Search form

Marcos 15

Pilato Jesure serẽpiñumi

Mt 27.1-2, 11-14; Lc 23.1-5; Jn 18.28-38

1Eropirã boyorogue mʉrã, pahia oparã, judio masare buherã, árĩpehrerã gajirã oparã mera gamenere weretamuñorã erã Jesure iiburire masimorã. Erã basi wereniguituha, Jesure dihri aĩgã Pilato waĩcʉgʉre opʉre oñorã ĩgʉre. 2Erã aĩ ejacʉ̃ ĩagʉ Pilato ĩgʉre serẽpipʉ:

—¿Diaye ta judio masa opʉ ãhriri mʉhʉ? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ Jesure.

—Mʉ arĩro dopa ta ĩgʉ ta ãhraa, arĩ yʉhripʉ ĩgʉre Jesu.

3Eropirã pahia oparã baja weresãñorã ĩgʉre. 4Erã eropa arĩ weresãcʉ̃ peegʉ dipaturi serẽpipʉ daja ĩgʉre.

—Oã mʉre baja weresãrã iima. ¿Erã eropa arĩ weresãquerecʉ̃ yʉhribeari mʉhʉ? arĩpʉ ĩgʉ.

5Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhribiripʉ. Eropigʉ Pilato ĩhamaria wapʉ.

Jesure wejẽdoreñuma

Mt 27.15-31; Lc 23.13-25; Jn 18.38–19.16

6Bojori nʉcʉ Pascua bosenʉ árĩcʉ̃ peresu árĩdigʉre yujugʉre masa “Ĩgʉre wiuque,” erã arĩgʉre Pilato eropa wiubasamʉripʉ. 7Irisubure Barrabá waĩcʉgʉ peresugue árĩpʉ. Ĩgʉ oparãre cóãdiarã mera majagʉ masare wejẽrã mera majagʉ árĩpʉ. 8Eropirã masa bajarã Pilato pohrogue eja, ĩgʉre serẽñorã:

—Bojori nʉcʉ mʉ iidiro dopa ta iique daja gʉare. Yujugʉ peresugue árĩgʉre gʉare wiubasaque daja, arĩñorã erã.

9Erã eroparĩcʉ̃ Pilato erãre serẽpiñapʉ:

—¿Mʉa yagʉ opʉre judio masa opʉre wiucuri? arĩ serẽpipʉ Pilato erãre Jesure wiudianijagʉ.

10Jesure masa erã mahicʉ̃ ĩarã pahia oparã Jesure ĩhaturirã árĩñorã. Eropa ĩhaturirã ĩgʉre wejẽdorerã oñorã Pilatore. Erã ĩhaturirire masigʉ Pilato Jesure wiudiaripʉ. 11Ĩgʉ eropa wiudiaquerecʉ̃ ta pahia oparã Jesu mera masare guacʉ̃ iiñorã. Õpa arĩdoreñorã erãre: “Barrabáre wiuque. Jesure wejẽdoreque,” Pilatore arĩdoreñorã masare. 12Eropigʉ Pilatore Barrabáre erã wiudorera pʉhrʉ Pilato erãre serẽpipʉ daja:

—¿Ihĩ “judio masa opʉ” mʉa arĩgʉpʉre duhpigʉcuri yʉhʉ? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ.

13—Crusague pabia wejẽque ĩgʉre, arĩ gaguiniguiñorã masa.

14—¿Ñehenore ñerire iiari ihĩ mʉa eropa arĩ gaguiniguicʉ̃? arĩpʉ ĩgʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erã gaguiniguinemoñorã daja.

—Crusague pabia wejẽque ĩgʉre, arĩñorã daja.

15Erã eropa arĩ gaguiniguicʉ̃ peegʉ Pilato Barrabáre wiudorepʉ masare mucubiricʉ̃ iidiagʉ. Eropigʉ Jesure yuradari mera tãradore, crusague pabia wejẽdoregʉ wiapʉ surarare.

16Eropi surara ĩgʉ opʉ Pilato wihigue pretorio waĩcʉri wihigue Jesure aĩ ejañorã. Ĩgʉre aĩ ejatuha erã gajirã surara erã mera majarãre gameneremorã sihubeoñorã. 17Eropirã erã opʉ ya suhriro dopa bejariñere Jesure sãñorã. Eropa sãtuha pora berore ii ĩgʉ dipuru duhpeoñorã. 18Eropiituha õpa arĩ wereyañorã erã ĩgʉre:

—Umupeorã arique. Judio masa opʉ õaro árĩporo, arĩ wereyañorã ĩgʉre.

19Eropirã ĩgʉ dipurure yucʉgʉ mera padiu, ĩgʉre disico ehosũ, gʉhyadiaro ĩaro dopa ta mereja ĩgʉre ii birañorã. 20Eropi ĩgʉre wereya biratuha, erã sãra suhrirore tuwea aĩ, ĩgʉ ya suhriropʉre ĩgʉre sãñorã daja. Eropirã ĩgʉre crusague pabia wejẽmorã aĩ wiria wañorã.

Erã Jesure crusague pabia wejẽñuma

Mt 27.32-44; Lc 23.26-43; Jn 19.17-27

21Ĩgʉre aĩgã, Simo Cirene majagʉ pohegue árĩdigʉ erã pohro ĩgʉ eracʉ̃ ĩarã surarapʉ ĩgʉre Jesu ĩgʉ coãra crusare coãgãbasadoreñorã. Alejandro, Rufo sã pagʉ árĩpʉ Simopʉ.

22Waha Gólgota waĩcʉrogue ejañorã. Gólgota arĩro mari ya mera “dipu pero” arĩro iiaa. 23Eropirã vinore sʉĩri deco mera erã morera decore Jesure oriñorã. Iri decore ihribiripʉ ĩgʉ. 24Eropirã ĩgʉ suhrire tuwea aĩra pʉhrʉ crusague Jesure pabiañorã. Erã pabiatuhaja ĩgʉ suhri mʉrare “¿Noa yañe árĩrocuri iñe?” arĩ game deabirañorã.

25Jesure erã pabiara pʉhrʉ ʉhre hora dʉhyayoro goeri boje ejaboro. 26Eropirã crusague õpa arĩ gojarapũre pabia duhtuñorã. “Ihĩ judio masa opʉ ãhrimi,” erã arĩ gojaturapũ árĩyoro. Iri erã gojaturapũ Jesure erã weresãra árĩyoro. 27Eropirã perã yajari mʉrare Jesu pohro gajimijirigue crusarigue erã pabiatuñorã erã sãre. Yujugʉ ĩgʉ diayepʉ, gajigʉre ĩgʉ copʉ pabiatuñorã. 28Erã eropiicʉ̃ iribojegue Goãmʉ yare weremʉhtanirã gojadiro dopa ta eropa wayoro. Õpa arĩ gojayuñuma: “‘Dorerire tarinʉgarã mera majagʉ ãhrimi,’ arĩ pepima masa ĩgʉre,” arĩ gojañuma iribojeguere.

29Eropirã crusari pohro tarigãrã Jesure ĩha, erã dipurure yurerã, ĩgʉre ñero arĩ wereniguiñorã.

—Mʉhʉ ta “Goãmʉ wihire cohã, ʉhrenʉ pʉhrʉ iri wihire amugʉra daja,” arĩdigʉ árĩribʉ mʉhʉ. 30Mʉ basi dijaque. Eropigʉ mʉ basi tarique. Eropigʉ tari weregʉca mʉhʉ, arĩ wereyañorã erã.

31Erã iro dopa ta pahia oparã sã judio masare buherã sã ĩgʉre eropa wereyañorã. Eropa arĩ wereyarã õpa arĩñorã erã basi:

—Ĩgʉ gajirãre taudigʉ árĩqueregʉ ta ĩgʉ basi tarimasibeami. 32“Israe masa opʉ ãhraa,” arĩrimi ĩgʉ. Eropirã ĩgʉ basi dijaricʉ̃ ĩarã ĩgʉre umupeorãca, arĩ wereyañorã.

Yajari mʉra sã ĩgʉ pohro erã pabianirã eropa ta ĩgʉre ñero arĩ wereyañorã.

Jesu sĩria wañumi

Mt 27.45-56; Lc 23.44-49; Jn 19.28-30

33Eropi goeri boje árĩcʉ̃ ʉhre hora gohra árĩpehrerogue naitĩa wayoro. 34Eropigʉ irisubure ero naitĩarisubu Jesu turaro gaguiniguipʉ:

—Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? arĩpʉ ĩgʉ. Ire arĩgʉ mari ya mera õpa arĩgʉ iipʉ: “Yʉ Goãmʉ, yʉ Goãmʉ, ¿duhpigʉ yʉre cohãri mʉhʉ?” arĩgʉ iipʉ ĩgʉ Pagʉre.

35Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peenirã yujurãyeri ero niguinirã õpa arĩriñorã:

—Goãmʉ yare weremʉhtadigʉre Eliare sihugʉ iicumi, arĩriñorã erã.

36Eropigʉ yujugʉ erã mera majagʉ mimi aĩri yʉsʉ mera vino sʉĩrire yosotuha aĩ omagã, yucʉgʉ ojogoro diritu, Jesure simujuripʉ. Eropa iigʉ õpa arĩpʉ:

—Corenique. Elia ĩgʉre itamucʉ̃ ĩanirã dohpa mari, arĩpʉ ĩgʉ gajirãre.

37Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ dipaturi Jesu turaro gaguinigui sĩria wapʉ. 38Ĩgʉ sĩricʉ̃ ta Goãmʉ wihi majañe suhriro ero erã cãhmotara suhriro gasiro deco mera yehguea wayoro. 39Ĩgʉ eropa sĩricʉ̃ ĩagʉ surara opʉ Jesu pohro niguidigʉ õpa arĩpʉ:

—Diaye ta ãhraa. Ihĩ Goãmʉ magʉ ta ãhrañumi, arĩpʉ ĩgʉ.

40Eropirã yoarogue ĩhaniguinirã nome sã árĩñorã Jesure ĩhaniguirã. Erã nome mera María Magdalena árĩpo. Gajigo María waĩcʉgo sã árĩpo. Igopʉ José ĩgʉ pagʉ magʉ Santiago erã pago árĩpo. Gajigo Salomé waĩcʉgo árĩpo. 41Erã nome Jesu yare õaro peerã nome árĩñorã. Erã Galilea yeba ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩgʉre itamumʉriñorã. Erã nome mera bajarã gajirã nome sã árĩñorã. Jerusaléngue Jesu mera arinirã nome árĩñorã.

Jesu dʉpʉre masa gobegue apiñuma

Mt 27.57-61; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42

42-43Eropii irinʉ ĩgʉ sĩriranʉ Sabado core judio masa soorinʉ core majanʉ árĩyoro. Eropiro Pascua maja árĩburire erã amurinʉ árĩyoro. Irinʉ ñamica árĩcʉ̃ José Arimatea majagʉ güiro mariro Pilato pohrogue ejapʉ. Jesu dʉpʉre serẽgʉ ejapʉ. José oparã mera majagʉ oparã erã umupeodigʉ árĩpʉ. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩburire coregʉ iipʉ. 44Eropigʉ José Jesu dʉpʉ mʉrarore ĩgʉ Pilatore serẽcʉ̃ Pilatopʉ peegʉ, pee ʉca wapʉ. “¿Jesu sĩrituhayuri?” arĩ pepipʉ. Eropigʉ surara opʉre sihu õpa arĩpʉ ĩgʉre:

—¿Jesu sĩria wayuri? arĩ serẽpipʉ ĩgʉre.

45Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ surara opʉ yʉhripʉ:

—Sĩria wami, arĩpʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pilato Josére odorepʉ Jesu dʉpʉ mʉrʉre. 46Ĩgʉ odorera pʉhrʉ José õariñe suhrirore asũpʉ. Asũtuha, Jesu dʉpʉre aĩ diju, iri suhriro mera omapʉ. Omatuhaja erã ʉtãyegue seara gobegue ĩgʉ dʉpʉre apipʉ. Apituha iri gobe pohro árĩriye ʉtãye wʉariyere taragã tubiha nugucãpʉ. 47Eropirã María Magdalena, María José pago Jesure ĩgʉ apidirore ĩañorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index