Search form

Lucas 9:18

Mʉhʉ Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ta ãhraa, arĩpʉ Pedro

Mt 16.13-19; Mr 8.27-29

18Yujunʉ Jesu yujugʉ ta Goãmʉre serẽgʉ iipʉ. Ĩgʉ wereniguirisubu ĩgʉ buherã ĩgʉ pohrogue árĩñorã. Eropigʉ Jesu serẽpipʉ erãre:

—¿Nihino árĩcuri yʉhʉ, masa erã pepicʉ̃? arĩ serẽpipʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã ĩgʉ buherã yʉhriñorã:

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index