Search form

Marcos 6

Jesu ya maca majarã Nazare majarã Jesure umupeobiriñuma

Mt 13.53-58; Lc 4.16-30

1Eropigʉ ero árĩdigʉ waha wa, ĩgʉ buherã mera ĩgʉ ya yebague ejapʉ. 2Eropigʉ Jesu Sabado árĩcʉ̃ judio masa erã buheri wihigue buhenʉgapʉ. Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ masa bajarã ĩgʉre ĩha masirã ĩgʉre pee ʉca wañorã. Õpa arĩñorã:

—¿Dohpa ii masiyuri ihĩ i buherire? ¿Dohpa ii ĩgʉ deyoro moarire ii masiri? 3Ihĩ taboa mohmeri masʉ María magʉ ãhrimi. Santiago, José, Juda, Simo, erã tĩgʉ ãhrimi. Eropirã ĩgʉ pagʉ porã nome i maca ãhrima. Eropigʉ ĩgʉ mari iro dopa árĩgʉ ãhrimi, arĩñorã erã Jesure peenijarã. Eropirã Jesure umupeobiriñorã. 4Erã umupeobiricʉ̃ ĩagʉ õpa arĩpʉ Jesu:

—Árĩpehrerogue Goãmʉ yare weremʉhtadigʉre gajirã umupeoma. Erã eropa umupeoquerecʉ̃ ta ĩgʉ ya maca majarã, ĩgʉ acawererã, ĩgʉ ya wihi árĩrã dihta umupeobeama ĩgʉre. Eropirã yʉre umupeobeaa mʉa ohõ yʉhʉ masadigʉ árĩcʉ̃ ĩarã, arĩpʉ Jesu erãre.

5Eropigʉ iri maca árĩgʉ Jesu Goãmʉ turari mera baja deyoro moarire iimasibiripʉ. Dorecʉrã bajamerãgã dihtare ĩgʉ mohmepi taupʉ erã dorere. 6Eropigʉ ero majarã Jesure erã umupeobiricʉ̃ ĩagʉ, “¿Dohpa árĩrono mera yʉre gamebeari erã?” arĩgʉ ʉca wapʉ ĩgʉ. Eropigʉ Jesu ero pohro árĩri macarigue buhegʉ waha wapʉ.

Jesu ĩgʉ buherãre buhedore obeoñumi

Mt 10.5-15; Lc 9.1-6

7Eropi Jesu doce ĩgʉ buherãre sihubeo perãyeri dihta obeopʉ erãre macariguere buhedoregʉ. Eropigʉ ĩgʉ dorerire ópʉ erãre watẽare masa ñajanirãre erã cóãburire. 8Erãre obeogʉ gajinore aĩadorebiripʉ. Doberire, barire, niyerure aĩgãdorebiripʉ erãre. Erã tuari yucʉ dihtare aĩgãdorepʉ erãre. 9Eropigʉ gaji zapaturire aĩdorebiripʉ erãre. Yujuñe ta suhrirore sañadorepʉ. Peñe sañadorebiripʉ erãre. 10Eropigʉ õpa arĩ werepʉ erãre:

—Árĩpehreri macarigue erã mʉare carĩro ocʉ̃, iri wihi ta carĩque. Ne warãgue wiriaque iri wihire. 11Eropirã gaji macari majarã mʉare erã gamebiricʉ̃, erã mʉa buherire peediabiricʉ̃ ĩha iri macare tari wahgã waque. Eropa warã, mʉa guburi maja nicure moje siripique mʉa erã ya dipuwajare masicʉ̃ iimorã erãre, arĩpʉ Jesu erãre.

12Eropirã erã doce buherã waha masare buherã, erã ñero iirare bʉjaweredoreñorã. Õaripʉre iidoreñorã erãre. 13Eropirã bajarã watẽare masare ñajanirãre cóãñorã. Dorecʉrãre ʉyʉ mera sũrã õarã wacʉ̃ iiñorã.

Ñu waĩyegʉre gajirã wejẽñuma

Mt 14.1-12; Lc 9.7-9

14Eropirã Jesu ĩgʉ õaro iirare masa bajarã masiñorã. Eropigʉ opʉ Herode sã irire peebeopʉ. Eropa peebeogʉ õpa arĩ guñapʉ ĩgʉ Jesure:

—Ñu waĩyemʉridigʉ sĩridigʉ mʉrʉ dipaturi masa dehyoagʉ iicumi daja ihĩ Jesu. Eropa masadigʉ árĩgʉ ĩgʉ turarire opami ĩgʉ deyoro moarire iigʉ, arĩ pepiripʉ Herode. Jesure “Ñu mʉrʉ ta ãhrimi,” arĩ pepiripʉ ĩgʉ Ñure wejẽdorera pʉhrʉ.

15Gajirã õpa arĩ pepiriñorã:

—Elia ãhrimi, arĩ pepiriñorã. Gajirãpʉ:

—Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ iribojegue majarã dopa ãhrimi ĩgʉ, arĩ pepiñorã Jesure.

16Erã eropa arĩ pepiquerecʉ̃, Herodepʉ Jesu ĩgʉ iirare peegʉ õpa arĩ pepipʉ:

—Jesu Ñu mʉrʉ ta árĩcumi. Ñu dipurure yʉ tabedigʉ masa dehyoagʉ iicumi daja, arĩ pepipʉ.

17-18Ero core Herode ĩgʉ pagʉ magʉ marapo Herodia waĩcʉgore ehma igo mera marapocʉpʉ. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ Ñu Herodepʉre õpa arĩ wereniguipʉ:

—Mʉ pagʉ magʉ marapore marapocʉgʉ Goãmʉ dorerire tarinʉgagʉ iiaa mʉhʉ, arĩpʉ Ñu Herodere.

Ĩgʉ eropa arĩra dipuwaja Herode Ñure ñeadore peresugue acumʉripʉ. Ĩgʉre eropa iicʉ̃ gamepo ĩgʉ marapo Herodia. 19Eropigo Herodiapʉ Ñure ĩhaturinijago ĩgʉre wejẽ­dore­diaripo. Eropiidiaquerego ta wejẽdoremasibiripo Herode opʉpʉ gamebiricʉ̃. 20Herodepʉ “Ñu õarire iigʉ õagʉ ãhrimi,” arĩ pepi Ñure güipʉ. Eropigʉ Herode Ñu wereniguirire ĩgʉ peegʉ guñaturabiripʉ. Eropa guñaturabiriqueregʉ ta mucubiriri mera ĩgʉre peegʉ wejẽdorebiripʉ ĩgʉ Ñure. 21Irisubu ta Herodia igo ĩgʉre wejẽdorera ejayoro. Irisubure Herode ĩgʉ masa dehyoaranʉ árĩcʉ̃ ĩgʉ gobierno majarãre, ĩgʉ surara oparãre, Galilea majarã oparã sãre sihu bosenʉ iipʉ ĩgʉ. 22Eropigo ĩgʉ marapo mago bosenʉ ĩago erago erã ĩhuro baya ĩhmupo. Igo baya ĩhmucʉ̃ ĩarã Herode ĩgʉ sihunirã mucubiriñorã. Erã eropa mucubiricʉ̃ ĩagʉ õpa arĩpʉ Herode igore:

—Mʉ gamerire serẽque yʉre. Eropigʉ mʉ serẽrire mʉre ogʉra. 23Goãmʉ mera diaye arãa mʉre. Mʉ serẽropẽ yahare deco mera ogʉra mʉre, arĩpʉ ĩgʉ igore.

24Ĩgʉ eropa arĩcʉ̃ peego igo pago pohrogue waha serẽpipo:

—¿Ñehenore serẽgocuri yʉhʉ? arĩ serẽpipo igo pagore.

—Ñu waĩyegʉ dipurure serẽque, arĩpo pagopʉ.

25Igo eroparĩcʉ̃ peego ʉmʉdiaro mera opʉ Herode pohrogue eja arĩpo:

—Dohparagã Ñu waĩyegʉ dipurure tabetadoreque. Eropigʉ soropa mera ĩgʉ dipurure oque yʉre, arĩpo igo.

26Igo eroparĩcʉ̃ opʉ Herode bʉrigã bʉjawerepʉ. Ĩgʉ masa erã peero, “Mʉ serẽrire mʉre ogʉra,” arĩtuhapʉ ĩgʉ. Eropigʉ ĩgʉ ĩgʉ eropa arĩrare gʉhyasĩrigʉ “Mʉre osome,” arĩmasibiripʉ igore. Ĩgʉ sihunirã ĩhuro “Iibeaa,” arĩmasibiripʉ. 27Eropigʉ mata surarare peresu árĩrãre coregʉre Ñu dipurure tabeta aĩgãridorepʉ. 28Ĩgʉ eropa dorecʉ̃ peegʉ surarapʉ waha, ĩgʉ dipurure tabeta, soropa mera aĩgãripʉ. Aĩgã nómeore ĩgʉ marapo magore ópʉ. Eropigo igo iripare ñeha igo pagore o taupo daja.

29Eropirã Ñu buherã irire peenijarã erogue waha, ĩgʉ dʉpʉre aĩ masa gobegue aĩgã apiñorã.

Jesu cinco mil masare barire oñumi

Mt 14.13-21; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14

30Eropi Jesu ĩgʉ buhedore obeonirã ĩgʉ pohrogue dujajañorã daja. Erã iirare erã buherare wereñorã erã ĩgʉre. 31Irisubure masa bajarã eropa majiniguirã erãre ne baro iibiriñorã. Eropigʉ õpa arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre:

—Masa marirogue mari seyaro soonirã warã, arĩpʉ erãre.

32Eropirã erã seyaro gasiru mera masa marirogue wariñorã. 33Erã eropa wacʉ̃ ĩarã masa bajarã erãre masiñorã. Eropa masirã baja macari majarã mague waha, Jesu ĩgʉ ejaborogue omajatuhañorã. 34Erã eropa ejacʉ̃ Jesu tuhajapa, gasirugue sañadigʉ majanʉgajagʉ ĩgʉ bajarã masare ĩapʉ. Oveja ĩhadibugʉ moorã iro dopa árĩñorã erã Jesu ĩgʉ ĩacʉ̃. Eropigʉ erãre mojomoro ĩagʉ baja buhepʉ erãre. 35Ñamicague doce ĩgʉ buherã Jesu pohrogue eja õpa arĩñorã ĩgʉre:

—Ohõ maca marirogue ãhraa. Ñamicague ãhraa. 36Õgã árĩri macarigue masare wadoreque. Erã baburire asũrã waporo, arĩriñorã erã Jesure.

37—Mʉa basi ta barire oque erãre, arĩpʉ Jesu erãre.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã õpa arĩ yʉhriñorã:

—¿Wʉaro niyerupũri mera gʉa dohpa ii asũbocuri panre masa bajarã erã baburire? arĩñorã erã Jesure.

38—¿Di nʉcʉ pan ãhriri õguere? Ĩarã waque, arĩpʉ ĩgʉ erãre.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ barire boca õpa arĩñorã:

—Cinco dipuru ãhraa pan. Wai perã ãhrima, arĩñorã.

39Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu masare dipa cururi ero taa árĩro weca doadorepʉ masare. 40Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erã dipa cururi doañorã. Yuju curure cien gohra árĩñorã. Gaji curure cincuenta gohra árĩñorã. 41Erã doapehrecʉ̃ ĩha Jesu cinco dipuru pan dipurure aĩ, erã perã waire aĩ, ʉmarogue ĩhamemuju Goãmʉre “Õhaa,” arĩpʉ. Eropa arĩ serẽtuha iri pan dipurure nuha ĩgʉ buherãre ópʉ masare gueredoregʉ. Eropigʉ wai perãre gueredorepʉ árĩpehrerãre. 42Eropirã árĩpehrerã baha yapia wañorã. 43Erã ba dʉarare doce puiri gohra sea gameneo ʉjʉtu doboñorã erã wai sãre eropa ta. 44Eropirã panre banirã ʉma dihtare queocʉ̃ cinco mil gohra árĩñorã.

Jesu deco weca curiñumi

Mt 14.22-27; Jn 6.16-21

45Irisubu ta Jesu ĩgʉ buherãre dohodirugue ñajajadore, gajipʉ masegue Betsaida yebague ĩgʉ core taribuja yudorepʉ. Eropigʉ erã taribuja wara pʉhrʉ Jesupʉ masare goeriserepʉ. 46Goeriseretuhaja ʉtãgʉgue mʉria ĩgʉ seyaro Goãmʉre serẽgʉ waha wapʉ. 47Pʉhrʉ ñamicague árĩcʉ̃ dohodirupʉ ĩgʉ buherã wadiru ditaru deco árĩyoro. Erã ero payacʉ̃ Jesu yujugʉ ta erã taribujaridirogue árĩpʉ. 48Miruñe dʉrʉro weã dujuyoro erãre. Eropigʉ erã ñero tari wejacʉ̃ ĩhabeopʉ Jesu erãre. Eropigʉ boyo mʉririboro core cãreña wahgãrisubu erã pohro wagʉ deco weca cʉhrapi wahgã wapʉ. Erãre ĩgʉ tarigãripʉ. 49Ĩgʉ tarigãquerecʉ̃ ta, ĩgʉ deco weca aricʉ̃ ĩarã ĩha ʉca wañorã. “Sĩridigʉ mʉrʉ watĩ ãhrimi,” arĩ pepi gaguiniguiñorã. 50Erã árĩpehrerã ĩgʉre ĩarã ĩha bʉrigã ʉca wañorã. Erã eropa ĩha ʉcacʉ̃ ĩagʉ Jesu werepʉ erãre:

—Ne yʉre ĩha ʉcabiricãque. Yʉhʉ ta ãhraa. Güibita, arĩpʉ erãre.

51Eropa arĩtuha ĩgʉ erã mera dohodirugue ñaja wapʉ. Ĩgʉ ñajara pʉhrʉgã ta miruñe taria wayoro. Eropa wacʉ̃ erãpʉ ʉcataria wañorã. 52Ĩgʉ pan dipurure baja iirare guñabiriñorã erã. Ĩgʉre õaro masibiriniñorã.

Jesu Genesare majarãre dorecʉrãre õarã wacʉ̃ iiñumi

Mt 14.34-36

53Eropi erã taribujaja, Genesare yebague eja, tʉrogãgue payañorã. 54Eropirã erã dohodirugue árĩnirã erã majacʉ̃ ta masapʉ Jesure ĩha masiñorã. 55Eropa ĩha masirã árĩpehrerogue erã ya yebague omaja, dorecʉrãre erã pũyucʉ mera aĩgãriñorã. “Jesu erogue ãhrimi,” masa erã arĩcʉ̃ pee eroguere aĩ ejañorã. 56Eropirã árĩpehrero ĩgʉ waroguere paga macariguere, mʉta macarigãguere, campogue, erã wari mariguere erã masa dorecʉrãre aĩ apiñorã Jesure coremorã. Eropirã Jesu erã pohro ĩgʉ ejacʉ̃ mohmepiñadiarã turaro serẽñorã ĩgʉre.

—Mʉ suhriro ojogoro dihtare mohmepiñadoreque gʉare, arĩ serẽñorã erã.

Eropirã ĩgʉ suhrirore mohmepinirã nʉcʉ õarã wañorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index