Search form

Mateo 14

Ñu waĩyegʉ sĩrirare werera

Mr 6.14-29; Lc 9.7-9

1Irisubure Herode Galilea majagʉ opʉ Jesu ĩgʉ iirare peebeopʉ. 2Eropa peegʉ õpa arĩripʉ:

—Ñu waĩyeri masʉ sĩridigʉ dipaturi masa dehyoagʉ iicumi. Eropa masadigʉ árĩgʉ ĩgʉ turarire opami ĩgʉ deyoro moarire iigʉ, arĩripʉ Herode ĩgʉ pohro majarãre. Jesure “Ñu mʉrʉ ta ãhrimi,” arĩ pepiripʉ ĩgʉ Ñure ĩgʉ wejẽdorera pʉhrʉ.

3-5Eropigʉ Ñure ĩgʉ wejẽdoreboro core Herode ĩgʉ pagʉ magʉ Felipe marapore ehma igo mera marapocʉpʉ. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ Ñu waĩyegʉ Herodepʉre õpa arĩ wereniguipʉ:

—Mʉ pagʉ magʉ marapore marapocʉgʉ Goãmʉ dorerire tarinʉgagʉ iiaa mʉhʉ, arĩripʉ Ñu ĩgʉre. Ĩgʉ eropa arĩra waja Herode ĩgʉre wejẽdiaripʉ. “‘Ñu Goãmʉ yare weremʉhtagʉ ãhrimi,’ arĩ pepima judio masa,” arĩgʉ erãpʉre güipʉ Herode. “Ñure yʉ wejẽcʉ̃ erã guabocoma,” arĩgʉ erãre güipʉ. Eropa güigʉ Ñure wejẽdiabiriripʉ. Eropa wejẽbiriqueregʉ ta ĩgʉre ñeha diridore, peresu iipʉ. Ĩgʉre eropa iicʉ̃ gamepo ĩgʉ marapo Herodia. 6Eropi Herode ĩgʉ masa dehyoaranʉ árĩcʉ̃ bosenʉ iipʉ ĩgʉ. Ĩgʉ eropa bosenʉ iicʉ̃ ĩgʉ marapo mago bosenʉ eranirã erã ĩhuro baya ĩhmupo igo. Igo eropa baya ĩhmucʉ̃ Herode mucubiripʉ. Eropa mucubirigʉ igore arĩpʉ:

7—Goãmʉ mera diaye ta arĩgʉ iiaa. Yʉre mʉ serẽropẽ ta ogʉra yʉhʉ mʉre, arĩpʉ pare Herodepʉ ĩgʉ marapo magore. 8Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ marapo igo magore igo serẽburire werepo igore. Igo eropa werecʉ̃ igo magopʉ õpa arĩ serẽpo Herodere.

—Ñu waĩyegʉ dipurure tabetadoreque. Eropigʉ soropa mera ĩgʉ dipurure yʉre oque, arĩpo igo.

9Igo eroparĩcʉ̃ peegʉ Herode bʉrigã bʉjawerepʉ. Masa erã peero “Mʉ serẽro mʉre ogʉra,” arĩtuhapʉ ĩgʉ. Eropigʉ ĩgʉ ĩgʉ eropa arĩrare gʉhyasĩrigʉ “Mʉre osome,” arĩmasibiripʉ igore. Eropigʉ igo ĩgʉre dorero dopa ta Herodepʉ ĩgʉ pohro majarãre Ñure wejẽdorepʉ. 10Eropigʉ Ñu dipurure tabetadorecãpʉ pare peresugue árĩgʉre. 11Tabetatuhaja, soropa mera ĩgʉ dipurure aĩgãriñorã erã. Ĩgʉ marapo magore ĩgʉ dipurure erã ocʉ̃, igopʉ igo pagoguere aĩ taupo.

12Erã eropa iira pʉhrʉ Ñu ĩgʉ buhenirã ĩgʉ dʉpʉ mʉrarore aĩgã wañorã. Eropa yaatuhajarã, erã irire Jesure wererã arima.

Cinco mil masare bari oñumi Jesu

Mr 6.30-44; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14

13Ñu sĩrirare peegʉ Jesu gʉa mera dohodirugue ñaja, masa marirogue sihu wami. Jesu erogue wacʉ̃ peerã, masa erã ya macarire wiri, marigue waha ĩgʉ core ejatuhañorã. 14Eropiro Jesu ĩgʉ wadiru dohodiru tuhajara pʉhrʉ ĩgʉ bajarã masa árĩcʉ̃ ĩha, mojomoro ĩami erãre. Eropa mojomoro ĩagʉ erã mera bajarã dorecʉrãre õarã wacʉ̃ iimi. 15Ñamicague gʉa ĩgʉ buherã õpa arĩbʉ:

—Ñamicague ãhraa. Ohõ masa marirogue ãhraa. Õgã árĩri macarigue masare wadoreque. Erã baburire asũrã waporo, arĩribʉ gʉa ĩgʉre.

16Jesu yʉhrimi gʉare:

—Wabiricãporo erã. Mʉa basi ta barire oque erãre, arĩmi gʉare.

17—Cinco pan dipurure, perã ta wai sãre iripẽta opaa gʉa, arĩ yʉhribʉ gʉa.

18—Irire yʉre aĩgãrique mʉa, arĩmi gʉare.

19Gʉa irire ora pʉhrʉ, taa weca masare ĩgʉ doadoremi pare. Erã eropa doarisubu cinco pan dipurure aĩ, perã wai sãre aĩ, ʉmarogue ĩhamuju, ĩgʉ Pagʉre “Õhaa,” arĩmi. Õpa arĩtuhaja iri pan dipurure nuha, gʉare ĩgʉ buherãre omi. Ĩgʉ eropa ocʉ̃ gʉapʉ iri barire masare guerebʉ. 20Eropirã árĩpehrerã õaro baha yapia wama. Erã ba dʉharare doce puiri gohra aĩ gameneo, ʉjʉtu dobobʉ gʉa. 21Ero irire banirã ʉma dihtare queocʉ̃ cinco mil ʉma árĩma. Nome, majirã sã árĩma.

Jesu deco weca curiñumi

Mr 6.45-52; Jn 6.16-21

22Pʉhrʉ gʉare ĩgʉ buherãre Jesu dohodirugue ñajadore wʉariyague taribuja yuudoremi masare ĩgʉ goerisererisubu. 23Goeriseretuhaja, ĩgʉ basi ʉtãgʉgue mʉria, ĩgʉ Pagʉ Goãmʉ mera serẽgʉ wapʉ ĩgʉ seyaro. 24Irisubure wʉariya deco gohra gʉa taribujacʉ̃ miruñe bʉrigã ahri, pãgúri pagari wahgã, dohodirure deco paa ñajabʉ. 25Eropa wacʉ̃ boyomʉririboro core cãreña wahgãrisubu Jesu deco weca cʉhrapi wahgãrimi gʉa pohrogue arigʉ. 26Gʉa pohrogue ĩgʉ aricʉ̃ ĩarã güibʉ gʉa. Eropa güirã gaguiniguiribʉ.

—Sĩridi mʉrʉ watĩ ãhrimi, arĩ gaguiniguibʉ gʉa.

27Gʉa eropa güicʉ̃ Jesu õpa arĩmi:

—Ne yʉre ĩha ʉcabiricãque. Yʉhʉ ta ãhraa. Güibita, arĩmi gʉare.

28Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedro arĩmi ĩgʉre:

—Yʉ tĩgʉ, diaye ta mʉhʉ ta árĩgʉ, deco weca curi wahgãdoreque yʉre mʉ pohrogue, arĩmi ĩgʉ.

29—Arique, arĩ yʉhrimi ĩgʉpʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pedropʉ dohodirugue árĩdigʉ wiria, deco weca Jesu pohrogue niguigãrimi. 30Miruñe iri bʉrigã aricʉ̃ ĩagʉ güimi. Eropa güigʉ diha dija warimi.

—Yʉre tauque, arĩ gaguiniguimi ĩgʉ Jesure.

31Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta Jesu ĩgʉ mojotore ñeha,

—Merogã umupeoa mʉhʉ yʉre. ¿Duhpigʉ yʉre guñaturabeari mʉhʉ? arĩmi ĩgʉ Pedrore.

32Eropa arĩra pʉhrʉ dohodirugue ñajama erã. Erã eropa ñajara pʉhrʉ, miruñe taria wabʉ. 33Eropirã gʉa ĩgʉ buherã dohodirugue árĩrã Jesure umupeobʉ.

—Diaye ta mʉhʉ Goãmʉ magʉ ta ãhraa, arĩbʉ gʉa ĩgʉre.

Genesare majarã dorecʉrãre tauñumi Jesu

Mr 6.53-56

34Eropi taribujaja, Genesare waĩcʉri yebague ejabʉ. 35Ero majarã Jesure ĩha masima. Eropa masirã erã pohro árĩrãre dorecʉrãre aĩgãridorema. Eropirã erã dorecʉrãre ĩgʉ pohrogue aĩ erama.

36—Mʉ suhriro tʉro dihtare gʉare mohmepiñadoreque, arĩ serẽma erã Jesure. Eropirã árĩpehrerã dorecʉrã ĩgʉ suhrirore mohmepiñanirã dihta õarã wama.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index