Search form

Lucas 8

Nome Jesure itamuñorã

1Pʉhrʉ paga macarigue mʉta macarigãgue sãre eja, Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrire, õari buherire werepʉ Jesu. Doce ĩgʉ buherãpʉ ĩgʉ mera árĩñorã. 2Eropirã nome sã watẽa ñajasũnirã nome, dorecʉnirã nome, Jesu õarã ĩgʉ iinirã ĩgʉ mera árĩñorã. María waĩcʉgo Magdalena erã arĩ piyudigo Jesu mera curipo. Igo siete watẽare Jesu ĩgʉ cóãdigo árĩpo. 3Juana sã Cuza waĩcʉgʉ Herodere itamudigʉ marapo sã Jesu mera curipo. Susana waĩcʉgo sã gajirã nome mera baja erã gajino opari mera ĩgʉre itamuñorã.

Jesu oteri masʉ queorire werepʉ

Mt 13.1-9; Mr 4.1-9

4Eropi baja macari majarã Jesu pohrogue gamenereñorã. Erã gamenerera pʉhrʉ Jesu ĩgʉ werenigui queori mera erãre werepʉ buhebu:

5—Oteri masʉ otegʉ wañumi. Ĩgʉ eropa otecʉ̃ gajiyeri ma tʉro yuri merejayoro. Eropirã iriyerire masa cʉradiuñuma. Eropirã mirimagʉ porã bajarã ahri iriyerire bañuma. 6Eropi gajiyeri ʉtã watope yuri merejayoro. Erore yeba deco mariyoro. Eropiro iriyeri puhri wiriri niguiri ñañia wayoro. 7Gajiyeri pora yucʉ watope yuri merejayoro. Pora yucʉpʉ puhri tiataria wa, oterayeripʉre wejẽcãyoro. 8Gajiyeri õari yeba yuri merejayoro. Õaro puhri dʉcacʉyoro. Eropiro baja dʉcacʉyoro, arĩpʉ Jesu.

Eropa arĩtuha õpa arĩnemopʉ:

—Ire õaro peeque mʉa, arĩpʉ ĩgʉ.

Jesu werenigui queori mera ĩgʉ buherire werepʉ

Mt 13.10-17; Mr 4.10-12

9Pʉhrʉ ĩgʉ buherã iri werenigui queorire masidiarã, Jesure serẽpiñorã:

—¿I queori mera dohpa arĩ buhegʉ iiri mʉhʉ? arĩ serẽpiñorã erã. 10Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrire iribojegue majarã erã masibirirare mʉare masicʉ̃ iimi Goãmʉ. Gajirãpʉre eropa iibeami ĩgʉ. Eropigʉ erãre werenigui queori mera buhea. Yʉ eropa iicʉ̃ erã yʉ buherire peequererã masisome, arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre.

Jesu oteri masʉ queorire were amupʉ ĩgʉ buherãre

Mt 13.18-23; Mr 4.13-20

11Eropa arĩtuha erãre werenemopʉ:

—Õpa arĩ werea i werenigui queorire: Oteriyeri õari buheri iro dopa ãhraa. 12Eropiro ma tʉro yuri merejariyeripʉ õari buheri iro dopa ãhraa. Eropiro masa erã õari buherire peecʉ̃ ĩagʉ watĩpʉ ahri, iri buherire masidorebeami masare. Ĩgʉ eropa iibiricʉ̃ erã Goãmʉre umupeoboñuma. Erã eropa umupeocʉ̃ ĩagʉ Goãmʉpʉ erãre peamegue wabonirãre tauboñumi. 13Ʉtã weca yuri merejarayeri õari buheri iro dopa ãhraa. Eropirã masa õari buherire pee, mucubiriri mera irire pee aĩma. Eropa pee aĩquererã ta ʉtã weca árĩri yucʉ nuguri mariri yucʉ iro dopa ta oã masa sã turabeama. Eropa turabirã yaha õari buherire erã peera dipuwaja gajirã erãre ñero iicʉ̃ ĩarã yahapʉre duhucãma. 14Eropi pora yucʉ weca yurimerejarayeri õari buheri iro dopa ãhraa. Eropirã masa õari buherire peequererã ta, i yeba majare wʉaro pepirã, niyerure gamerã, i yeba majare gahmema erã. Eropirã iripʉ õari buherire cãhmotaa. Iri cãhmotacʉ̃ masa Goãmʉ gameripʉre iibeama. 15Eropi õari yeba yurimerejarayeri õari buheri iro dopa ãhraa. Eropirã masa õari buherire õaro mera pee peenʉrʉcãma. Eropirã duhuro mariro Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta õarire iima, arĩpʉ Jesu.

Jesu sihãgodiru queorire buhepʉ

Mr 4.21-25

16Eropa arĩtuha gaji queori mera buhepʉ Jesu.

—Ne sihãgodirure masa sihãgora pʉhrʉ mátasoro doca dibubeama. Eropirã irirure cama doca dibubeama. Ʉmarogue irirure duhpeomi wihigue ñajarã erã õaro ĩha ñajama õaro. 17Mari iiraguere Goãmʉre duhmasiya mara. Pʉhrʉguere árĩpehreri masisũroca. Sihãgodiru ñamire boyoro dopa ta iribojegue erã masibirirare masirãcoma masa.

18Eropirã mʉa peerã õaro peenʉrʉque. Õaro peenʉrʉgʉ, õaro masigʉcumi. Peenʉrʉbigʉ “Merogã peea,” ĩgʉ arĩquerecʉ̃ iripʉ dederea waroca ĩgʉre, arĩpʉ Jesu.

Jesu acawererã ĩgʉre sihuñorã

Mt 12.46-50; Mr 3.31-35

19Pʉhrʉ Jesu pagʉ porã erã pago mera ĩgʉ pohrogue warã iiriñorã. Masa bajarã árĩcʉ̃ ĩgʉ pohro ejabiriñorã. 20Eropigʉ yujugʉ Jesure werepʉ:

—Mʉ pago mʉ pagʉ porã mera disiporogue niguima. Mʉre ĩarã ahrañorã, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

21Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ õpa arĩ werepʉ Jesu árĩpehrerãre buhebu:

—Goãmʉ buherire peerã, irire tarinʉgabirã erã ta ãhrima yʉ pago yʉ pagʉ porã iro dopa árĩrã, arĩpʉ Jesu erãre.

Jesu miruñere yʉsʉdorepʉ

Mt 8.23-27; Mr 4.35-41

22Gajinʉ Jesu ĩgʉ buherã mera dohodirugue ñaja

—Ina, taribujarã, arĩ, erã árĩpehrerã iriru mera ditarugue taribuja wañorã.

23Eropa taribujagʉ carĩa wapʉ ĩgʉ. Erã eropa taribujarisubu turaro miruñe ariyoro. Miruñe aricʉ̃ pãgúri wahgã, erãre miucãriyoro. Eropa waro mirimaja gʉhya árĩyoro erãre. 24Eropa wacʉ̃ ĩha ʉca wa, Jesu pohro waha, ĩgʉre wahgũñorã.

—Buhegʉ, mari mirimorã iiaa, arĩñorã erã. Erã eroparĩcʉ̃ Jesupʉ wahgã, miruñere “Iripẽta weã duhuque,” arĩpʉ. Eropa arĩgʉ pãgúrire “Yʉsʉaque,” arĩpʉ. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta miruñe taria wayoro. Eropiro pãgúri sã yʉsʉ dija wayoro. 25Eropa wara pʉhrʉ Jesu erãre õpa arĩpʉ:

—¿Mʉa yʉre umupeobeari?

Erãpʉ güi, ĩha ʉca, õpa arĩ wereniguiñorã erã basi:

—Cue, ¿ñehmʉno masʉ ãhriri ihĩ? Miruñe, pãgúri sã ĩgʉ dorecʉ̃ tarinʉgabeaa ĩgʉre, arĩñorã erã basi.

Watẽa ñajasũdigʉre õagʉ iipʉ Jesu

Mt 8.28-34; Mr 5.1-20

26Eropirã erã gajipʉ masegue Gerasa majarã ya yebague taribujajañorã. Iri yeba Galilea yeba diaye árĩyoro. 27Ero Jesu ĩgʉ majajanʉgarisubu ero majagʉ watẽa ñajasũdigʉ ĩgʉ pohrogue aripʉ. Ĩgʉ yoari boje goroweregʉ suhri marigʉ árĩgʉ, ĩgʉ wihiguere ne árĩbirimʉripʉ. Eropigʉ masa goberi ʉtã goberi watope árĩpʉ ĩgʉ. 28-29Eropirã bajasuburi watẽa ĩgʉre ñearo mera ĩgʉ bʉrigã gorowerecʉ̃ ĩha masa ĩgʉre bihadoboriñorã. Eropigʉ ĩgʉ peresugue árĩgʉ ĩgʉ mojotorire guburire comedari mera erã diridigʉ árĩqueregʉ, ĩgʉ iridarire nuapʉ. Eropirã watẽapʉ ĩgʉre masa marirogue aĩgãñorã. Eropigʉ ĩgʉ Jesure ĩhametu turaro gaguinigui, Jesu pohro merejapʉ. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ Jesupʉ watẽare dorepʉ:

—Ihĩ mera árĩbiricãque. Waque watẽa, arĩpʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ watẽa ñajasũdigʉpʉ turaro gaguinigui, serẽpipʉ Jesure:

—Jesu, ʉmaro majagʉ Goãmʉ magʉ, ¿ñehenore iibu iiri mʉhʉ yʉre? Yʉre ñero iibiricãque, arĩpʉ watẽa ñajasũdigʉpʉ.

30Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesupʉ serẽpipʉ ĩgʉre:

—¿Ñehmʉno waĩcʉri mʉhʉ? arĩpʉ.

Bajarã watẽa ĩgʉ mera árĩñorã. Eropigʉ õpa arĩpʉ erãre opagʉ.

—Watẽa bajarã waĩcʉa gʉa, arĩpʉ watẽa ñajasũdigʉpʉ.

31—Ʉ̃hcãri gobegue gʉare wadorebita, arĩ, turaro serẽñorã watẽapʉ.

32Irisubure ero ʉtãgʉ gubuye bajarã yesea barã iiñorã. Erã ero bacʉ̃ ĩarã watẽa õpa arĩ serẽñorã Jesure:

—Soã yesea pohrogue wadoreque gʉare. Erã mera árĩdoreque gʉare, arĩ serẽñorã watẽa masʉre ñajanirã.

Erã eropa arĩ serẽcʉ̃ peegʉ Jesu erãre yesea pohrogue wadorepʉ. 33Ĩgʉ eropa wadorera pʉhrʉ watẽapʉ masʉ mera árĩnirã waha, yesea pohrogue ejañorã. Erã pohrogue erã ejara pʉhrʉ yeseapʉ gorowere dipatʉrʉgue omabuha, ditarugue yuriñaja miri sĩripehrea wañorã.

34Yeseare ĩhadibunirãpʉ yesea eropa miricʉ̃ ĩarã, güi omagã wañorã. Eropa omagãrã macague eja, iri maca majarãre campo majarã sãre erã ĩarare weresiripehocãñorã. 35Erã eropa werera pʉhrʉ masa ĩarã wañorã. Eropirã Jesu pohro eja, watẽa ñajasũdigʉ mʉrʉ ĩgʉ suhri sañadigʉ pee masigʉ ĩgʉ ero õaro doacʉ̃ ĩañorã erã. Iri árĩpehrerire ĩarã erã güi árĩñorã. 36Watẽa ñajasũdigʉ mʉrʉ ĩgʉ õaro árĩcʉ̃ ĩanirã gajirãre erã ĩarare wereñorã. 37Eropa pee ero majarã Gerasa yeba majarã árĩpehrerã bʉrigã Jesure güiñorã. Eropirã ĩgʉre wadoreñorã. Erã eropa wadorecʉ̃ Jesu dohodirugue ñajapʉ wabu. 38Watẽa ñajasũdigʉ mʉrʉpʉ Jesu ĩgʉ waborore ĩha turaro ĩgʉre serẽripʉ:

—Mʉ mera wadiaca, arĩ serẽripʉ.

39Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu ĩgʉre yʉhripʉ:

—Mʉ ya macague waque. Eropa wagʉ Goãmʉ mʉre õaro iirare wereque gajirãre, arĩpʉ Jesu.

Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ ĩgʉ ya macague ejagʉ Jesu ĩgʉre õaro iirare árĩpehrerãre ĩgʉ ya maca majarãre werepʉ.

Jairo magore õago iipʉ. Eropa árĩcʉ̃ ne behrego sãre õago iipʉ Jesu

Mt 9.18-26; Mr 5.21-43

40Sipʉ masegue Jesu dipaturi ĩgʉ taribujajacʉ̃ ĩarã masa bajarã ĩgʉre corenirã bocatĩri serẽñorã ĩgʉre. 41-42Ero buheri wihi opʉ Jairo waĩcʉgʉ Jesu pohro eja, ĩgʉ guburi pohro merejapʉ. Ĩgʉ mago sĩrigo iipo. Igo yujugo ta árĩgo doce bojori opago árĩpo. Eropigʉ ĩgʉ ĩgʉ ya wihigue Jesure sihugãpʉ. “Áʉ,” arĩ, ĩgʉ mera wapʉ Jesu sã.

Ĩgʉ eropa wacʉ̃ masa bajarã ĩgʉre nʉrʉsiarã cʉ̃riro iiñorã ĩgʉre. 43Eropigo yujugo nomeo doce bojori gohra duhuro mariro eropa behrego ero árĩpo. Ero corere duhturuare igo ya niyeru mera árĩpehrerire wajayeripo igo ocoyedorego. Erã eropa ocoyequerecʉ̃ ta mʉraro ta di waniguicãyoro igore. 44Eropigo igo Jesu pʉhrʉ ahri, ĩgʉ suhriro ojogorore igo ñeacʉ̃ igore di wiriniguicãra pehrea wayoro. 45Igo eropa ñeañacʉ̃ Jesu pepigʉ serẽpipʉ.

—¿Noa yʉ suhrirore mohmepiari? arĩpʉ ĩgʉ.

Árĩpehrerã “Mohmepibeaa,” arĩñorã. Eropirã Pedro sã õpa arĩ yʉhriñorã:

—Buhegʉ, cʉ̃hña ãhraa. Eropirã masa bajarã mʉre pẽhrecãma. ¿Duhpigʉ eropa arĩ serẽpiri mʉhʉ? arĩñorã erã Jesure.

46Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Dohparagã yʉ turari mera yujugore dore yʉhʉ cóãrare masia. Eropigʉ yʉre igo ñeañarare masia, arĩpʉ ĩgʉ.

47Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peego igo duhrimasibigo, naragãgo Jesu pohro merejapo. Eropigo árĩpehrerã masa erã peero igo arĩpo Jesure:

—Yʉhʉ ñeañabʉ mʉre. “Ĩgʉre ñeañacʉ̃ yʉ dore taria waroca,” arĩgo mʉre ñeañabʉ. Yʉ mʉre eropa ñeañago mata õago wahabʉ, arĩpo. 48Igo eropa arĩtuhajacʉ̃ Jesu igore werepʉ:

—Mahgo, yʉre mʉ umupeori mera õago dujaa dohpaguere. Mucubiriri mera waque, arĩpʉ igore.

49Ĩgʉ eropa arĩrisubu Jairo ya wihi árĩgʉ weregʉ erapʉ.

—Mʉ mago sĩria wahámo. Eropigʉ ihĩ buhegʉre sihubita pare, arĩpʉ ĩgʉ.

50Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jairore õpa arĩ werepʉ Jesu:

—Bʉjawerebita. Yʉre umupeoque. Iri dihtare iique. Mʉ eropa iicʉ̃ õago wagocumo, arĩpʉ Jesu.

51Eropa arĩtuha Jairo ya wihigue eja, Pedrore, Ñure, Santiagore, dorecʉgo pagʉ sʉmarãre aĩ ñajapʉ. Gajirãpʉre Jesu ñajadorebiripʉ. 52Ero árĩpehrerã masa erã ñehamere orerã iiñorã. Jesu erãre arĩpʉ:

—Orebiricãque. Igogã sĩribeamo. Carĩgo iimo, arĩpʉ ĩgʉ.

53Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ igo sĩridigo árĩcʉ̃ masirã “Eroparĩcãgʉ iimi ihĩ,” arĩrã Jesure ĩayeñorã. 54Eropigʉ Jesu igo mojotore ñeha, arĩpʉ igore:

—Majigo, wahgãque, arĩpʉ.

55Ĩgʉ eropa arĩcʉ̃ igo sĩridigo árĩquerego igo sĩporã goecʉ̃ masa wapo. Irisubu ta wahgãnʉgajapo igo. Igo eropa wahgãra pʉhrʉ Jesu igore barire odorepʉ. 56Igore eropa ĩgʉ masacʉ̃ ĩarã igo pagʉ sʉmarã ĩhamaria wañorã. Eropigʉ Jesu irire gajirãre weredorebiripʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index