Search form

Lucas 9

Jesu doce ĩgʉ buherãre buhedoregʉ obeopʉ

Mt 10.5-15; Mr 6.7-13

1Eropi Jesu doce ĩgʉ buherãre sihubeo, ĩgʉ turarire ópʉ ĩgʉ erãre. Watẽare erã cóãburire, dorecʉrãre erã õarã iiburire ópʉ ĩgʉ turarire erãre. 2Eropa iituha erãre Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrire buhedoregʉ, dorecʉrãre õarã iidoregʉ obeopʉ erãre. 3Õpa arĩ dorepʉ Jesu erãre:

—Mʉa warã gajinore aĩbiricãque. Tuadire, ajure, barire, niyerure aĩbiricãque. Yujuñe suhriro ta sañaque. Peñe sañabita. 4Árĩpehrerogue mʉare erã carĩro ocʉ̃ iri wihi ta dujanique. Ne warãgue wiriaque iri wihire. 5Gaji macari majarã mʉare erã gamebiricʉ̃ ĩarã iri macare tarigã waque. Eropa warã mʉa guburi maja nicure moje siripique mʉa erãre erã ya dipuwajare ĩhmumorã, arĩpʉ Jesu.

6Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ ĩgʉ buherãpʉ waha, árĩpehreri macarigue masare õari buherire were curiñorã. Eropirã dorecʉrãre õarã wacʉ̃ iiñorã.

Jesu ĩgʉ iirare Herode peepʉ

Mt 14.1-12; Mr 6.14-29

7Eropi Herode Galilea yeba majarã opʉ Jesu ĩgʉ iirare peebeopʉ. “¿Noa ãhriri ĩgʉ Jesu?” arĩqueregʉ ne masibiripʉ. Yujurãyeri õpa arĩñorã Jesure. “Ñu waĩyedi mʉrʉ dipaturi masa deyogʉ iicumi. Eropigʉ Jesu erã arĩgʉ ĩgʉ ta ãhrimi,” arĩriñorã gajirã. Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Herode Jesure dohpa arĩ masibiripʉ. 8Eropirã gajirã “Ĩgʉ Elia mʉrʉ dohpague dehyoagʉ iimi,” arĩriñorã. Gajirãpʉ “Goãmʉ ya weremʉhtanirã mera majagʉ árĩcumi daja masa mʉrigʉ,” arĩriñorã Jesure. 9Erã eropa arĩ wereniguiquerecʉ̃ ta õpa arĩ pepipʉ Herode: “Ñu dipurure tabetadoregʉ wejẽtuhabʉ ĩgʉpʉre yʉhʉ. ¿Eropigʉ masa erã werewʉagʉ nihino árĩbocuri ĩgʉ?” arĩ pepi ĩgʉ Jesure ĩadiaripʉ.

Jesu masa bajarãre barire ópʉ

Mr 14.13-21; Mr 6.30-44; Jn 6.1-14

10Eropi Jesu ĩgʉ obeonirã ĩgʉ pohrogue dujaja, erã iirare wereñorã Jesure. Erã weretuhacʉ̃ Jesu erã dihtare Betsaidague sihu waripʉ. 11Ĩgʉ erã dihtare sihuquerecʉ̃ erã warare masirã, masa bajarã nʉrʉsiagãñorã. Jesu ĩgʉre erã nʉrʉsiajacʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ bocatĩri serẽpʉ erãre. Eropigʉ ĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrire erãre were, dorecʉrãre õarã iipʉ.

12Ñamicague doce ĩgʉ buherã ĩgʉ pohrogue eja, Jesure wereñorã:

—Ohõ masa marirogue ãhraa. Õ majaro maja wirigue oã masare obeoque. Carĩmorã erã batuburire amadoreque erãre, arĩñorã erã Jesure.

13-14Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ erãre:

—Mʉa basi barire oque erãre, arĩpʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erã yʉhriñorã:

—Cinco pan dipurure, perã ta wai sãre iripẽta opaa mari. Oã masa bajarã erã baburire asũmasiya mara marire, arĩñorã ĩgʉ buherã.

Bajarã masa erã árĩcʉ̃ eropa arĩñorã ĩgʉ buherã. Eroguere cinco mil ʉma árĩñorã. Eropigʉ Jesu werepʉ ĩgʉ buherãre:

—Yujurãyeri cururi cincuenta gohra doadoreque. Gaji curu sãre erã nʉcʉ ta doadoreque, arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre.

15Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ buherã ĩgʉ dorero dopa ta iiñorã. Árĩpehrerã masare doadoreñorã. 16Doadoretuha Jesu cinco pan dipurure, perã wai mera aĩ, ʉmarogue ĩhamemuju, Goãmʉre “Õhaa,” arĩpʉ. Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ pan dipurure nuha, ĩgʉ buherãre masare gueredoregʉ ópʉ. 17Eropirã erã árĩpehrerã masa baha yapia wañorã. Erã ba dʉharare doce puiri gohra aĩ gameneo ʉjʉtudoboñorã ĩgʉ buherã.

Mʉhʉ Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ta ãhraa, arĩpʉ Pedro

Mt 16.13-19; Mr 8.27-29

18Yujunʉ Jesu yujugʉ ta Goãmʉre serẽgʉ iipʉ. Ĩgʉ wereniguirisubu ĩgʉ buherã ĩgʉ pohrogue árĩñorã. Eropigʉ Jesu serẽpipʉ erãre:

—¿Nihino árĩcuri yʉhʉ, masa erã pepicʉ̃? arĩ serẽpipʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã ĩgʉ buherã yʉhriñorã:

19—“Ñu waĩyedigʉ mʉrʉ árĩbocumi,” arĩma mʉre. Gajirã “Elia mʉrʉ árĩbocumi,” arĩma. Gajirã, “Goãmʉ ya weremʉhtanirã mera majagʉ iribojegue majagʉ masa mʉriadi árĩbocumi,” arĩma, arĩ yʉhriñorã ĩgʉ buherãpʉ ĩgʉre.

20Erã eropa arĩra pʉhrʉ Jesu erãre serẽpipʉ daja:

—¿Mʉapʉ pepicʉ̃ nihino árĩcuri yʉhʉ? arĩ serẽpipʉ daja.

—Mʉhʉ Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ta ãhraa, arĩ yʉhripʉ Pedro.

Jesu ĩgʉ sĩriburiñere werepʉ

Mt 16.20-28; Mr 8.30–9.1

21Eropi Pedro “Cristo ãhraa mʉhʉ,” ĩgʉ arĩrare ne gajirãre Jesu weredorebiripʉ. 22Eropa weredorebirituhagʉ õpa arĩpʉ:

—Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ bʉrigã ñero tarigʉca. Eropa ta tariro gahmea yʉre. Eropirã pahia oparã, mʉrã, judio masare buherã mera yʉre gamebirã wejẽrãcoma. Erã wejẽra pʉhrʉ ʉhrenʉ pʉhrʉ masa mʉriagʉca, arĩpʉ Jesu erãre.

23Pʉhrʉ árĩpehrerãre õpa arĩ werepʉ Jesu:

—Yujugʉ yʉ mera majagʉ árĩdiagʉ, ĩgʉ gamero iidiarire duhucãgʉcumi. Eropigʉ yahagʉ ĩgʉ árĩri dipuwaja ñero tarigʉcumi. Ñero tariqueregʉ ta yahare iiniguigʉ árĩgʉcumi. 24Yujugʉ masʉ ĩgʉ ya árĩburi dihtare pepigʉ dederea wagʉcumi. Eropigʉ yaha árĩburi yʉ gameri dihtare iigʉ árĩpehrerinʉri yʉ mera ʉmaroguere õaro árĩgʉcumi. 25Yujugʉ masʉ i yeba majare árĩpehrerire opaqueregʉ peamegue wagʉ õarire bocasome. 26Yujurãyeri yʉ buherire werediarã, “Jesu yagʉ ãhraa,” arĩdiarã gʉhyasĩrirãcoma. Erã eropa iicʉ̃ ĩagʉ yʉ sã erãre eropa iirãre gʉhyasĩrisãgʉca. Yʉhʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ õarã anyua erã gosesiriri mera, yʉ Pagʉ ĩgʉ gosesiriri mera dujarigʉ yʉre gʉhyasĩrinirãre gʉhyasĩrisãgʉca yʉ sã. 27Diaye arĩgʉ tiiaa mʉare. Dohpague yujurãyeri mʉa õgue árĩrã mʉa sĩriboro core Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩcʉ̃gue ĩarãca, arĩpʉ erãre.

Jesu dʉpʉre gohrotopʉ

Mt 17.1-8; Mr 9.2-8

28Eropi ocho nʉri irire ĩgʉ werera pʉhrʉ Jesu Pedrore, Ñure, Santiagore erã dihtare sihupʉ. Eropi waha, Goãmʉ mera wereniguirã wañorã. Ʉtãgʉre mʉria wañorã erã. 29Goãmʉre ĩgʉ serẽrisubu Jesu ĩgʉ diapo gohrotoa wayoro. Eropiro ĩgʉ suhri cuimijuri suhri õaro boreri suhri wayoro. 30Eropa warisubu perã ʉma ĩgʉ pohro dehyoañorã. Ĩgʉ mera wereniguirã iiñorã. Erã iribojegue majarã Elia mʉrʉ, Moise mʉrʉ sã árĩñorã. 31Erã ʉmaro maja gosesiriri mera dehyoañorã. Jesu merogã Jerusaléngue ĩgʉ sĩriborore erã Jesu mera wereniguirã iiñorã. 32Pedro ĩgʉ mera majarã sã wʉja meretaria carĩrã iiñorã. Eropa carĩquererã ta ʉca wahgã, Jesu gosesiriri ĩha, perã ĩgʉ mera wereniguirã sãre ĩañorã. 33Moise Elia mera erã warisubu Pedro Jesure õpa arĩpʉ:

—Opʉ, mari õre árĩcʉ̃ õadiaa. Ʉhre wihigã gohra iirã. Mʉ ya wihigã, Moise ya wihigã, Elia ya wihigã iirãca, arĩpʉ Pedro.

Eropa arĩqueregʉ ta ĩgʉ arĩrare ne masibiripʉ. 34Ĩgʉ eropa arĩ wereniguirisubu erãre imica curu cãhmotayoro. Eropa cãhmotacʉ̃ ĩarã erã güia wañorã. 35Eropiro imica curu pohecague Goãmʉ ĩgʉ wereniguiri bʉsʉyoro:

—Ihĩ yʉ magʉ yʉ beyedigʉ ãhrimi. Õaro peeque ĩgʉre, arĩri bʉsʉyoro imica pohecague.

36Eropa arĩra pʉhrʉ Jesu dihtare ĩañorã erã. Pʉhrʉ erã ĩarare gajirãre werebiriñorã. Ne yujugʉre werebiriñorã dohpa irisubure.

Jesu watĩ ñajasũdigʉre õagʉ iipʉ

Mt 17.14-21; Mr 9.14-29

37Gajinʉ erã ʉtãgʉgue erã dijaricʉ̃ bajarã masa Jesure bocatĩriñorã. 38Eropigʉ erã mera majagʉ Jesure piyupʉ:

—Buhegʉ, mʉre turaro ire serẽdiaa yʉhʉ. Yʉ magʉ yujugʉ ta ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉre ĩabasaque mʉhʉ. 39Watĩ ñajasũ gorowereniguicãmi. Iri watĩ ĩgʉre ñeha, gaguiniguicʉ̃ ii, tũru naragãcʉ̃ ii, sumutua wacʉ̃ iimʉraa. Eropigʉ ihĩ watĩ yʉ magʉre ñero taricʉ̃ ii, ne duhudiabeami ĩgʉre. 40Mʉ buherãre iri watĩre cóãdoregʉ turaro serẽrabʉ. Yʉ eropa serẽquerecʉ̃ ta erã irire ne cóãmasibirama, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

41Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesupʉ õpa arĩpʉ ero árĩrãre:

—Dohpague majarã mʉa ñerã ãhraa. ¿Yʉre ne umupeobirigohracãri? Yoari boje mʉare buherabʉ. ¿Dipẽ yoari boje yʉre garibori mʉa? arĩ turipʉ Jesu.

Eropa arĩtuha watĩ ñajasũdigʉ pagʉre õpa arĩpʉ:

—Mʉ magʉre aĩgãrique, arĩpʉ.

42Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ ĩgʉ magʉ Jesu pohrogue ĩgʉ aririsubu watĩ ĩgʉre yebague mehmereja, tũru naragãcʉ̃ iipʉ. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ Jesu watĩre cóãpʉ. Ĩgʉ eropa cóãcʉ̃ watĩ ñajasũdigʉ õagʉ wapʉ. Eropigʉ Jesupʉ ĩgʉgãre wiapʉ ĩgʉ pagʉre. 43Árĩpehrerã masa Goãmʉ turari mera ĩgʉ õagʉ wacʉ̃ iirire ĩarã, ʉca wañorã.

Dipaturi Jesu ĩgʉ sĩriburiñere werepʉ

Mt 17.22-23; Mr 9.30-32

Masa Jesu ĩgʉ iirare ĩha ʉca wacʉ̃ Jesupʉ ĩgʉ buherãre õpa arĩ werepʉ:

44—Dohparagã yʉ wereburire cãdijibiricãque mʉa. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ãhraa. Masa yʉre ñeha, gajirãguere yʉre wiarãcoma, arĩpʉ Jesu.

45Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta erãpʉ ĩgʉ wererire õaro peebiriñorã. Ĩgʉ wererare erãre masiya mariyoro. Irisubu ta Goãmʉ erãre irire masidorebirinipʉ. Eropirã erã güirã irire ĩgʉre serẽpibiriñorã.

Jesu buherã erã mera majagʉre opʉ acudiariñorã

Mt 18.1-5; Mr 9.33-37

46Pʉhrʉ Jesu buherã werenigui dʉyasorã iiñorã:

—¿Mari mera majagʉ nihinopʉ opʉ ñajagʉcuri? arĩ dʉyasorã iiñorã erã erã basi.

47Erã eroparĩcʉ̃ Jesupʉ erã pepirire masigʉ, majigʉre ĩgʉ pohro aĩunugu, ĩgʉ buherãre werepʉ:

48—Yaha árĩburire iimorã õpa árĩgʉgãre bu árĩgʉre gamerã yʉ sãre gahmea mʉa. Eropirã yʉre gamerã, yʉre obeodigʉ sãre gahmea mʉa. Mʉa mera majagʉ mʉa pohro majagʉ árĩgʉ ĩgʉ sã opʉ ta árĩgʉcumi, arĩpʉ Jesu.

Marire ĩhaturibigʉ árĩgʉ mari mera majagʉ ãhrimi, arĩ werepʉ Jesu

Mr 9.38-40

49Pʉhrʉ Ñu Jesure õpa arĩ werepʉ:

—Buhegʉ, mʉ waĩ mera watĩ ñajasũnirãre taricʉ̃ iiami yujugʉ. Ĩgʉre gʉa ĩabʉ. Ĩgʉ mari mera majagʉ ĩgʉ árĩbiricʉ̃ ĩarã ĩgʉre irire iidorebirimʉrabʉ gʉa, arĩpʉ Ñu Jesure.

50Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu Ñure gajirã ĩgʉ buherã sãre õpa arĩ werepʉ:

—Eropa arĩbiricãque mʉa ĩgʉre. Marire ĩhaturibigʉ árĩgʉ, ĩgʉ mari mera majagʉ ãhrimi, arĩpʉ Jesu.

Jesu Santiagore, Ñu sã erã wererire gamebiripʉ

51Irisubure Jesu ĩgʉ ʉmʉsigue ĩgʉ waboro coregã “Jerusaléngue wagʉra,” arĩpʉ ĩgʉ. Eropa arĩgʉ wagʉ iipʉ. 52Eropirã Jesu core ĩgʉ obeonirã waha, Samaria yeba maja macague eja, ero Jesu ĩgʉ ejaborore amuyudiariñorã. 53Jesu Jerusaléngue wabu iipʉ. Erogue ĩgʉ wabu árĩcʉ̃ peerã, iri maca majarã ĩgʉre gamebiriñorã. 54Irire peerã Ñu, Santiago mera wereñorã Jesure:

—Opʉ, mʉ gamecʉ̃ ʉmaro maja peame mera mʉre gamebirinirãre wejẽdorerãra Elia mʉrʉ ĩgʉ iidiro dopa ta, arĩñorã erã ĩgʉre.

55Erã eroparĩcʉ̃ maji ĩha turipʉ erã perãre:

—Eropa arĩbiricãque. Espíritu Santo yarã ãhraa mʉa. Dohpague mʉa pepiro dopa ta ĩgʉpʉ pepibeami. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ i yebaguere arigʉ peamegue wabonirãre taugʉ aribʉ. Masare erã dederecʉ̃ iigʉ aribiribʉ, arĩ werepʉ Jesu.

56Eropa arĩ weretuha gaji macague Jesu sã carĩrã waha wañorã.

Gajirã Jesu mera wariñorã

Mt 8.19-22

57Maha erã wacʉ̃, yujugʉ masʉ Jesure werepʉ:

—Mʉ mera yʉhʉ wadiaa noho mʉ wadiaro, arĩpʉ ĩgʉ.

58Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ Jesu yʉhripʉ:

—Yʉ mera aricʉ̃ diasa ãhraa. Nʉgʉ majarã diayea erã carĩburi toreri opama. Mirimagʉ porã sã erã ya suhri opama. Yʉ masʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉpʉre sooro mara. Ne yaha wihi mara. Eropirã yʉ mera árĩrã ñero tarirãca mʉa, arĩ yʉhripʉ Jesu.

59Pʉhrʉ gajigʉre Jesu sihupʉ:

—Yʉ mera majagʉ árĩbu arique, arĩpʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ yʉhripʉ Jesure:

—Opʉ, yʉhʉ yʉ pagʉ sĩricʉ̃ yaanigʉ wagʉra. Pʉhrʉ mʉ mera wagʉra, arĩpʉ ĩgʉ.

60Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu werepʉ:

—Yʉre gamebirã sĩrinirã iro dopa ta ãhrima. Erãpʉ sĩrinirãre yaaporo. Eropigʉ mʉpʉ Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrire õari buherire buhegʉ arique, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

61Eropigʉ gajigʉ Jesure õpa arĩpʉ:

—Opʉ, mʉ mera wagʉra. Yʉ acawererãre goeriserenigʉ wanigʉra dohpa, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

62Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ werepʉ Jesu ĩgʉre:

—Mohmebu mohmediabigʉ ĩgʉ duhpibu árĩbeami. Ĩgʉ iro dopa árĩgʉ õpa ãhrimi: “Goãmʉ yare iidiaa,” arĩqueregʉ irire ne iibeami. Ĩgʉ Goãmʉ yagʉ árĩbodigʉ árĩbeami, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index