Search form

Marcos 12

Ñerã mohme corerã iira queorire wereñumi Jesu buhebu

Mt 21.33-46; Lc 20.9-19

1Eropi Jesu queori mera buhenʉgapʉ daja erãre.

—Yeba opʉ árĩñumi. Iri yebare ĩgʉ ya iguidarire oteñumi. Otetuha sãrirore nugu, iguire erã cʉhra bujuburi gobere seañumi. Pohe decogue ʉmari wihigã sãre iiñumi ĩhadibuma õaro. Eropigʉ gajirãre ĩgʉ ya pohe deco mera apiñumi erã mohme corera waja. Eropigʉ iri pohere erãre mohme coredoretuhaja gaji yebague waha wañumi ĩgʉ. 2Pʉhrʉ igui ñirisubu árĩcʉ̃ pohe opʉ ĩgʉ pohro majagʉre ĩgʉ ya pohe mohme corerã pohrogue obeoriñumi. Pohe maja ĩgʉ ya oteri dʉcare ĩgʉ ya sero maja dʉcare aĩdoregʉ obeoriñumi ĩgʉre. 3Eropirã pohere mohme corerãpʉ ĩgʉ pohro majagʉre ñeha pañuma. Eropiituha ĩgʉ ya igui tõrire obiriquererã dujadoreñuma ĩgʉre. 4Eropigʉ pohe opʉ gajigʉ ĩgʉ pohro majagʉre obeoriñumi daja. Eropirã pohere mohme corerãpʉ ĩgʉre ĩgʉ dipurure cami moa ñero iiñuma ĩgʉ sãre. 5Gajigʉ ĩgʉ pohro majagʉre obeocʉ̃ ĩgʉpʉre wejẽcãñuma. Gajirã sãre bajarãre eropa dihta iiñuma. Gajirãre pa gajirãre wejẽñuma erã.

6Eropigʉ pohe opʉ magʉ dihta dʉhyañumi. Ĩgʉ ta ĩgʉ magʉ ĩgʉ mahigʉ árĩñumi. Eropigʉ ĩgʉ magʉre obeoñumi pare erã pohrogue, “Yʉ magʉpʉre umupeorãcoma,” arĩgʉ. 7Ĩgʉ õpa arĩ pepiquerecʉ̃, erã pohere corerãpʉ ĩgʉ magʉ aricʉ̃ ĩha, õpa arĩ wereniguiñuma: “Pohe opʉ magʉ ãhrimi. Ĩgʉre wejẽcãrã mari. Eropiro i pohe mari ya pohe dujaroca,” arĩ wereniguiñuma erã erã basi. 8Eropa arĩrã ĩgʉre ñeha wejẽ, pohe tʉrogue aĩgã cóãcãñuma erã ĩgʉre, arĩpʉ Jesu erãre.

Eropa arĩtuhaja Jesu erãre serẽpipʉ:

9—Ne, ¿pohe opʉ dujarigʉ dohpa iigʉcuri ĩgʉ ya pohere mohme corerãre? arĩpʉ Jesu. Õpa iigʉcumi erãre, arĩpʉ. Ĩgʉ erãre wejẽ gajirãpʉre pohere mohmedoregʉcumi, arĩpʉ Jesu erãre. 10-11¿Goãmʉ yare erã gojarapũgue õpa arĩrire irire buhebiriri mʉa? Õpa arĩ gojañuma:

Ihĩ Cristo ʉtãye iro dopa ãhrimi. Masa Cristore gamebirãcoma. Erã gamebiriquerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre beye opʉ acumi. Goãmʉpʉ ire iimi. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã “Õataria,” arĩ pepia mari, arĩ gojañuma iribojeguere.

¿Irire ne buhebiriri mʉa? arĩpʉ Jesu erãre.

12Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã pahia oparã, judio masare buherã, mʉrã mera õpa arĩ pepiñorã: “Jesu i queorire weregʉ ‘Erã ñerã mohme corerã iro dopa ãhrima,’ marire arĩ weresãgʉ iicumi,” arĩ pepiñorã. Eropa arĩ pepirã Jesure ñeadiariñorã. Eropa ñeadiaquererã, masapʉ Jesure gamerã mari mera guari, arĩrã masare güi árĩñorã. Eropa güirã ĩgʉre cohãgã wañorã.

Fariseo masa, Herode ya curu majarã mera gobierno maja wajayerire serẽpiñuma Jesure

Mt 22.15-22; Lc 20.20-26

13Waha, erã mera majarãre yujurãyerire fariseo masare, Herode ya curu majarã sãre Jesure serẽpiñadore obeoñorã daja. Erã Jesure baja serẽpiri mera ĩgʉ gajiropa yʉhricʉ̃ weresãmorã iiriñorã. 14Eropirã Jesu pohro eja ĩgʉre serẽpiñorã:

—Buhegʉ, diaye mʉ wereniguigʉ gʉyari marigʉ mʉ árĩcʉ̃ masia gʉa. Eropigʉ opʉ árĩcʉ̃ sãre bu árĩgʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ sãre mʉhʉ yujuropa ĩhaa. Eropigʉ Goãmʉ yare diaye mʉhʉ werea. Masa sʉacʉ̃ sãre erã sʉabiricʉ̃ sãre queoro werea. Eropigʉ gʉare wereque: ¿Roma majagʉ árĩpehrerã tauro opʉ árĩgʉre, gobierno majare marire wajayero gahmeri mʉ pepicʉ̃? ¿Mari doreripʉ wajayedoreri mʉ pepicʉ̃? arĩ serẽpiñorã erã Jesure.

15Erã eropa arĩ serẽpicʉ̃ peegʉ erã gʉyarire erã ñero iidiarire masigʉ õpa arĩ yʉhripʉ erãre:

—¿Duhpirã yʉ ñero wereniguicʉ̃ peediari mʉa? Dohparagã niyerusere aĩgãrique irisere ĩamorã, arĩpʉ Jesu erãre.

16Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã yujuse niyerusere aĩgãriñorã. Erã irisere aĩ eracʉ̃ ĩagʉ Jesu serẽpipʉ erãre:

—¿Nihino gohra masʉ tuhyari isere? ¿Noa waĩ tuhyari isere? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ.

—César waĩcʉgʉ masa tauro opʉ masʉ ĩgʉ waĩ sã tuhyaa irisegue, arĩ yʉhriñorã erã.

17Erã eroparĩcʉ̃ Jesu werepʉ erãre:

—Irisubu tamerare masa tauro opʉ árĩgʉ yare ĩgʉre oque. Goãmʉ yare Goãmʉpʉre oque, arĩpʉ Jesu. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ pee ʉca wañorã.

Saduceo masa Goãmʉ ĩgʉ sĩrinirã masurire serẽpiñuma Jesure

Mt 22.23-33; Lc 20.27-40

18Eropi yujurãyeri Saduceo masa Jesu pohroguere erañorã. Saduceo masapʉ “Goãmʉ sĩrinirãre masusome,” arĩ pepirã árĩñorã. 19Eropirã erã õpa arĩñorã Jesure:

—Buhegʉ, marire õpa arĩ gojadigʉ árĩmi Moise: “Yujugʉ ĩgʉ tĩgʉ marapocʉgʉ porã mariqueregʉ ĩgʉ sĩricʉ̃ ĩagʉ, ĩgʉ pagʉ magʉre ĩgʉ tĩgʉ marapo árĩdigore marapocʉro gahmea. Eropigʉ ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ ĩgʉ tĩgʉ ĩgʉ porãcʉbodiro dopa ta porãcʉro gahmea ĩgʉ pagʉ magʉre. Eropirã ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ porã iro dopa árĩrãcoma,” arĩdi árĩmi Moise, arĩñorã.

20Ire erã arĩtuhaja i queorire werenemoñorã Jesure.

—Yujugʉ porã siete árĩñorã. Eropii erã tĩgʉpʉ marapocʉ, porã marigʉ ta sĩria wapʉ. 21Eropigʉ gajigʉ ĩgʉ pagʉ magʉ sã ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ marapo árĩdigore marapocʉpʉ. Ĩgʉ eropa marapocʉra pʉhrʉ ĩgʉ sã ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ iro dopa ta porã mariqueregʉ ta sĩria wapʉ. Eropigʉ ĩgʉ pagʉ magʉ ĩgʉ ĩgʉ mʉrʉ iro dopa porã mariqueregʉ ta sĩria wapʉ. 22Eropa dihta wañorã yujugʉ porã. Ne porã mariquererã sĩripehrea wañorã. Erã marapo sã erã pʉhrʉ sĩria wapo pare, erã arĩtuhaja Jesure serẽpiñañorã. 23¿Ne, Goãmʉ árĩpehrerã sĩrinirãre ĩgʉ masucʉ̃ nihino marapo gohra árĩgocuri igo? Erã árĩpehrerã igore marapocʉnirã árĩñorã. ¿Eropigo nihino marapopʉ árĩgocuri igo? arĩ serẽpiñorã erã Jesure.

24Jesu yʉhripʉ erãre:

—Goãmʉ yare erã gojarapũ wereniguirire ne masibeaa mʉa. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ turari sãre ne masibeaa mʉa, arĩpʉ Jesu. Eropiro mʉa pepiripʉ diaye árĩbeaa. 25Sĩrinirã mʉra erã masa mʉriara pʉhrʉ erã anyua iro dopa ãhrima. Erã ʉma nome mera marapocʉbeama eroguere. 26Sĩrinirã erã masa mʉriaboropʉre mʉare weregʉra, arĩpʉ Jesu. Irire Moise õaro werepehocãñumi. Iri yucʉgʉgãgue ʉ̃jʉrisubu árĩgʉ Goãmʉ õpa wereñumi Moisere: “Yʉhʉ Abrahã, Isaa, Jacobo, erã opʉ ãhraa,” arĩ wereñumi Goãmʉ iribojegue. 27Erã sĩrira pʉhrʉgue “Erã opʉ ta ãhraa,” arĩ wereñumi Goãmʉ. Eropirã erã sĩrinirã mʉra ĩgʉ masunirã árĩrã erã ojocarirã ãhrima. Eropirã “Sĩrinirã masasome,” arĩ pepirã diaye pepibeaa mʉa, arĩpʉ Jesu erãre.

Õatariariñere doreriñere wereñumi Jesu

Mt 22.34-40

28Eropigʉ yujugʉ judio masa erã buherã mera majagʉ erã pohrogue eraa, erã game wereniguicʉ̃ peepʉ. Jesu ĩgʉ õaro yʉhririre peegʉ serẽpipʉ ĩgʉre.

—¿Goãmʉ ya doreri õatariaro doreripʉ diñe doreripʉ ãhriri mʉ pepicʉ̃re? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ Jesure.

29Jesu ĩgʉre yʉhripʉ:

—Iñe doreriñe õatariariñe õpa ãhraa. “Israe masa peeque. Goãmʉ mari Opʉ yujugʉ ta ãhrimi. 30Bʉrigã mʉa sĩporã mera, mʉa turari mera, mʉa õaro guñari mera Goãmʉre mʉa Opʉre mahique,” arĩmi Goãmʉ. 31Iñe doreriñe pʉhrʉ gaji doreriñe sã õataria. “Mʉ basi mahiro dopa ta mʉ pohro árĩrã sãre mahique,” arĩmi Goãmʉ. Iri pe doreri ta árĩpehreri gaji doreri tauro ãhraa, arĩ werepʉ Jesu ĩgʉre.

32Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ judio masare buhegʉ õpa arĩ yʉhripʉ:

—Eropa ta ãhraa, buhegʉ. Diaye ta arãa mʉhʉ. Goãmʉ yujugʉ ta ãhrimi. Gajigʉ ĩgʉ iro dopa árĩgʉ marimi. Mʉ arĩri diaye ta ãhraa. Goãmʉre turaro mari sĩporã mera, mari turari mera, mari pepiri mera, mari õaro guñari mera ĩgʉre mahiro gahmea. Mari pohro árĩrãre mari basi mari mahiro dopa ta, erã sãre mahiro gahmea marire. 33Mari Goãmʉre umupeomorã waimʉrã wejẽ soemujucʉ̃ õapũrica. I tauro Goãmʉre masa sãre mari mahicʉ̃ õataria, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

34Ĩgʉ pee masiri mera yʉhricʉ̃ ĩha Jesu ĩgʉre arĩpʉ:

—Merogã dʉhyaa mʉre Goãmʉ mʉ opʉre mʉ masiboro, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

Ĩgʉre eroparĩcʉ̃ gajirã peerã ĩgʉre güirã serẽpi­nemo­diabiriñorã pare.

¿Noano acaweregʉ ãhriri Cristo? serẽpi ĩañumi Jesu masare

Mt 22.41-46; Lc 20.41-44

35Eropigʉ Goãmʉ wihigue buhegʉ õpa arĩpʉ Jesu:

—“Cristo Davi mʉrʉ pãrami arigʉcumi,” arĩ buhema marire buherã. ¿Duhpirã eropa arĩ buheri erã? Erã õaro masiboro dʉhyania erãre dohpa. 36Davi ĩgʉ basi Espíritu Santo ĩgʉre dorero dopa ta õpa arĩ wereñumi:

Goãmʉ yʉ opʉre õpa arãmi. “Ohõ yʉ diayepʉ yʉ mera dorebu doaque. Eropigʉ mʉre ĩhaturirãre mʉre tarinʉgabasagʉca yʉhʉ,” arĩmi Goãmʉ yʉ opʉre, arĩ gojañumi Davi mʉrʉ.

37Eropa arĩ gojagʉ Davi mʉrʉ opʉcʉpʉ Cristore “Yʉ opʉ,” arĩgʉ. Cristo Davi mʉrʉ opʉ ãhrimi. Eropigʉ Davi mʉrʉ Cristo ñecʉ árĩqueregʉ opʉcʉñumi Cristore, arĩ werepʉ Jesu.

Ĩgʉ eropa arĩ buhecʉ̃ bajarã masa mucubiriri mera peeñorã ĩgʉre.

Jesu masare buherã erã ñero iirire wereñumi

Mt 23.1-36; Lc 11.37-54; 20.45-47

38Eropigʉ ĩgʉ buhenemogʉ õpa arĩpʉ:

—Masare buherã erã ñero iirire õaro ĩaque. Eropirã erã iiro dopa iibiricãque. Erã yoari suhri saña erã masa erã ĩhabeoro cuhrima. Doberi duarogue gajirã umupeori mera erãre bocatĩri serẽcʉ̃ gahmema erã. 39Eropirã mari buheri wiriguere õari doari dihtare doadiama. Eropirã bosenʉri árĩcʉ̃ sãre oparã erã doari dihtare gahmema erã. 40Eropirã erã wapeweyarã nome erã wajamocʉ̃ ĩha erã ya wirire emacãma erã nomere. Eropa erãre mojomoro ĩabiriquererã erã masa ĩhurore yoari boje Goãmʉre serẽma, “Gʉa Goãmʉre õaro umupeoa,” arĩ gʉyarã. Erã eropa iira dipuwaja gajirã tauro dipuwaja moagʉcumi erãre, arĩpʉ Jesu erãre.

Wapeweyo Goãmʉre igo apirare wereñumi Jesu

Lc 21.1-4

41Eropigʉ Jesu Goãmʉ wihi maja erã amuburi niyeru gameneori comoro pohro doapʉ. Ero masa erã niyeru sãcʉ̃ ĩapʉ. Doberi oparã iri comoroguere niyeru pagari sãa tari wahgãmʉriñorã. 42Eropigo wapeweyo bʉro iri comorogue ahri pesegã sãpo. Pese yuju centavo maja ãhraa. 43Iriserire igo apicʉ̃ ĩagʉ Jesu ĩgʉ buherãre sihubeo arĩpʉ:

—Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Igo wapeweyo mojomorocʉgo niyeru sãri comorogue igo yare sãgo gajirã árĩpehrerã erã sãdiro tauro sãmo igo. 44Gajirã doberi oparã erã wʉaro oquerecʉ̃ ta erã ya wʉaro dʉhyaa. Igopʉ mojomorocʉgo árĩquerego ta, árĩpehreri igo bari asũborare Goãmʉ ya árĩburire opehocãmo, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index