Search form

Lucas 21

Wapeweyo Goãmʉ wihigue igo apirare werepʉ Jesu

Mr 12.41-44

1Eropa arĩ weretuha Jesu Goãmʉ wihi maja erã amuburi niyeru gameneori comoro pohrogue ĩha doapʉ. Iri comorogue doberi oparã erã niyeru sãcʉ̃ ĩapʉ Jesu. 2Eropa ĩagʉ wapeweyo mojomorocʉgo igo pesegã igo oparaserigãre igo sãcʉ̃ sãre ĩapʉ. 3Irire ĩatuha õpa arĩ werepʉ:

—Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Igo wapeweyo mojomorocʉgopʉ ii comorogue igo yare sãgo gajirã árĩpehrerã erã sãdiro tauro sãmo igoa. 4Gajirã doberi oparã erã wʉaro oquerecʉ̃ ta erãpʉre erã ya wʉaro dʉhyaa. Igopʉ mojomorocʉgo árĩquerego ta árĩpehreri igo bari waja árĩborare opehocãmo igoa, arĩpʉ Jesu.

—Goãmʉ wihi cóãra wihi árĩroca, arĩpʉ Jesu

Mt 24.1-2; Mr 13.1-2

5Eropi gajirã Goãmʉ wihire ĩarã õpa arĩñorã:

—Õari ʉtã mera iira wihi, õari wihi ãhraa. Masa Goãmʉ wihire erã ora sã õari ãhraa, arĩ wereniguirã iiñorã.

Erã eroparĩcʉ̃ Jesu werepʉ erãre:

6—I wihi majare dohpaguere ĩaraa mʉa. Gajinʉ árĩcʉ̃ i wihi maja árĩpehreri mari ĩara, i ʉtã sã cohmopehrea waroca. Ne yujuye ʉtãye dujasome, arĩpʉ Jesu erãre.

I ʉmʉ pehreburinʉre werepʉ Jesu

Mt 24.3-28; Mr 13.3-23

7Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erãpʉ serẽpiñorã ĩgʉre:

—Buhegʉ, ¿dohpárĩcʉ̃ eropa warocuri mʉ arĩdiro dopa waro? ¿Pehreburinʉ coregãre dohpa wanʉgacʉ̃ ĩarãcuri gʉa? arĩ serẽpiñorã erã ĩgʉre.

8Jesu yʉhripʉ erãre:

—Õaro iiyuque mʉa. Eropirã gajirã mʉare erã gʉyarire peebiricãque. Bajarã masa “Cristo ãhraa yʉhʉ,” arĩ gʉyarã árĩrãcoma. Eropa arĩ gʉyarã “Dohpaguere pehreburinʉ merogã dʉhyaa,” arĩrãcoma. Erã eroparĩcʉ̃ erãre peebiricãque. 9Eropirã mʉa pohrogã gajirã masa game­wejẽcʉ̃, masa erã oparãre cóãcʉ̃ peerãca. Eropirã yoarogue majarã sã eropa iicʉ̃ peebeorãca. Mʉa irire peerã güibiricãque. Pehreburinʉ core õpa wamʉhtaroca. Eropa wamʉhtacʉ̃ pehreburinʉ dʉhyaniroca dohpa, arĩpʉ Jesu.

10Eropa arĩtuha õpa arĩ werenemopʉ:

—Irisubure yuju yeba majarã gaji yeba majarã mera gamewejẽrãcoma. Eropirã yujugʉ opʉ yarã gajigʉ opʉ yarã mera gamewejẽrãcoma. 11Eropiro bajasuburi i yeba ñohmeroca. Eropirã masa bajarã oa mera sĩri, árĩpehrero majarã masa dorecʉrãcoma. Eropirã ʉmaro majare deyoro moarire gʉhyadiarire masa ĩarã, ĩha ʉca warãcoma. Eropa wacʉ̃ mʉapʉ güibiricãque.

12“I árĩpehreri eropa waboro core, yaharã mʉa árĩri dipuwaja gajirã mʉare ñeha ñero iirãcoma. Eropirã mari judio masa buheri wirigue mʉare weresã, peresu iirãcoma mʉare. Erã eropa iicʉ̃ macari majarã oparã pohrogue erã tauro oparã pohrogue sãre mʉare aĩgãrãcoma erã mʉare dipuwaja moadorerã. 13Erã eropa mʉare aĩgãcʉ̃ mʉapʉ erãre õari buherire wererãca. 14Erã oparã pohrogue mʉare erã aĩgãcʉ̃ erã oparãre mʉa yʉhriborore wʉaro guñabiricãque mʉa. 15Yʉhʉ mʉare wereniguicʉ̃ iigʉra. Mʉare eropa itamugʉ pee masirire, õari wereniguiri sãre mʉa iicʉ̃ iigʉra. Mʉa eropa iicʉ̃ mʉare ĩhaturirãpʉ mʉa wereniguirire pee bocatĩumasisome. “Iri diaye árĩbeaa,” arĩ yʉhrimasisome. 16Irisuburi mʉa yaharã árĩcʉ̃ ĩha mʉa pagʉ sʉmarã, mʉa pagʉ porã, mʉa acawererã, mʉa mera majarã sã mʉare oparãre wejẽdorerã orãcoma mʉare. Erã eropa iicʉ̃ mʉare ĩhaturirã mʉa mera majarãre gajirãre wejẽrãcoma. 17Eropirã yaharã mʉa árĩcʉ̃ ĩarã, árĩpehrerã mʉare ĩhaturirãcoma. 18Mʉare eropa iicʉ̃ mʉapʉ ne dederesome. 19Eropirã erã mʉare ñero iiquerecʉ̃ ta mʉare erã ñero iirare yujuro bojerã yʉre duhubiricʉ̃ Goãmʉ mʉare taugʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ pohrogue mʉare opagʉcumi.

20“Eropirã bajarã surara Jerusalénguere erã cãhmotacʉ̃ ĩarã, Jerusalénre erã cóãborore merogã dʉhyacʉ̃ masirãca mʉa. 21Eropa wacʉ̃ ĩarã Judea yeba árĩrãpʉ ʉtã yucʉgue oma duhriporo. Eropirã Jerusalén árĩrã sã waporo. Eropirã campo árĩrã Jerusalénguere wabiricãporo daja. 22Irinʉri dipuwaja moarinʉri árĩpehreri Goãmʉ yare erã gojarapũ erã arĩdiro dopa ta eropa waroca. 23Goãmʉ oã masare turaro dipuwaja moacʉ̃ árĩpehrerogue i yebaguere ñero tarirãcoma. Eropa wacʉ̃ nijiposã nome, erã porãre mihrirãre oparã nome sã mojomorocʉrã nome dujarãcoma irisubure. 24Gajirã i maca majarãre gamewejẽrãcoma. Eropirã gajirã i maca majarãre árĩpehreri yebarigue aĩgã peresu iirãcoma. Eropirã judio masa árĩbirã Jerusalénre ñero iirãcoma. Eropirã erã tarinʉgarãcoma. Judio masa árĩbirãre “Iripẽta árĩque,” Goãmʉ ĩgʉ arĩcʉ̃gue Jerusalénre ãhri duhurãcoma, arĩ werepʉ Jesu.

Jesu i yebague ĩgʉ dujariborore werepʉ

Mt 24.29-35, 42-44; Mr 13.24-37

25Eropigʉ erãre werenemopʉ:

—Irisubure abe ʉmʉ majagʉ, ñami majagʉ, necã sã gʉhyaro gohrotoa warãcoma. Árĩpehrerã i yeba majarã, “Cue, sĩrirãca,” arĩ pepirãcoma. Wʉariya turaro bʉsʉrire pãgúri sãre turaro güirãcoma. 26Irisubure ʉmaro maja sã yeba sã bʉrigã ñohmeroca. Eropa wacʉ̃ ĩarã masapʉ i yeba pehreborore corerã bʉrigã güirãcoma dedereri arĩrã. 27Irisubu ta yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ Goãmʉ ĩgʉ turari mera, ĩgʉ gosesiriri mera ʉmaro maja imica weca i yebaguere yʉ dujaricʉ̃ ĩarãcoma masa. 28Yʉ eropa arĩra wanʉgacʉ̃ ĩarã güibiricãque. Eropirã guñatura ʉmarogue ĩhamujuque. Irisubure Goãmʉ mʉare ĩgʉ tauboro merogã dʉhyaroca, arĩpʉ Jesu.

29Eropa arĩtuha i queori mera erãre werepʉ Jesu:

—Higueragʉ baja gaji yucʉ sã iri yucʉ waricʉrire pepique mʉa. 30Iri yucʉ pũricʉcʉ̃ ĩarã, “Bojori merogã dʉhyaa,” arĩ masia mari. 31Eropa ta i árĩpehreri yʉ arĩra iri eropa wacʉ̃ ĩarã, “Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩburisubu merogã dʉhyaa,” arĩ pepirãca mʉa. 32Mʉare diaye arĩgʉ iiaa. Irisubu majarã erã sĩriboro core árĩpehreri yʉ arĩra eropa waroca. 33Ʉmaro i yeba sã pehrea waroca. Yʉ wereniguiripʉ ne pehresome. Árĩpehreri yʉ arĩdiro dopa ta eropa waha ojogorocʉroca.

34“Yʉ dujariburinʉre ne masibeaa mʉa. Eropirã õaro árĩyuque. Bosenʉrire pagari iiniguibiricãque. Eropirã merebiricãque. I yeba maja iiburire wʉaro pepibiricãque. Mʉare yʉ arĩdiro dopa ta iirã, guñaña mariro i yebaguere yʉ aricʉ̃ ne ʉcasome. 35Yʉhʉ masare beyegʉ arigʉ guñaña mariro arigʉca. Waibʉgʉ guñaña mariro ĩgʉ weradague ĩgʉ mehsihajaro dopa ta irinʉ waroca masare árĩpehrerã i yeba majarãre. I yeba majarã “Eropa waroca,” erã arĩbiririnʉ eropa waroca. 36Mʉapʉ õaro guñatura coreque. Eropirã Goãmʉre ire serẽniguicãque: “Pehrerinʉ eropa wacʉ̃ yʉre itamuque. Turarire oque yʉre õaro yʉ tariboro dopa. Eropigʉ Cristore mʉ obeogʉre güiro mariro yʉhʉ ĩgʉre bocatĩricʉ̃ iique yʉre,” arĩ serẽque Goãmʉre, arĩpʉ Jesu.

37Eropi irinʉrire Goãmʉ wihigue Jesu buhemʉripʉ. Ñamiri nʉcʉ buhetuhajagʉ Olivo waĩcʉdigʉgue waha irigʉgue árĩboyotahmuamʉripʉ. 38Boyocʉ̃ árĩpehrerã masa ĩgʉre Goãmʉ wihigue peerã wamʉriñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index