Search form

Marcos 11

Jerusaléngue ejañumi Jesu

Mt 21.1-11; Lc 19.28-40; Jn 12.12-19

1Eropii erã Jerusaléngue ejaboro coregã, Betfagé maca pohrogã, Betania maca pohrogã ejamʉhtañorã. Iri macari ʉtãgʉ Olivo waĩcʉdigʉ gubuye árĩyoro. Erogue ejagʉ perãre ĩgʉ buherãre Jesu obeogʉ õpa arĩpʉ:

2—Si macague waque. Erogue ejarã mata burrogãre erã dirinugudigʉgãre bocajarãca. Gajirã erã peyaya marigʉ árĩcumi. Ĩgʉre bocaja ĩgʉre diriradarire pãa yʉre aĩgãribasaque. 3Mʉa eropiicʉ̃ ĩagʉ burrogã opʉ “¿Duhpimorã burrogãre pãri?” ĩgʉ arĩcʉ̃ peerã õpa arĩ yʉhrique ĩgʉre: “Mari tĩgʉ burrogãre gamebeoniami dohpa. Eropigʉ dohparagã wiagʉcumi ĩgʉre,” arĩ wereque ĩgʉre, arĩ weredore obeopʉ ĩgʉ buherã perãre.

4Ĩgʉ dorebeonirã waha, wihi pohro árĩri mare burrogãre disiporo erã dirinugudigʉgãre bocajañorã. Bocaja ĩgʉre erã diriradarire pãñorã. 5Eropirã ĩgʉre erã pãcʉ̃ ĩarã ero niguinirã serẽpiñorã:

—¿Duhpimorã mʉa diriradarire pãri burrogãre? arĩ serẽpiñorã.

6Erã eroparĩcʉ̃ peerã erãpʉ Jesu ĩgʉ arĩdiro dopa ta wereñorã erãre serẽpirãre. Erã eropa arĩ werecʉ̃ peerã erã ero niguinirãpʉ “Aĩgãque,” arĩñorã erãre. 7Eropirã erã burrogãre Jesu pohrogue aĩgã wañorã. Erã aĩ ejara pʉhrʉ suhri ĩgʉgã weca erã peotuhacʉ̃ ĩagʉ Jesupʉ ĩgʉgã wecague mʉribejapʉ wabu. 8Eropirã masa bajarã erã peyari suhrire tuwea aĩ ĩgʉ wari maha deco sẽopi mʉhtañorã Jesure umupeorã. Gajirãpʉ pũricʉri dʉpʉrire poerigue erã aĩgãrira dʉpʉrire apimʉhtañorã “Õari maha árĩporo,” arĩrã.

9Eropirã ĩgʉ core warã, ĩgʉ pʉhrʉ arirã sã õpa arĩ gaguiniñorã:

—Ĩre umupeorã. Ihĩ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ õaro ariporo. 10Mari ñecʉ Davi mʉrʉ opʉ ĩgʉ árĩdiro dopa ta õaro ariporo. “Ʉmaro majagʉ turagʉ ãhrimi,” arĩ umupeorã, arĩ gaguiniguiñorã erã.

11Eropigʉ Jesu Jerusaléngue ejapʉ. Ejagʉ Goãmʉ ya wihigue ñajajagʉ, iri wihi majare árĩpehrerire ĩapehocãpʉ. Ĩatuhaja “Ñamicague ãhraa. Ʉmʉñarigã ta ãhraa. Ina warã,” arĩpʉ Jesu. Ĩgʉ buherã mera Betaniague waha wañorã.

Jesu higueragʉ waĩcʉdigʉre sĩridoreñumi

Mt 21.18-19

12Eropi gajinʉ erã Betaniague árĩnirã Jerusaléngue dujariñorã daja. Eropa dujaricʉ̃ Jesupʉ oaboa wapʉ. Eropa oaboagʉ yoarogue niguidigʉre higueragʉre õaro pũricʉdigʉre ĩanijagʉ irigʉ dʉcare amagʉ waripʉ. 13Dʉca mariyoro. Dʉcacʉrisubu árĩbiriya. Pũri dihta opayoro. 14Eropigʉ dʉca maricʉ̃ ĩagʉ õpa arĩpʉ:

—Irigʉ dʉcare masa ne dipaturi babiricãporo. Ne dʉcacʉbiricãporo, arĩpʉ Jesu.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ buherãpʉ peeñorã.

Jesu Goãmʉ wihire Goãmʉ mera wereniguiri wihire iidoreñumi

Mt 21.12-17; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22

15Ĩgʉ eropiira pʉhrʉ erã Jerusaléngue erañorã. Eragʉ Jesu Goãmʉ ya wihigue ñajapʉ daja. Ñajajagʉ doberi duarãre, asũrãre bocajagʉ cohã wiucãpʉ. Eropigʉ niyerure game gohroto doarã ya mesarire yomemuju aĩ mehpi behomʉripʉ. Bujare duarã erã doari pẽrori sãre eropa ta iipʉ. 16Eropigʉ Jesu Goãmʉ wihiguere gajinore aĩ ñajadorebiripʉ masare. 17Eropigʉ Jesu õpa arĩ buhepʉ erãre:

—Õpa ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue: “Yaha wihi Goãmʉ mera wereniguiri wihi waĩcʉroca. Eropiro árĩpehrero majarãgue yʉ mera erã wereniguiri wihi árĩroca,” arĩ gojañuma Goãmʉ wereniguirire. Goãmʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta, mʉapʉ i wihire Goãmʉ wihire duadoarã bu game yajarã iiaa, arĩpʉ Jesu erãre.

18Ĩgʉ eropa arĩ buhecʉ̃ árĩpehrerã masapʉ pee ʉcapehrea wañorã. Eropirã pahia oparã, judio masare buherã mera ĩgʉre güi árĩñorã. Eropirã erã ĩgʉre wejẽburire guñamaañorã. 19Erã eropiicʉ̃ ñamicague Jesu ĩgʉ buherã mera iri maca árĩnirã waha wañorã.

Higueragʉ sĩria wayoro

Mt 21.20-22

20Eropirã boyo dijaricʉ̃ mague majarirã higueragʉre ĩañorã daja. Irigʉ nugurigue sĩrinʉga sĩriadigʉ árĩcʉ̃ ĩañorã. 21Irigʉre ĩagʉ Pedropʉ õpa arĩpʉ:

—Buhegʉ, ĩaque. Irigʉ higueragʉpʉ mʉ sĩridoredigʉpʉ sĩria waya, arĩpʉ Pedro.

22Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu werepʉ erãre:

—Goãmʉre umupeoturaque mʉa. 23Diaye arĩgʉ tiiaa mʉare. Mʉa Goãmʉre õaro umupeori mera irigʉ ʉtãgʉre “Dua aĩ wʉariyague cóãdigʉ árĩporo,” mʉa Goãmʉre arĩcʉ̃, mʉa arĩdiro dopa ta waroca. “Yʉ serẽro dopa diaye ta eropa iigʉcumi,” mʉa arĩ guñacʉ̃, “Goãmʉ iisome,” arĩbiricʉ̃, mʉa serẽdiro dopa ta Goãmʉ iigʉcumi. 24Eropigʉ irire weregʉra mʉare. Goãmʉ mera wereniguirã, ĩgʉre serẽrã, “Yʉ serẽro dopa ta eropa waroca yʉre,” arĩ guñaque. Mʉa eropiicʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ mʉa serẽrire ogʉcumi. 25Eropirã Goãmʉre mʉa serẽboro core gajirãre erã mʉare erã ñero iirare cãdijique. Gajirã erã ñero iicʉ̃ mʉa guarare duhuque. Mʉa eropiicʉ̃ ĩagʉ mari Pagʉ ʉmaro majagʉ mʉa ñero iirare ĩgʉ sã cãdijigʉcumi. 26Mʉare ñero iirare mʉa cãdijibiricʉ̃ ĩgʉ sã mʉa ñero iirare cãdijisome, arĩpʉ Jesu erãre.

Jesure doredigʉre ĩgʉre serẽpiñuma pahia oparã, judio masare buherã, mʉrã mera

Mt 21.23-27; Lc 20.1-8

27Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ erã Jerusaléngue wañorã daja. Eropirã Jesu Goãmʉ wihigue ĩgʉ curicʉ̃ ĩarã, pahia oparã, judio masare buherã, mʉrã mera ĩgʉ pohrogue erarã ĩgʉre serẽpiñorã:

28—¿Noa doreri mera irinore iigʉ iiri mʉhʉ? ¿Noa mʉre Goãmʉ wihi duanirãre cóãdoreari? arĩ serẽpiñorã erã Jesure.

29Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Mʉapʉre serẽpimʉhtagʉra. Õaro mʉa yʉhricʉ̃ yʉ sã mʉare yʉhrigʉra. 30¿Ñu masare ĩgʉ waĩyecʉ̃ noano ĩgʉre waĩyedoremʉriyuri mʉa pepicʉ̃? ¿O Goãmʉ doreyuri? ¿O masapʉ doremʉriyuri mʉa pepicʉ̃? Yʉre wereque, arĩpʉ Jesu erãre.

31Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erãpʉ erã basi game õpa arĩ wereniguiñorã:

—¿Dohpa arĩ yʉhrirãcuri mari? “Goãmʉ Ñure doredigʉ árĩñumi,” mari arĩcʉ̃, “¿Goãmʉ Ñure ĩgʉ dorequerecʉ̃ ta duhpirã ĩgʉ wererare peebirari mʉapʉ?” arĩbocumi Jesu marire. 32Oã masapʉ “Diaye ta Ñu Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ árĩmi,” arĩ pepima erã. Erã eropa pepirã, “Ñu ĩgʉ waĩyecʉ̃ Goãmʉpʉ ĩgʉre doredigʉ árĩbiriñumi,” mari arĩcʉ̃, masapʉ mari mera guarãcoma, arĩñorã erã basi.

33Eropirã erã Jesure õpa arĩ yʉhriñorã:

—Ñure waĩyedoredigʉre gʉa masibeaa, arĩñorã erã Jesure.

Erã eroparĩcʉ̃ õpa arĩpʉ Jesu.

—Irisubu tamerare yʉ sã mʉa serẽpirare werebeaa mʉare. Yʉ iirire iidoredigʉre werebeaa mʉare, arĩpʉ Jesu erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index