Search form

Lucas 24

Jesu masa mʉriapʉ

Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10

1Domingo árĩcʉ̃ boyorogue erã nome erã poresuri erã amurare aĩ Jesu masa gobe pohrogue aĩgãñorã. 2Iri gobegue ejarã, iri gobere biharaye ʉtãyere erã pãgũ nugurayere ĩañorã. 3Eropa ĩarã erã iri gobegue ñaja wañorã. Jesu dʉpʉpʉre ne bocajabiriñorã erã. 4Ĩgʉ dʉpʉre bocabirã, “¿Dohpa wayuri?” arĩ pepiñorã erã. Erã eropa arĩ pepi erã werenigui amaro gohra perã ʉma gosesiriri suhricʉrã erã pohro niguiñorã. 5Ero erã niguicʉ̃ ĩha, nome güirã merejañorã. Eropirã ʉmapʉ erãre wereñorã:

—¿Duhpimorã sĩridigʉ mʉrʉ ĩgʉ árĩdirore ahmari mʉa? Dohpaguere ĩgʉ ojocarigʉ ãhrimi. 6Ĩgʉ õre marimi. Masa mʉriatuhami. ¿Sohõ árĩrasubure Galileague mʉa mera árĩgʉ ĩgʉ arĩrare guñari mʉa? 7“Yʉ masʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre wiarãcoma ñerãre. Erã yʉre crusague pabia wejẽrãcoma erã yʉre. Eropigʉ yʉ sĩrira pʉhrʉ ʉhrenʉ pʉhrʉ masa mʉriagʉca yʉhʉ,” ¿mʉare ĩgʉ arĩrare guñari mʉa? arĩñorã ʉmapʉ.

8Erã eroparĩcʉ̃ peerã, nomepʉ ĩgʉ arĩrare guñañorã. 9Erã eropa arĩra pʉhrʉ erã dujaa wañorã. Once buherãre gajirã sãre irire werepehoñorã. 10Erã nomepʉ María Magdalena, Juana, María Santiago pago árĩñorã. Erã nome gajirã nome sã árĩñorã Jesu buherãre eropa wererã nome. 11Erã eropa arĩ werequerecʉ̃ ta Jesu buherãpʉ “Erã diaye arĩbiribocoma. Eropa arĩcãrã iima oã nome,” arĩ pepiriñorã. Eropirã erã nomere peediabiriñorã.

12Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ, Pedropʉ masa gobegue omagã, ĩagʉ wapʉ. Iri gobegue eja, ĩgʉ muhmereja ĩhame acupʉ. Jesure erã omara gasiro dihtare ĩapʉ. “¿Dohpa wayuri?” arĩ pepigʉ ĩgʉ wihigue dujaa wapʉ.

Emaus waĩcʉri maca maja mague Jesu dehyoapʉ

Mr 16.12-13

13Irinʉre perã Jesu buherã mera majarã Emaus waĩcʉri macague warã iiñorã. Jerusalénre once kilómetros yoaro ãhraa Emaure ejaro. 14Emaugue waha, árĩpehreri Jesure eropa warare wereniguigãrã iiñorã. 15Erã eropa arĩ werenirisubu Jesupʉ erã watope erã mera wapʉ. 16Eropirã ĩgʉre ĩaquererã ta erã ĩgʉre ĩha masibiriñorã.

17—¿Mʉa curirã warã dohpa arĩ werenigui bʉjawererã iiri mʉa? arĩpʉ Jesu.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã dujanʉgañorã bʉjawererã. 18Eropigʉ Cleofa waĩcʉgʉpʉ Jesure yʉhripʉ:

—¿Dohpaguere Jerusalénre erã iirare mʉ dihta masibeari? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ.

19—¿Dohpa wahári Jerusalénre? arĩpʉ Jesu.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Cleofa yʉhripʉ:

—Jesure Nazare majagʉre erã iirare arĩrã iiaa. Ĩgʉ Goãmʉ yare weremʉhtagʉ árĩrimi. Eropirã ĩgʉ wereniguirire peerã, ĩgʉ iira sãre ĩarã, “Turagʉ ãhrimi,” arĩ pepirima masa. Goãmʉ sã eropa arĩ pepicumi. 20Mari pahia oparã, gajirã oparã mera ĩgʉre wejẽdorerã gajirãre ohama. Erã eropa ocʉ̃ gajirãpʉ ĩgʉre crusague pabia wejẽama. 21“Roma majarãre cóãbu Israe masa opʉ árĩbu ãhrimi,” arĩ pepiribʉ gʉa ĩgʉre. Dohpagã mera ʉhrenʉ wahaa ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ. 22Bajamerãgã gʉa mera majarã nome gʉare ʉcacʉ̃ iiama. Boyoro Jesu ĩgʉ masa gobegue erã eja, 23ĩgʉ dʉpʉre erã bocabirañorã. Dʉpʉre bocabiri erã dujara wereama. “Gʉare anyua dehyoama. Jesu ojocariapʉ,” arĩ wereama nomepʉ. 24Erã eroparĩcʉ̃ gajirã gʉa mera majarãpʉ iri gobegue eja nome erã arĩdiro dopa ta ĩañorã. Erã sã Jesu mʉrʉre ĩabirañorã, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

25Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ Jesu werepʉ erãre:

—Mʉa ne peebirã ãhraa. ¿Goãmʉ yare weremʉhtanirã mʉra erã arĩrare õaro peebeari mʉa? 26Cristo opʉ árĩboro core ĩgʉ ʉmarogue ĩgʉ mʉriaboro core ĩgʉre ñero tariro gahmeabʉ. ¿Irire masibeari mʉa? arĩpʉ Jesu erãre.

27Eropa arĩgʉ Goãmʉ yare erã gojarapũguere erã ĩgʉre gojayurare Jesu werepehocãpʉ erãre. Moise mʉrʉ ĩgʉ gojarare Jesu werenʉgapʉ. Eropigʉ árĩpehrerã Goãmʉ yare weremʉhtanirã erã gojara sãre erãre werepehocãpʉ.

28Erã erã wari macague erã ejacʉ̃ Jesupʉ erãre tarigãgʉ dopa iipʉ. 29Ĩgʉ eropa iiquerecʉ̃ ta erãpʉ ĩgʉre wadorebiriñorã.

—Gʉa mera dujaque. Ñamicague ãhraa. Nairo iica, arĩñorã erã Jesure.

Eropigʉ Jesu erã mera wihigue ñaja wapʉ. 30Pʉhrʉ ĩgʉ erã mera erã bari mesague doaja, panre aĩ, Goãmʉre “Õhaa” arĩpʉ. Eropa arĩgʉ iri panre nuha aĩ erãre ópʉ. 31Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã erã Jesure ĩha masiñorã pare. Erã ĩha masira pʉhrʉ ĩgʉ dederea wapʉ. 32Ĩgʉ eropa dederecʉ̃ erã erã basi õpa arĩ wereniguiñorã:

—Mague ĩgʉ marire wereniguirisubu Goãmʉ ĩgʉ gojarare ĩgʉ wereniguirisubu mari sĩporã mera õaro mucubiriri mera pepiabʉ mari, arĩñorã erã basi.

33Eropa arĩtuha erã mata Jerusaléngue dujaa wañorã. Erogue eja, once buherãre, gajirã mera gamenererãre bocañorã. 34Erã ejacʉ̃, once buherã õpa arĩñorã erãpʉre:

—Diaye ta mari Opʉ masa mʉriadi ãhrami. Simo Pedro ĩgʉre ĩapʉ, arĩñorã erã.

35Erã eroparĩcʉ̃ peerã Emaus wari maha wanirã sã erã ĩarare wereñorã:

—Jesu ĩgʉ panre nuha gʉare ĩgʉ ocʉ̃ ĩha masiabʉ gʉa, arĩñorã gajirãre.

Jesu ĩgʉ buherãre dehyoapʉ

Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23

36Erã eropa arĩ wererisubu mata Jesupʉ erã pohro dehyoanʉgajapʉ.

—¿Ãhriri mʉa? arĩpʉ ĩgʉ erãre.

37Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã “Sĩridigʉ mʉrʉre ĩarã iiaa mari,” arĩ pepi, turaro güiñorã. 38Erã eropa güicʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ erãre werepʉ:

—¿Duhpirã güiri mʉa? ¿Duhpirã yʉre ĩarã “I diaye árĩbeaa, arĩri mʉa? 39Yʉ mojotorire yʉ guburi sãre ĩaque. Mʉa irire ĩarã, yʉre ĩha masirãca. Yʉre mohmepique. Mohmepirã masirãca mʉa. Sĩridigʉ mʉrʉ dʉpʉ moomi. Yʉpʉ dʉpʉcʉa, arĩpʉ Jesu.

40Eroparĩgʉ ĩgʉ mojotorire, ĩgʉ guburire ĩhmupʉ erãre. 41Ĩgʉ eropa ĩhmuquerecʉ̃ ta erã bʉrigã mucubiri ʉca warã “I diaye árĩbeaa,” arĩ pepiniñorã dohpa. Erã eropa arĩ pepicʉ̃ masigʉ Jesu erãre serẽpipʉ:

—¿Õre bari ãhriri? arĩpʉ ĩgʉ.

42Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ waimʉ mupudigʉre mome imisĩri sãre oñorã ĩgʉre. 43Irire aĩ erã ĩhuro Jesu bapʉ. 44Batuha Jesu werepʉ erãre:

—Sohõ mari árĩrasubu mʉa mera árĩgʉ yʉhʉ mʉare werediro dopa ta dohpaguere yʉre eropa wahabʉ. Goãmʉ doreri Moise marire ĩgʉ apira ĩgʉ eropa arĩ gojadiro dopa ta yʉre eropa wahabʉ. Goãmʉ yare weremʉhtanirã, Salmopũre gojanirã sã iribojegue erã yʉre arĩ were gojayudiro dopa ta dohpague yʉre eropa wahabʉ. Eropa ta waro gahmeabʉ, arĩpʉ Jesu.

45Eropa arĩtuha Goãmʉ yare erã arĩ were gojarare ĩgʉ buherãre masicʉ̃ iipʉ Jesu erãre.

46—Goãmʉ yare erã gojara õpa arĩyoro: “Cristo ñero tarigʉcumi. Eropigʉ ʉhrenʉ pʉhrʉ ĩgʉ sĩrira pʉhrʉre ĩgʉ masa mʉriagʉcumi. 47Ĩgʉ masa mʉriara pʉhrʉ árĩpehreri yeba ĩgʉ yarã Goãmʉ yare buherãcoma. ‘Mʉa ñerire bʉjawererã Jesucristo mera mʉa ñerire cãdijirã árĩrãca,’ arĩ wererãcoma masare. Eropa weremorã Jerusalén were­nʉga­rãcoma,” arĩ gojañumi Goãmʉ yare erã gojarapũ, arĩpʉ Jesu.

48Eropa arĩtuhaja õpa arĩ werenemopʉ:

—Mʉapʉ i árĩpehrerire ĩanirã ãhraa. Eropirã gajirãre wererãca. 49Goãmʉ “Ĩgʉre mʉare obeogʉra,” ĩgʉ arĩdigʉre yʉpʉ mʉare obeogʉra. Eropirã Jerusaléngue ĩgʉ Espíritu Santo mʉare ĩgʉ eraburire coreque mʉa. Ĩgʉ mʉare turarire ogʉcumi, arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre.

Jesu ʉmarogue mʉria wapʉ

Mr 16.19-20

50Eropa arĩtuha Jesu erãre Jerusalén árĩrãre Betaniague aĩgãpʉ. Erogue eja, Jesu ĩgʉ mojotori mera sĩmuju, “Õaro árĩque,” arĩpʉ erãre. 51Eropa arĩtuha erãre api, ʉmarogue mʉria wapʉ. 52Ĩgʉ mʉriara pʉhrʉ erã ĩgʉre umupeo, “Õagʉ, turagʉ ãhrimi,” arĩ, Jerusaléngue bʉrigã mucubiriri mera dujaa wañorã. 53Ero ãhri ʉmʉri nʉcʉ erã Goãmʉ wihigue Goãmʉre serẽmʉriñorã. “Mʉhʉ õagʉ ãhraa,” arĩ umupeoniguicãmʉriñorã erã ĩgʉre. Eropa ta árĩporo. Iripẽta ãhraa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index