Search form

Lucas 22

Pahia oparã, judio masare buherã mera wejẽdiañorã Jesure

Mt 26.1-5, 14-16; Mr 14.1-2, 10-11; Jn 11.45-53

1Eropi irisubure bʉgabiriri pan erã baburi bosenʉ merogã dʉhyayoro. Iri bosenʉ Pascua waĩcʉyoro. 2Eropirã pahia oparã, judio masare buherã mera Jesure wejẽdiarã, erã wejẽborore guñamaañorã. Jesure wejẽdia­quererã ta masapʉre güiñorã guari arĩrã.

3Eropi Judapʉ watĩ ĩgʉre ñero iidorecʉ̃ yʉhripʉ ĩgʉre. Juda doce Jesu buherã mera majagʉ árĩripʉ. 4Eropigʉ pahia oparãre, Goãmʉ wihi majarã surara oparã mera sãre weretamugʉ wapʉ. Erã pohrogue eja, erãre Jesure ĩgʉ ĩhmuborore weretamupʉ erã mera. 5Ĩgʉ erãre eroparĩcʉ̃ pee erã mucubiri, “Mʉre niyeru wajayerãca,” arĩñorã erã Judare. 6Erã eroparĩcʉ̃, “Áʉ, mʉare ĩgʉre ĩhmugʉra,” Juda arĩpʉ. Eropigʉ masa erã ĩabiririsubu Jesure ĩhaturirãre ĩgʉ ĩhmuborore corenipʉ.

Jesu ĩgʉ buherã mera ĩgʉ baturinʉ árĩyoro

Mt 26.17-29; Mr 14.12-25; Jn 13.21-30; 1Co 11.23-26

7Bʉgabiriri panre erã baburinʉ bosenʉ árĩnʉgarinʉ árĩyoro. Eropiro Pascua majagʉ árĩbure ovejare erã wejẽrinʉ árĩyoro. 8Irisubu ta Pedro, Ñu sãre Jesu werepʉ:

—Bosenʉ mari baburire amurã waque, arĩpʉ Jesu erãre.

9—¿Nohonogue mari baburire amudoregʉ obeori mʉhʉ gʉare? arĩ serẽpiñorã erã.

10Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Jerusaléngue waque. Erogue mʉa ejacʉ̃ deco sorobu tuhpeogʉ mʉare bocatĩrigʉcumi. Ĩgʉ bocatĩricʉ̃ ĩgʉ mera waque. 11Eropa warã ĩgʉ sihu ñajari wihigue ejarã, wihi opʉre õpa arĩque: “‘¿Nohogue yʉhʉ, yʉ buherã mera Pascua maja barire barãcuri?’ arãmi buhegʉ,” arĩque wihi opʉre. 12Mʉa eroparĩcʉ̃ peegʉ wʉari taribure, ʉmaro maja taribure, mari gameri mera erã amura taribure ĩhmugʉcumi wihi opʉ. Erogue mari baburire iique mʉa, arĩpʉ Jesu erãre.

13Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã iri macague wañorã. Erogue erã ejacʉ̃ erãre ĩgʉ arĩdiro dopa ta eropa wayoro. Eropirã erã Pascua árĩcʉ̃ baburire amuñorã.

14Erã barisubu árĩcʉ̃ Jesu doce ĩgʉ buherã mera ba doapʉ. 15-16Erogue erã barogue doagʉ Jesu erãre werepʉ:

—Mʉare arĩgʉ iiaa. I Pascua bosenʉre mari iiaa Goãmʉ ĩgʉ yarãre ĩgʉ taurare guñarã. Pʉhrʉ Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrogue ĩgʉ yarãre tautuhagʉcumi. Ĩgʉ eropa tauboro core inʉno majare dipaturi basome yʉhʉ. Eropigʉ dohpaguere yʉ ñero tariboro core i Pascua maja barire mʉa mera turaro badiabʉ, arĩpʉ Jesu.

17-18Eropa arĩgʉ Jesu ihriripare aĩ, Goãmʉre “Õhaa,” arĩ serẽ, erãre werepʉ:

—Mʉare arĩgʉ tiiaa. Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrogue igui decore ihriboro core ne dipaturi ihrisome yʉhʉ. Eropirã iri vinore aĩ mʉa basi ihrique, arĩpʉ Jesu.

19Eropa arĩtuha panre aĩ, Goãmʉre “Õhaa,” arĩpʉ. Eropa arĩtuha irirure nuha guerepʉ erãre. Irirure gueregʉ ta erãre werepʉ:

—I yʉ dʉpʉ ãhraa. Yʉ dʉpʉ yʉre ĩhaturirãre erã oburi dʉpʉ árĩroca. Mʉa ñeri iira wajare cóãbu sĩrigʉca yʉhʉ. Eropirã mʉa yʉre guñaburire ire baque, arĩpʉ Jesu.

20Eropa batuha eropa ta erãre ihriripa sãre ópʉ. Eropigʉ erãre werepʉ:

—Mʉa ñeri iirare cóãbu sĩrigʉca. Eropigʉ yʉ dire cóãgʉca. Eropa sĩrigʉ yʉ Pagʉ Goãmʉ “Masare õaro iigʉra,” ĩgʉ arĩdiro ii ojogorocʉgʉca.

21“Dohpaguere peeque mʉa. Yʉre ĩhaturirãre ĩhmubu yʉ mera ohõ doami. 22Goãmʉ ĩgʉ arĩdiro dopa ta yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ sĩrigʉca. Ĩgʉ eropa sĩridorequerecʉ̃ ta yʉre ĩhaturirãre ĩhmudigʉpʉ ñetariaro tarigʉcumi, arĩpʉ Jesu.

23Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ erã basi õpa arĩ serẽpiñorã:

—¿Jesure ĩhaturirãre ĩhmubu mari mera majagʉ nihino árĩcuriba? arĩ serẽpiñorã erã basi.

“¿Mari mera majagʉ nihinopʉ opʉ árĩgʉcuri?” arĩ wereniguiñorã Jesu buherã

24Pʉhrʉ Jesu buherã õpa arĩ dʉyasoñorã:

—¿Mari mera majagʉ nihipʉ árĩgʉcuri opʉ? arĩ wereniguiñorã erã basi.

25Erã eropa arĩ wereniguicʉ̃ peegʉ Jesu erãre werepʉ:

—Goãmʉre masibirã oparãpʉ erã masare dorerã pũriro mera dorema. Eropirã oparãre “Erã masare õaro itamurã ãhrima,” arĩrima gajirã erãre. 26Mʉapʉ eropa oparã árĩdiasome mʉa basi. Mʉa mera majagʉ mʉa tĩgʉpʉ mʉa pagʉ magʉ iro dopa árĩporo. Mʉa mera majagʉ opʉ árĩdiagʉ gajirã itamugʉ árĩporo. 27¿Nihino ãhriri opʉ mʉa pepicʉ̃? ¿Ba doagʉpʉ opʉ ãhriri? ¿O barire duhpeogʉpʉ opʉ ãhriri? Ba doagʉ ta árĩcumi opʉ. Ĩgʉ eropa árĩquerecʉ̃ ta yʉpʉ pohro majagʉ iro dopa ta mʉare itamugʉ ahrabʉ.

28“Masa erã yʉre ñero iiquerecʉ̃ ta mʉapʉ yʉre duhubirabʉ. 29Eropigʉ yʉ Pagʉ ĩgʉ yʉre opʉ acudiro dopa ta mʉa sãre oparãre acugʉra yʉhʉ. 30Yʉ opʉ árĩcʉ̃ mʉa sã yʉ bari mesa ta baha ihrirãca. Eropirã mʉa oparã doarire doarãca. Mʉa ero doarã Israe masare doce cururi majarãre beyerãca õarã sãre ñerã sãre, arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre.

Pedro “Jesure masibeaa,” ĩgʉ arĩ gʉyaburiñere wereñumi Jesu

Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Jn 13.36-38

31Eropa arĩtuhaja Pedrore Jesu õpa arĩ werepʉ:

—Simo Pedro yʉre peeque. Watĩ Satana mʉare árĩpehrerãre gamegʉ Goãmʉre serẽrami. Mʉa yʉre duhu ĩgʉ yare iicʉ̃ gamegʉ serẽrami. Trigo pohe opʉ ĩgʉ trigo gasirire cóãgʉ puri siriro dopa mʉare goroweodiami. 32Ĩgʉ mʉare eropa gamequerecʉ̃ yʉpʉ mʉre Goãmʉre serẽbasabʉ. Yʉre mʉ umupeo duhubiriburire serẽbasabʉ Goãmʉre. Eropigʉ mʉhʉ yʉ mera majagʉ dipaturi árĩgʉ mʉ acawererãre yaharãre guñaturacʉ̃ iique mʉhʉ, arĩpʉ Jesu Pedrore.

33Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pedro yʉhripʉ:

—Opʉ, mʉre erã peresu iiquerecʉ̃ ta, yʉhʉ mʉ mera majagʉ árĩniguigʉca. Mʉre erã wejẽquerecʉ̃ ta mʉ mera majagʉ árĩniguigʉca, arĩpʉ Pedro.

34Jesu yʉhripʉ:

—Pedro, mʉre arĩgʉ iiaa. Dohpagã ñami cãreña ĩgʉ wereboro core ʉhresubu “Jesure masibeaa,” arĩgʉca mʉhʉ gajirãre, arĩpʉ Jesu Pedrore.

Jesure erã ñero iinʉgaboro merogã dʉhyayoro

35Eropa arĩtuha Jesu ĩgʉ buherãre werepʉ:

—¿Sohõ árĩrasubure mʉa niyeru aju moorã, suhri diyeri aju moorã, zapatu moorã mʉare yʉ obeorasubure gajino dʉhyari mʉare? arĩ serẽpipʉ Jesu.

—Ne gajino gʉare dʉhyabirabʉ, arĩ yʉhriñorã erã.

36—Irisubure mʉare dʉhyabiriquerecʉ̃ ta dohpaguepʉre suhri diyeri ajure, niyeru aju sãre oparã irire aĩque. Eropirã mʉare matamijiri maricʉ̃ ĩarã mʉa suhrire duarã irimijire asũque. 37Ire mʉare arĩgʉ iiaa. Goãmʉ yare erã gojarapũ erã arĩdiro dopa ta yʉre eropa waro gahmea. Õpa arĩñuma iripũgue. “‘Ĩgʉ dorerire tarinʉgarã mera majagʉ ãhrimi,’ arĩrãcoma masa,” arĩ gojañuma yʉre, arĩpʉ Jesu. Erãpʉ arĩñorã:

38—Ĩaque opʉ. Pemiji matamijirire opaa gʉa, arĩñorã ĩgʉ buherã.

—Iripẽta árĩca, arĩ yʉhripʉ Jesu.

Getsemanígue Jesu Goãmʉ mera wereniguipʉ

Mt 26.36-46; Mr 14.32-42

39Eropi Jesu ĩgʉ ero core ĩgʉ iiguadiro dopa ta Olivo waĩcʉdigʉ ʉtãgʉgue waha wapʉ. Ĩgʉ eropa wacʉ̃ ĩgʉ buherã ĩgʉ mera wañorã. 40Erogue ejagʉ ĩgʉ erãre werepʉ:

—Goãmʉre serẽque mʉa ñerire iibiriboro dopa, arĩpʉ erãre Jesu.

41Eropa arĩtuha ĩgʉ seyaro merogã yujugʉ ta wanemo, mereja Goãmʉ mera wereniguipʉ:

42—Ahʉ, yʉ ñero tariburire iidiabigʉ iibiricãque. Yʉ eropa serẽquerecʉ̃ ta yʉ gamero dopa iibita. Mʉpʉ masia. Mʉ gamero dopa ta iique, arĩ serẽpʉ Jesu Goãmʉre.

43Ĩgʉ eropa arĩ serẽcʉ̃ ʉmarogue aridigʉ anyu Jesure dehyoapʉ ĩgʉre itamugʉ. 44Eropigʉ Jesu ñero sĩporãcʉ turaro mera Goãmʉ mera wereniguipʉ. Eropiro ĩgʉ ñajasiri guari di wiriro dopa ĩgʉre wiridijayoro.

45Goãmʉ mera wereniguituha wahgãnʉgaja, ĩgʉ buherã pohrogue dujaa wapʉ. Ĩgʉ dujajacʉ̃ ĩgʉ buherã bʉrigã bʉjawererã árĩrã carĩrã árĩñorã. 46Eropigʉ Jesu erãre õpa arĩ werepʉ:

—¿Duhpirã carĩri mʉa? Wahgãque. Goãmʉre serẽque mʉa ñeri iibiriburire, arĩpʉ Jesu erãre.

Jesure ĩhaturirã ĩgʉre peresu iiñorã

Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Jn 18.2-11

47Ĩgʉ eropa arĩ wereniguirisubu masa bajarã erañorã. Juda doce buherã mera majagʉ árĩdigʉ masare mʉhtagãridigʉ árĩpʉ. Eropigʉ ĩgʉ Jesu pohro eraa, ĩgʉ wayuporãre mimipʉ ĩgʉre. 48Ĩgʉ eropa mimicʉ̃ Jesupʉ ĩgʉre serẽpipʉ:

—Juda, ¿yʉ masʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre yʉre ĩhaturirãre ĩhmugʉ yʉ wayuporãre mimiri mʉhʉ? arĩpʉ Jesu.

49Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ Jesu buherã masa Jesure erã ñeaburire masirã ĩgʉre serẽpiñorã:

—Opʉ, ¿gʉa matamijiri mera erãre gamequeãsi? arĩñorã erã.

50Erã eropa arĩra pʉhrʉ yujugʉ Jesu buherã mera majagʉpʉ pahia opʉ pohro majagʉre ĩgʉ matamiji mera ĩgʉ gamirore diayepʉ árĩri gamirore tabe coro dijucãpʉ. 51Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ Jesu õpa arĩpʉ:

—Iibita, arĩpʉ.

Eropa arĩtuha pohro majagʉ gamiro árĩrañere mohmepipʉ. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ pohro majagʉpʉ mʉraro ta dujapʉ daja. 52Eropa iituha pahia oparãre, Goãmʉ wihi surara oparãre, mʉrã sãre ĩgʉre ñeamorãre Jesu serẽpipʉ:

—¿Mʉa matamijiri mera, yucʉ dʉcari mera arirã yajari masʉre iro dopa ta yʉre ñearã arirã iiari? 53Ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ wihigue mʉa mera yʉ árĩcʉ̃, mʉa yʉre ñeabiribʉ. Eropa arĩquerecʉ̃ ta dohpague mʉa ñerã yanʉ ta ãhraa. Watĩ ĩgʉ tarinʉgaburisubu árĩro iiaa, arĩpʉ Jesu.

“Jesure masibeaa,” arĩpʉ Pedro

Mt 26.57-58, 69-75; Mr 14.53-54, 66-72; Jn 18.12-18, 25-27

54Erã Jesure ñeatuha pahia opʉ ya wihigue aĩgãñorã erã ĩgʉre. Erã aĩgãcʉ̃ Pedro yoarogue erãre ĩhanʉrʉsiapʉ. 55Opʉ ya wihigue ejacʉ̃, iri wihire cãhmotara sãriro pohecague õari goro deco peame dihuñorã gajirã. Erã dihucʉ̃ ĩagʉ Pedro peame pohro doarã mera doapʉ. 56Ĩgʉ peame boyorogue doacʉ̃ yujugo pohro majago ĩgʉre õaro ĩhanʉrʉ gajirãre õpa arĩ werepo:

—Ihĩ sã ĩgʉ mera ta ãhrami, arĩpo igo.

57Igo eroparĩcʉ̃ Pedro yʉhripʉ:

—Nomeo, ĩgʉre ne masibeaa yʉhʉ, arĩripʉ Pedro. 58Pʉhrʉ ñari gajigʉ Pedrore ĩha, õpa arĩ werepʉ:

—Mʉ sã erã mera majagʉ ta ãhraa, arĩpʉ ĩgʉ.

—Ne, árĩbeaa, arĩripʉ Pedro.

59Yuju hora pʉhrʉ gajigʉ gajirãre õpa arĩ werepʉ:

—Diaye ta ãhraa. Ihĩ Galilea majagʉ ãhrimi. Diaye ta Jesu mera ãhrami ihĩ sã, arĩpʉ ĩgʉ gajirãre.

60Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pedro yʉhripʉ:

—Mʉ arĩgʉre ne masibeaa yʉhʉ, arĩ yʉhripʉ.

Ĩgʉ eropa arĩ wereniguirisubu cãreña werepʉ. 61Ĩgʉ werecʉ̃ mari Opʉ Jesu wihi pohro árĩdigʉ Pedrore maji ĩapʉ. Ĩgʉ eropa ĩacʉ̃ Pedropʉ Jesu ĩgʉ arĩrare guñapʉ. “Dohpagã ñami cãreña ĩgʉ wereboro core, ʉhresubu mʉhʉ, ‘Yʉhʉ Jesure masibeaa,’ arĩgʉca mʉhʉ,” Jesu ĩgʉ arĩrare guñapʉ Pedro. 62Eropigʉ Pedro erogue wiriri, turaro orepʉ.

Jesure wereya, pañorã erã

Mt 26.67-68; Mr 14.65

63Eropirã Jesure corerã surara ĩgʉre wereya, pañorã. 64Eropa parã ĩgʉ cuirire diricãhmota, ĩgʉre serẽpiñorã:

—¿Noa mʉre pari? Ĩabiriqueregʉ ta wereque gʉare, arĩ wereyañorã erã.

65Eropirã baja gaji ñero arĩ wereyañorã erã ĩgʉre.

Jesure opʉ serẽpipʉ

Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Jn 18.19-24

66Eropirã boyorogue ta mʉrã, pahia oparã, judio masare buherã sã gamenereñorã. Erã eropa gamenererore gajirã erã pohrogue Jesure aĩgãriñorã.

67—Wereque gʉare. ¿Goãmʉ beyedigʉ Cristo ãhriri mʉhʉ? arĩ serẽpiñorã erã Jesure.

Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Mʉare yʉ werecʉ̃ sãre yʉre peesome mʉa. 68Mʉare yʉ serẽpicʉ̃ yʉre yʉhrisome mʉa. Eropirã yʉre wiusome mʉa. 69Mʉa yʉre wiubiriquerecʉ̃ ta pʉhrʉ ñari ʉmʉri nʉcʉ yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ Goãmʉ yʉ Pagʉ turagʉ ĩgʉ diayepʉ doagʉ árĩgʉca, arĩpʉ Jesu.

70Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã árĩpehrerã serẽpiñorã daja dipaturi:

—¿Eropa arĩgʉ “Yʉhʉ Goãmʉ magʉ ãhraa,” arĩri mʉhʉ? arĩñorã erã.

—Mʉa arĩro dopa ĩgʉ ta ãhraa, arĩ yʉhripʉ Jesu erãre.

71Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ õpa arĩ erã basi wereniguiñorã erã:

—Ĩre weresãrãre gajirãre mari gamebeaa pare. Erã nʉcʉ ta sihajama. Ĩgʉ Goãmʉre ĩgʉ ñero wereniguicʉ̃ mari basi ta mari peea. Eropirã ĩgʉ ñero iira dipuwajare masituhaa, arĩñorã erã erã basi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index