Search form

Lucas 7

Surara opʉ pohro majagʉre ĩgʉ dorecʉcʉ̃ Jesu õagʉ iipʉ ĩgʉre

Mt 8.5-13

1Iri queori masare weretuha Jesu sã Capernaumgue ejañorã. 2Ero árĩgʉ cien surara opʉ árĩgʉ ĩgʉ pohro majagʉre turaro mahipʉ. Ĩgʉ pohro majagʉ dorecʉgʉ árĩgʉ sĩriro pohrogue árĩpʉ. 3Eropigʉ Jesu ĩgʉ iirare peegʉ, judio masa mʉrãre sihu Jesu pohrogue obeopʉ opʉpʉ.

—Yʉ pohro majagʉre dorecʉgʉre õacʉ̃ iigʉ arique, arĩ weredoregʉ obeopʉ opʉ mʉrãre.

4Erã Jesu pohrogue ejarã, õpa arĩ bʉrigã serẽñorã ĩgʉre:

—Surara opʉ gʉare mʉ pohro obeoami. “Yʉ pohro majagʉre dore taubasagʉ ariporo,” arĩ weredoregʉ obeoami. Ĩgʉ opʉ õagʉ ãhrimi. Ĩgʉ eropa árĩcʉ̃ itamuque ĩgʉre. 5Mari ya maca majarãre ĩgʉ mahimi. Eropigʉ ĩgʉ gʉa buheri wihire gʉa iira waja wajayemi, arĩñorã mʉrã Jesure wererã.

6Erã eropa arĩ werecʉ̃ peegʉ Jesupʉ erã mera wapʉ. Surara opʉ ya wihi pohro ĩgʉ ejabu iicʉ̃ gohra opʉpʉ ĩgʉ mera majarãre Jesure õpa arĩ weredoregʉ obeopʉ:

—Opʉ, õaroca. Aribita. Õagʉ árĩbeaa yʉhʉ. Yaha wihi mʉre ñajaridorebuno árĩbeaa yʉhʉ. 7Eropigʉ mʉ pohro wabirabʉ. Yuju diaye ta mʉ turari mera dorebeoque. Mʉ eropiicʉ̃ yʉ pohro majagʉ õagʉ wagʉcumi. 8Yʉre yʉ weca árĩrã gajirã oparã dorema. Eropigʉ yʉ sã surarare dorea. Yujugʉre “Waque,” yʉ arĩcʉ̃ ĩgʉ wahami. Gajigʉre “Arique,” yʉ arĩcʉ̃ ĩgʉ ahrimi. Yʉ pohro majagʉre “Ire iique,” yʉ arĩcʉ̃ irire ĩgʉ iimi. Eropigʉ mʉ sã mʉ dorero dopa ta ĩgʉ dorecʉgʉ tarigʉcumi, arĩ weredorepʉ surara opʉ.

9Jesu irire peegʉ, ʉca wa, bajarã masare ĩgʉ mera nʉrʉsiarãre majinʉga werepʉ:

—Diaye ta mʉare arĩgʉ iiaa. Ihĩ surara opʉ Israe masʉ árĩbiriqueregʉ Goãmʉre bʉrigã umupeomi. Ĩgʉ pohro majagʉre yʉ õagʉ wacʉ̃ iiburire masituhami. Israe masare ne sihĩ iro dopa umupeorãre ĩanibeaa, arĩpʉ Jesu.

10Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ surara opʉ Jesu pohro ĩgʉ obeonirã erã opʉ ya wihigue dujaa wañorã. Dujaja dorecʉdigʉre õagʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩañorã erã.

Jesu wapeweyo magʉre masupʉ

11Pʉhrʉ ñari Naín waĩcʉri macague Jesu wapʉ. Ĩgʉ buherã bajarã masa sã ĩgʉ mera wañorã. 12Iri macare ñajaro pohro ĩgʉ ejacʉ̃ sĩridigʉre masa aĩ wiririñorã yaarã warã. Sĩridigʉ pago wapeweyo árĩpo. Yujugʉ ta árĩgʉ igo magʉ sĩria wapʉ. Eropirã ero majarã masa bajarã igo mera wañorã. 13Igo eropa wacʉ̃ ĩagʉ Jesu igore mojomoro ĩapʉ.

—Orebita, arĩpʉ Jesu igore.

14Eropa arĩgʉ sĩridigʉ ĩgʉ masa porere eja mohmepipʉ. Ĩgʉ eropa mohmepicʉ̃ ĩarã iri porere coãrãpʉ nʉgajañorã.

—Mahgʉ, yʉhʉ mʉre õpa arãa. Wahgã doajaque, arĩpʉ Jesu.

15Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta sĩridigʉ mʉrʉ wahgã doaja, wereniguipʉ. Eropigʉ Jesu ĩgʉre ĩgʉ pagore wiapʉ. 16Eropirã erã árĩpehrerã güirã warã Goãmʉre umupeo õpa arĩñorã:

—Goãmʉ yare weremʉhtagʉ masitarigʉ dohpague tamerare mari watope ãhrimi, arĩñorã erã.

—Goãmʉ marire ĩgʉ yarãre itamugʉ eratuhami, arĩñorã gajirã.

17Eropirã árĩpehrerã Judea yeba majarãre ero tʉro árĩri macari majarãre Jesu ĩgʉ iirare masa weresiripehoñorã.

Ñu waĩyeri masʉ ĩgʉ buherãre Jesure serẽpidorepʉ

Mt 11.2-19

18Eropi Jesu ĩgʉ iirare ĩarã Ñure peresu árĩgʉre wereñorã ĩgʉ buherã. Eropa erã werecʉ̃ peegʉ perãre ĩgʉ pohro sihubeo, 19Jesure serẽpidoregʉ obeopʉ Ñu. Õpa arĩ serẽpidorepʉ:

—“Yʉ pʉhrʉ gajigʉ arigʉcumi,” ¿Ñu ĩgʉ arĩdigʉ ta ãhriri mʉhʉ? ¿O gajigʉre corerãcuri gʉa? arĩ serẽpidorepʉ Ñu perã ĩgʉ buherãre.

20Eropi erã Jesu pohro eja, serẽpiñorã ĩgʉre:

—Ñu waĩyeri masʉ mʉre õpa serẽpidoregʉ obeoami gʉare. “Yʉ pʉhrʉ gajigʉ arigʉcumi,” ¿Ñu arĩdigʉ ta ãhriri mʉhʉ? ¿O gajigʉre corerãcuri gʉa? arĩ serẽpiñorã erã Jesure.

21Irisubu ta bajarã dorecʉrãre, watẽa ñajasũnirãre, cuiri ĩhajabirãre õarã iipʉ Jesu. 22Eropigʉ Ñu ĩgʉ obeonirãre Jesu yʉhripʉ:

—Dohpaguere mʉa ĩarare mʉa peerare Ñure wererã waque: Õpa arĩque: “Jesu mera cuiri ĩhajabirã ĩhama. Curimasibirã cuhrima. Cami boanirã õarã wahama. Peejabirinirã peea wahama. Sĩrinirã masa wahama,” arĩ wereque. Eropirã mojomorocʉrãre õari buherire yʉ wererare wereque ĩgʉre. 23Eropa arĩ weretuhaja õpa arĩ wereque Ñure: “Yʉre peegʉ ‘Diaye ta ãhraa,’ arĩgʉ ĩgʉ mucubirigʉ ãhrimi, arĩmi Jesu,” Ñure arĩ wererã waque, arĩpʉ Jesu.

24Ñu buherã erã wara pʉhrʉ Jesupʉ Ñu árĩricʉrire werenʉgapʉ bajarã masare:

—Mʉa masa marirogue Ñu pohrogue warã, ero majare taare miru weãcʉ̃ ĩarã ejabiribʉ mʉa. 25Õari suhricʉgʉ sãre ĩabiribʉ mʉa. Õari suhricʉrã waja pagarire suhri sañarã oparã ya wirigue ãhrima. 26Masa marirogue ejarã Goãmʉ yare weremʉhtadipʉre ĩarã ejabʉ. Diaye ta Ñu Goãmʉ yare weremʉhtagʉ ãhrimi. Gajirã Goãmʉ yare weremʉhtanirã tauro árĩgʉ ãhrimi Ñupʉ. 27Iribojegue Goãmʉ yare erã gojarapũ Ñure õpa arĩ wereyuyoro:

Mari pagʉ ĩgʉ magʉre õpa arĩpʉ: “Mʉ core mʉre wereyubure obeogʉ iiaa,” arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma iribojeguere Ñure.

28“Diaye arĩgʉ iiaa. Masa árĩpehrerã tauro ãhrimi Ñu. Isubure ĩgʉ eropa árĩquerecʉ̃ ta ʉmaroguere Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere árĩpehrerã docanʉgagʉpʉ Ñu tauro árĩgʉcumi, arĩpʉ Jesu masare.

29Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã masa, wajasea corerã mera Ñu ĩgʉ waĩyenirã árĩrã õpa arĩ pepiñorã Goãmʉre: “Goãmʉ diaye iigʉ ãhrimi,” arĩ pepiñorã erã. 30Fariseo masapʉ, judio masare buherã sã Ñu ĩgʉ waĩyenirã árĩdiabirinirã árĩñorã. Eropirã Goãmʉ erãre ĩgʉ itamudiarire erã gamebiriñorã.

31Eropigʉ Jesu dipaturi werepʉ:

—¿Dohpague majarã masa ñehmarano iro dopa ãhriri mʉa pepicʉ̃? 32Erã majirã iro dopa ãhrima. Erã majirã doberi duarogue bira doarã, õpa arĩ dʉyasoma erãgã erã basi: “Mʉa bayaburire tarisu gʉa purirabʉ. ¿Duhpirã mʉa mucubiri bayarã aribirari? Eropirã gʉa bʉrigã ñehamere orerabʉ. ¿Mʉapʉ duhpirã gʉa mera orebirari?” arĩma dʉyasorã. Erã majirã arĩ dʉyasorã iro dopa ta iirã õpa arãa mʉa dohpague majarã. 33Ñu waĩyeri masʉ Goãmʉ ya árĩburire ba duhugʉ, vinore ihribirimi. Ĩgʉ eropa ihribiricʉ̃ ĩarã “Pee masibigʉ ãhrimi,” arĩrabʉ mʉa ĩgʉre. 34Yʉpʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩgʉ yʉhʉ baha ihria. Yʉ eropa iicʉ̃ ĩarã õpa arãa mʉa yʉpʉre: “Ĩaque. Ihĩ wʉaro bagʉ merericʉgʉ sã ãhrimi. Wajasea corerã ñero iirã erã wapicʉgʉ ãhrimi ĩgʉ,” arãa mʉa yʉre. 35Eropa masibiriquererã ta gʉa iirare ĩarã, Goãmʉ masirire gʉa opacʉ̃ masirãca mʉa, arĩ werepʉ Jesu erãre.

Fariseo masʉ Simo waĩcʉgʉ ya wihi árĩpʉ Jesu

36Fariseo masʉ Simo waĩcʉgʉ ĩgʉ ya wihigue badoregʉ sihupʉ Jesure. Ĩgʉ eropa sihucʉ̃ Jesu ĩgʉ ya wihigue eja, erã bari mesague doajapʉ. 37-38Iri macaguere ñeri iigo árĩpo. Jesu fariseo masʉ ya wihigue ĩgʉ árĩcʉ̃ igo peepo. Eropa peego alabastro mera iidirure poresuri dicʉdirure aĩ, Jesu pʉrʉpʉ eranʉgara pʉhrʉ orepo. Eropa orego, Jesu guburire igo codeco mera webo, igo poari mera niucóãpo. Ĩgʉ guburi bojocʉ̃ ĩha igo ĩgʉ guburire mihmi, iri poresuri mera pipeopo. 39Igo eropa iicʉ̃ ĩagʉ fariseo masʉ Jesure sihudigʉ ĩgʉ basi õpa arĩ pepiripʉ: “Igo ĩgʉre mohmepiñago ñerire iigo ãhrimo. Ihĩ Jesu Goãmʉ ya weremʉhtagʉ árĩgʉ irire masiboñumi,” arĩ pepiripʉ. 40Ĩgʉ eropa arĩ pepirire masigʉ Jesu werepʉ ĩgʉre:

—Simo, dohpague tamerare mʉre werediaa, arĩpʉ Jesu.

—Buhegʉ, ¿yʉre dohpa arĩ werediari mʉhʉ? arĩ yʉhripʉ Simo.

41Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesupʉ õpa arĩ buhebu yʉhripʉ:

—Opʉre perã wajamorã árĩñuma. Yujugʉ wʉaro wajamogʉ quinientos niyeruseri wajamoñumi. Gajigʉpʉ merogã cincuenta niyeruserire wajamoñumi. 42Eropirã erã wajamorire erã wajayegohrabiricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ erã wajamorire cãdijicãñumi. ¿Ĩgʉ eropiicʉ̃ dohpague tamerare nihipʉ erã opʉre mahitarinʉgayuri mʉ pepicʉ̃? arĩ serẽpipʉ Jesu.

43Simo yʉhripʉ:

—Õbaa, wʉaro wajamodigʉ merogã wajamodigʉ tauro ĩgʉ opʉre mahibocumi, arĩpʉ Simo.

—Diaye yʉhria mʉhʉ yʉre, arĩpʉ Jesu.

44Eropa arĩtuha ĩgʉre pipeodigore maji ĩha, Jesu Simore werenemopʉ:

—Igore ĩaque mʉhʉ. Mʉ ya wihire yʉhʉ ñajarara pʉhrʉ yʉ guburi coeburi decore obirabʉ mʉhʉ. Igopʉ igo ya codeco mera yaha guburire coemo. Pʉhrʉ igo ya poari mera tucoeamo. 45Mʉpʉ yʉre bocatĩri mimibirabʉ. Igopʉ ohõ yʉ doaropẽ yʉ guburire mihmimo. 46Mʉpʉ yʉ dipurure ʉyʉ mera pipeobirabʉ. Igopʉ yʉ guburire poresuri mera pipeoamo. 47Eropa arĩgʉ mʉre weregʉ ta iiaa. Igo igo ñero iira baja gohra ãhraa. Eropigʉ igo ñero iirare cãdijiabʉ. Yʉ eropa iicʉ̃ igo turaro mahiamo yʉre. Erã ñero iirare merogã bʉjawere guñarãpʉ merogã yʉre cãdijidorema. Eropirã erã ñero iirare merogã cãdijisũnirã merogã mahima yʉre, arĩpʉ Jesu Simore.

48Eropa arĩtuha ĩgʉ igore werepʉ:

—Dohpague tamerare mʉ ñero iirare cohãbʉ, arĩpʉ Jesu.

49Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã Jesu mera doarã erã basi õpa arĩ wereniguiñorã:

—Ihĩ diaye ta “Ñerire cóãgʉ iiaa,” arĩmi. ¿Dohpa árĩgʉno ãhriri ĩgʉ ñero iirire cóãgʉ? arĩñorã erã erã basi.

50Eropigʉ Jesu nomeore õpa arĩ werepʉ:

—Yʉre mʉ umupeocʉ̃ mʉre peamegue wabodigore taua. Güiro mariro waque, arĩpʉ Jesu igore.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index