Search form

Marcos 8

Cuatro mil masare bari oñumi Jesu

Mt 15.32-39

1Irisubure daja dipaturi masa bajarã erã gamenerera pʉhrʉ, bari moorã erã árĩcʉ̃ ĩagʉ Jesu ĩgʉ buherãre sihubeopʉ:

2—Oã masa ʉhrenʉ gohra yʉ mera árĩtuhajama. Erãre bari pehrea waca. Eropigʉ erãre mojomoro ĩhaa yʉhʉ. 3Gajirã erã mera majarã yoarogue arinirã ãhrima. Erã babiriquererã erã ya wirigue dujaacʉ̃ gamebirica. Mague warã erã oaboarã turabiribocoma. Eropigʉ erãre barire odiaca, arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre.

4Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ buherã ĩgʉre arĩñorã:

—¿Duhpii mari õguere masa mariroguere barire bocabocuri erãre ejomorã? arĩñorã Jesu ĩgʉ buherãpʉ.

5—¿Di nʉcʉ dipuru pan dipuru opari mʉa? arĩ serẽpipʉ Jesu erãre:

—Siete pan dipuru ãhraa, arĩñorã.

6Eropigʉ ĩgʉ masare taa árĩro weca doadorepʉ. Tuhajanugu siete pan dipurure aĩ, Goãmʉre “Õhaa,” arĩ serẽpʉ. Eropa arĩ serẽtuhaja pan dipurure nuha ĩgʉ buherãre ópʉ gueredoregʉ. 7Eropirã waigã sãre bajamerãgã opañorã erã. Eropigʉ waigãre aĩ Goãmʉre “Õhaa,” arĩ serẽ, ĩgʉ buherãre masare gueredorepʉ. 8Masa irire barã yapia wañorã. Erã ba dʉharare siete puiri gohra aĩ gameneo ʉjʉtu doboñorã. Erã masa cuatro mil gohra árĩñorã. 9-10Eropiituha Jesu masare goeriserepʉ wagʉ. Erãre goeriseretuhaja Dalmanuta waĩcʉri maca pohrogue waha wapʉ.

Fariseo masa deyoro moariñere ĩadiariñuma

Mt 16.1-4; Lc 12.54-56

11Ero pʉhrʉ fariseo masa Jesu mera dʉyasorã erañorã. Erã Jesure Goãmʉ turari mera deyoro moariñere iidoreriñorã. Ĩgʉ ii ĩhmumasibiricʉ̃ ĩadiariñorã. Ĩgʉ iimasibiricʉ̃ “Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩbeami,” arĩdiariñorã. 12Erã õpa dorecʉ̃ peegʉ Jesu turaro bʉjawere sĩñaja õpa arĩpʉ:

—¿Mʉa dohpague majarã duhpirã Goãmʉ ĩgʉ turari mera deyoro moarire ĩadiari? Diaye arãa mʉare. Dohpague majarã mʉare ne deyoro moarire ii ĩhmusome yʉhʉ, arĩpʉ Jesu erãre.

13Õpa arĩtuha waha dohodirugue ñaja gajipʉ masegue waha wapʉ ĩgʉ buherã mera.

Fariseo masa, Herode ya curu majarã sã erã ñeri buherire wereñumi Jesu

Mt 16.5-12

14Eropa warã panre cãdijiñorã. Dohodiruguere yujuru ta panrure opañorã erã. 15Eropigʉ Jesu gʉhyaro mera werepʉ ĩgʉ buherãre:

—Õaro iique. Fariseo masa, Herode ya curu majarã sã erã pan bʉgacʉ̃ iiburire õaro iique. Gʉhya ãhraa iri, arĩ werepʉ erãre.

16Ĩgʉ fariseo masa sã erã buherire eroparĩcʉ̃ pee, ĩgʉ buherãpʉ peewisirã irire erã basi wereniguiñorã.

—Mari panre mari aĩgãribiricʉ̃ ĩagʉ eropa arĩcumi ĩgʉ, arĩñorã erã basi.

17Erã eropa arĩrare masigʉ õpa arĩpʉ Jesu erãre:

—¿Duhpirã mʉa pan cãdijirare guñari mʉa? ¿Mʉa masibeari? ¿Peenibeari mʉa dohpa? ¿Peediabeari mʉa? 18¿Cuiricʉrã árĩquererã ĩabeari mʉa? ¿Gamiricʉquererã ta peebeari mʉa? ¿Mʉa yʉ iirare guñabeari? 19¿Yʉ cinco mil ʉmare cinco dipuru panre yʉ nuha orare guñabeari mʉa? ¿Erã yapi weorare di nʉcʉ puiri pan dipure mʉa ʉjʉtura puirire aĩari mʉa? arĩ serẽpipʉ Jesu erãre.

—Doce puiri, arĩñorã erã ĩgʉre.

20—¿Eropi yʉhʉ siete pan dipurure cuatro mil masare yʉ ora pʉhrʉ di nʉcʉ puiri ʉjʉtura puiri aĩari mʉa? arĩpʉ Jesu erãre daja.

—Siete puiri, arĩ yʉhriñorã erã.

21—¿Eropa irire ĩaquererã ta masibeari mʉa dohpa? arĩpʉ Jesu erãre.

Jesu cuiri deyobigʉre ĩacʉ̃ iiñumi

22Eropi erã Betsaida waĩcʉri macague erã ejacʉ̃ ĩarã, masapʉ cuiri deyobigʉre aĩgãriñorã.

—Ĩgʉre mohmepique, arĩ turaro serẽñorã erã Jesure.

23Eropigʉ Jesu cuiri deyobigʉre mojoto ñeha iri maha tʉrogue ĩgʉre taragãpʉ. Aĩ eja ĩgʉ cuirire purimetupʉ disico mera. Eropigʉ ĩgʉ mojoto mera ĩgʉre mohmepipʉ.

—¿Mʉhʉ ĩacʉ̃ dehyori? arĩ serẽpipʉ Jesu ĩgʉre.

24Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉpʉ ĩagʉ õpa arĩpʉ:

—Masare ĩhaa. Erãre ĩaquerecʉ̃ erã curicʉ̃ yucʉ iro dopa dehyoma, arĩpʉ ĩgʉ cuiri deyobigʉpʉ.

25Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesupʉ ĩgʉ mojotori mera ĩgʉ cuirire mohmepipʉ daja. Ĩgʉ eropa mohmepira pʉhrʉ cuiri deyobigʉ ĩgʉ turaro ĩacʉ̃ õaro deyoyoro pare. Eropigʉ árĩpehrerire õaro ĩapʉ ĩgʉ. 26Eropigʉ Jesu ĩgʉre ĩgʉ ya wihigue omedijugʉ õpa arĩpʉ:

—Macague tamerare wabiricãque. Eropigʉ maca majarãre i yʉ iirare gajirãre weresiribiricãque, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

Jesu ĩgʉ diaye ta Cristo árĩrire wereñumi Pedro

Mt 16.13-20; Lc 9.18-21

27Eropi Jesu ĩgʉ buherã mera Cesarea Filipo waĩcʉri maca pohro árĩri macarigue wanemoñorã. Erogue wagʉ Jesu serẽpiñapʉ ĩgʉ buherãre:

—¿Nihino árĩcuri yʉhʉ masa erã yʉre pepicʉ̃? arĩ serẽpiñapʉ ĩgʉ.

28Ĩgʉ eropa arĩ serẽpiñacʉ̃ peerã ĩgʉ buherã yʉhriñorã:

—“Ñu waĩyegʉ ãhrimi,” arĩma mʉre. Gajirã “Elia ãhrimi,” arĩma. Gajirãpʉ “Goãmʉ yare weremʉhtanirã mera majagʉ ãhrimi,” arĩma, arĩ yʉhriñorã ĩgʉ buherã ĩgʉre.

29Erã eropa arĩra pʉhrʉ Jesu serẽpinemopʉ erãre:

—¿Mʉapʉ mʉa pepicʉ̃ nihino árĩcuri yʉhʉ? arĩ serẽpipʉ.

Pedropʉ yʉhripʉ ĩgʉre:

—Mʉhʉ Cristo Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ãhraa, arĩ yʉhripʉ Pedro.

30Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu õpa arĩpʉ:

—Yʉre “Cristo ãhrimi ĩgʉ,” ne arĩ weresiribiricãque gajirãre, arĩpʉ erãre.

Jesu ĩgʉ sĩriburiñere ĩgʉ masa mʉriaburiñe sãre weremʉhtañumi

Mt 16.21-28; Lc 9.22-27

31Eropigʉ ĩgʉ erãre buhenʉgapʉ õpa arĩ weregʉ:

—Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ ãhraa. Eropigʉ bʉrigã ñero tarigʉca. Yʉre eropa ta waro gahmea. Mʉrã, pahia oparã, marire buherã sã yʉre gamebirã yʉre wejẽrãcoma. Erã yʉre eropa wejẽquerecʉ̃, ʉhrenʉ pʉhrʉ masa mʉriagʉca, arĩpʉ Jesu erãre.

32Eropa arĩgʉ erã õaro peeboro dopa õaro weregʉ iipʉ erãre. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedropʉ gajipʉ ñarigã Jesure aĩgã ĩgʉre arĩpʉ. “Eropa arĩbiricãque,” turaro mera arĩ werepʉ. 33Ĩgʉ eropa arĩdorebiricʉ̃ peegʉ Jesupʉ ĩgʉ buherãre majinʉgaja, turipʉ Pedrore.

—Satana iro dopa wereniguigʉ iiaa mʉhʉ. Eropa arĩbiricãque. Mʉ pepiri masa ya ãhraa. Goãmʉ ya árĩbeaa, arĩpʉ ĩgʉ Pedrore.

34Eropa arĩtuha masare ĩgʉ buherã mera sihubeo õpa arĩpʉ:

—Yujugʉ yʉ mera majagʉ árĩdiagʉ ĩgʉ gamero iidiarire duhucãgʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ yʉ mera majagʉ ĩgʉ árĩri dipuwaja ñero tarigʉcumi. Ñero tariqueregʉ yahare iiniguicãgʉcumi. 35Yujugʉ masʉ ĩgʉ ya árĩburi dihtare pepigʉ ĩgʉ dederea wagʉcumi. Eropigʉ gajigʉ yaha árĩburi dihtare iigʉ, õari buheri sãre iigʉ, árĩpehrerinʉri yʉ mera ʉmarogue õaro árĩgʉcumi. 36Yujugʉ masʉ i yeba majare árĩpehrerire opaqueregʉ, peamegue wagʉ õarire wajatasome. 37Eropigʉ i yebague opaburi dihtare guñagʉ, ĩgʉ sĩrigʉ waburire guñabigʉ ĩgʉ sĩporã mera peamegue dederegʉcumi. 38Dohpaguere ñerã Goãmʉre gamebirã erã ejatuharo iiri árĩro iiaa. Eropirã yujurãyeri yʉre, yʉ buheri sãre masiquererã “Masibeaa,” arĩbocoma gʉhyasĩrirã. Erã eroparĩcʉ̃ ĩagʉ yʉ sã erãre gʉhyasĩrigʉ “Erãre masibeaa,” arĩgʉca. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ õarã anyua mera yʉ Pagʉ gosesiriri mera dujarigʉca. Yʉ dujarigʉ yʉ waĩre arĩdia gʉhyasĩrisãnirãre gʉhyasĩrisãgʉca yʉ sã, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index