Search form

Marcos 16

Jesu masa mʉriañumi

Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10

1Eropirã erã soorinʉ Sabadonʉ taricʉ̃ María Magdalena, María Santiago pago, Salomé mera poresurire asũñorã Jesu dʉpʉre sũmorã. 2Eropirã Domingo boyorogã Jesure erã yaara gobegue wañorã erã. 3Warã õpa arĩñorã:

—¿Iri gobere erã biharayere noa marire pãgũbasarãcuri mari ñajaborore? arĩñorã erã erã basi.

4Iri gobegue ejarã iri gobere biharayere ʉtãyere erã pãgũ nugurayere ĩañorã. Wʉariye ʉtãye árĩyoro. 5Eropa ĩarã iri gobeguere ñajañorã. Eropa ñajajarã mamʉre diayepʉ doagʉre boreri suhricʉgʉre ĩañorã. Ĩarã ĩha ʉca wañorã. 6Erã ʉcacʉ̃ õpa arĩpʉ ĩgʉ:

—Ʉcabiricãque. Crusague erã pabiadigʉre Jesu Nazare majagʉre amaraa mʉa. Masa mʉriatuhami. Õre marimi. Erã ĩgʉ dʉpʉre apidirore ĩaque. Ĩatuhaja ĩgʉ buherãre Pedro sãre õpa arĩ wererã waque. 7“Ĩgʉ mʉa core Galileague wamʉhtagʉcumi. Erogue ĩgʉre ĩarãca mʉa. Ero ĩgʉ arĩdiro dopa ta mʉa ĩgʉre ĩarãca,” arĩ wererã waque, arĩ werepʉ mamʉ erãre.

8Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã güi, naragã, masa gobe pohro árĩnirã omagã wiria wañorã. Eropa güirã gajirãre werebiriñorã.

Jesu María Magdalenare dehyoañumi

Jn 20.11-18

9Eropii Domingo árĩcʉ̃ Jesu ĩgʉ masa mʉriara pʉhrʉ María Magdalenare dehyoamʉhtapʉ. Igo siete watẽa ñajasũdigo árĩpo. Jesu ĩgʉ sĩriboro core igore watẽare cóãpʉ. Eropigʉ igopʉre dehyoamʉhtapʉ ĩgʉ ĩgʉ masa mʉriara pʉhrʉre. 10Jesu igore dehyoara pʉhrʉ igo ĩgʉ mera majarãre werego wapo. Erã ĩgʉ sĩrirare bʉjawererã orerã árĩñorã. 11“Cristo ojocariami. Ĩgʉre ĩabʉ,” igo arĩquerecʉ̃ peediabiriñorã.

Jesu ĩgʉ buherãre dehyoañumi

Lc 24.13-35

12Pʉhrʉ perã Jesu buherã mera majarã campogue wiri marirogue wañorã. Erã eropa waniguicʉ̃ Jesu gajiropa bejagʉ gʉhyaro dehyoapʉ erãre. 13Ĩgʉ eropa dehyoara pʉhrʉ, waha gajirã Jesu yarãre wereñorã. “Gʉa Jesure ĩabʉ,” erã arĩ werecʉ̃ erã peediabiriñorã daja.

Jesu ĩgʉ yare buhedoregʉ obeoñumi ĩgʉ buherãre

Mt 28.16-20; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23

14Pʉhrʉ once ĩgʉ buherã mesa pohrogue erã doacʉ̃ erãre dehyoapʉ ĩgʉ. Eropigʉ ĩgʉre ĩanirã “Jesu masa mʉriapʉ,” arĩ erã werecʉ̃ peediabirirare erãre turipʉ Jesu. Ĩgʉre õaro umupeobiriri dipuwaja erãre turipʉ. 15Erãre turituha õpa arĩpʉ:

—I yeba árĩpehreroguere masare árĩpehrerãre õari buherire buherã waque. 16Yʉre umupeorãre erã waĩyenirãre erã peamegue wabonirãre taugʉcumi Goãmʉ. Eropirã yʉre umupeobirã Goãmʉ ĩgʉ dipuwaja moamorã, peamegue wamorã árĩrãcoma. 17Eropirã yʉre umupeorã yʉ turari mera õpa iirãcoma: Yʉ turari mera watẽa masare ñajasũnirãre cóãrãcoma. Eropirã mama disirore wereniguirãcoma. 18Eropirã añare ñeacʉ̃, árĩpehreri nimare erã ihricʉ̃ pũrisome erãre. Eropirã dorecʉrã weca erã mojotorire erã mohmepi ñeacʉ̃ õarã warãcoma, arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre.

Jesu ʉmarogue mʉria wañumi

Lc 24.50-53

19Eropa arĩ weretuha mari Opʉ Jesu ʉmarogue mʉria wapʉ. Erogue ejagʉ Goãmʉ diayepʉ doapʉ ĩgʉ mera opʉ árĩgʉ. 20Eropirã ĩgʉ buherãpʉ árĩpehreroguere õari buherire Goãmʉ masare ĩgʉ tauburire buherã wañorã. Erã eropa buhecʉ̃ mari Opʉ erãre itamupʉ. Deyoro moarire ĩgʉ turari mera iimasicʉ̃ iipʉ erãre masare ĩgʉ ya buherire peedoregʉ. “Eropa ta árĩporo,” arãa yʉhʉ. Iripẽta ãhraa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index