Search form

Marcos 7

Masa ñerã wacʉ̃ iirire wereñumi Jesu

Mt 15.1-20

1Eropi Jerusaléngue arinirã judio masare buherã, fariseo masa mera Jesu pohrogue gamenereñorã. 2-4Fariseo masa árĩpehrerã, gajirã gʉa acawererã judio masa mera erã ñecʉ sʉmarã dorediro dopa ta erã mojotorire coero mariro babirimʉriñorã. Eropirã doberi duarã pohrogue wanirã dujajarã erã dorerire iimorã, erã mojotorire coero mariro babirimʉriñorã erã. Eropirã baja gaji erã dorerire erã ñecʉ sʉmarã iidorerire iimʉriñorã erã. Tasa parire yujuropa coe, mátasororire coe, comesororire coe, erã iiguaro dopa ta iimʉriñorã erã judio masa “Goãmʉ eropa gahmemi,” arĩrã. Eropirã Jesu pohrogue gamenererã Jesu buherã erã ñecʉ sʉmarã dorediro dopa ta erã mojo coebiricʉ̃ ĩañorã fariseo masa. 5Eropa ĩatuhajarã Jesure serẽpiñorã:

—Mʉ buherã mari ñecʉ sʉmarã mʉra erã dorediro dopa ta erã baboro core erã mojo coebeama. ¿Duhpirã mari dorerire iibeari erã? arĩñorã erã Jesure.

6Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ werepʉ Jesu erãre:

—Masa erã ĩabiropʉre ñero iicorerã ãhraa mʉa. Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ Isaia mʉare iribojegue diaye ta weremʉriñumi. Õpa arĩ gojañumi Goãmʉ ya wereniguirire:

Oã masa yʉre õaro wereniguiquererã ne yʉre umupeobeama. Erã ya sĩporãripʉ gajipʉgue ãhraa. Yʉre ne mahibeama. 7Goãmʉ ya doreri wereniguibodirore erã ya wereniguiri dihtare buhema erã. Eropirã yʉre umupeo erã sĩbuipeori duhpiburi árĩbeaa yʉre, arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañumi Isaia iribojegue.

8Iri diaye ta ãhraa. Goãmʉ dorerire iibeaa mʉa. Mʉa ñecʉ sʉmarã mʉra árĩricʉri dihtare iiaa, arĩpʉ Jesu erãre.

9Eropigʉ erãre wereniguinemopʉ daja:

—Mʉa ñecʉ sʉmarã mʉra árĩricʉrire iiduhubirã ta Goãmʉ yapʉre cohãa mʉa. 10Iribojegue õpa arĩñumi Moise Goãmʉ dorerire: “Mʉa pagʉ sʉmarãre umupeoque. Yujugʉ ĩgʉ pagʉ sʉmarãre ñero werenigui coredigʉ ĩgʉ wejẽbu árĩgʉcumi,” arĩñumi Moise. 11Moise eropa arĩquerecʉ̃ ta, mʉapʉ masare õpa arĩ weredorea erã pagʉ sʉmarãre. “‘Mʉare itamumasibeaa. Mʉare yʉ oborare Goãmʉ ya árĩburire opehocãbʉ,’ arĩque mʉa pagʉ sʉmarãre,” arĩ weredorea mʉa. 12Eropa arĩ weredorerã erã pagʉ sʉmarãre erã umupeobiricʉ̃ iiaa mʉa erãre. 13Eropirã Goãmʉ ĩgʉ dorerire tarinʉgarã iiaa mʉa mʉa ñecʉ sʉmarã ya doreri dihtare iirã. Gajirãre mʉa buheri dihtare peedorea mʉa. Baja eropa árĩrire iiaa mʉa, arĩpʉ Jesu erãre.

14Eropa arĩtuha masare sihubeo õpa arĩpʉ daja:

—Mʉa árĩpehrerã peeque yʉre. Yʉ arĩrire õaro masique mʉa. 15Mʉa disiro ñajaripʉ mʉa baripʉ ñerã wacʉ̃ iibeaa. Mʉa disiro wiriripʉ, mʉa wereniguiripʉ mʉare ñerã árĩcʉ̃ iiaa. 16Yʉre õaro peeque, arĩpʉ Jesu.

17Eropa arĩtuha Jesu masa pohro árĩdigʉ waha wihigue ñajaa wapʉ. Ĩgʉ eropa ñajacʉ̃ ĩarã ĩgʉ buherãpʉ ĩgʉ wererare serẽpiñorã. Erã eropa serẽpicʉ̃ peegʉ õpa arĩpʉ Jesu:

18—¿Ne peenibeari mʉa sã? Mʉa bari disiro ñajaripʉ mʉare ñerã masa wacʉ̃ iibeaa. ¿Irire masibeari? 19Iri mʉa pepirigue ñajabeaa. Mʉa parugue ñajaja taria wahaa, arĩpʉ Jesu.

Eropa arĩgʉ “Árĩpehreri bari õari bari ãhraa,” arĩgʉ iipʉ. 20Õpa arĩnemopʉ:

—Mʉa wereniguiripʉ, mʉa disiro wiriripʉ mʉa pepiri ãhraa. Mʉa pepiripʉ mʉare ñerã masa árĩcʉ̃ iiaa. 21Mʉa pepirigue õpa ñeri iinʉgaa: Ñero pepiri, nomere gameri, yajari, masare wejẽri, 22gajigʉ marapo mera ñero iiri, gajirã yare turaro ʉaribejari, ñetariari iiri, gʉyari, ñeri ʉaribejari, gajirã gajinore opacʉ̃ ĩhaturiri, ñero quere wereri, gajirãre tarinʉgadiari, pee masibiriri iinʉgaa. 23Árĩpehreri i ñeri mʉa pepirigue árĩnʉgari mʉare ñerire iicʉ̃ ñerã árĩcʉ̃ iiaa, arĩpʉ Jesu.

Judio maso árĩbigo Jesure umupeoñumo

Mt 15.21-28

24Eropigʉ Tiro waĩcʉri maca pohrogue, Sidón waĩcʉri maca pohrogue wapʉ. Erogue ejagʉ ero árĩri wihigue ñajaa wapʉ. Eropigʉ gajirãre ĩgʉ árĩri wihire ne weredorebiripʉ. Ĩgʉ eropa duhridiaqueregʉ ta duhrimasibiripʉ. 25Ĩgʉ ejacʉ̃ pee mata yujugo nomeo ĩgʉ pohro ejapo. Igo mago watĩ ñajasũdigo árĩpo. Gajirã Jesu iira querere peedigo árĩpo. Igo Jesu pohro eja ĩgʉ guburi pohro merejapo. 26Igo judio maso árĩbigo Grecia majago árĩpo. Siro Fenicia árĩyoro igo masa dehyoara maca. Jesu pohro mereja ĩgʉre turaro serẽpo:

—Watĩre wiubasaque yʉ magore, arĩ serẽpo igo Jesure.

27Igo eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩpʉ Jesu igore:

—Negohrare wihi opʉ porã bamʉhtaporo. Erã porã ya barire diayeare ocʉ̃ ero wabeaa. Israe masa yare gaji yeba majarãre yʉ omʉhtacʉ̃ ero wabeaa, arĩpʉ Jesu igore.

28—Eropa ta ãhraa opʉ. Eropa árĩquerecʉ̃ ta barisubu árĩcʉ̃ erã diayea sã yuhridijarire bacohrema. Gaji yeba majago yʉ árĩquerecʉ̃, yʉ sãre itamuque mʉhʉ, arĩpo igo ĩgʉre.

29—Mʉhʉ eropa õaro arĩ yʉhricʉ̃ mʉ magore watĩre wiubasatuhabʉ. Ĩago waque, arĩpʉ Jesu igore.

30Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peego waha, igo ya wihigue eja, igo magore camague oyagore watĩ moogoguere eja ĩapo.

Peebigʉre, wereniguimasibigʉre õagʉ wacʉ̃ iiñumi Jesu

31Irisubure Jesu sã Tiro waĩcʉri maca pohrogue árĩdigʉ waha, Sidón waĩcʉri macare eja tarigã, Decapoli waĩcʉri macare eja tarigã, Galilea waĩcʉri ditarugue ejañorã pare. 32Eropirã peejabigʉre, wereniguibigʉre aĩgãriñorã gajirã Jesu pohrore.

—Mʉ mojoto mera mohmepiñaque ĩgʉre, arĩ serẽñorã erã ĩgʉre.

33Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesupʉ peejabigʉre aĩgã, masa marirogue aĩ ejapʉ. Erã seyaro árĩñorã. Eropigʉ Jesu ĩgʉ mujusĩri mera ĩgʉ gamirire pupʉ. Eropigʉ ĩgʉ disico mera ĩgʉ nerore mohmepiñapʉ. 34Eropiituhaja ʉmaro ĩhamuju sĩ aĩ õpa arĩpʉ:

—Efata, arĩpʉ Jesu. Efata mari ya mera “Pãgũque,” arĩro iiaa. Eropa arĩgʉ ĩgʉre peedoregʉ iipʉ. Eropigʉ wereniguidoregʉ iipʉ.

35Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta ĩgʉ peejabigʉ peepʉ. Ĩgʉ nero niricʉ̃ pepigʉ õaro wereniguinʉgapʉ. 36Eropigʉ Jesu irire ĩanirãre gajirãre weredorebiripʉ. Eropa weredorebiriquerecʉ̃, erãpʉ gajirãre bʉrigã werepehocãñorã. 37Eropirã masa pee ʉca waha õpa arĩñorã:

—Árĩpehreri õaro iimi. Peejabirã sãre õaro peecʉ̃ iimi. Wereniguibirã sãre õaro wereniguicʉ̃ iimi Jesu, arĩñorã masa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index