Search form

Mateo 16

Fariseo masa, saduceo masa sã Goãmʉ turari mera deyoro moarire Jesu iicʉ̃ ĩadiariñuma

Mr 8.11-13; Lc 12.54-56

1Eropi fariseo masa, saduceo masa mera Jesu pohrogue erama. “Ĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩbeami,” arĩ ĩadiariñuma. Eropirã ĩgʉre Goãmʉ turari mera deyoro moarire ĩgʉ ii ĩhmucʉ̃ gamerima. Ĩgʉ ii ĩhmumasibiricʉ̃ “Goãmʉ obeodigʉ árĩbeami,” arĩdiarima. 2Erã ĩgʉre deyoro moarire eropa iidorecʉ̃ Jesu yʉhrimi erãre:

—Ñami wacʉ̃ necã õaro boyocʉ̃ ĩarã “Õari ñami árĩroca,” arãa mʉa. 3Eropirã boyoropʉre ñipicʉ̃ ĩarã, “Deco ariroca,” arãa mʉa. Ʉmarore ĩhamemujurã, “Õpa waroca,” arĩ masia mʉa. Eropa õaro masiquererã ta dohpague Goãmʉ turari mera mʉare yʉ ii ĩhmuquerecʉ̃ ta ne irire õaro masibeaa mʉa. 4Dohpague majarã ñetariarã Goãmʉre gamebirã Goãmʉ turari mera ii ĩhmurire ĩadiarima. Deyoro moarire ii ĩhmusome yʉhʉ. Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ Jona mʉrʉ ĩgʉre wadirore masituhaa mʉa. Iri dihtare ĩhmugʉra mʉare, arĩ yʉhrimi Jesu.

Eropa arĩ weretuhaja gʉare sihu waha wami daja.

Fariseo masa saduceo masa erã ñeri buherire wereñumi Jesu

Mr 8.14-21

5Wʉari ditarugue gʉa taribujarã panre cãdijicãnirã árĩribʉ. 6Eropigʉ Jesu gʉare weremi:

—Fariseo masa saduceo masa erã pan bʉgacʉ̃ iiburire õaro masique mʉa. Gʉhya ãhraa, arĩ weremi gʉare:

7Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ pee wisirã gʉa basi irire wereniguibʉ.

—Mari panre mari aĩgãribiricʉ̃ ĩagʉ eropa arĩcumi ĩgʉ, arĩ pepiribʉ gʉa.

8Gʉa eropa arĩrare masigʉ, gʉare serẽpimi:

—¿Duhpirã panre mʉa cãdijirare guñari mʉa? Merogã gohra yʉre umupeoa mʉa. 9¿Masinibeari mʉa? ¿Cinco mil ʉmare cinco pan dipurure yʉ nuha orare guñabeari mʉa? ¿Erã baha yapira pʉhrʉ doce puiri gohra mʉa ʉjʉtu doborare guñabeari mʉa? 10¿Eropirã daja siete pan dipurure nuha, cuatro mil ʉmare yʉ ora sãre guñabeari mʉa? ¿Erã baha yapira pʉhrʉ dinʉcʉ puiri gohra mʉa ʉjʉtu doborare guñabeari mʉa? 11¿Eropirã pan bʉgacʉ̃ iiburire yʉ werecʉ̃ duhpirã õaro peebeari mʉa? Eropa arĩgʉ pan gohrare arĩgʉ iibeaa. Fariseo masa, saduceo masa erã pan bʉgacʉ̃ iiburire õaro iique, arĩgʉ pan gohrare arĩgʉ iibeaa, arĩ weremi ĩgʉ gʉare.

12Ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ gʉa masibʉ. “Pan bʉgacʉ̃ iiburire,” arĩgʉ pan gohrare arĩgʉ iibirimi. Eropa arĩgʉ fariseo masa, saduceo masa erã buherire arĩgʉ iidi árĩrimi gʉare. “Erã ya buherire peebiricãque,” arĩgʉ iimi.

Jesu diaye ta Cristo ĩgʉ árĩrire wereñumi Pedro

Mr 8.27-30; Lc 9.18-21

13Eropi Jesu mera warã Cesarea Filipo waĩcʉri maca pohro árĩri macague ejabʉ gʉa. Eropigʉ iri macague gʉa ejara pʉhrʉ Jesu gʉare ĩgʉ buherãre serẽpiñami:

—¿Nihino árĩcuri yʉhʉ masa erã pepicʉ̃? arĩ serẽpimi ĩgʉ.

14—“Ñu waĩyegʉ ãhrimi,” arĩma mʉre gajirã. Gajirã “Elia ãhrimi,” arĩma. Gajirãpʉ “Jeremia árĩbocumi o gajigʉ Goãmʉ yare weremʉhtanirã mera majagʉ árĩbocumi,” arĩma, arĩ yʉhribʉ gʉa ĩgʉre.

15—¿Mʉapʉ pepicʉ̃ nihino árĩcuri yʉhʉ? arĩ serẽpimi ĩgʉ gʉare daja.

16Simo Pedropʉ yʉhrimi:

—Mʉhʉ Cristo Goãmʉ obeodigʉ ãhraa. Goãmʉ ojocarigʉ magʉ ãhraa mʉhʉ, arĩ yʉhrimi Simo Pedro.

17—Simo, Jona magʉ, mʉhʉ mucubirigʉ ãhraa. Õpa arĩ mʉ yʉre yʉhrira masa erã werera árĩbeaa. Yʉ Pagʉ ʉmaro majagʉpʉ irire mʉre masicʉ̃ iiami. 18Mʉre arĩgʉ tiiaa. Mʉhʉ Pedro waĩcʉgʉ ãhraa. (Pedro arĩgʉ ʉtãye arĩgʉ iipʉ.) Iye ʉtãye weca wʉari wihire yʉ iibodiro dopa ta yaharãpʉre yuju curu wʉari curu árĩcʉ̃ iigʉca yʉhʉ. Eropigʉ watĩ ĩgʉ yarã mera yaharãre tarinʉgasome. Eropirã yaharã ne peamegue wasome. 19Ʉmaro majagʉ mari Opʉ ĩgʉ árĩro maja sawire mʉre ogʉra. Eropigʉ i yebaguere mʉ iidorebiricʉ̃ yʉ sã ʉmarogue árĩgʉ iidoresome. I yebaguere mʉ iidorecʉ̃ ʉmarogue yʉ sã iidoregʉra, arĩmi Jesu.

20Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ gʉare ĩgʉ buherãre weremi:

—Yʉre “Cristo ãhrimi ĩgʉ,” ne arĩ weresiribiricãque gajirãre, arĩmi gʉare.

Jesu ĩgʉ sĩriburiñere, ĩgʉ masa mʉriaburiñe sãre wereñumi

Mr 8.31–9.1; Lc 9.22-27

21Irisubure ta Jesu gʉare ĩgʉ buherãre õaro werepehonʉgami:

—Jerusaléngue yʉre waro gahmea dohpaguere. Erogue majarã, mʉrã, pahia oparã, mari masare buherã sã yʉre ñero iirãcoma. Eropirã yʉre wejẽrãcoma. Eropa ta ñero tariro gahmea yʉre. Eropigʉ ʉhrenʉ pʉhrʉ ta masa mʉriagʉca, arĩ weremi gʉare ĩgʉ.

22Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Pedropʉ gajipʉ ñarigã Jesure aĩgã, ĩgʉre õpa arĩmi:

—Opʉ, eropa arĩbiricãque. Mʉ arĩro dopa wabiricãporo. Mʉre erã wejẽbiricãporo, arĩrimi ĩgʉ Jesure.

23Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu majinʉgaja, ĩgʉre õpa arĩmi:

—Satana iro dopa wereniguigʉ iiaa mʉhʉ. Eropa arĩbiricãque. Mʉ pepiri masa ya pepiri ãhraa. Goãmʉ ya pepiri árĩbeaa. Eropigʉ yʉ iiborore cãhmotadiaa mʉhʉ, arĩmi Jesu Pedrore.

24Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ gʉare weremi:

—Yujugʉ yʉ mera majagʉ árĩdiagʉ, ĩgʉ gamero iidiarire duhucãgʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ yʉ mera majagʉ árĩri dipuwaja ñero tarigʉcumi. Eropa ñero tariqueregʉ ta yahare iiniguicãgʉ árĩgʉcumi. 25Yujugʉ masʉ ĩgʉ ya árĩburi dihtare pepigʉ ĩgʉ dederea wagʉcumi. Eropigʉ yujugʉ masʉ yaha árĩburi dihtare iigʉ árĩpehrerinʉri yʉ mera ʉmarogue õaro árĩgʉcumi ĩgʉ. 26Yujugʉ masʉ i yeba majare árĩpehrerire opaqueregʉ peamegue wagʉ õarire wajatasome. Eropigʉ i yebague opaburi dihtare guñagʉ, ĩgʉ sĩrigʉ waburire guñabigʉ ĩgʉ sĩporã mera peamegue dederegʉcumi. 27Yʉhʉ masʉ Goãmʉ obeodigʉ yaharã anyua mera i yebague dujarigʉca. Yʉ Pagʉ ĩgʉ gosesiriri mera dujarigʉ árĩpehrerã masare erã ñeri iira dipuwaja dipuwaja moagʉra. Erã õaripʉre erã iicʉ̃ õaro iigʉra erãre. 28Diaye arĩgʉ tiiaa. Yujurãyeri mʉa õguere árĩrã mʉa sĩriboro core yʉre yʉ opʉ arigʉ árĩcʉ̃gue ĩarãca, arĩ weremi Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index