Search form

Mateo 11

Ñu waĩyegʉ ĩgʉ buherãre Jesure serẽpidoregʉ obeoñumi

Lc 7.18-35

1Gʉare ĩgʉ buherãre ĩgʉ eropa arĩ werera pʉhrʉ ero pohro árĩri macarigue buhegʉ waha wami ĩgʉ.

2Eropigʉ Ñu peresugue árĩgʉ Jesu ĩgʉ iiricʉrire peebeopʉ. Eropa peegʉ Ñu ĩgʉ buherãre Jesure serẽpidoregʉ obeopʉ. 3Eropirã gʉa pohrogue eja, Jesure serẽpima erã Ñu buherã.

—Ñu õpa arĩ serẽpidoreami mʉre: “‘¿Yʉ pʉhrʉ gajigʉ ĩgʉ arigʉcumi,’ yʉ eropa arĩdigʉ ta ãhriri mʉhʉ? ¿O gajigʉre corerãcuri gʉa?” arĩ serẽpi doreami Ñu, arĩma erã Jesure.

4Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu yʉhrimi:

—Dohpaguere mʉa peerare, mʉa ĩarare Ñure wererã waque. 5Õpa arĩque: “Jesu mera cuiri ĩhajabirã ĩhama. Curimasibirã cuhrima. Cami boanirã õarã wahama. Peejabirinirã peea wahama. Sĩrinirã masa wahama,” arĩ wereque. Eropirã mojomorocʉrãre õari buherire yʉ wererare wereque ĩgʉre. Eropa arĩ weretuhaja õpa arĩ wereque Ñure. 6“Yʉre peegʉ ‘Diaye ta ãhraa,’ arĩgʉ ĩgʉ mucubirigʉ ãhrimi,” arãmi Jesu, arĩ, Ñure wererã waque, arĩmi Jesu.

7Ñu buherã erã wara pʉhrʉ, Jesu Ñu árĩricʉrire werenʉgami masa bajarãre.

—Masa marirogue Ñu pohrogue warã ero majare taare miru weãcʉ̃ ĩarã ejabiribʉ mʉa. 8Õari suhricʉgʉ sãre ĩabiribʉ mʉa. Õari suhricʉrã oparã ya wirigue ãhrima. 9Masa marirogue ejarã Goãmʉ yare weremʉhtadigʉpʉre ĩarã ejabʉ mʉa. Diaye ta Ñu Goãmʉ yare weremʉhtagʉ ãhrimi. Gajirã Goãmʉ yare weremʉhtanirã tauro árĩgʉ ãhrimi Ñupʉ. 10Iribojegue Goãmʉ yare erã gojarapũ õpa arĩ wereyuyoro Ñure.

Mari Pagʉ ĩgʉ magʉre õpa arĩpʉ. “Mʉ core mʉre wereyubure obeogʉ iiaa,” arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma Ñure.

11Mʉare diaye ta arĩgʉ iiaa. Masa árĩpehrerã tauro ãhrimi Ñu waĩyegʉ. Irisubure ĩgʉ eropa árĩquerecʉ̃ ta ʉmaroguere Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere árĩpehrerã docanʉgagʉpʉ Ñu tauro árĩgʉcumi.

12-13“Ñu waĩyegʉ ĩgʉ eraboro core Moisere ĩgʉ apira doreri mera Goãmʉ marire doremi. Goãmʉ ya weremʉhtanirã mʉra erã gojara sã eropa ta árĩribʉ marire dorera. Dohpaguepʉre Ñu õari buherire, Goãmʉ opʉ ĩgʉ árĩrire buhemi. Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ pee masa erã ejatuharo erã turari mera Goãmʉ erã opʉ árĩcʉ̃ bʉrigã gahmema. 14“Elia arigʉcumi,” iribojegue erã arĩdigʉ ta Ñupʉ ãhrimi. “Iribojegue majarã erã arĩrare diaye ta ãhraa,” arĩdiarã Ñu ĩgʉ erã eropa arĩdigʉ árĩcʉ̃ masirãca mʉa. 15Õaro peeque mʉa ire, arĩmi Jesu.

16Eropigʉ õpa arĩnemomi masare:

—¿Mʉa dohpague majarã masa ñehmarano iro dopa ãhriri mʉa pepicʉ̃? Mʉa majirã iiro dopa õpa ãhraa. Doberi duarogue bira doarã, õpa arĩ dʉyasoma erãgã erã basi: 17“Mʉa bayaburire tarisu purirabʉ gʉa. ¿Duhpirã mʉa mucubiri bayarã aribirari? Eropirã gʉa bʉrigã ñehamere orerabʉ. ¿Mʉapʉ duhpirã gʉa mera orebirari?” arĩma dʉyasorã. Erã majirã arĩ dʉyasorã iro dopa ta iirã õpa iiaa mʉa dohpague majarã. 18Ñu waĩyegʉ Goãmʉ ya árĩburire ba duhugʉ vinore ihribirimi. Ĩgʉ eropa ihribiricʉ̃ ĩarã “Pee masibigʉ ãhrimi,” arĩribʉ mʉa ĩgʉre. 19Yʉpʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩgʉ yʉhʉ baha, ihria. Yʉ eropa iicʉ̃ ĩarã õpa arãa mʉa yʉpʉre. “Ĩaque. Ihĩ wʉaro bagʉ, merericʉgʉ sã ãhrimi. Wajasea corerã ñero iirã erã wapicʉgʉ ãhrimi ĩgʉ,” arãa mʉa yʉre. Mʉa gamero dopa gʉa iibiricʉ̃ ero wabeaa mʉare. Mʉa masibiriquererã ta gʉa iirare ĩarã, Goãmʉ masirire gʉa opacʉ̃ masirãca mʉa, arĩmi Jesu erãre.

Iri macari majarãre turiñumi Jesu erã ñerire bʉjawerebiricʉ̃ ĩagʉ

Lc 10.13-15

20Pʉhrʉ ero maja macari majarãre turipʉ Jesu. Iri macarire gaji macari sãre Goãmʉ turari mera tauro deyoro moarire ii ĩhmudi árĩrimi ĩgʉ. Ĩgʉ eropa ii ĩhmuquerecʉ̃ ta erã ñero iirire duhubirinirã árĩma erã. Eropigʉ erãre õpa arĩpʉ ĩgʉ.

21—Corazín maca majarã mʉa ñero tarirãca. Betsaida majarã mʉa sã ñero tarirãca. Mʉa ya macaguere yʉhʉ Goãmʉ turari mera deyoro moarire iirabʉ. Mʉa peebirabʉ. Iribojegue Tiro waĩcʉri macare, Sidón waĩcʉri maca sãre yʉ deyoro moarire yʉ iicʉ̃ ĩarã ero majarãpʉ erã ñerire bʉjawereboañuma. Eropa iirã õaripʉre gohrotoboañuma. Bʉjawererã bʉjawereri suhrire saña, erã basi peame witũ mera mohsiripeoboañuma erã ñero iirare bʉjawere ĩhmumorã. Mʉapʉ eropa iibeaa. 22Eropigʉ mʉare arĩgʉ tiiaa. Dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃, Goãmʉ Tiro majarã mʉra, Sidón majarã mʉra tauro ñerã mʉa árĩri waja mʉare ñero gohra dipuwaja moagʉcumi ĩgʉ. 23Mʉa Capernaum majarã, mʉa ejatuharo Goãmʉ pohrogue wadiarabʉ. Mʉa Goãmʉ yare iidiabiricʉ̃ mʉare Goãmʉ peamegue cóãgʉcumi. Mʉa ya macague Goãmʉ turari mera deyoro moarire ii ĩhmurabʉ. Mʉa yʉre peebirabʉ. Iribojegue Sodoma waĩcʉri macare deyoro moarire yʉ eropa iicʉ̃ iri macapʉ dohpaguere árĩboca. 24Eropigʉ mʉare arĩgʉ tiiaa. Dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃ Goãmʉ Sodoma maca majarã mʉra tauro, mʉapʉre mʉa ñeri dipuwaja dipuwaja moagʉcumi, arĩpʉ Jesu iri macari majarãre.

Yʉ pohrogue soorã arique, arĩñumi Jesu

Lc 10.21-22

25Irisubu ĩgʉ Pagʉ mera wereniguigʉ õpa arĩmi Jesu.

—Ahʉ, mʉhʉ ʉmaro majarã tauro opʉ, i yeba majarã tauro opʉ ãhraa. I mʉ buherire “Masituhaja gʉa,” arĩrãre masicʉ̃ iibeaa. Mʉ yare masipehobirãpʉre masicʉ̃ iiabʉ mʉhʉ. Mʉhʉ eropa iicʉ̃ “Õhaa,” arãa yʉhʉ mʉre. 26Eropa ta ãhraa, Ahʉ. Erã masibirãpʉre erã masicʉ̃ gahmeabʉ mʉhʉ, arĩmi Jesu ĩgʉ Pagʉre.

27Eropigʉ masare gʉa sãre õpa arĩ werenemomi:

—Yʉ Pagʉ árĩpehreri yʉ iiborore apimi yʉre. Ĩgʉ dihta yʉre õaro masimi. Yʉ sã ĩgʉre masia. Yʉ beyenirã sã ĩgʉre masima yʉ ĩgʉre masidorerã árĩrã. Erã nʉcʉ ta yʉ Pagʉre masia gʉa. 28Goãmʉ mera õaro árĩdiarã baja dorerire iiraa mʉa. Iri doreri nʉcʉrire omaro iro dopa ta ãhraa. Eropirã gariborea wahaa mʉa iri dorerire iirã. Eropa gariborerã yʉre serẽque. Mʉare soocʉ̃ iigʉra. 29Yʉhʉ pũriro mera doregʉ árĩbeaa. Nijiyajaro doregʉ ãhraa. Eropirã yʉ doreripʉre iique. Eropa iirã dipuwaja marirã õaro árĩrãca mʉa. 30Eropiro yʉ itamuri mera yahare iicʉ̃ diasabeaa. Eropirã yʉ dorerire iirã nʉcʉrire pepiro mariro õaro árĩrãca, arĩmi Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index