã: 33¿Ne, Goãmʉ árĩpehrerãre sĩrinirãre ĩgʉ masucʉ̃ nihino marapo gohra árĩgocuri igo? Erã siete árĩpehrerã igore marapocʉnirã árĩñorã. ¿Eropigo nihino marapo gohra árĩgocuri igo? arĩ serẽpiñorã erã.

34Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—I yeba majarã ʉma nome mera marapocʉma. 35Erã eropa iiquerecʉ̃ ta ʉmʉsi majarãpʉ eropa árĩbeama. Dohpaguere masare ʉmare, nome sãre diaye iirãre Goãmʉ õarã iigʉcumi. Erã erã sĩrira pʉhrʉ masa mʉriarãcoma Goãmʉ pohrogue. Eropirã erã eroguere marapocʉbeama. 36Eropirã erã anyua iro dopa ta ne sĩrisome daja. Erã Goãmʉ ĩgʉ masunirã árĩrã, Goãmʉ porã ãhrima. 37Dohpaguere sĩrinirã erã masa mʉriaboropʉre mʉare weregʉra. Irire masia mʉa ĩgʉ Moise ĩgʉ arĩ gojarare. “Iri yucʉgʉgãgue ʉ̃jʉdigʉgue árĩgʉ Goãmʉ õpa arĩ weremi yʉre,” arĩ gojañumi Moise. “‘Yʉhʉ Abrahã, Isaa, Jacobo erã opʉ ta ãhraa,’ arĩ weremi Goãmʉ yʉre,” arĩ gojañumi Moise. 38Erã sĩrira pʉhrʉgue “Erã opʉ ta ãhraa,” arĩñumi Goãmʉ. Eropirã erã sĩrinirã mʉra ĩgʉ masunirã árĩrã erã ojocarirã ãhrima. Árĩpehrerã masa sĩriquererã ojocarirã ãhrima Goãmʉ ĩgʉ ĩacʉ̃, arĩpʉ Jesu erãre.

39-40Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ dipaturi Jesure serẽpidiabiriñorã. Eropirã bajamerãgã judio masare buherã õpa arĩñorã:

—Buhegʉ, mʉhʉ õaro yʉhriabʉ, arĩñorã erã ĩgʉre.

Cristo Davi mʉrʉ opʉ ãhrimi, arĩ werepʉ Jesu

Mt 22.41-46; Mr 12.35-37

41Pʉhrʉ Jesu õpa arĩ werepʉ masare:

—“Cristo Davi mʉrʉ pãrami árĩgʉcumi,” arĩ buherima mʉare buherã. ¿Duhpirã erã eropa arĩ buheri? 42Davi mʉrʉ ĩgʉ basi Salmo ĩgʉ gojarapũgue õpa arĩ gojañumi:

Goãmʉ yʉ opʉre õpa arãmi: “Ohõ yʉ diayepʉ dorebu doaque. 43Eropigʉ mʉre ĩhaturirãre mʉre tarinʉgabasagʉra yʉhʉ,” arĩmi Goãmʉ yʉ opʉre, arĩ gojañumi Davi mʉrʉ.

44Eropa arĩ gojagʉ Davi mʉrʉ opʉcʉñumi Cristore. ¿Eropigʉ Davi mʉrʉ Cristo ñecʉ mʉrʉ árĩqueregʉ ta duhpigʉ Davipʉ Cristore opʉcʉyuri? Cristo Davi mʉrʉ opʉ ãhrimi, arĩ werepʉ Jesu.

Masare buherã erã ñero iirire werepʉ Jesu

Mt 23.1-36; Mr 12.38-40; Lc 11.37-54

45Masa bajarã watope Jesupʉ ĩgʉ buherãre õpa arĩ werepʉ:

46—Masare buherã erã ñeri iirire ĩarã õaro pee masique. Eropirã erã iro dopa iibiriricãque. Erã yoari suhri sañama masa erãre ĩaboro dopa. Doberi duarogue gajirã umupeori mera bocatĩri serẽcʉ̃ gahmema erã. Eropirã erã mari buheri wiriguere oparã õari doari dihtare doadiama erã. Eropirã bosenʉri árĩcʉ̃ sãre oparã erã doarigue dihtare doadiama. 47Erã wapeweyarã nome erã wajamocʉ̃ ĩha erã ya wirire ehmama erã nomere. Eropa erãre mojomoro ĩabiriquererã erã masa erã ĩhurore yoari boje Goãmʉre serẽma, “Gʉa Goãmʉre õaro umupeoa,” arĩ gʉyarã. Erã eropa iira dipuwaja Goãmʉ erãre gajirã tauro dipuwaja moagʉcumi, arĩpʉ Jesu erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index