Search form

Marcos 14

Pahia oparã, Judio masare buherã mera Jesure wejẽdiañuma

Mt 26.1-5; Lc 22.1-2; Jn 11.45-53

1Eropi irisubure Pascua bosenʉ core, bʉgabiriri pan erã baburinʉ core penʉ dʉhyayoro. Irisubure pahia oparã judio masare buherã mera, Jesure gʉyari mera erã ñeha erã wejẽburire game wereniguiñorã.

2—Bosenʉ árĩcʉ̃ ĩgʉre ñehabiricãrã. Masa gʉa ĩgʉre ñeacʉ̃ ĩarã gua gamenerenijarã gamequeãbocoma, arĩrã iiñorã erã erã basi.

Nomeo poresuri mera Jesure pipeoñumo

Mt 26.6-13; Jn 12.1-8

3Eropi Jesu sã Betaniague Simo cami boadi ya wihigue árĩñorã. Iri wihi erã baro watope, yujugo nomeopʉ alabastro mera iidirure poresuri nardo waĩcʉri dicʉdirure aĩrapo. Igo aĩrara wajacʉri árĩyoro. Eropigo igo irirure pãgũ Jesu dipuru weca pipeopo. 4Igo eropiicʉ̃ ĩarã gajirã ũrugã gua wañorã.

—¿Duhpigo igo eropa iisirimaacãri? 5Iri poresurire duaboañumo. Irire duago yuju bojori mohmeri waja wajataboañumo. Eropigo iri niyerure mojomorocʉrãre oboañumo igo, arĩñorã erã erã basi. Eropirã igore turiñorã.

6Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu erãre werepʉ:

—¿Duhpirã eropa arĩri igore? Garibobiricãque igore. Igo yʉre õaro iimo. 7Mojomorocʉrã mʉa mera eropa árĩniguicãrãcoma. Eropirã mʉa gamero erãre omasia. Yʉpʉ i yebare mʉa mera eropa árĩniguicãsome. 8Igo masiropẽ yʉre iiamo. Yʉre erã yaaboro core yʉ dʉpʉre amuyugo poresuri mera sũhumo yʉre. 9Eropigʉ diaye mʉare arĩgʉ iiaa. Árĩpehrero i yebaguere, õari buherire erã wereroguere igo õpa iirare wererãcoma. Erã eropa arĩ werecʉ̃ peerã masa bajarã igo iirare guñarãcoma.

Juda Iscariote Jesure ĩhaturirãre ĩgʉ ĩhmuburire erã mera weretamuñumi

Mt 26.14-16; Lc 22.3-6

10Irisubure Juda Iscariote doce buherã mera majagʉ pahia oparã pohro waha õpa arĩpʉ:

—Yʉhʉ mʉare weregʉra Jesu ĩgʉ árĩrore mʉa ĩgʉre ñeacʉ̃, arĩpʉ. 11Eropirã pahia oparã irire peerã mucubiriñorã.

—Mʉre niyerure orãra, arĩñorã erã Judare. Eropigʉ Juda Jesure ĩhaturirãre ĩgʉ erãre ĩhmuburire corenipʉ.

Jesu ĩgʉ buherã mera ĩgʉ baturinʉ árĩyoro

Mt 26.17-29; Lc 22.7-23; Jn 13.21-30; 1Co 11.23-26

12Bʉgabiriri panre erã baburinʉ bosenʉ árĩnʉgarinʉ árĩyoro. Eropiro ovejare Pascua majagʉ árĩbure erã wejẽrinʉ árĩyoro. Irisubure ĩgʉ buherãpʉ serẽpiñorã Jesure:

—¿Nohonogue Pascua bosenʉ mari baburire amudoregʉ obeori mʉhʉ gʉare? arĩñorã ĩgʉre.

13Erã eroparĩcʉ̃ Jesupʉ perã ĩgʉ buherã mera majarãre obeopʉ.

—Jerusaléngue waque. Erogue mʉa ejacʉ̃ deco sorobu tuhpeogʉ mʉare bocatĩrigʉcumi. Ĩgʉ bocatĩricʉ̃ ĩgʉ mera waque. 14Eropa warã ĩgʉ sihu ñajari wihigue ejarã, wihi opʉre õpa arĩque: “‘¿Nohogue yʉhʉ, yʉ buherã mera Pascua maja barire bagʉcuri?’ arãmi gʉa opʉ,” arĩque wihi opʉre. 15Mʉa eroparĩcʉ̃ peegʉ ʉmaro maja taribure mari gameri árĩpehreri mera erã amura taribure ĩhmugʉcumi wihi opʉ. Erogue mari baburire iique, arĩpʉ Jesu erãre.

16Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã perã ĩgʉ buherã iri macague wañorã. Erã erogue erã ejacʉ̃ ĩgʉ arĩdiro dopa ta wayoro. Eropirã erã Pascua árĩcʉ̃ baburire amuñorã.

17Eropi naidijaririsubu Jesu doce ĩgʉ buherã mera erã bari taribugue eroguere ejapʉ. 18Eropirã erã mesague erã ba doarisubu Jesu erãre werepʉ:

—Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Yujugʉ mʉa mera majagʉ ta yʉ mera bagʉ ta yʉre ĩhaturirãre ĩhmugʉcumi, arĩ werepʉ Jesu erãre.

19Ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ peerã erãpʉ bʉrigã bʉjawererã ĩgʉre serẽpinʉgañorã erã yujurãyeri.

—¿Yʉhʉ ta árĩbocuri mʉre ĩhmubu? arĩñorã erã Jesure.

20—Mʉa yʉ doce buherã mera majagʉ ta ãhrimi ĩgʉ. Yʉ baripare yʉ mera yoso bagʉ ãhrimi yʉre ĩhaturirãre ĩhmubu. 21Iribojegue erã yʉre arĩ gojadiro dopa ta yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ sĩrigʉca. Eropigʉ yʉre ĩhaturirãre ĩhmudigʉpʉ ñero tarigʉcumi. Ĩgʉpʉre ĩgʉ masa dehyoabiricʉ̃ õapũricãboya. Ñero taribiriboñumi, arĩpʉ Jesu erãre.

22Eropigʉ Jesu erã mera barisubu panre aĩ Goãmʉre “Õhaa,” arĩ serẽpʉ. Eropa arĩgʉ ta irire nuha guerepʉ erãre õpa arĩgʉ:

—Ire aĩ baque. I yʉ dʉpʉ ãhraa, arĩpʉ Jesu erãre.

23Eropa arĩtuha ĩgʉ ihriripare aĩ, Goãmʉre “Õhaa,” arĩ serẽpʉ. Erãre ĩgʉ ocʉ̃ árĩpehrerã erã irire ihriñorã.

24—I yʉ di ãhraa. Bajarã masa erã ñero iirare cóãbu sĩrigʉca. Eropigʉ yʉ dire cóãgʉca. Eropa sĩrigʉ Goãmʉ yʉ Pagʉ “Masare õaro iigʉra,” ĩgʉ arĩdiro ii ojogorocʉgʉca. 25Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrogue mama igui decore yʉ ihriboro core, õre igui decore dipaturi ihrinemosome yʉhʉ, arĩpʉ Jesu erãre.

Pedro “Jesure masibeaa,” ĩgʉ arĩ gʉyaburiñere wereñumi Jesu

Mt 26.30-35; Lc 22.31-34; Jn 13.36-38

26Eropirã yujuñe erã Goãmʉ bayariñere bayatuha, ʉtãgʉ Olivo waĩcʉdigʉgue wañorã. 27Erogue sihu ejagʉ Jesu erãre werepʉ:

—Dohpagã ñami mʉa árĩpehrerã yʉre cóãrãca. Mʉa yʉre cóãborore õpa ta arĩ gojamʉhtañuma Goãmʉ yare erã gojarapũgue: “Ovejare ĩhadibugʉre erã wejẽcʉ̃ waro dopa ta iigʉca. Yʉ eropa iicʉ̃ oveja ĩgʉ yarã ĩgʉre cohãgã warãcoma,” arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma. 28Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ yʉre sĩridigʉre masura pʉhrʉ, mʉa core Galileague wamʉhtagʉca yʉhʉ, arĩpʉ Jesu erãre.

29Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedro õpa arĩripʉ:

—Yʉ mera majarã árĩpehrerã erã mʉre cóãquerecʉ̃ yʉpʉ mʉre ne cóãsome, arĩpʉ Pedro ĩgʉre.

30Jesu yʉhripʉ:

—Diaye arĩgʉ iiaa mʉre. Dohpagã ñamire cãreña pesubu ĩgʉ wereboro core, mʉ ʉhresubu “Yʉhʉ Jesure masibeaa,” arĩgʉca mʉhʉ, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

31Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ Pedro õpa arĩ turaro bʉsʉro yʉhripʉ:

—Mʉ mera yʉre erã wejẽquerecʉ̃ ta ne mʉre cóãsome yʉhʉ, arĩ yʉhripʉ ĩgʉ Jesure.

Pedro ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã ĩgʉ mera majarã ĩgʉ arĩro dopa ta arĩriñorã erã sã.

Getsemanígue Jesu Goãmʉre serẽñumi

Mt 26.36-46; Lc 22.39-46

32Eropii erã Getsemaní waĩcʉri gorogue wañorã. Erogue ejagʉ õpa arĩpʉ Jesu:

—Ohõ doayuque. Mʉa ohõ doaropẽ sohõgue Goãmʉre serẽniguigʉ wagʉ iiaa, arĩpʉ ĩgʉ buherãre.

33Eropa arĩtuha Pedrore, Santiagore, Ñure sihugãpʉ. Eropigʉ ñero güinʉgapʉ Jesu. Eropigʉ ñero sĩporãcʉpʉ. 34Eropa ñero pepigʉ ĩgʉ mera majarãre ĩgʉ sihugãnirãre arĩpʉ:

—Bʉrigã ñero yʉ sĩporãcʉca. Yʉre turaro pũriro dopa pepica yʉa. Sohõñari wanigʉ iiaa. Ohõ dujanique. Eropirã yʉ mera ta tʉyʉque mʉa sã, arĩpʉ Jesu erãre.

35-36Eropa arĩtuha ĩgʉ ero core mero wanemo, yebague mereja, Goãmʉre arĩpʉ:

—Ahʉ, mʉhʉ árĩpehrerire iimasia. Eropigʉ yʉ ñero tariburire iidiabigʉ iibiricãque. Yʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta yʉ gamero dopa iibita. Mʉ basi masia. Mʉ gamero dopa iique, arĩ serẽpʉ ĩgʉ Goãmʉre.

37Eropa arĩtuha ʉrerã ĩgʉ buherã pohrogue eranijagʉ erã carĩ oyarãre ĩapʉ. Ĩha Pedrore arĩpʉ:

—Simo, ¿carĩgʉ iiri mʉhʉ? ¿Yuju hora gohra yʉ mera tʉyʉtamubirari? 38Õaro iique mʉa. Mʉa pepiri mera õarire iidiaraa mʉa. Mʉa seyaro irire iidiaquererã ta irire bocatĩubeaa. Eropirã Goãmʉre serẽniguicãque ñero mʉa iibiriboro dopa, arĩpʉ Jesu Pedrore.

39Eropa arĩ weretuha dipaturi waha, Goãmʉre serẽpʉ daja. Ĩgʉ ero core ĩgʉ arĩdiro dopa ta arĩ serẽpʉ daja. 40Serẽtuha dipaturi erã pohrogue dujaripʉ daja. Eropa dujarigʉ carĩ oyarãre ĩapʉ daja. Wʉja pũritaricãyoro erãre. Eropirã erã Jesu “¿Duhpirã carĩri mʉa?” erãre arĩcʉ̃ yʉhrimasibiriñorã. 41Eropigʉ dipaturi ĩgʉ Goãmʉre serẽra pʉhrʉ, erã pohro eraa erãre arĩpʉ:

—¿Mʉa carĩrã soorã iiri dohpa? Iripẽta ãhraa. Sihajagãriro iiaa. Dohparagã yʉre masʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre ñerãre erã oburisubu sihajaa. 42Wahgãque. Ina warã. Ĩaque. Yʉre ĩhaturirãre ĩhmubu ohõ ahrimi, arĩpʉ Jesu erãre.

Jesure ĩhaturirã peresu ñeañuma

Mt 26.47-56; Lc 22.47-53; Jn 18.2-11

43Ĩgʉ eropa arĩ wereniguirisubu Juda doce buherã mera majagʉ erapʉ. Eropirã masa bajarã ñoserimijirire, yucʉre opanirã ĩgʉ mera yujuro mera erañorã. Erã pahia oparã, judio masare buherã, mʉrã sã erã obeonirã árĩñorã. 44Negohrare Jesure ĩhaturirãre obu, õpa arĩtuhapʉ:

—Yʉ ĩgʉ wayuporãre mimigʉ ĩgʉ ta árĩgʉcumi mʉa ñeabu. Ĩgʉre yʉ mimira pʉhrʉ ñeaque. Eropirã ĩgʉre õaro ñeaque ĩgʉ duhribiriboro dopa, arĩ wereserepʉ Judapʉ erãre.

45Eropigʉ Jesu pohrogue eragʉ mata wa purumujupʉ:

—Buhegʉ, ¿ãhriri mʉhʉ? arĩ ĩgʉre wayuporãre mimipʉ.

46Ĩgʉ eropiicʉ̃ ĩarã erã Jesure ñeañorã.

47Erã eropiicʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ pohrogue niguinirã mera majagʉ ĩgʉ matamijire tʉãwea aĩ, pahia opʉ pohro majagʉre ĩgʉ gamirore tabe corocãpʉ.

48Eropigʉ Jesu õpa arĩpʉ:

—¿Mʉa ñoserimijiri mera, yucʉ dʉcari mera arirã, yajari masʉre iro dopa mʉa yʉre ñearã arirã iiari? 49Ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ wihigue yʉhʉ mʉare buhedoacʉ̃, mʉa yʉre ne ñeabiribʉ. Dohpaguere mʉa yʉre eropa iirã i árĩpehreri Goãmʉ yare weremʉhtanirã erã arĩ gojadiro dopa ta mʉa yʉre iiaa, arĩpʉ Jesu erãre.

50Eropirã Jesu buherã árĩpehrerã ĩgʉre cohã omagã wañorã.

51Eropigʉ yujugʉ mamʉ Jesu pʉhrʉ nʉrʉsiaripʉ. Omasiariñe dihta omadigʉ árĩpʉ. 52Ĩgʉ sãre erã ñeadiacʉ̃ ĩgʉ ya omasiariñere cóãcã suhri marigʉ oma duhrigã wapʉ.

Judio masa oparã Jesure serẽpiñuma

Mt 26.57-68; Lc 22.54-55, 63-71; Jn 18.12-14, 19-24

53Eropii pahia opʉ pohrogue Jesure aĩ ejañorã. Iri wihiguere árĩpehrerã pahia oparã, mʉrã, judio masare buherã sã gamenereñorã. 54Eropigʉ Pedropʉ Jesu pʉhrʉ yoarogue ĩha nʉrʉsiapʉ. Eropa nʉrʉsiagʉ ĩgʉ pahia opʉ Caifa waĩcʉgʉ ya wihire cãhmotara sãriro eja, iri sãriro pohecague ñajaa wapʉ. Eropigʉ ĩgʉ iri wihire corerã surara mera peame tʉro sõhma doapʉ.

55Eropirã pahia oparã, gajirã oparã mera gamenererã Jesure wejẽdoremorã, gʉyari mera erã ĩgʉre dipuwaja moaborore guñamaariñorã. Erã eropa weresãburire guña bocabiriñorã. 56Masa bajarã ĩgʉre erã gamero weresãmaacãquererã erã weresãri diaye árĩbiriyoro. Gajigʉ gajiropa arĩ, gajigʉ sã gajiropa dihta arĩñorã. 57Eropirã gajirã erogue eja, Jesure weresãñorã:

58—Ihĩ õpa arĩmi: “Yʉhʉ i wihire masa iira wihire, Goãmʉ wihire cóãgʉra. Eropa cóãgʉ ʉhrenʉ pʉhrʉ iri wihire dipaturi iigʉra. Iri wihi masa erã iira wihi árĩsome,” ĩgʉ arĩcʉ̃ gʉa peebʉ, arĩ weresãñorã.

59Erã eropa arĩ weresãquerecʉ̃ ta iri diaye árĩbiriyoro. Gajigʉ gajiropa arĩ gajigʉ sã gajiropa arĩpʉ.

60Erã eropa arĩra pʉhrʉ pahia opʉ erã watope wahgãnʉgaja Jesure serẽpipʉ:

—¿Oã mʉre weresãquerecʉ̃ ta erãre yʉhri gamebeari mʉhʉ? ¿Mʉre erã weresãrire duhpigʉ erãre yʉhri gamebeari mʉhʉ? arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

61Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peequeregʉ ta Jesu eropa pepicãpʉ. Ĩgʉ eropa yʉhribiricʉ̃ ĩagʉ pahia opʉ ĩgʉre dipaturi serẽpipʉ daja:

—¿Cristo ta ãhriri mʉhʉ? ¿Õagʉ Goãmʉ magʉ ta ãhriri mʉhʉ? arĩ serẽpipʉ daja ĩgʉ Jesure.

62Ĩgʉ eropa arĩcʉ̃gue ta Jesu yʉhripʉ:

—Ĩgʉ ta ãhraa. Eropirã yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ yʉ Pagʉ turagʉ pohro, ĩgʉ diayepʉ yʉ doacʉ̃ ĩarãca mʉa. Eropirã ʉmaro maja imica watope yʉ aricʉ̃ sãre ĩarãca mʉa, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

63Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta pahia opʉpʉ ĩgʉ sañarañe suhrirore ĩgʉ basi yeguecãpʉ gajirãre “Guataricãmi,” arĩdoregʉ.

—Ĩre weresãrãre gajirãre mari gamebeaa pare. 64Ĩgʉ basi Goãmʉre ĩgʉ ñero wereniguicʉ̃ peea mari. Eropirã ĩgʉ ñero iira dipuwajare masituhaa mari. ¿Eropirã dohpa iirãcuri mari ĩre dohpaguere? arĩpʉ pahia opʉ gajirã oparãre.

—Ĩgʉ ñeri dipuwaja wejẽcãro gahmea, arĩ yʉhriñorã erã árĩpehrerã oparã.

65Eropirã erã mera majarã Jesure disico ehosũ ĩgʉ cuirire diricãhmotacã, ĩgʉre pañorã. Patuha õpa arĩñorã ĩgʉre:

—¿Noa mʉre pari? Ĩabiriqueregʉ gʉare wereque, arĩ wereyañorã erã.

Eropirã opʉ yarã surara Jesure pañorã.

—Ĩgʉre masibeaa, arĩpʉ Pedro Jesure

Mt 26.69-75; Lc 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-29

66Eropigʉ Pedro iri wihi maja sãriro pohecague ĩgʉ árĩcʉ̃ pahia opʉ pohro majago erapo. 67Igo Pedro ĩgʉ sõhmacʉ̃ ĩago ĩgʉ dihtare ĩhaniguipo.

—Nazare majagʉ mera Jesu mera mʉ sã ãhrabʉ, arĩpo igo Pedrore.

68Igo eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedropʉ õpa arĩpʉ:

—¿Dohpa arĩmaacãgo iiri mʉhʉ? Mʉ arĩgʉre ne masibeaa yʉhʉ, arĩpʉ Pedro igore.

Igo eropa arĩra pʉhrʉ Pedro iri pʉʉ maja sãriro disiporo pohrogue wapʉ. Eropigʉ ĩgʉ ero niguicʉ̃ cãreña werepʉ. 69Ero ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩago dipaturi werepo daja ero árĩrãre.

—Ihĩ Jesu buherã mera majagʉ ãhrimi, arĩpo igo.

70Igo eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedro dipaturi arĩpʉ daja.

—Ĩgʉre masibeaa yʉhʉ, arĩpʉ daja.

Eropii merogã pʉhrʉ ta ero niguirã Pedrore õpa arĩñorã daja:

—Diaye ta ãhraa. Mʉhʉ Galilea majagʉ ãhraa. Eropigʉ ĩgʉ mera majagʉ ta ãhraa mʉhʉ, arĩñorã erã ĩgʉre.

71Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ erãre yʉhripʉ:

—Diaye ta Goãmʉ mera arĩgʉ iiaa mʉare. Yʉhʉ diaye arĩbiricʉ̃ Goãmʉ yʉre dipuwaja moaporo. Ĩgʉre mʉa arĩgʉre ne masibeaa yʉhʉ, arĩ yʉhripʉ ĩgʉ erãre.

72Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta cãreña werepʉ daja. Ĩgʉ werecʉ̃ peegʉ Jesu ĩgʉ arĩrare guñapʉ. “Cãreña pesubu ĩgʉ wereboro core mʉhʉ yʉre ʉhresubu ‘Jesure masibeaa,’ arĩgʉca mʉhʉ,” Jesu ĩgʉ eropa arĩrare guñapʉ Pedro. Eropa guñagʉ turaro orepʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index