Search form

Marcos 10

Erã marasã nomere erã cóãcʉ̃ õabeaa, arĩ wereñumi Jesu

Mt 19.1-12; Lc 16.18

1Eropigʉ ĩgʉ erogue árĩdigʉ waha, Judea yeba pohrogue eja, dia Jordán waĩcʉriya gajipʉ masegue ejapʉ. Erogue ĩgʉ ejacʉ̃ ĩarã masa bajarã ĩgʉ pohrogue gamenereñorã daja. Erã gamenerecʉ̃ ĩagʉ ero core ĩgʉ buhediro dopa ta dipaturi buhepʉ daja. 2Ĩgʉ eropa buherisubu fariseo masa erañorã. Jesure ĩgʉ ñero wereniguicʉ̃ peediañorã. Eropa peediarã erã Jesure õpa arĩ serẽpiñorã:

—¿Mari marapore cóãcʉ̃ õhari? ¿Moise doreripʉ eropa ta iidone õabeaa. Iri moa acabiricʉ̃ reri mʉ pepicʉ̃? arĩ serẽpiñorã.

3—¿Dohpa doreyuri Moise mʉare? arĩ yʉhripʉ Jesu.

4—“Mʉ marapore cóãdiagʉ paperapũgue irire gojaque. Eropa gojagʉ iripũre mʉ marapore otuhajanijagʉgue igore cóãmasia,” arĩ gojañumi Moise, arĩ yʉhriñorã fariseo masa.

5Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩ werepʉ Jesu:

—Mʉa ñecʉ sʉmarã Goãmʉ dorerire iidiabiricʉ̃ ĩagʉ, “Eropa ta wacuraporo,” arĩgʉ, “Mʉa marapore cóãmasia,” arĩ gojañumi Moise. 6Ĩgʉ eropa arĩ gojara árĩquerecʉ̃ ta, negohraguere Goãmʉ mʉa marasã nomere cóãcʉ̃ gamebiriñumi. I yebare ĩhacũnugugʉ ʉmʉ, nomeo sãre iiñumi. 7Eropigʉ ʉmʉ ĩgʉ pagʉ sʉmarãre cohã wiria ĩgʉ marapo mera árĩgʉcumi. 8Eropirã erã perã árĩquererã ta, yuju dʉpʉ iro dopa árĩrãcoma. Eropirã erã perã iro dopa árĩbeama. Yuju dʉpʉ iro dopa ãhrima erã. 9Eropirã Goãmʉ ĩgʉ doreri mera mojotodirima. Eropirã game cóãbiricãro gahmea erãre, arĩpʉ Jesu erãre.

10Eropa arĩtuha ĩgʉ buherã mera wihigue ñajaa wapʉ. Wihigue ñajajarã erã marasã nomere cóãrire serẽpinemoñorã daja ĩgʉ buherã. 11Erã eropa serẽpiñacʉ̃ ĩgʉ yʉhripʉ:

—Ĩgʉ marapore cóãdigʉ gajigo mera marapocʉgʉ, ĩgʉ igo gajigo mera ñero iigʉ iimi. 12Eropigo nomeo sã igo marapʉre cóãgo, gajigʉ mera marapʉcʉgo, ĩgʉ gajigʉ mera ñero iigo ãhrimo, arĩpʉ Jesu erãre.

Majirãgã ya árĩburire Goãmʉre serẽbasañumi Jesu

Mt 19.13-15; Lc 18.15-17

13Eropi majirãgãre Jesure mohmepidoremorã erãgãre Jesu pohrogue aĩ erañorã. Erã eropiicʉ̃ ĩgʉ buherãpʉ erãgãre aĩgãrirãre bocatĩri turiñorã. 14Erã eropa turicʉ̃ ĩagʉ Jesu papũrigʉ õpa arĩpʉ erãre:

—Eropa ĩacãque. Majirã yʉ pohrogue ariporo. Waque, arĩbiricãque erãgãre. Erã Goãmʉre erã opʉre masima. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere oãgã iro dopa pepirã ãhrima eroguere. 15Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Oãgã Goãmʉre gamediro dopa ta mʉa Goãmʉre gamebirã ĩgʉ pohrogue wasome mʉa. Mʉa wabiricʉ̃ mʉa opʉ árĩsome ĩgʉ, arĩpʉ Jesu.

16Eropa arĩtuha Jesu majirãgãre aĩ coãgʉ erãre mohmepi erã õaro árĩburire Goãmʉre serẽbasagʉ õpa arĩpʉ:

—Oãgã õarã waporo, arĩ serẽbasapʉ Goãmʉre.

Doberi opagʉ Jesu mera weretamuñumi

Mt 19.16-30; Lc 18.18-30

17Eropi Jesu ĩgʉ mague wacʉ̃, yujugʉ masʉ omagã wa ĩgʉ guburi pohro mereja Jesure serẽpipʉ.

—Mʉhʉ buhegʉ õagʉ ãhraa. ¿Yʉhʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩdiagʉ duhpigʉcuri? arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

18Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu ĩgʉre yʉhripʉ:

—¿Dohpa arĩronore yʉre “Õagʉ” arĩ piyuri mʉhʉ? Goãmʉ yujugʉ ta õagʉ ãhrimi. 19Ĩgʉ Goãmʉ dorerire masia mʉhʉ. “Masare wejẽbiricãque. Gajigʉ marapo mera árĩbiricãque. Yajabita, gʉyabita, gajirã yare gʉya aĩbita, mʉ pagʉ sʉmarãre umupeoque,” ire doremi Goãmʉ. I dorerire iro gahmea mʉre, arĩ werepʉ Jesu ĩgʉre.

20—Buhegʉ, irire árĩpehrerire majigʉgãgue ta tari­nʉgabiri­mʉribʉ yʉa, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

21Jesu ĩgʉre ĩhamehtu mahipʉ. Eropigʉ õpa arĩpʉ:

—Merogã dʉhyaa mʉre mʉ iipehoboro. Árĩpehrerire mʉ yare duaque. Eropigʉ árĩpehreri mʉ wajatarare mojomorocʉrãre oque. Mʉhʉ eropiicʉ̃ baja õari ʉmarogue Goãmʉ pohroguere árĩyuroca. Tuhajanugu yʉ mera majagʉ árĩbu arique, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

22Wʉaro opagʉ árĩpʉ ĩgʉ. Eropigʉ Jesu ĩgʉre eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ oparire mojomorocʉrãre odiabigʉ, turaro bʉjawere, sʉabiri waha wapʉ.

23Ĩgʉ bʉjawere wacʉ̃ ĩagʉ Jesu majinʉgaja ĩgʉ buherãre ĩha õpa arĩpʉ:

—Doberi oparã Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere erã wadiacʉ̃ diasa ãhraa, arĩpʉ erãre.

24Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erãpʉ pee ʉca waha pee masibiriñorã. Eropa arĩtuha Jesu dipaturi werepʉ erãre:

—Yʉ acawererã, árĩpehrerã “Yʉ gamero yʉ opari mera ta õaro tarigʉca,” arĩ pepirã Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere erã wacʉ̃ diasataria. 25Camellopʉ awiru gobegãgue ĩgʉ ñajatariwereadiacʉ̃ masiya mara ĩgʉre. Eropa ta doberi opagʉ ĩgʉ Goãmʉ mera õaro árĩgʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere ĩgʉ wacʉ̃ diasa ãhraa, arĩ werepʉ erãre.

26Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peenijarã ĩhamaria wanijarã, erã basi õpa arĩñorã:

—Yaho. Ĩgʉ arĩro dopa ta diaye árĩcʉ̃ ne yujugʉ masʉre taubiribocumi Goãmʉ ĩgʉ pohro wamorãre, arĩñorã erã erã basi.

27Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu erãre ĩhabeo õpa arĩpʉ:

—Masa erã bocatĩuro erã õaro iiri mera tarimasibeama. Goãmʉ pohrogue wamasibeama. Goãmʉ dihta masare peamegue wabonirãre taumasimi ĩgʉ pohro wamorãre. Ĩgʉ árĩpehrerire õaro iimasipehocãmi, arĩpʉ Jesu erãre.

28Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedro ĩgʉre õpa arĩpʉ:

—Peenique. Gʉapʉ árĩpehreri gʉa yare apicãbʉ mʉ mera wamorã, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

29Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu õpa arĩpʉ:

—Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Árĩpehrerã õari buherire yaha árĩburire iimorã mʉa wirire, mʉa pagʉ porãre, mʉa pagʉ sʉmarãre, mʉa porãre, mʉa poerire apirã wʉaro wajatarãca mʉa dohpaguere. 30Eropirã mʉa wirire, mʉa pagʉ porãre, mʉa pagosã nomere, mʉa porãre, mʉa poerire ero core mʉa opadiro tauro dohpaguere baja oparãca mʉa ñero tarirã árĩquererã. Eropirã gajirã mʉare ñero iirãcoma. Eropirã pʉhrʉguere árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩrãca. 31Dohpaguere bajarã oparã árĩnirã irisubure bu árĩrã dujacãrãcoma. Eropirã dohpaguere bajarã bu árĩnirãpʉ oparã dujarãcoma daja, arĩ werepʉ Jesu erãre.

Dipaturi Jesu ĩgʉ sĩriburiñere, ĩgʉ masa mʉriaburiñe sãre wereñumi

Mt 20.17-19; Lc 18.31-34

32Eropi erã mague majaa, Jerusaléngue majarã iiñorã. Jesu erã coregã mʉhtapʉ. Ĩgʉ eropa mʉhtacʉ̃ ĩarã ĩgʉ buherã ĩha ʉca wañorã. Eropirã erã pʉhrʉ nʉrʉsiarãpʉ güiro mera ĩgʉre nʉrʉsiañorã. Eropigʉ Jesu doce ĩgʉ buherã seyarore sihubeo, masa ĩgʉre iiburire werenʉgapʉ daja erãre.

33—Peeque yʉre. Dohpaguere Jerusaléngue warã iiaa mari. Erogue masa yʉ masʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre yʉre ñeha, pahia oparãre, judio masare buherã sãre yʉre orãcoma. Eropirã yʉre wejẽdorerãcoma erã. Eropa wejẽdorerã judio masa árĩbirãre orãcoma yʉre. 34Erã eropa ora pʉhrʉ erã yʉre wereya, disico ehosũ tãrarãcoma. Tuhaja yʉre wejẽrãcoma. Eropigʉ yʉ sĩrira pʉhrʉ ʉhrenʉ pʉhrʉ masa mʉriagʉca, arĩ werepʉ Jesu.

Santiago, Ñu mera Jesure serẽñuma

Mt 20.20-28

35Eropi Santiago, Ñu mera Jesu pohrogã ejarã erã gamerire serẽñorã ĩgʉre. Erã Zebedeo porã árĩñorã. Eropirã õpa arĩñorã:

—Buhegʉ, gʉa serẽro dopa ta gʉare iique mʉhʉ, arĩñorã erã Jesure.

36—¿Yʉhʉ duhpiicʉ̃ gahmeri mʉa? arĩpʉ Jesu erãre.

37—Mʉhʉ árĩpehrerã wecague opʉ árĩgʉ gʉare mʉ waĩ mera dorerã acuque. Yujugʉre mʉ diayepʉ, gajigʉre copʉ doboque gʉare. Mʉ mera oparã gʉa árĩboro dopa iique, arĩ serẽñorã erã Jesure.

38Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩ werepʉ Jesu:

—Mʉa ñero tariborore masibiriquererã õpa arĩ serẽa mʉa yʉre. ¿Dohpaguere yʉ ñero tariboro dopa ta mʉa sã ñero tarirã yujuro bojebocuri mʉa? ¿Yʉre erã ñero iiboro dopa mʉa sãre ñero iicʉ̃ yujuro bojemasibocuri mʉa? arĩ serẽpipʉ Jesu erãre.

39—Yujuro bojerãca, arĩ yʉhriñorã.

Erã eroparĩcʉ̃ Jesu õpa arĩ werepʉ:

—Yʉ ñero tariboro dopa ta mʉa sã ñero tarirãca. 40Eropa mʉa tarimorã árĩquerecʉ̃ ta, yʉ mera doremorãre beyemasibeaa yʉhʉ. Irire yʉhʉ Pagʉ amutuhami. Eropirã ĩgʉ beyenirã dihta yʉ diayepʉ yʉ copʉ doarãcoma, arĩpʉ Jesu.

41Santiago, Ñu sã erã oparã árĩburire Jesure serẽcʉ̃ gajirã diez buherã peerã, erã mera guañorã. 42Erã eropa guacʉ̃ ĩagʉ, Jesu ĩgʉ buherãre sihu gameneo õpa arĩpʉ:

—Goãmʉre masibirã oparãpʉ erã masare dorerã, pũriro mera dorema. 43Mʉapʉ ne eropa iisome mʉa basi. Mʉa mera majagʉ opʉ árĩdiagʉ, árĩpehrerã ĩgʉ mera majarãre itamugʉ árĩporo. 44Eropigʉ árĩpehrerãre doregʉ árĩdiagʉ, erã pohro majagʉ árĩro dopa ta árĩporo. 45Eropa árĩgʉ tiiaa yʉ sã. Masare dorebiragʉ arigʉ iibiribʉ. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩqueregʉ ta, i yebaguere masare itamugʉ arigʉ iibʉ. Eropigʉ masa bajarã erã ñero iira dipuwajare sĩribasagʉ arigʉ iibʉ. Eropigʉ erã peamegue wabonirãre taugʉ arigʉ iibʉ, arĩpʉ Jesu erãre.

Bartimeore, cuiri ĩhajabigʉre ĩacʉ̃ iiñumi Jesu

Mt 20.29-34; Lc 18.35-43

46Eropi erã Jericógue ejañorã. Eropirã iri macague árĩnirã Jesu ĩgʉ buherã masa bajarã mera wañorã. Jesu wari maha tʉrogue yujugʉ masʉ cuiri ĩhajabigʉ doapʉ. Ĩgʉ Bartimeo waĩcʉgʉ Timeo magʉ árĩpʉ. Ĩgʉ ma tʉrogue doagʉ ʉmʉri nʉcʉ masare niyerure serẽmʉripʉ. 47Eropigʉ ero doanijagʉ masa “Jesu Nazare majagʉ ahrimi,” erã arĩcʉ̃ peepʉ. Eropa peenijagʉ õpa arĩ gaguiniguipʉ:

—Jesu, opʉ Davi mʉrʉ pãrami masare taubu mojomoro ĩaque yʉre, arĩ gaguiniguipʉ Jesure.

48Ĩgʉ eropa arĩ gaguiniguicʉ̃ peerã masa bajarã Bartimeore “Ejarimaricãque,” arĩ turiñorã. Erã eropa arĩ turiquerecʉ̃, ĩgʉpʉ ĩgʉ ero core ĩgʉ gaguiniguidiro tauro gaguiniguipʉ daja.

—Jesu, opʉ Davi mʉrʉ pãrami masare taubu mojomoro ĩaque yʉre, arĩ gaguiniguipʉ daja.

49Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesupʉ dujanʉgaja:

—Sihubeoque ĩgʉre, arĩpʉ. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erãpʉ ĩgʉ cuiri ĩhajabigʉre sihugãñorã.

—Mucubirique. Wahgãnʉgajaque. Ĩgʉ mʉre sihumi, arĩñorã erã ĩgʉre Bartimeore.

50Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ omasiariñere tuweapi, buhri tarimagã Jesu pohrogue ejanʉgajapʉ. 51Eropigʉ Jesu serẽpipʉ ĩgʉre:

—¿Dohpa yʉhʉ mʉre iicʉ̃ gahmeri mʉhʉ? arĩ serẽpipʉ Jesu ĩgʉre.

—Yʉ opʉ, yʉre cuiri ĩacʉ̃ iique, arĩpʉ ĩgʉ cuiri ĩhajabigʉpʉ.

52—Mʉ yʉre umupeonijagʉ õagʉ wahaa. Eropigʉ wanisa, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta cuiri ĩhajabigʉ õaro ĩha wapʉ. Õagʉ wanijagʉ Jesu mera mague nʉrʉsia wahgã wapʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index